OVM dorpsklok: nog even geduld a.u.b.?jan-dorpsklok

Het heeft een tijdje geduurd maar Zegveld beschikt sinds kort over haar eigen 'dorpsklok' met temperatuurvermelding. Initiatiefnemer Klaas van Elk, directeur van de Onderlinge vertelt: ,,De totstandkoming van dit project naar aanleiding van ons honderdjarig bestaan is een hele worsteling geweest. Mede dankzij de inzet van dorpsambtenaar Nanda de Ridder en oud-wethouder Wim Groeneweg kunnen we het uiteindelijk succesvol afronden."


Helaas bleek algauw de temperatuurmeter buiten werking. Van Elk hierover: ,,De temperatuurmeter loopt op een accu. Die heeft het ongeveer drie dagen gedaan. Normaal gesproken gaat de binnenverlichting van de klok tegelijk aan met de straatverlichting. De stroomvoorziening geschiedt vanuit de straatverlichting. Ondertussen wordt in de avond/nacht de accu van de temperatuurmeter opgeladen via dezelfde stroomvoorziening. Echter, de stroomkabel is nog niet aangelegd. Dit moet worden gedaan door CityTec. Volgens hun richtlijnen mogen zij niet graven bij temperaturen onder de 5 graden, waardoor zij vanwege het winterweer een flinke achterstand hebben."

Mocht het euvel nog niet verholpen zijn wanneer u dit leest: graag nog even geduld. Maar dan heeft Zegveld ook wat!

Coop Bremmer nét buiten de top 5

Een uitstekende score voor de Coop winkel van Piet Bremmer, maar de volgende keer willen ze nog hoger eindigen. Eigenaar Piet Bremmer: ,,We hebben de smaak te pakken dus dit jaar gaan we voor een hogere score. De winkelwedstrijd is voor alle Coop winkels en is onderverdeeld in drie categorieën. Wij zitten in een groep met ongeveer 75 winkels. De wedstrijd gaat als volgt: er zijn vier rondes en na die rondes gaan de beste vijftien naar de halve finale, dan een ronde voor de finale en blijven er zes over, dan nog twee beoordelingen en volgt de uitslag. De nummers 1,2 en 3 krijgen dat in januari op een eindfeest te horen en de nummers 4,5 en 6 vallen af. Helaas zijn wij zijn hier dus afgevallen.”
Bremmer vervolgt: ,,De winkels worden beoordeeld door een jury die in een bepaalde periode onaangekondigd langskomt. Er wordt gekeken naar: netheid buiten en binnen in de winkel, staat de winkel vol, zijn er geen producten over de datum, is de temperatuur van de koeling in orde, is het personeel vriendelijk, hoe staat het met de hygiëne, en nog veel meer van dat soort zaken. Wij zijn tevreden, maar gaan dit jaar voor een hogere score. We krijgen de smaak te pakken.”

Textielatelier in voormalige basisschool De Pionier (een ingekomen bericht)jan-RenskeMoes

Sinds december 2010 huurt de Zegveldse beeldend kunstenares Renske Moes een gedeelte van de voormalige basisschool De Pionier en gebruikt dit als atelier. Zij maakt monumentale beelden van textiel. In deze werken combineert Renske oude handwerktechnieken met wetmatige, conceptuele vormgeving. Haar werkstukken zijn unica's, prototypen waarbij expressie niet de hoofdrol speelt. Renske is breed geschoold en bereid om anderen met (vastgelopen) projecten op persoonlijke wijze te helpen. Wilt u meer informatie over haar werkwijze en werkstukken wordt u verwezen naar http://web.me.com/renskejmoes.

Dorpsplatform Zegveld 

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 7 december 2010 in de Milandhof bij elkaar geweest.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Snippers
• Uw Dorpsplatform Zegveld heeft de gemeente op het hart gedrukt dat er toch echt een verschil is tussen een wijk en een dorp (tussen wijkplatforms en dorpsplatforms).
Het Dorpsplatform Zegveld is een spreekbuis van de bevolking, een verlengstuk van de  gemeente, die het gat – ontstaan bij de herindeling - opvult tussen het gemeentebestuur en de burger.      
• Niet alleen de Hazekade is voorzien van belijning, maar ook andere wegen als de Oude Meije, de Dwarsweg en de Rondweg. De gemeente heeft van het Dorpsplatformbestuur een compliment gekregen omdat zij meer wegen van belijning heeft voorzien dan eerst de planning was.
• Het Dorpsplatform is erg blij met de renovatiewerkzaamheden van de Molenweg.
De werkzaamheden zullen ongeveer 12 weken duren en zijn medio december begonnen. Niet de gehele Molenweg wordt aangepakt, dit zou te kostbaar worden. Wel is door het Dorpsplatform Zegveld gevraagd om in ieder geval het restant ook opnieuw te asfalteren.  Dit zou nog worden bekeken.
• De gemeente zal de voormalige openbare school De Pionier naar alle waarschijnlijkheid verkopen. De gemeente zal over de mogelijkheden in overleg treden met het Dorpsplatform Zegveld.   
• Er is over de renovatie Berkenlaan-Kastanjelaan een bewonersavond geweest. Medio april/mei zal met de werkzaamheden worden gestart.
• De gemeente heeft over de wateroverlast overleg gehad met het Waterschap. De oplossing ligt volgens het Waterschap in het ophogen van de wegen. De gemeente maakt op korte termijn een planning bekend van de toekomstige ophogingen in Zegveld. Hopelijk staat de Clausstraat dan volgend jaar op de planning (er drijven volgens de voorzitter bij enige regenval gewoon drollen in de straat en dat kan volgens hem toch niet worden geaccepteerd?!). Het Dorpsplatform Zegveld zal zelf ook een prioriteringslijstje maken zodat deze kan worden vergeleken met de planning van de gemeente.
• De volgende vergadering van het Dorpsplatform Zegveld vindt plaats op 1 maart 2011.

