Woningen aan De Haak opgeleverd

sep-haak02Op 24 juni hing bij alle acht woningen aan De Haak de vlag in top. Het was feest, want de bewoners kregen deze middag de sleutel van hun nieuwe woning overhandigd.
De woningen, waarvan de eerste paal in september 2010 werd geslagen,  zijn gebouw door Bouw- en aannemingsbedrijf Goudriaan-Jongerius BV te Waarder in opdracht van Woningcorporatie SWW (Stichting Woonbelangen Weidegebied). Deze acht Verandawoningen zijn ontwikkeld door Architectenbureau Timpaan.
John Muis en zijn vriendin Nicolle den Boer kregen uit handen van Peter Korzelius van SWW de eerste sleutel overhandigd. Deze uitreiking ging gepaard met het overhandigen van een cheque ter waarde van € 1.500,=, door de gemeente Woerden te besteden om speeltoestellen te plaatsen. Hij dankte het Dorpsplatform, met name Henk van Dam en Paul Vonk, die er hard aan getrokken hebben om dit project van de grond te krijgen. Korzelius hoopt dat er in de toekomst nog meer starterswoningen in ons dorp gebouwd kunnen worden.

Jaap Zwart, directeur van Architectenbureau Timpaan, memoreerde dat het project niet vanzelfsprekend tot stand is gekomen. sep-haak01De bedoeling was dat er eerst 16 woningen zouden komen. Dit aantal moest steeds worden bijgesteld en uiteindelijk zijn er dus acht gebouwd. Hij gaf een groot compliment aan de bouwer, Bouw- en aannemingsbedrijf Goudriaan-Jongerius BV. ,,Er is een mooi en betaalbaar project neergezet.”

Dorpsplatform Zegveld

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 6 september 2011 in de Milandhof bij elkaar geweest.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Verzakkingen gasleidingen
Het Dorpsplatform Zegveld probeert de risico’s met betrekking tot het verzakken van gasleidingen al een tijd onder de aandacht van de netbeheerder Stedin. Na veel bellen en mailen is eindelijk een reactie van Stedin ontvangen. Stedin geeft aan dat zij op de volgende manieren er voor zorgt dat het gasnet in Zegveld veilig blijft:
• Elke vijf jaar wordt elke hoofd- en elke aansluitleiding van ons gasnet onderzocht op mogelijke lekkages. In Zegveld is dat voor het laatst gebeurd in 2007. Dat houdt in dat we volgend jaar weer gaan zoeken in uw gemeente. De gevonden lekken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke termijn van een half jaar, gerepareerd. Grotere lekken worden onmiddellijk gerepareerd. Als er bovengemiddeld veel lekken zijn binnen een tracé, analyseert Stedin de oorzaak en kan dat bijvoorbeeld resulteren in het vervangen van een compleet netdeel in een of meer straten.
• Stedin voert continu steekproeven uit op de kwaliteit en veiligheid van de huisaansluitingen. Jaarlijks wordt deze steekproef ‘aselect’ samengesteld en vervolgens gericht aangevuld met bekende risicogebieden (bodemdaling, bepaalde typen aansluitconstructies) en/of op basis van de lekzoekresultaten. Uit de analyse van deze inspecties kan eveneens een individuele of projectmatige vervanging volgen.
• Analyse van storingsmeldingen: als er in een bepaald gebied opvallend veel storingen lijken voor te komen gaat Stedin die nader analyseren. Ook dat kan weer resulteren in een reparatie- of vervangingsproject.
• Via het nutsoverleg dat de gemeente organiseert, wordt Stedin op de hoogte gesteld van geplande werkzaamheden van bijvoorbeeld telecombedrijven of van de gemeente zelf. Deze informatie gebruikt Stedin om te bepalen of het nodig is om in combinatie met dat werk ook actie te ondernemen. Het is slimmer om bijvoorbeeld gelijktijdig met een rioleringsproject oude gasleidingen te vervangen, dan te wachten op de afloop van de afschrijvingstermijn en een (paar) jaar later voor de tweede keer een straat open te leggen. Ook ophogingen worden op deze manier behandeld. Momenteel werkt Stedin daarom aan de vervanging van gasleidingen en elektriciteitskabels in de Kastanjelaan, Middenweg, Elzenweg en Populierenlaan.

