3 x 30 jaar bij de Brandweermei-Brandweer


Vrijdag 8 april 2011 zijn tijdens de jaarvergadering van de brandweer Zegveld drie personen gehuldigd omdat zij zich al 30 jaar inzetten voor de vrijwillige brandweer in ons dorp. Dit zijn postcommandant Gert-Jan Langerak, Leen de Vink en Piet Bremmer. Door de hoofdcommandant van de Veiligheidsregio Utrecht, Bas van de Hemel, kregen zij hiervoor de oorkonde en de bijbehorende speld uitgereikt. Hij bedankte de drie brandweermannen voor hun jarenlange inzet en gaf ook nog een bloemetje voor de partners mee. Namens de vereniging van de vrijwillige brandweer Zegveld was er een dankwoord en als aandenken kregen zij een tinnen klok overhandigd. Tot slot was er het verzoek of zij zich nog een fiks aantal jaren willen inzetten voor ons brandweerkorps.

 

Toekomst geitenboerderij weer rooskleurig


mei-GeitenRuim een jaar geleden werden 250 drachtige geiten van de melkgeitenboerderij van de familie Van der Burg geruimd, vanwege de positieve uitslag van een melkmonster van de Voedsel- en Warenautoriteit in verband met de Q-koortsbacterie. Na maanden van onzekerheid en stress kwam eind 2010 het positieve nieuws: de bok mocht weer bij de geiten. Inmiddels blijkt dat de bok zijn werk uitstekend heeft gedaan, want er is een geboortegolf van jonge geitjes op de boerderij. De familie Van der Burg heeft weer hoop op een goede toekomst.,?p>

’t Is krimmeneelmei-Krimineel


De toneelavond van de Oranjevereniging trok op 7 mei zo’n 400 man naar de gymzaal van de Milandhof. Een toneelavond die bij voorbaat al garant staat voor een avond plezier. Ook nu. Het blijspel ‘’t Is krimmeneel’ ging over de criminele familie Suykerbuik. Toen een zekere Adriaan Voskuil, een niet zo’n snuggere jongeman (gespeeld door Rolf Hoogerbrugge), reageerde op een door de familie geplaatste advertentie, waren de misverstanden niet van de lucht. Komische situaties waarvan het publiek genoot. Regisseur Ton Beukers kan terug kijken op een geslaagde uitvoering, waarbij Margreet Verburg de grime fantastisch voor haar rekening had genomen. Het geluid werd ook ditmaal verzorgd door Huib de Bruijn. Een compliment voor de spelers. Dit waren: Arie de Groot, Margriet Vermeij, Michel Bunnik, Bianca Balvert, Adrie de Jong, Arianne de Leeuw, Rolf Hoogerbrugge en Gerard Muller. Zij werden (niet hoorbaar) bijgestaan door de soufleusses Agnes de Leeuw en Marian Kompier.

Dorpsplatform Zegveld 

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 10 mei 2011 in de Milandhof bij elkaar geweest.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Wmo beleid
De gemeente heeft een presentatie gegeven over het Wmo beleid (Wet maatschappelijke ondersteuning). De Wmo is niet bij iedereen bekend en als deze al bekend is, dan kennen de mensen deze vooral van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, scootmobiles, regiotaxi’s en dat soort zaken. Maar de Wmo is voor álle inwoners en gaat ook over het ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg, voorkoming van schooluitval, huiselijk geweld, opvang van zwervers en daklozen. Hoewel er in Zegveld sprake is van veel burenhulp en een natuurlijke drang om elkaar te helpen, is er ook in Zegveld sprake van probleemjeugd (die bij bureau Jeugdzorg bekend is), huiselijk geweld, schuldproblematiek en dergelijke. Daarnaast wordt er in zijn algemeenheid te weinig gebruik gemaakt van het PGB (Persoonsgebonden Budget) waarmee mensen zelf zorg kunnen inkopen. Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Wellicht is de gemiddelde Zegvelder wat minder assertief dan inwoners in een grote kern als Woerden en doet de Zegvelder niet zo snel een beroep op instanties. Verder heeft het Dorpsplatform de gemeente als suggestie meegegeven om ook samenwerking te zoeken  met de kerkelijke instanties en eens nader onderzoek te doen naar  de oorzaken van de jeugdproblematiek, bijvoorbeeld dat kinderen niet/te weinig van peuterspeelzalen/schakelklas gebruik maken, dat er te weinig buitenschoolse opvang is, waardoor kinderen rond gaan hangen. Afgesproken is om De Berichtgever te gebruiken voor informatie over de Wmo mogelijkheden, zodat de bekendheid bij bewoners wellicht toeneemt. 