Afwikkeling renovatie Hoofdweg
Het werk is grotendeels gereed. Voorzitter van de werkgroep renovatie Hoofdweg, Piet Brak, is positief over de samenwerking met de gemeente en de aannemer. Een paar dingen vragen nog de aandacht. Zo moeten de lantaarnpalen aan de zijde van het fietspad nog worden geplaatst en moeten maatregelen genomen worden die moeten voorkomen dat een plas nabij het pontje ontstaat. Ook zit er nog een del bij de Nijverheidsbuurt. De werkgroep is nog in gesprek met de gemeente om toch nog een aantal bomen te plaatsen. Tenslotte komen er nog twee bankjes met informatiepanelen, één ter hoogte van de voormalige slagerij (nabij nr. 155) en één ter hoogte van Ko Kromwijk. Geconstateerd is dat de automobilisten zich redelijk aan de verlaagde snelheid van 60 km houden, wat wellicht vooral wordt bereikt door de gewijzigde inrichting.

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg
De werkgroep – met daarin Geertje Bol en Cees Timmerman – heeft een rapport opgesteld over ouderenhuisvesting, dagopvang voor ouderen en zorgbehoefte in Zegveld.
De werkgroep concludeert hierin dat de Boschsloot de beste locatie is voor ouderenwoningen.  Het Dorpsplatform denkt dat er steeds minder woningen van dit complex zullen worden verhuurd aan ouderen. Nu al worden woningen aan mensen verhuurd die niet tot de doelgroep behoren. Het Dorpsplatform stelt verder dat er sprake is van schrijnende situaties. Mensen kunnen er niet worden verpleegd, het complex is niet toegankelijk voor scootmobielen e.d.
Ook moeten oudere mensen, die aan hun dorp verknocht zijn, noodgedwongen naar Woerden verhuizen omdat er geen goede ouderenhuisvesting in Zegveld is. Het Dorpsplatform Zegveld vindt dat de leefbaarheid nu toch echt in het geding is gekomen en dat er iets moet gebeuren. Op basis van het rapport van de werkgroep zullen het Dorpsplatform Zegveld en de SWW in overleg gaan. 

Servicewinkel
De gemeente heeft het Dorpsplatform Zegveld medegedeeld dat de servicewinkel niet open zal blijven. Het Dorpsplatform Zegveld vindt dit uiteraard erg jammer. Nog maar een paar jaar geleden is de servicewinkel met veel bombarie door de burgemeester geopend. Er was champagne en bloemen, de opening werd groots gevierd! Nu, enkele jaren later, wordt de servicewinkel - ondanks diverse pogingen van het Dorpsplatform Zegveld en de Rabobank - alweer gesloten. Volgends de gemeente  viel het bezoek helaas wat tegen en moet de servicewinkel derhalve sluiten.

Inmiddels heeft de Rabobank een nieuw concept (Rabobus) ontwikkeld  Er is een nieuwe (elektrische) servicebus met een ‘laadvloer’ voor mensen die slecht ter been zijn, een aparte spreekruimte, betere zitplaatsen, een pinautomaat en mensen worden geholpen met het pinnen. De bus staat tweemaal per week in Zegveld, op maandag van 13.00 uur tot 15.00 uur en op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. Hiermee wil de Rabobank de dienstverlening dicht bij de mensen brengen. Tot nu toe wordt er goed op de servicebus gereageerd.

De gemeente wil – voorlopig bij wijze van proef – ook diensten gaan aanbieden, zoals bijvoorbeeld in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De gemeente heeft aan het Dorpsplatform Zegveld gevraagd of zij ideeën heeft waaraan in het dorp behoefte is, zodat de gemeente kan kijken naar de mogelijkheden van het aanbieden van diensten en producten. De SWW zit overigens nog steeds in de servicewinkel.
 
Informatiebord
Piet Bremmer heeft voor het Dorpsplatform plannen uitgewerkt voor een informatiebord. Bij de binnenkomst in het dorp zal een groot bord worden geplaatst met ‘welkom in Zegveld’ met op de achtergrond een foto van Zegveld. Gerrit Gerritse heeft geheel belangeloos het ontwerp gemaakt. Op het bord kunnen door verenigingen/stichtingen/organisaties twee stroken met tekst worden aangebracht, bijvoorbeeld voor de wintermarkt, Roemeniëdag, stratenvoetbal, etc. Jaap van der Knaap is bereid gevonden om de teksten te beheren.

Uitbreiding bedrijventerrein/inbreidingslocatie achter Hoofdweg/Nieuwstraat
De gemeente heeft gemeld dat er met betrekking tot het bedrijventerrein nog wat hobbels zijn te nemen en ook de discussie over de ‘rode contour’ moet nog worden afgerond, maar er zit volgens de gemeente beweging in de plannen. Het Dorpsplatform Zegveld vindt het al met al een zeer droevige zaak. Acht jaar geleden wilde de gemeente langs de Milandweg een uitbreiding van de Lagebroek realiseren. De provincie wilde dit niet omdat er aan de Hoofdweg in Zegveld nog een inbreidingslocatie was. Met deze inbreidingslocatie konden een paar milieuhinderlijke bedrijven uit de bebouwde kom worden verplaatst en zouden een paar problemen met betrekking tot het huidige bedrijventerrein  worden opgelost. Belangrijk was ook dat op de locatie waar de milieuhinderlijke bedrijven zitten, woningen zouden kunnen worden gebouwd. Afgezien van de woningen op de gemeentewerf wordt er al jaren niet gebouwd en loopt Zegveld hopeloos achter bij de planning. Het Dorpsplatform wil dan ook een beperkte aanpassing van de rode contour. De gemeenteraad is een belangrijke schakel om de rode contour (beperkt) op te rekken. De rode contour is wel heel strak om Zegveld gelegd. De hoop van het Dorpsplatform Zegveld is dan ook op de gemeenteraad gevestigd.

Presentatie Polstokclub Zegveld (presentatie maakt onderdeel uit van het verslag).
Zegveld beschikt sinds kort over een heuse polsstokvereniging. Anton Kastelein, Gerard van Ingen en Floris van Elzakker hebben de Polsstokclub Zegveld opgericht. Vorig jaar is op het land van de familie Kastelein een demonstratie gegeven. Hierbij waren 200 toeschouwers aanwezig en deden dertig deelnemers mee, waaronder veel jongeren. Omdat er veel belangstelling is in het dorp, wil de Polsstokclub Zegveld een accommodatie in Zegveld aanleggen.

Leader+ en de provincie hebben subsidie toegezegd. Aan de gemeente is gevraagd om een stuk grond te mogen gebruiken. Een mogelijke locatie ligt aan de Molenweg (dat is gemeentegrond).

