Home

Warmtevisie - vervolg

In de afgelopen maanden heeft de gemeente samen met inwoners en ondernemers gewerkt aan de Warmtevisie. Het doel is om minder CO2 uit te stoten, dit kan door energie te besparen en duurzaam te gaan verwarmen.

De concept-Wamtevisie is te vinden op: https://warmwoerden.inbeeld.app/ . Klik op: hier

Via de vermelde site zijn ook diverse achterliggende rapporten te raadplegen, zoals :

-          Resultaten participatie

-          Rapport technische analyse Antea Group (per Woerdense wijk)

-          Startanalyse Aardgasvrije buurten van PBL

-          Openingsbod van Stedin (voor gehele werkgebied)

-          Rapport verkenning waterstof (Schilderskwartier)

-          Proeftuinen aardgasvrije wijken

-          Rapport hybride warmtepompen

Op donderdag 21 oktober as. is er van 16.00 tot 18.00 uur een inloopbijeenkomst over de Warmtevisie voor de kern Zegveld in Milandhof. Hier kunnen vragen worden gesteld en reacties worden gegeven. Wie niet kan op het genoemde tijdstip kan naar één van de andere inloopbijeenkomsten gaan elders in de gemeente, zie hieronder.

Zie ook de informatiepagina’s van de gemeente in de Woerdense Courant.

In de mail hierna is een overzicht te vinden van de inhoud van de concept-Warmtevisie en van het besluitvormingstraject.

Tot en met 31 oktober as. kunnen inwoners en ondernemers reageren op de concept-Warmtevisie. Zie verder de website.

Het bestuur van het Dorpsplatform roept jullie op aandacht te geven aan dit onderwerp, en als je opmerkingen of ideeën hebt een reactie te sturen.

Van energie besparen tot aardgasvrij: stap voor stap, samen aan de slag

Inwoners kunnen tot 31 oktober reageren op de concept-Warmtevisie

Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat we samen stappen zetten om minder CO2-uit te stoten. Iedereen doet wat: van energie besparen tot aardgasvrij. Sinds januari 2021 werkt gemeente Woerden samen met inwoners en ondernemers aan de Warmtevisie. Hierin staat hoe we in gemeente Woerden aan de slag gaan met energie besparen en uiteindelijk in alle huizen en gebouwen afscheid nemen van aardgas. Er ligt nu een concept-Warmtevisie. De concept-Warmtevisie is te vinden op https://warmwoerden.inbeeld.app/ . Inwoners en ondernemers kunnen tot 31 oktober reageren via woerden.nl/warmtevisie. Daarna wordt de visie naar de gemeenteraad gestuurd ter besluitvorming.

Bij het verwarmen van onze huizen met aardgas komt CO2 vrij. Dit zorgt voor opwarming van de aarde, wat grote gevolgen heeft. Denk aan hitte en wateroverlast. Wereldwijd zetten we stappen om minder CO2 uit te stoten. Iedereen doet wat. Gemeente Woerden doet dat samen met inwoners en ondernemers. Hoe we duurzame elektriciteit kunnen opwekken in gemeente Woerden hebben we afgesproken in het Afwegingskader. Hoe we energie kunnen besparen en van het aardgas af kunnen in onze huizen en gebouwen, spreken we met elkaar af in de Warmtevisie.

Wat staat er in de concept Warmtevisie

De concept Warmtevisie geeft een eerste beeld van de mogelijkheden om energie te besparen en van het aardgas af te gaan, en de kosten daarvan. De concept Warmtevisie is geschreven op basis van een technische analyse en met input van inwoners en ondernemers.

Uitgangspunten
Op basis van de gekregen input zijn er uitgangspunten vastgesteld. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het haalbaar en betaalbaar moet zijn, dat het een gezamenlijke opgave is waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt, én waarbij iedereen mee kan doen. En omdat de techniek zich ontwikkelt, wordt er iedere 5 jaar een nieuwe Warmtevisie gemaakt.

De ambitie
Voor de overstap naar aardgasvrij verwarmen is in Klimaatakkoord afgesproken dat in 2030 20% van de woningen aardgasvrij zijn, of klaar zijn om dat te worden. Het einddoel is dat in 2050 alle woningen aardgasvrij zijn. Voor gemeente Woerden gaat het om ruim 4300 bestaande woningen die voor 2030 zo goed geïsoleerd moeten zijn dat ze over kunnen op duurzame warmte, of van het aardgas af zijn.