Clausstraat wordt opgehoogd!
Het Dorpsplatform heeft de gemeente herhaaldelijk gewezen op de wateroverlast in de Clausstraat. De gemeente heeft laten weten dat zij geld gevonden heeft om de Clausstraat dit jaar op te hogen. Op 14 juni a.s. wordt een inspraakavond georganiseerd voor alle bewoners en belanghebbenden. Bij de uitnodiging zal de gemeente al aangeven welke ideeën zij heeft, waar 14 juni dan op kan worden gereageerd. Daarna wordt het plan aangepast en definitief gemaakt. Hoewel de omgeving er niet veel anders zal uitzien dan nu het geval is, wordt wel bezien of er extra parkeerruimte kan worden gecreëerd, wat een wens is van aanwonenden. Verder zal worden rekening gehouden met de toekomstige plannen met betrekking tot de voormalige openbare school. De planning is dat begin oktober a.s. met de uitvoering kan worden begonnen.

Overige onderhoudswerkzaamheden
•   De Milandbrug zal worden vervangen. Hiertoe zal de Milandweg vanaf de Rondweg tot aan de Oude Meije van half juni tot half juli zal worden afgesloten.
•   Verder zal er onderhoud aan de Rondweg en de Stichtse Meije worden gepleegd. Via De Berichtgever en kranten zullen de mensen op de hoogte worden gehouden.

Het Dorpsplatform Zegveld constateert met instemming dat de gemeente dit jaar veel werk in Zegveld verricht. Naast de renovatie van de Hoofdweg en de Kastanjelaan/Berkenlaan, wordt dus ook de Clausstraat aangepakt en wordt er onderhoud aan de Rondweg en Stichtse Meije gepleegd. Het Dorpsplatform gaat er vanuit dat de gemeente ook de groenaankleding van de Rondweg meeneemt.

Snippertjes
• Het Dorpsplatform heeft geconstateerd dat de nieuwe lantaarnpalen langs de Hoofdweg wel erg scheef (niet in één lijn) staan en vindt dat ‘geen gezicht’. De gemeente vindt dat ook en gaat hieromtrent in overleg met Stedin (het bedrijf dat de lantaarnpalen heeft geplaatst). Ook vindt het platform dat het tijd wordt dat een en ander nu wordt afgemaakt.
• De aangekondigde doeltjes nabij de Boschsloot zullen hopelijk op korte termijn worden geplaatst. Er moet nog wel met de SWW worden overlegd hoe de kostenverdeling zal luiden, maar het Dorpsplatform verwacht dat de partijen daar wel uitkomen.
• Er is overleg geweest tussen de polsstokvereniging, de gemeente en het Dorpsplatform Zegveld over de plannen van de polsstokvereniging.  Er moeten nog wat zaken worden uitgewerkt, maar het Dorpsplatform heeft goede hoop dat het voor elkaar gaat komen en daar is hij blij mee, want deze cultuursport past heel goed bij het dorp en een nieuwe vereniging die iets biedt aan het dorp is welkom!
• De Milandhof heeft de gemeente gevraagd om een doorsteek te maken tussen de Boschsloot en het parkeerterrein achter de Milandhof en deze te voorzien van een uitneembaar hekje/ sleutelpaal. Van deze mogelijkheid zou zo’n 10 tot 15 keer per jaar gebruik gemaakt kunnen worden, vooral op zaterdag. Bewoners van de Boschsloot zijn hier niet zo’n voorstander van en vinden dat het parkeerterrein achter de sporthal bij activiteiten al flink vol staat en dat de automobilisten het parkeerterrein dus prima kunnen vinden. Besloten is de situatie nog even aan te kijken en als inderdaad mocht blijken dat het parkeerterrein onvoldoende gebruikt wordt, zal opnieuw naar de situatie worden gekeken.
• Sommige inwoners van ons dorp maken zich zorgen over verzakte  gasleidingen. Het Dorpsplatform heeft al eens een brief naar de netwerkbeheerder gestuurd, maar kreeg hierop een vage brief terug. Binnenkort zal het Dorpsplatform een nieuwe, maar nu pittiger brief aan Stedin sturen.
• Het Dorpsplatform zal (hopelijk vóór de Zegvelderie) een evenementenbord  (bord met mogelijkheid voor korte tekst) langs de Hoofdweg plaatsen. Gerrit Gerritse heeft het bord geheel belangeloos ontworpen; het beheer van het bord blijft bij het Dorpsplatform.