Ontwikkelingen plan Rabobank
Bolton Ontwikkeling heeft een korte presentatie van de bouwplannen ter plaatse van de voormalige Rabobank gegeven. Bolton - een oud Zegvelds bedrijf met een grote betrokkenheid bij het dorp – zal het huidige pand slopen en op die plek naar verwachting vijftien appartementen bouwen. Uit de onlangs gehouden enquête is gebleken dat er een aanzienlijke belangstelling is voor deze appartementen, van klein tot groot, van goedkoop tot duur en van jong tot oud. Uit deze enquête blijkt dat een goede buitenruimte, gelijkvloers wonen en een goede oriëntatie op de zon voor de geïnteresseerden belangrijk zijn. Voor de starters is betaalbaarheid van het appartement een wens. Een mix van levensstijlen is volgens de enquête geen probleem, mits er een gescheiden buitenruimte is. Bolton heeft een parkeertelling gehouden en daaruit blijkt dat onder de maximaal toegestane bezetting (aantal geparkeerde auto’s) wordt gebleven.

Er komen in totaal dus 15 appartementen, 5 appartementen van 40-60 m2, 6 appartementen van 60-80 m2, 2 appartementen van 80-100 m2 en 2 appartementen van 100-120 m2. Op de begane grond komt een nader in te vullen plint en bergingen van de appartementen. Van de appartementen zijn circa 5 sociale koopappartementen. Er komt uiteraard een lift in en onderzocht wordt of de 1e laag appartementen levensloopbestendig gemaakt kan worden.
Het complex krijgt een dorps karakter met een duidelijke eenheid en een eigen identiteit.

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is inmiddels ingediend. Medio februari
wordt een informatie-/inloopavond voor Zegvelders georganiseerd. Bolton hoopt dat eind 2011 met de bouw kan worden gestart, maar dat is natuurlijk afhankelijk van
mogelijke bezwaarschriften.

Uitnodiging plan voormalige Rabobankbolton-logo

Op dinsdagavond 1 februari presenteert Bolton Ontwikkeling, samen met gemeente Woerden, haar plannen op de plek van de voormalige Rabobank aan de inwoners van Zegveld. Voor deze plannen heeft Bolton inmiddels vergunning aangevraagd. De inloopavond staat in het teken van deze vergunningaanvraag. Van 19.30 tot 21.00 uur kunt u terecht in de Milandhof, zaal De Oude Herberg. Overigens betreft het nog géén verkoopavond!

Medewerkers van Bolton en gemeente Woerden staan u dan persoonlijk te woord. Gedurende deze avond zal wethouder Schreurs ook het woord nemen. Als u vragen heeft over het project, maar ook als u gewoon nieuwsgierig bent naar de plannen, bent u van harte welkom. Wij stellen het zeer op prijs, in het kader van organisatie, uw aanwezigheid op voorhand te mogen vernemen. U kunt dit kenbaar maken via ons kantoor telefoonnummer 0348 405740 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bolton Ontwikkeling ziet u graag 1 februari 19.30 uur in de Milandhof.

Dank aan hovenier Kees de Kooter

Ook dit jaar werd Zegveld in december weer opgesierd met een prachtige kerstboom, die de dorpsgemeenschap traditioneel werd aangeboden door het hoveniersbedrijf Kees de Kooter.
Hierop werd bij de redactie van De Berichtgever vanuit de bevolking enthousiast gereageerd. De waarderende woorden aan het adres van Kees de Kooter geven wij hierbij graag aan hem door.

Salon Nienke al 30 jaar een vertrouwd adres voor schoonheidsverzorging

jan-nienkeVanaf 1980 is Nienke van der Kooi rijksgediplomeerd schoonheidspecialiste. Haar salon bevond zich vroeger op de eerste verdieping van haar woonhuis aan de Milandweg, maar sinds 1995 is haar schoonheidsalon geprofessionaliseerd en gevestigd in de aanbouw naast haar huis. Nienke: ,,De aanleiding voor het volgen van een schoonheidsspecialiste opleiding was de acné in mijn gezicht. Ik bezocht veelvuldig een schoonheidspecialiste en mijn man Koos opperde het idee de opleiding zelf te gaan volgen. Nu - 30 jaar later - heb ik een vaste cliëntenkring opgebouwd en werk ik nog steeds met heel veel plezier in mijn salon.”

Een behandeling bij Nienke wordt voorafgegaan door een gedegen huidanalyse en advies. ,,De huid is het grootste orgaan van ons lichaam en sporen van stress en ongezonde leefgewoonten worden door mij direct gesignaleerd. Al naar gelang mijn bevindingen adviseer ik mijn cliënt een gezichtsbehandeling en/of wijziging van eet- of leefpatroon. In extreme gevallen verwijs ik door naar een (huid)specialist”, vertelt Nienke. In haar salon gebruikt ze producten van het merk Guinot. Nienke: ,,Het merk Guinot is geen welnessproduct, maar een kwalitatief hoogwaardige productlijn met voor ieder huidtype het juiste product. Tijdens de behandeling of in dagelijks gebruik zorgen de producten voor herstel van de (probleem)huid.” In Salon Nienke kunt u terecht voor een breed scala aan schoonheidsbehandelingen zoals gezichts-, ionisatie-, acné-, lichaamsbehandelingen, epileren, manicure, pedicure, definitief ontharen, definitieve make-up en nog veel meer. Een combinatie van behandelingen en/of een moeder/dochter, man/vrouw en vriendinnen arrangement behoren tevens tot de mogelijkheden. Nienke vertelt verder: ,,De ionisatie en dubbele ionisatiebehandelingen van Guinot zijn een genot voor de huid. De hoogwaardige gelproducten worden door middel van rolelektrodes opgebracht en de huid wordt geactiveerd en verbeterd. Deze behandeling is voor meerdere huidtypen geschikt.” Salon Nienke is aangesloten bij de ANBOS, de brancheorganisatie voor gediplomeerde schoonheidsspecialisten. ,,Via de branchevereniging volg ik minimaal eenmaal per jaar een cursus of bezoek ik een lezing of congres. Hierdoor houd ik mijn kennis en kunde op peil en blijf ik op de hoogte wat er zich in de branche afspeelt”, zegt Nienke.