Verkenning mogelijke alternatieven
In de technische analyse is gekeken naar mogelijke alternatieven voor aardgas en de kosten hiervan. Mogelijkheden die in beeld zijn, zijn individuele oplossingen zoals een warmtepomp. Ook lijkt in enkele buurten een collectieve oplossing een optie, zoals een warmtenet. Er zijn ook alternatieven die nog niet beschikbaar of betaalbaar zijn, maar dat mogelijk wel worden. Zoals waterstof. Daarnaast zijn er mogelijkheden die beschikbaar zijn, maar veel nadelen hebben. Zoals biomassa. In de Warmtevisie worden geen definitieve keuzes gemaakt. Die worden samen met inwoners en ondernemers gemaakt, op basis van aanvullend onderzoek.

Speerpunten: Stap voor stap en Samen aan de slag
In gemeente Woerden willen we kijken waar er logische kansen liggen om aan de slag te gaan met energie besparen en aardgasvrij. We willen er niet voor kiezen om per wijk van het aardgas af te gaan. De voorgestelde aanpak bestaat daarmee uit twee speerpunten:

1. Stap voor stap isoleren en besparen: In ieder huis kunnen kleine en grote stappen worden gezet om energie te besparen en te isoleren. Isoleren is belangrijk om huizen geschikt te maken voor duurzaam verwarmen, zonder aardgas. De analyse laat zien dat er veel CO2 kan worden bespaard door te isoleren. Als alle huizen worden geïsoleerd tot label B dan wordt er zo’n 17% bespaard. Als een huis label B heeft, dan is een cv-ketel met hybride warmtepomp mogelijk. Dit kan nog eens 20% CO2 besparen.
2. Samen aan de slag: De Warmtevisie benoemt mogelijke alternatieven voor aardgas en opties voor energiebesparing. Op initiatief van de gemeente of vanuit de samenleving kunnen er collectieve acties worden gestart om hiermee aan de slag te gaan. Ook worden er alternatieven voor aardgas per buurt verkend. De technische analyse laat bijvoorbeeld zien dat het een optie is om huizen te verwarmen met warmte uit de rioolwaterzuivering. Of dit kan, moet verder worden onderzocht. Dit wordt dan uiteraard besproken met omwonenden.


Reageer tot 31 oktober
Wat er nu ligt, is een conceptversie. Als inwoners opmerkingen, vragen of aanvullende ideeën hebben kunnen zij hier tot 31 oktober op reageren. Dit kan:

 • Online via warmwoerden.inbeeld.app.
 • Tijdens één van de inloopavonden.
 • 21 oktober 16.00-18.00 Zegveld, Milandhof
 • 21 oktober 19.30-21.30 Kamerik, Schulenburg
 • 25 oktober 16.00-17.00 Woerden, TechnoHUB
 • 25 oktober 17.00-19.00 Woerden, TechnoHUB (voor bedrijven)
 • 25 oktober 19.30-21.00 Woerden, TechnoHUB
 • 26 oktober 19.00-21.00 Harmelen, zwembad H2O

De reacties worden doorgenomen en verwerkt. Wat er met de reacties gebeurt, is te lezen in een zogenaamde antwoordnota. Daarna wordt de Warmtevisie voor een besluit naar de gemeenteraad gestuurd, naar verwachting in januari 2022.

Energie besparen en van het aardgas af gaan, raakt iedereen. Het heeft impact op de huizen, bedrijven en op de omgeving. Daarom is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en gemeente met elkaar in gesprek blijven en samen aan de slag gaan. Iedereen doet wat. Het vaststellen van de Warmtevisie is niet het einde van het gesprek, maar eigenlijk het begin.

Gemeente Woerden helpt verder

Aan de slag gaan met energie kan een flinke verbetering zijn voor wooncomfort, de energierekening en het is goed voor het klimaat. Maar wat, en waar te beginnen? Gemeente Woerden helpt inwoners verder:

 • Bijvoorbeeld via het online energieloket www.jouwhuisslimmer.nl/woerden. Hier is van alles te lezen over kleine maatregelen, isoleren, slim verwarmen en energieneutraal wonen!
 • Gemeente Woerden heeft ook een subsidie voor energieadvies, zodat inwoners stap voor stap aan de slag kunnen met verduurzamen.
 • Samen met de buurt aan de slag? Ook daar is subsidie voor, bijvoorbeeld voor hulp van een deskundige bij een collectieve inkoopactie voor isolatie.

Ga voor meer informatie naar www.woerden.nl/energie.

Pin It