• Soms schrijven inwoners van ons dorp ons een brief of sturen ons een mail. Zo ook nu. De betreffende inwoner vindt bijvoorbeeld dat de situatie met betrekking tot de Boschsloot beschamend is (brancard kan niet naar binnen, extra bed is niet mogelijk, etc.). Verder worden woningen niet alleen meer aan ouderen toegewezen, maar zelfs aan gezinnen met kinderen! Ook vindt deze inwoner dat de Hoofdweg een racebaan is geworden en dat daar veel te hard wordt gereden.  Tenslotte is de bebording voor de brommers/scooters volgens de inwoner niet juist. Het Dorpsplatform is blij met dit soort signalen, het tekent de betrokkenheid van onze inwoners bij het wel en wee van het dorp.
• Het plaatsen van de bankjes met informatieborden langs de Hoofdweg heeft de nodige voeten in de aarde. Het Dorpsplatform wil langs de Hoofdweg bankjes plaatsen met het zicht op de kade, met daarbij informatieborden over de polder. De gemeente vindt echter dat dit verkeersonveilig is. Uiteraard geeft het Dorpsplatform zich niet zo snel gewonnen en zal opnieuw met de gemeente om tafel gaan.
• De Jeu de Boules baan ligt er een beetje verwaarloosd bij en daar moet uiteraard iets aan gebeuren. Hopelijk zal de gemeente hier op korte termijn iets aan gaan doen.
• Zoals bekend, kampt de gemeente Woerden met forse financiële problemen en heeft zij haar inwoners om voorstellen gevraagd. Er zijn ongeveer 500 voorstellen gedaan (zie ook www.ikbenwoerden.nl) . Het Dorpsplatform heeft de gemeente haar zienswijze kenbaar gemaakt.
Het Dorpsplatform vindt dat de bezuinigingen geen afbreuk mogen doen aan de toch al
kwetsbare leefbaarheid van het dorp Zegveld. Voorzieningen, verenigingen en organisaties die zich voor de leefbaarheid van het dorp inspannen, dienen in stand te worden gehouden. Hierop mag niet worden bezuinigd. Daarnaast mag de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van het dorp Zegveld niet verder worden aangetast, aldus het Dorpsplatform.
• Hopelijk zijn er voor de zomer ontwikkelingen te melden over de voormalige openbare school. Er hebben zich kandidaten gemeld die interesse hebben in dit perceel, ook voor een BSO (buitenschoolse opvang). Een en ander wordt nu door de gemeente op een rijtje gezet.
• De vergunning voor nieuwbouw op de plaats van de voormalige Rabobank is verleend. Verwacht wordt dat kort na de zomer een informatieavond wordt gehouden voor gegadigden. 
• De wijziging van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein is in de gemeenteraad vastgesteld.
• Het Dorpsplatform en de wijkagent gaan op korte termijn nog eens een rondje door het dorp maken. Na de vorige controle werd er met name in de Broeksloot beter geparkeerd. Dat wordt nu weer minder, vandaar het nieuwe controlerondje.
• Een inwoner van de Boschsloot constateert dat in de doorgang (tussen de twee blokken ouderenwoningen aan de Boschsloot) druk wordt gefietst en vindt – terecht - dat dit niet kan.