Nienke vertelt verder: ,,Tijdens mijn 20-jarig jubileum heb ik mijn cliënten uitgenodigd voor een bezoek aan de televisiestudio’s in Hilversum. Met een dubbeldekker zijn we naar Hilversum gereden en hebben we de opname van het programma ‘Catherine’ van Catherine Keyl bijgewoond. Een bijzondere ervaring en een heel leuke herinnering. Ook tijdens dit jubileum wil ik mijn cliënten graag trakteren en ontvangen zij tijdens de maanden februari en maart 2011 - na inlevering van onderstaande waardebon - korting op behandelingen en/of producten in de salon.” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waardebon
Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van Salon Nienke ontvangt u in de maanden februari en maart 2011 eenmalig per persoon:
30% korting op een dubbele ionisatie behandeling
20% korting op een klassieke gezichtsbehandeling
10% korting op alle Guinot producten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wilt u meer informatie over de behandelingen in Salon Nienke of wilt u een afspraak maken dan wordt u verwezen naar www.salonnienke.nl.

Ook dit gebeurde er in 2010

Foto 1  
Veel mensen zullen dit spandoek aan de Dwarsweg 13 niet hebben gezien, maar Leen de Leeuw die het boerenbedrijf opgegeven heeft om in de huizenbouw te gaan werken, werd op 20 januari 50 jaar. Alsnog gefeliciteerd!
Foto 2
In verband met hun 40-jarig huwelijk op 27 januari troffen wij in de week ervoor het spandoek aan waarop vermeld stond dat Jaap & Sini v.d. Knaap uit de Julianalaan 29 al 40 jaar een leuk stel zijn. Het is maar dat u het weet.
Foto 3
Tom Blonk van de Middenweg 33 kon als verwoed vissertje niet wachten tot het ijs ontdooid was. Een gat in het ijs bood op 23 januari uitkomst.

jan-foto01 jan-foto02 jan-foto03

Foto 4  
Blijkens het spandoek dat op 4 februari werd aangetroffen bij Door Spruit aan de Meije 226 heeft ze haar woordje altijd klaar. Maar heeft ze dat nu ook als Saar?
Foto 5 
In grote verlichte letters kon heel de buurt lezen dat Hennie Schippers uit de Elzenlaan 5 op 25 februari 50 jaar was geworden.
Foto 6 
Volgens het spandoek is het naar maar waar. Of Ruud Hageman van de Molenweg 42 dit ook zo heeft ervaren is waarschijnlijk beroepsgeheim. In ieder geval heeft hij de 50 in de boeien geslagen.

 jan-foto04 jan-foto05 jan-foto06

Foto 7 
Paniek, paniek, Floor is half ANTIEK. Dat vonden de kids van Floor van der Wind van de Hoofdweg 18 toen hij op 10 maart een halve eeuw werd.
Foto 8  
Volgens het spandoek dat op 14 maart stond aan de Middenweg 17 is het echt waar. Aad Hanegraaf werd die dag 50 jaar.
Foto 9  
Ze had het liever geheim gehouden, maar op 29 maart stond het toch echt op het bord. Harma de Jong van de Korensloot 2 kreeg 4 kruisjes achter haar leeftijd.

jan-foto07 jan-foto08 jan-foto09

Foto 10 
Pascal 18 jaar. Achter deze poster gaat Pascal Schwegler van de Dorpsstraat 35 schuil. Hij werd, en het is heus geen grap, op 1 april 18 jaar.
Foto 11 
Op 1 april, het is geen grap, is Mario Bremmer met zeer vervroegd ‘pensioen’ gegaan. Of we echt te doen moeten hebben met Rob, haar partner, valt te betwijfelen.  In ieder geval was er aan de Meije 276 een zeer geslaagde afscheidsborrel voor al haar collega’s. Haar politiepet heeft ze figuurlijk aan de wilgen gehangen.
Foto 12
De tijd gaat snel. Dat ondervonden Leen & Willie de Vink van de Hoofdweg 98. Op 26 april waren zij al weer 25 jaar getrouwd. Leve het bruidspaar!

jan-foto10 jan-foto11 jan-foto12

Foto 13
Ja hoor, één voor één komen ze voorbij. Nu nummer vijftien van de ‘vakantie’-club. Op 4 mei troffen we deze aankondiging in een regionaal dagblad dat Ria van Amerongen uit de Broeksloot 44 ook de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt.
Foto 14 
Het spandoek gaf het op 22 mei al aan dat 40 jaar getrouwd zijn geen kleinigheid is. Daarom zijn Bert & Bertha Donselaar van de Nijverheidsbuurt 5 al 40 jaar lang een geweldig paar.
Foto 15 
Op 31 mei hingen er slingers en stond er een spandoek met een Sarah aan de Lijsterbeslaan 3. Overduidelijk was het dat Cora Voorend die dag Sarah zag

jan-foto13 jan-foto14 jan-foto15

Foto 16 
Gerrie Sarah stond er in grote letters op het spandoek. De kinderen van Gerrie Schuiveling van de Hoofdweg 76 hadden op 15 juni al hun creativiteit bij elkaar geraapt om dit aan Zegveld bekend te maken.
Foto 17 
Plopper de plop, 50 jaar is onze Rob. Nee, het is geen mop, maar voor Rob Schwegler uit de Dorpsstraat 35 was 17 juni helemaal top.
Foto 18 
Voor Gerard Marsen, bewoner van het Thomashuis aan de Hoofdweg 140, was 4 juli een bijzondere dag. Hij vierde zijn 50-ste verjaardag en ter gelegenheid daarvan hadden de bewoners zijn fiets prachtig versierd. Hij vond het helemaal geweldig.

jan-foto16 jan-foto17 jan-foto18

Foto 19 
Klusser of niet, Bert Ton van de Middenweg 43 is vanaf 9 juli in ieder geval wel 50-plusser. En dat moest het hele dorp weten.
Foto 20 
Zij fietst wat af voor haar baas, TNT post. En als het kan ’s avonds met enkele vriendinnen hardlopen. Ja, Ria van der Wind van de Hoofdweg 22 is een sportief type. Dat ze op 17 juli 50 jaar is geworden neemt ze helemaal voor lief.
Foto 21 
De storm die op 10 juli over ons dorp raasde heeft heel wat schade aangericht. Veel bomen moesten het loodje leggen, zoals deze boom in het land bij Evert van Wijk aan de Hoofdweg 31.