 

De Berichtgever zegt het met bloemen


mei-BloemetjeEen nieuwsfeit is dat op 19 april 1951 de zesde regering onder de Christen-democratische premier Alcide De Gasperi in Italië werd ontbonden. Het tegenovergestelde gebeurde die dag in Woerden. Daar werden Jan Beukers en Ineke Hamelink in het huwelijk verbonden. Een verbintenis die inmiddels al 60 jaar duurt. Op hun trouwdag, 19 april dus, hebben zij dit met hun 8 kinderen, 24 klein- en 4 achterkleinkinderen, familie en vrienden gevierd in de Blauwe zaal van Verzorgingshuis ’t Oude Landt. Velen kennen Jan Beukers nog als de plaatselijke schilder. Daarnaast was het een actief ‘baasje’. Jaren zat hij in de gemeenteraad voor zijn partij Gemeentebelangen.  En als voorzitter van pluimveeteeltvereniging Kleinveeteelt maakte hij deze vereniging landelijk bekend. Naast nog vele andere activiteiten in besturen en clubs was hij ruim 30 jaar lid van de vrijwillige brandweer, waarvan de laatste 10 jaar als commandant. Voor al zijn inspanningen voor de gemeenschap van Zegveld kreeg hij een Koninklijke onderscheiding en is hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.
Moeder Ineke was thuis de regisseur van een groot druk gezin met een schildersbedrijf en winkel. Een niet te onderschatten taak. Ondanks alle drukte wist zij samen met haar man in de beginjaren van het ‘oude’ dorpshuis aan de Molenweg het beheer op zich te nemen.
Inmiddels woont het diamanten echtpaar in het appartementencomplex van ’t Oude Landt in Woerden. Min of meer noodgedwongen: nu hebben ze alles gelijkvloers. En voor Ineke is dat veel beter na de nodige operaties aan haar heupen en knieën. Ook bij Jan komt de ouderdom met gebreken. Zijn gehoor begint hem in de steek te laten en dat is best wel lastig. Toch blijft dit sympathieke echtpaar zich in hart en nieren  Zegvelder voelen en volgen ze het wel en wee van ons dorp op de voet. Als abonnee van De Berichtgever blijven ze op de hoogte en ook via de kerkradio van de hervormde kerk van ons dorp blijven ze kerkelijk betrokken.
De Berichtgever heeft het echtpaar Beukers verrast en hun het bloemetje van de maand overhandigd. Uiteraard gingen de felicitaties vergezeld van goede wensen voor hen beiden.

Het tweede echtpaar waar De Berichtgever het bloemetje van de maand bracht, was Ton en Wil Wallenburg uit de Nieuwstraat 34. Zij waren op 26 april 50 jaar getrouwd en daarmee kreeg hun huwelijk de gouden status.
Het gouden echtpaar vergeet de trouwdag nooit meer. Na het ja-woord in het stadhuis van de gemeente Hilversum was er een NATO alarm en moest Ton direct terug naar dienst. ,,Later heeft hij wel een week vrij gekregen”, vertelt Wil.mei-Bloemetje.2
Ton is geboren en getogen in Hilversum. Toen hij in de bouw begon te werken verdiende hij 25 gulden in de week. Na zes jaar in de bouw te hebben gewerkt, werd hij vrachtwagenchauffeur. Jaren reed hij op het buitenland. De laatste 25 jaar alleen in Nederland. ,,Ik heb altijd met plezier gewerkt”, vertelt Ton. Nu is het houden van parkieten zijn grote hobby. In de tuin staat een grote volière waar hij vaak te vinden is. Wil vermaakt zich met lezen en puzzelen. Daarnaast genieten ze van de kleinkinderen. Want na 6 kinderen zijn er inmiddels 15 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. ,,Nee, we zijn geen oppasoma of -opa, maar als de nood aan de man is, dan zijn we er voor ze”, vertelt Wil.
Het gouden jubileum hebben Ton en Wil samen met de familie gevierd in de tuin bij dochter Willeke.  Zoon Wulfurd heeft voor een heerlijk warm en koud buffet gezorgd en dankzij het prachtige weer werd het een onvergetelijke dag.
Ook dit gouden echtpaar werd verrast met het bloemetje van de maand en natuurlijk heeft De Berichtgever Ton en Wil gefeliciteerd met dit heuglijke feit en hun nog goede en gezonde jaren toegewenst.