jan-foto19 jan-foto20 jan-foto21

Foto 22 
Welgeteld troffen we op 23 juli 36 paar versleten schoenen aan in de voortuin bij Jan Brak aan de Hoofdweg 61. De reden stond gelukkig op het spandoek te lezen. Jan liep die week voor de 25-ste keer de Nijmeegse Vierdaagse. Een geweldige prestatie. Of de gladiool de lievelingsbloem is van de familie valt te betwijfelen.
Foto 23 
Waarschijnlijk hebben niet veel mensen dit spandoek gezien. Toch vierden Mees en Gerdi van Elk uit de Lijsterbeslaan 12 op 23 augustus hun 25-jarig huwelijk. Daarom in deze rubriek toch een plekje van het spandoek, zodat iedereen het nu kan zien.
Foto 24
Wie de botox klaarzet staat niet vermeld. Maar volgens ons heeft Krijnie van Oostrum uit de Lijsterbeslaan 8 deze middelen nog niet nodig. Fris en fruitig poseerde ze bij haar Sarah op 29 augustus.

jan-foto22 jan-foto23 jan-foto24

Foto 25 
Deze posters troffen we op 8 september aan in de Broeksloot en omgeving. Het zijn de kinderportretten van Carla van Ree en Michel de Coo uit de Broeksloot 68 die genoemde datum in het huwelijk traden.
Foto 26 
Geer, deze rakker, houdt ongetwijfeld van zijn goudgele makker. Maar of hem dat ook 50 jaar heeft wakker gehouden lijkt ons onwaarschijnlijk. Gewillig poseerde Gerard Voorend van de W. Alexanderstraat 4 op 27 september bij ‘zijn’ spandoek.
Foto 27 
Hij blijft maar 18 jaar, alleen de jaren van ervaring tellen door. Inmiddels al 32 jaar ervaring. Met andere woorden, Wim Kemp van de Hoofdweg 148 vierde op 28 september gewoon zijn vijftigste verjaardag. En de woorden op het spandoek kloppen ook helemaal want:  ,,Deze klusser is 50-plusser.”

jan-foto25 jan-foto26 jan-foto27

Foto 28 
Als iemand 50 jaar wordt, kan men zich op een spandoek helemaal uitleven. Zo ook bij Piet van Oostrum uit de Lijsterbeslaan 8. Op 2 oktober konden we lezen dat deze Piet een praatjesmaker is, een buikje heeft en zijn haar inmiddels grijs is. Oftewel, deze macho werd 50 jaar.
Foto 29 
Volgens het bord bij de ingang van de feesttent brengt het leven nu nog meer vreugd voor Hanneke Nonner uit de Esdoornlaan 6. Want op 2 oktober is ze 50 jaar geworden en dus aan haar tweede jeugd begonnen.
Foto 30 
De poster met daarop Swabbertje heeft heel lang in de Korensloot en omgeving gehangen. Of Swabbertje na zijn vermissing op 18 oktober uiteindelijk is gevonden, is onbekend. Laten we het voor de kinderen van familie De Jong uit de Korensloot 2 hopen.

jan-foto28 jan-foto29 jan-foto30

Verder vierden dit jaar ook Charles Lex (31) en Hans Burggraaf (32) hun 50ste verjaardag.

 jan-foto31 jan-foto32

50-jarig jubileum EHBO afdeling de Meije – Zegveld (een ingekomen bericht)

Op zaterdag 5 maart 2011 viert de EHBO vereniging de Meije - Zegveld haar 50-jarig jubileum. Deze EHBO vereniging is ontstaan door het fuseren van de vereniging uit de Meije met Zegveld. Al vier tot vijf jaar zijn zij samen actief. Ruim vijftig jaar geleden was dit anders, toen hadden we twee verenigingen. Eén was actief in de Meije en de andere in Zegveld.

Een stukje geschiedenis:
Eind 1958 startten een aantal mensen uit de Meije, (zowel de Bodegraafse als de Stichtse) met een EHBO-opleiding. Op 1 november 1960 werd  de EHBO vereniging afdeling de Meije opgericht. Er waren destijds zeventien leden, waaronder de heer F. Habold, voorzitter, vicevoorzitter A. Angenent, secretaris mejuffrouw A Leliveld en penningmeester mejuffrouw J. Voordouw.
In de eerste maand was men druk met het opstellen van de statuten en een huishoudelijk reglement. Men stelde de jaarlijkse contributie vast op ƒ 5,- (vijf gulden!) per jaar en dat was inclusief het tijdschrift ‘Voorpost van de dokter’. Aanvankelijk werd er les gegeven in het welbekende café ‘de Halve Maan’. Jaren later kwam de Milandschool in zicht waar ook nu steeds wordt lesgegeven.

Om de vereniging financieel gezond te maken en te houden besloot het bestuur subsidie aan te vragen bij de gemeenten Bodegraven en Zegveld. Van beide kregen we inderdaad subsidie toegekend. Ook werd besloten een folder te maken waarin bewoners van de Meije werd opgeroepen donateur te worden van de vereniging. Hierop zijn veel positieve reacties gekomen, waardoor de vereniging in staat werd gesteld de benodigde verbandmaterialen etc. aan te schaffen.

De eerste jaren werd er lesgegeven door dokter G. v.d. Gruiter,  Na enige jaren nam Theo Helder dit van hem over. Hij was geliefd, maar ook gevreesd, omdat hij gruwelijke situaties kon nabootsen, omdat hij net als de kaderinstructeur uit Zegveld, waarover later,  lotusslachtoffer was. Voor de niet-ingewijden: dit is iemand die ongevalsituaties bedenkt en ook uit kan beelden. In 1990 werd hij opgevolgd door Henriëtte Hoogerwerf, die deze taak op zich heeft genomen tot oktober 1991. Theunie IJdo was de volgende kaderinstructeur die de leden van onze vereniging les heeft gegeven. Zij werd bijgestaan door dokter Bol uit Bodegraven. Hij deed het medische deel en de reanimatie.