 

Adverteerder van het eerste uur: Meubelstoffeerderij G.P.Vermeij

Het is alom bekend dat u voor het stofferen van nieuwe en oude meubelen, auto’s en boten bij Gijs Vermeij terecht kunt, maar wist u ook dat hij voor het stofferen van een arrenslee zijn hand niet omdraait?

Gijs Vermeij stoffeert al sinds 1968. Eerst in loondienst bij een meubelfabriek in de regio en sinds 1982 in zijn eigen werkplaats aan de Hoofdweg in Zegveld. In de meubelfabriek leerde hij de fijne kneepjes van het stoffeerdersvak en na het behalen van de benodigde diploma’s startte hij zijn eigen bedrijf. Sindsdien huurt hij een schuur naast de boerderij van de fam. Uyterlinde alwaar zijn werkplaats gevestigd is. Deze werkplaats ademt een sfeer van vakmanschap en ‘die goede oude  tijd’ uit. Gijs Vermeij: ,,Er is veel veranderd sinds 1968, maar gedegen vakmanschap is nog steeds het belangrijkste. Nieuwe materialen en nieuwe machines hebben hun intrede gedaan, maar de basistechniek van het stofferen is hetzelfde gebleven. Vroeger werden meubelkussen opgevuld met jute en crin (soort stro) en tegenwoordig worden ook synthetische materialen toegepast. Bij restauratie van oude meubelen probeer ik wel zoveel mogelijk oude materialen te gebruiken.” Zijn klantenkring bestaat veelal uit particulieren, maar ook auto- en meubelbedrijven plaatsen graag opdrachten bij Gijs vanwege zijn vakmanschap.

Een tijd geleden vroeg dorpsgenoot Joop van Vliet aan Gijs een arrenslee uit zijn privéverzameling te stofferen. Deze arrenslee is ongeveer 150 jaar oud en van Gelderse makelij. Gijs: ,,Vóór het stofferen is het houtwerk van de arrenslee door schilder Hans Kwakkenbos uit Nieuwkoop van nieuw schilder- en bieswerk voorzien. Het aanbrengen van bieswerk is zeer specialistisch werk en volgens originele patronen en afbeeldingen uitgevoerd.” Vervolgens heeft Gijs de vierpersoons arrenslee in zijn werkplaats van nieuwe stoffering voorzien. ,,Ik heb gekozen voor donkerblauwe dralon velours en capitonneerknopen in de rugleuning. Voor dralon velours is gekozen vanwege de stevigheid en weersbestendigheid. Overigens is de stoffering ook volgens de originele patronen toegepast.” 

Navraag door de redactie van De Berichtgever leert dat Joop van Vliet zeer tevreden is met het resultaat. De gerestaureerde arrenslee is nu het pronkstuk van zijn privéverzameling antieke vervoermiddelen en huisraad. Joop is nog op zoek naar een rustig en betrouwbaar paard, zodat een ritje met de arrenslee door De Meije in de toekomst tot de mogelijkheden behoort.

Voor stofferingswerkzaamheden van meubels, auto’s en boten kunt u terecht bij Gijs Vermeij,
tel: (0348) 691879 of 06-55902432.

mei-oude-arreslee mei-arreslee02 mei-Vermei01 

Vriendenkringen zoeken vrijwilligers (een ingekomen bericht)

Welzijn Woerden start met Vriendenkringen voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Wil jij als vrijwilliger een Vriendenkring ondersteunen?