Theunie werd op haar beurt (tijdelijk) opgevolgd door Harry Severs. Ook Harry is gestopt en we kregen vervolgens les van Natasja Hadelkamp uit Bodegraven. Door gezondheidsperikelen moest zij helaas afhaken. Inmiddels hebben we een kaderinstructeur die ook commercieel werkt, maar die het leuk vindt om aan een enthousiaste groep EHBO’ers les te geven. In de beginjaren werd er bijna vanzelfsprekend deelgenomen aan allerlei wedstrijden. Er was veel animo voor. De laatste jaren worden er nog steeds regio-oefeningen gehouden. Een aantal EHBO’ers vindt het nog steeds leuk en vooral leerzaam om daar aan deel te nemen.

Wanneer je eenmaal met het EHBO virus bent besmet, lijkt het moeilijk om dat kwijt te raken. Denk bijvoorbeeld aan mensen uit de familie Angenent van wie de vader voorzitter is geweest en de zonen zich al meer dan 40 jaar als bestuurslid voor de vereniging inzetten. Of aan de familie Habold die ook veel actieve leden kende en nog kent.

Hieronder een stukje geschiedenis van de vereniging uit Zegveld:
Volgens het oude statutenboekje is de ‘Zegveldsche Vereeniging Eerste Hulp bij Ongelukken Afdeeling der Nederlandsche Vereniging E.H.B.O.’opgericht in april 1934.
De leden betaalden een contributie van minstens ƒ 1,-- per jaar. Aldus artikel 11 uit het statutenboekje. De oorlog kwam en de EHBO sliep in. Na de oorlog organiseerde de plaatselijke groene kruis vereniging o.a. een EHBO cursus. Uit de groep die het EHBO-diploma behaalde werd een EHBO vereniging gevormd. Op 16 februari 1962 werd de afdeling Zegveld van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken weer opgericht. Voorzitter werd de heer K.B.Langerak, secretaresse W.A.J.van Wijk en penningmeester mevrouw A.F.Tettero. In 1987 vierde men het 25-jarig jubileum. In die 25 jaren is er heel veel veranderd en natuurlijk ook de tijd daarna.

In 1984 werd er begonnen met het geven van EHBO lessen voor het ‘jeugd A diploma’ en drie jaar later kon men ook het diploma B behalen. De EHBO Zegveld heeft aan vele activiteiten hun medewerking verleend, zoals wedstrijden, braderieën, volksspelen, toernooien etc. Daarnaast was de vereniging actief  bij EHBO-wedstrijden, grote (ramp)oefeningen, of oefeningen in samenwerking met de brandweer.

Door de jaren heen zijn heel wat mensen instructeur geweest bij onze vereniging. Vroeger werd het veel gedaan met mensen van het bestuur in samenwerking met de plaatselijke huisarts. Thans worden de lesavonden gegeven door een kaderinstructeur. In het verleden heeft onder andere mevrouw Tetteroo, kaderinstructrice, in samenwerking met mevrouw Van Amerongen ons lesgegeven. Mevrouw Tetteroo was tevens gediplomeerd Lotus, dus kon zij ook wonden schminken en zich helemaal verplaatsen in een slachtoffer, waar de EHBO’er dan weer heel veel van kon leren.

Een paar jaar geleden werd de nood erg hoog. Er was minder animo om de lessen te volgen en er konden niet voldoende mensen gevonden worden die het EHBO diploma wilden behalen.
De vereniging in de Meije en de vereniging in Zegveld besloten meer te gaan samenwerken hetgeen resulteerde in het opzetten van een nieuwe EHBO-opleiding en vervolgens in het samenvoegen van de beide verenigingen tot de nieuwe EHBO vereniging de Meije – Zegveld.

Het is nogal eens lastig geweest om de EHBO-vereniging een beetje te laten bloeien. Het was deels een manier om contact te hebben met buurtgenoten en het was natuurlijk heel goed om eerste hulp te kunnen verlenen en je kennis op peil te houden door herhalingslessen te volgen.
Door tv en andere multimedia is de behoefte aan contacten met buurtbewoners aan het afnemen. Ook het feit dat veel mensen via de BHV herhalingslessen kunnen volgen, heeft een aantal EHBO-verenigingen geen goed gedaan. Inmiddels hebben we echter door de samenvoeging van de verenigingen uit Zegveld en de Meije weer een prima actieve club mensen bij elkaar die enthousiast bezig zijn om de kennis op peil te houden en waar nodig EHBO te verlenen, bij allerlei activiteiten in en rond onze woonplaatsen. Samen bestaan we nu dus meer dan 50 jaar.

Overweegt u een EHBO cursus te volgen dan biedt ons jubileum een uitstekende kans om informatie te krijgen over de EHBO cursus. Tijdens deze bijeenkomst is er een tentoonstelling over hoe men in de afgelopen 50 jaar hulp aan slachtoffers verleende. Verder willen wij u graag een demonstratie geven hoe men moet reanimeren met het gebruik van een AED.

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.  Het bestuur van EHBO-vereniging de Meije-Zegveld begroet u graag op zaterdag 5 maart.

Wij nodigen iedereen uit om met ons het 50-jarig bestaan te vieren.

U bent van harte welkom op onze jubileumbijeenkomst op
zaterdag 5 maart 2011
vanaf 13.30 tot 16.30 uur
in de Milandschool aan de Hazekade 10 te Bodegraven-Meije.

Stagiair Dylan nu al veelzijdig kunstenaarjan-dylan

Sinds augustus 2010 loopt de 17-jarige Dylan van der Zon twee dagen per week stage in  Atelier De Schuur van het Thomashuis in Zegveld. Tijdens deze stage onderzoekt Dylan of hij na afronding van zijn school als kunstenaar aan de slag zou willen. Dylan: ,,Ik moet na dit jaar nog één jaar naar school en dan kan ik gaan werken. In het Atelier is het heel leuk en ik zou wel twee dagen in de week kunstenaar willen zijn.” Dylan schildert graag naar voorbeelden van de schilder Johannes Vermeer uit de 17de eeuw. Eén van zijn schilderijen heeft Dylan onlangs aan zijn arts Joost de Bie in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden geschonken. Het schilderij hangt in de wachtkamer van de arts. Trots vertelt Dylan: ,,Op dat schilderij staat het Melkmeisje van Vermeer én de apparatuur die ik nodig heb voor mijn suikerziekte.” Naast het werken met verf en penseel experimenteert Dylan ook met waskrijt, kleurpotloden, inkt en zelfs met keramiek. Dylan: ,,Tijdens mijn vorige stage heb ik met papier-maché gewerkt, maar dat vond ik niet zo leuk. Ik werk het liefst met verf of kleurpotlood.”

Atelier de Schuur is een dagbestedingsproject voor kunstenaars met een verstandelijke beperking. In het Atelier zijn alle creatieve materialen en middelen aanwezig om de kunstenaars te ondersteunen in hun beeldende en persoonlijke ontwikkeling. De technieken die aangeboden worden variëren van schilderen en druktechnieken tot vrij keramiek en beeldhouwen. Ontwikkeling van de eigen beeldtaal en creativiteit van de kunstenaar staan voorop. De kunstenaars van Atelier de Schuur krijgen de ruimte en mogelijkheden om zichzelf in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Na deze creatieve stage gaat Dylan waarschijnlijk nog aan het werk als stagiair in de horeca. Dylan: ,,De hele week tekenen en schilderen vind ik niet zo leuk, misschien word ik wel kunstenaar én bakker.”

Wilt u het werk van Dylan en de overige kunstenaars van Atelier De Schuur bewonderen bezoekt u dan de wisselende exposities aan de Kruittorenweg 11 te Woerden, Middenweg (oude Rabobank) te Zegveld of u maakt een afspraak met de begeleider van het Atelier Maarten Vlaming tel. (0348-690763) voor een bezoek aan Atelier De Schuur, Hoofdweg 140 te Zegveld. Tevens kunt u terecht op de website www.atelierdeschuur.com.

Siveo roemt 6 leden van het eerste uur (een ingekomen bericht)

jan-siveoAls afsluiting van het 50-jarig jubileum heeft Siveo ’60 tijdens de Algemene Leden Vergadering eind vorig jaar een zestal leden van het eerste uur in het zonnetje gezet. Na 50 jaar lidmaatschap van 'ons cluppie' en bewezen diensten zijn deze mannen benoemd tot Lid van Verdienste van Siveo.

Deze eer komt toe aan Jan Angenent, Cees Methorst, Dick van den Hoeven, Martin van den Hoeven, Rinus Hoogerbrugge en Cor Kleinveld.  Dit zijn de enige heren die al vanaf het begin lid zijn. Zo bijzonder, meende het bestuur, dat moest gevierd worden!

Maar de tijd ontbrak tijdens de ledenvergadering om deze heren op gepaste wijze in het zonnetje te zetten. Op zaterdag 8 januari hebben we het daarom nog eens dunnetjes over gedaan. Naast de kersverse Leden van Verdienste hadden we ook hun partner en andere familieleden uitgenodigd.

Aan het eind van de middag nam Rikkert Versluis (voorzitter) de microfoon ter hand en zette hij het zestal een voor een in de schijnwerpers. Uit de lange lijst van verrichte diensten voor de club werd een mooie selectie onder de aandacht gebracht. Vooral de verhalen uit de eerste 25 jaar zijn zeer karakteristiek en brachten bij menigeen weer herinneringen naar boven. De heren kregen elk een speciaal ontworpen oorkonde met hun naam en benoeming. Aangezien de heren in november afgelopen jaar al bloemen hadden ontvangen, was nu gekozen voor een zoete lekkernij…een chocolade voetbal met Siveo logo. Na alle mooie woorden en welluidend applaus voor deze geel-blauwe kanjers werd nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Het is geweldig om zulke vrijwilligers in het zonnetje te kunnen zetten. Siveo beschikt over een onvoorstelbaar groot, enthousiast en betrokken vrijwilligerskorps. Hier zijn wij héél trots op en dit maakt Siveo tot een bloeiende en gezellige vereniging.

Terug in de tijd naar .... Hoofdweg 82 (deel 14)

De eigenaar van de woning, Marinus Lokhorst, verkoopt in 1929 de woning aan zijn zwager Jan Blok Gzn. Hij was graanhandelaar. Jan Blok (geboren 14 september 1880 te Zegveld, overleden 19 april 1951 te Zegveld) was op 29 mei 1902 getrouwd met  Aafje Burggraaf (geboren 8 juli 1878 te Zegveld, overleden 22 augustus 1968 te Utrecht), dochter van Arie Burggraaf en Aafje van Doorn. De woning Zonkant laat Jan Blok verbouwen tot een ‘dorpsvilla’. De verbouwing was heel ingrijpend. In het Woerdensch Weekblad van 11 januari 1930 lezen we over de vergunning het volgende: ,,Zegveld. Burgemeester en Wethouders dezer gemeente hebben aan Jan Blok Gzn., graanhandelaar alhier, vergunning verleend tot het vernieuwen van een woonhuis op het dorp No. 55, kadastraal bekend gemeente Zegveld, sectie E. No. 581. Het werk zal worden uitgevoerd door Anth. Beukers, timmerman alhier.”

In de oorlog hebben Jan en Aafje nog inwoning gehad van Willem van Huizen. Hij kwam op 29 juni 1944 vanuit Rotterdam naar Zegveld en vertrok een jaar later op 26 juni 1945 naar Den Bommel. Jan Blok kon nog wel eens boos worden op de kinderen uit de buurt, vooral als hij net het erf geharkt had en de kinderen er weer doorheen liepen. Hij joeg ze dan weg al roepend: ,,Gofferdegoffer”. U begrijpt, dit werd al gauw zijn bijnaam. Na het overlijden van Jan Blok op 19 april 1951 wordt zijn vrouw Aafje eigenaar van de woning. Begin 1956 verhuist zij naar Utrecht en gaat de woning verhuren.