Een Vriendenkring is een groep jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar met een lichte verstandelijke beperking die (begeleid) zelfstandig wonen. Als Vriendenkring onderneem je leuke activiteiten waardoor je op een natuurlijke manier leert hoe je contacten legt en onderhoudt. Een Vriendenkring bestaat uit maximaal vijf personen. Ze komen regelmatig bij elkaar, minimaal een keer per maand. Ze bedenken zelf welke leuke dingen ze willen doen: gezellig kletsen, een film kijken, bowlen, spelletjes doen of uitgaan. Als vrijwilliger ondersteun je bij het contact leggen/onderhouden en help je bij het uitvoeren van de gezellige activiteiten. De locaties van de activiteiten zijn verschillend; bij één van de vrienden thuis of met z’n allen er op uit.

Ben je ouder dan 18 jaar en lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden voor een Vriendenkring? Meld je dan aan bij Jurre Schieveen van De Wilg, via telefoonnummer (030) 2513672 of mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Meer informatie vind je op www.dewilg.nl.
Vriendenkringen is een initiatief van De Wilg en MEE.

 

Fotoimpressie Koninginnedag en 5 mei 2011
mei-Aubade mei-koninginnedag
mei-koninginnedag2 mei-Polstok mei-Prutrace
mei-lampion mei-volksspelen01
TV MILAND LADIESDAY (een ingekomen bericht)mei-Ladiesday
Op zaterdag 2 april was TV Miland ‘gastvrouw’ van de jaarlijkse Ladiesday. Voor de vierde keer ging dit toernooi van start met 36 deelnemers. De spelers kwamen uit de regio en van ver daar buiten. Tijdens de pauzes tussen de tenniswedstrijden konden de ladies een kijkje nemen bij de sieradencollectie van Natascha Peters uit Alphen a/d Rijn (www.sieraden-natascha.jouwweb.nl) en gebruik maken een (stoel)massage  van circa 15 minuten. De opbrengst van deze massages was € 150,00 en ging naar de stichting SET (Sport En Transplantatie). Deze stichting stimuleert donorregistraties en vraagt aandacht voor de donorproblematiek tijdens evenementen die de stichting organiseert. De prijswinnaars van de Ladiesday ontvingen een T-shirt van de stichting SET alsmede een blik tennisballen. Alle deelnemers ontvingen een klein aandenken en een flesje vers geperst sinaasappelsap van De Sinaasappelman.

 

Oproep trio triathlon

De Berichtgever kreeg een mailtje van Gerard Muller over de trio triathlon die op Tweede Pinksterdag (maandag 13 juni) in Woerden wordt gehouden. Gerard doet samen met Hilda Brak en Cora Voorend dit jaar voor de vierde keer mee. Zij zouden het leuk vinden als er meer teams uit Zegveld meedoen met dit sportevenement. Op de website van de Stichting Triathlon Woerden staat hierover onder andere het volgende: ,,Met z´n drieën ben je een team en volbreng je in estafetteverband de ¼ afstand (1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen). Elk teamlid neemt daarbij een van tevoren afgesproken onderdeel voor zijn of haar rekening.” Uiteraard kun je bij Gerard nog veel meer informatie krijgen over deze sport. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer(0348) 691492. En mocht je besluiten om mee te doen, De Berichtgever wenst jullie alvast heel veel succes bij deze trio triathlon.  


Groep 7 en 8 van de Milandschool halen hun Jeugd EHBO Diploma!
mei-EHBO-jeugd 

WINNAARS VOLKSSPELEN 30 APRIL

KLOMPENRACE DAMES:
1e  Karin Hoogendoorn

KLOMPENRACE HEREN:
1e Gerwin Verlaan

BRANCARD DRAGEN IN DRIETALLEN:
Dames
1e  Linda Brak, Dorian van der Linden, Charissa Janssen
LUCHTBRUG HEREN:
1e David Vermeij

LUCHTBRUG DAMES:
1e Karin Hoogendoorn
PRUTRACE (64 deelnemers, verdeeld over twee groepen)
Groep  1
1ste Dame: Linda Brak
1ste Heer:  Richard de Jong

Groep 2
1ste Dame: Sigrid Klein
1ste Heer: Job van Meijeren

WINNAARS  SPELEN 5 MEI

PIEREMACHOCHELTOCHT 
SNELHEID PRIJS
1e Rieks van Dam, Aaron & Floris Verburg.
ORIGINALITEITSPRIJS PIEREMACHOCHELTOCHT
1e Janet & Otto Immerzeel

Puzzel voor 65+-ers is gewonnen door:
Herman Vergeer (Meije)
Jan Angenent
Bep Burggraaf

Fietspuzzeltocht  
Leeftijd t/m groep 6 van de basisschool
1e  prijs Aron Verburg
Leeftijd groep 7 t/m 15 jaar
1e  prijs Wilbert Kastelein

Leeftijd vanaf 16 jaar 
1e  prijs Jan Willem Timmerman

 

Bericht uit de huisartspraktijk

Acht jaar na de eerste (grote) verbouwing is half mei de volgende aanpassing van de praktijk gereed gekomen. De bergruimte  is verbouwd tot derde spreekkamer.
Voor een deel is dit nodig vanwege de gestadige groei van de praktijk en de steeds toenemende zorgvraag. Zo hebben dokter Bijkerk en Quaak op maandagmorgens beiden spreekuur.
De voornaamste reden is het voornemen om in onze praktijk stage gelegenheid te bieden voor artsen in opleiding tot huisarts. Sinds september vorig jaar is dokter Quaak  huisarts-opleider bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanuit die opleiding worden artsen die de vervolgstudie doen om huisarts te worden geplaatst in zgn. opleidingspraktijken. Het kan gaan om ‘gewone’ huisartsen-in-opleiding – die in het algemeen een heel jaar aanwezig zijn, maar ook om artsen van defensie, die in het kader van de militaire opleiding een half jaar stage bij gewone huisartsen moeten doen.mei-Huisartspraktijk
Het gaat dus enerzijds om al gediplomeerde artsen, met vaak al de nodige ervaring in bijvoorbeeld ziekenhuizen.  Anderzijds is dokter Quaak verantwoordelijk voor de gang van zaken.
Wij hopen dat deze stap door u positief zal worden ontvangen. Het is immers belangrijk dat er voor de toekomst voldoende huisartsen beschikbaar zullen zijn. U wordt op de hoogte gehouden!

Onderdeel van de verbouwing was de vervanging van de telefooncentrale. Een wettelijke eis is geworden dat u bij spoedsituaties direct te woord wordt gestaan, en dat u niet een ander nummer behoeft te bellen. Het spoednummer 692241 is dus vervallen, en u kunt (bij dringende spoed en levensbedreigende situaties) vanaf nu met  toetskeuze 1 onmiddellijk contact krijgen met de assistente.
Ook is er een zogenaamde receptenlijn geïnstalleerd (toetskeuze 2). U kunt hier uw naam en geboortedatum en de te herhalen medicatie inspreken. Dit MOET niet; wanneer u aan de lijn blijft krijgt u vanzelf een van onze assistentes te spreken.
Een herhaling van medicijnen kan dus op de volgende manieren:
- Zoals altijd: inleveren van lege verpakking bij de assistente of in het glazen kastje naast de voordeur.
- Per telefoon via de assistente.
- Via de receptenlijn (24 uur per dag).
- Via de website van de praktijk: www.praktijkzegveld.huisarts-plus.nl
U bent altijd gewend geweest dat ’s morgens bestelde medicijnen ’s middags, dezelfde dag nog, konden worden afgehaald. Hierin komt (helaas) verandering. Misschien heeft u er zelf ook wel eens last van gehad: de koerier heeft de laatste jaren toenemend moeite de medicijnen op tijd af te leveren. Dit heeft tot gevolg dat de groothandel heeft aangegeven over te gaan naar levering de volgende dag.
De consequentie voor te herhalen medicijnen is dat niet meer dezelfde dag, maar een dag later uw medicijnen klaarstaan. Wilt u hiermee rekening houden? Wij hopen op uw begrip. Mocht u toch door een of andere reden direct medicijnen nodig hebben – neemt u contact op, we houden van de meest gangbare medicijnen een (beperkte) voorraad.