De huurder van Zonkant wordt Willem Cornelis van Ommeren (geboren 20 augustus 1887 te Zegveld, overleden 18 april 1962 te Gouda). Willem van Ommeren was op 15 juni 1911 getrouwd met Willemijntje Brak (geboren 21 juli 1997 te Zegveld).
In 1959 wordt de beschoeiing rondom Zonkant vernieuwd door aannemersbedrijf Beukers. De beschoeiing wordt aangevuld met grond dat kwam van het land van een neef van Willemijntje Brak. Dit was Pieter de Bruijn die in 1958 was komen op boerderij Naamvrucht aan de Hoofdweg. Samen met drie zoons (Jaap, Piet en Bas) hadden zij 400 roe (bijna een halve bunder) land vlak gestoken en deze kavelaarde (slechte verarmde veengrond) gebruikt om de beschoeiing aan te vullen.
Willem van Ommeren was echt een BZ-er oftewel een Bekende Zegvelder. Hij was 35 jaar bakker was geweest in de bakkerij waar nu bakker Jan de Leeuw zit. Vervolgens heeft hij van 1946 tot 1956 gewoond in het zomerhuis van boerderij Naamvrucht aan de Hoofdweg 110 om vervolgens aan Zonkant verder te gaan rusten. Naast het bakker zijn, was Willem van Ommeren ook actief op andere terreinen. Zo was hij lid van muziekvereniging Kunst na Arbeid en betrokken bij de oprichting van de Christelijke Oranje Vereniging. Toen Zegveld in 1934 een eigen zwembad kreeg, was Van Ommeren een van de initiatiefnemers. Hij werd voorzitter van de ZGZ (Zwemgelegenheid Zegveld). Toen in 1939 een tekort bleek van ƒ 100,00 en de gemeente niet wilde bijspringen, betekende dit het einde van de ZGZ. Verder hebben we gevonden dat hij voorzitter is geweest van de E.H.B.O, 2e voorzitter van damvereniging Kijk Uit en waarnemend voorzitter van de vrijwillige Burgerwacht die na de Eerste Wereldoorlog was opgericht. Maar het meest bekend was Willem van Ommeren van de Konijnen & Pluimvee Vereniging Kleinveeteelt. Jaren is hij hiervan voorzitter geweest en het kan haast niet anders of hij heeft zijn huis bijna moeten uitbouwen vanwege de vele prijzen die hij gewonnen heeft. Zo won hij op de Nationale Tentoonstelling De Uiver te Woerden tien eerste en twaalf ereprijzen. Tot slot  was hij afslager. Hij werd gevraagd om grasgewas bij opbod te verkopen. Gras dat meestal afkomstig was van schraallanden. Dit alles vond plaats in zaal Verhoeff op dorp.

Eind 1959 kregen Willem en Willemijntje inwoning. Kleindochter Willemijntje Margaretha (Wil) de Knikker (geboren 1 april 1936 te Zegveld) had inmiddels zeven jaar verkering met Volkert van der Meer (geboren 15 september 1933 te Boskoop, overleden 23 oktober 1995 te Nunspeet). Zij wilden graag trouwen. Omdat er op dat moment geen huisvesting te vinden was, zei opa: ,,Kom maar bij ons inwonen, wij hebben een groot huis”. En zo gebeurde, nadat op 28 oktober 1959 de huwelijksvoltrekking had plaatsgevonden. Het was niet altijd makkelijk om in te wonen. Visite of geen visite, van oma moest het om 10 uur ’s avonds stil zijn in huis. In september 1961 zijn Volkert en Wil verhuisd naar Boskoop

In 1965 verkoopt eigenaresse Aafje Blok-Burggraaf de woning Zonkant aan de gemeente Zegveld. Die sloopt de woning en de naastgelegen arbeiderswoninkjes en laat er een complex bejaardenwoningen neerzetten. Willemijntje van Ommeren, inmiddels weduwe, verhuist in januari 1967 tijdelijk naar Hoofdweg 52 om twee jaar later haar intrek te nemen in een van de nieuwe bejaardenwoningen. Op 18 maart 1974 vertrekt zij naar Alphen aan den Rijn, alwaar zij op 16 oktober 1975 is overleden.

Inmiddels zijn de bejaardenwoningen Zonkant al lang geen bejaardenwoningen meer. Veel jongeren uit ons dorp starten daar het op zich zelf wonen om daarna veelal door te stromen naar een grotere eengezinswoning.

Welzijn Woerden (een ingekomen bericht)

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud als u dit leest en alle activiteiten draaien al weer volop. Op de website www.welzijnwoerden.nl kunt u onder het kopje Zegveld of bij de Zegge alle informatie vinden over aanvangstijden van cursussen, bijeenkomsten etc.
Welzijn Woerden is het jaar begonnen met een aantal goede voornemens. Zo is de schilderscursus die op 3 februari start al volgeboekt maar bij voldoende interesse komt er misschien nog een cursus!
En ook nieuw: we gaan weer koffiedrinken met elkaar voorafgaande aan de Open Tafel.  Het programma ziet er als volgt uit: vanaf half elf gezellig bijkletsen en daarna kan wie dat wil  eventueel blijven eten. Niets is verplicht. De eerste bijeenkomst is op 9 februari en vervolgens elke tweede woensdag van de maand. Dus niet meer iedere 14 dagen.
Na het grote succes van de vorige keer, wordt er op woensdag 2 maart  weer een fotomiddag met een bekende ZEGVELDSE familie georganiseerd. Welke familie dat is, blijft nog even een verrassing.
Deze middag wordt gehouden in de Raadzaal van de Milandhof. De vorige bijeenkomst was een groot succes. Aanvang 14.00 uur. U bent van harte welkom.
Binnenkort begint de cursus 'omgaan met uw eigen digitale camera'. De cursus wordt gegeven door de heer Jos Didden. Jos Didden is bereid bij voldoende belangstelling deze cursus te vervolgen met een cursus digitale foto's bewerken met Picasa.  U kunt zich hiervoor aanmelden bij een van de commissieleden of telefonisch via telefoonnummer 69 24 24.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u altijd even bellen met een van de commissieleden.
Namens de Commissie, Herman Groen.

De Bruijn Adviesgroep verhuisdjan-debruijn

Sinds 20 december is De Bruijn Adviesgroep naar een nieuwe locatie in Woerden verhuisd. Ondanks de sneeuw is de verhuizing prima verlopen. Alles op het gebied van administratie, verzekeringen, hypotheken, vastgoed en bancaire dienstverlening zit nu onder één dak. De ruimte en mogelijkheden om door te groeien zijn in dit pand ruimschoots aanwezig. Opvallend in het pand zijn de wanden met mooie foto’s van het polderlandschap. Inwoners van Zegveld kunnen nog op afspraak op het kantoor in Zegveld terecht om zaken te regelen. Het nieuwe adres in Woerden is Pompmolenlaan 18.
Wij wensen Jaap de Bruijn en zijn medewerkers veel succes in het nieuwe pand.

Pin It