Op dit moment werken in de praktijk in Zegveld : Harma de Jong (dokters- en apothekersassistente), Inge van de Lagemaat (apothekersassistente), Corrie van den Engel (dokters- en apothekersassistente), Nellie van Kints (doktersassistente) en Marjan van der Wind (apothekersassistente).
Carolien Muit is de praktijkverpleegkundige.
Dokter Bijkerk is aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag. Dokter Quaak op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
Door de inzet van al deze medewerkers kunnen we ervoor zorgen dat er geen lange wachttijden zijn voor bijvoorbeeld spreekuurbezoek en is iedereen die woont in Zegveld, de Meije of Woerdense Verlaat welkom als patiënt in Huisartspraktijk Zegveld!

 

Eerste officiële training Polsstokclub Zegveld

Totdat een officiële clublocatie gevonden is, trainen de leden van Polsstokclub Zegveld aan de Milandweg 64. Op 12 mei vond de eerste officiële training plaats en konden geïnteresseerden vanaf 7 jaar meetrainen.

 

JARIGE BERICHTGEVER KOMT IN NAJAAR MET VERRASSEND BOEK

De jarige Berichtgever komt in november met een bijzondere verrassing. Eindredacteur Gerrit Gerritsen legt de komende maanden de laatste hand aan het boek ‘Zegveld, toen en nu. In foto’s en verhalen’.
Het jubileumboek te gelegenheid van het 65-jarig bestaan van De Berichtgever, bevat gebundelde verhalen op basis van de interviews die Cees Kop in de jaren negentig heeft gehouden met bekende inwoners van Zegveld en de wijze waarop zij leefden in het dorp. De verhalen van toen  zijn geactualiseerd met een beschrijving van de situatie op dit moment.
In het boek komen ook historische ansichtkaarten van Zegveld uit de verzameling van Peter Vermeij, met daarnaast foto’s van die plekken zoals ze er vandaag de dag uitzien.
Half november zal het boek verschijnen. De prijs is nog niet bekend, maar zal in elk geval bij voorintekening heel aantrekkelijk zijn.
Het is de tweede keer dat er een boek over Zegveld verschijnt ter gelegenheid van een jubileum van De Berichtgever. Toen het maandelijkse huisaanhuis-krantje voor Zegveld en De Meije vijf jaar geleden zestig jaar bestond, werd het boek ‘Boerengoed tussen Greft en Meije’ van de hand van redactielid Gert Ton uitgegeven. Het boek met een bundeling boerderijverhalen en veel oude foto’s, verscheen toen in een beperkte oplage van 750 exemplaren en was in een mum van tijd uitverkocht.

 

WELZIJN WOERDEN ‘DE ZEGGE'  (een ingekomen bericht)

De medewerkers van SWO zijn druk bezig met de voorbereiding voor het ZEGVELDS DINER.
Meer nieuws volgt! Op 8 juni kunt u weer gezellig koffie komen drinken. U bent van harte welkom aan de open tafel, ook als u niet blijft eten staat er een kopje koffie klaar voor u!
De open tafel vindt plaats op iedere tweede woensdag van de maand.

De afgelopen tijd was het prachtig weer en dat kwam goed uit, omdat het fietsen alweer is begonnen. De eerstvolgende fietstocht is op 26 mei. U kunt iedere tweede en vierde donderdag van de maand met ons meefietsen vanaf 13.00 uur. Let op: de aanvangstijd is gewijzigd.
En mocht u mee gaan doen, dan wensen wij u een schitterende fietstocht!
Tot een volgende keer, Herman Groen.

 

Pin It