Ontwikkelingen Polsstokvereniging
De gemeente heeft te kennen gegeven dat er diverse beperkingen zijn waardoor de locatie nabij de Molenweg op korte termijn lastig is te verwezenlijken. Het bestuur is op zoek naar alternatieven.  De polsstokvereniging is niet echt gelukkig met de huidige gang van zaken en vindt
dat zij erg lang aan het lijntje is gehouden, zowel op RO gebied als ten aanzien van het huurcontract dat op het laatst boven tafel kwam, maar gaat op zoek naar alternatieven. Het Dorpsplatform zal – als er alternatieven zijn gevonden - samen met het bestuur naar de gemeente te gaan om hiermee snelheid in de procedure te krijgen. 

Voortgang zorgwoningen
Het Dorpsplatform vindt het betreurenswaardig dat ouderen noodgedwongen het dorp moeten verlaten omdat er geen ouderenwoningen zijn die hen in staat stellen nog een poosje zelfstandig te wonen. Het Dorpsplatform heeft met veel instanties en organisaties gesproken en al deze partijen waren het met het Dorpsplatform eens dat er toch een oplossing voor gevonden zou moeten kunnen worden. Helaas blijft het daarna weer gewoon stil blijft en pakt ook niemand door. Dit geldt ook voor de directeur Welzijn in Woerden. Ook zij was het met het Dorpsplatform eens, maar stelde in een mail vervolgens dat zij ons ook niet verder kon helpen. Ook de Zuwe en de Vierstroom zijn hierin vrij passief en de SWW beweegt ook niet mee.
Het Dorpsplatform is van plan dan maar zelf een haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten om te bezien of er een project als in Kamerik kan worden gerealiseerd. De gemeente heeft beloofd mogelijke plannen positief benaderen.

Diverse zaken Hoofdweg
Verkeerssnelheid
Drie tot vier maanden is de snelheid op verschillende plaatsen van de Hoofdweg gemeten. Hieruit blijkt dat bij het pontje 27% harder rijdt dan 65 kilometer, dat zijn 58 duizend voertuigen. Verder blijkt dat 11% bij de ingang van de bebouwde kom te hard rijdt. De meting van het pontje geeft samengevat weer dat:
• 26.000 rijdt harder dan 65;
• 23.000 rijdt tussen 70 en 80;
• 6.300   rijdt tussen 80 en 90;
• 1.400    rijdt harder dan 90.

Het Dorpsplatform heeft zich de vraag gesteld wat hieraan gedaan kan worden. Er ’hangen’ ons nog steeds zeven plateaus/drempels boven het hoofd.

In zijn algemeenheid kan overigens worden gesteld dat er wel minder hard wordt gereden dan toen er nog een maximum snelheid van 80 kilometer gold, zodat geconcludeerd kan worden dat de maatregelen toch werken. 

Nabij Hoofdweg 175 is overigens weer een verhoging ontstaan. Dit komt door een oude paal die in de grond zit. Dit probleem wordt nog opgelost, aldus de gemeente.
Overige punten Hoofdweg:
In het voorjaar zijn jonge bomen zijn gepland. Deze zijn helaas door de Zegveldse jeugd na een avond Woerdense vakantieweek vernield. Gelukkig heeft de gemeente de boompjes weer snel vervangen, waarvoor zij complimenten van het Dorpsplatform kregen! In november worden er nieuwe voedingen in de grond aangebracht, waarna de restant nieuwe lantaarnpalen kunnen worden geplaatst. Omdat er erg veel kabels en leidingen, oude rioleringen, etc. in de grond zitten, kunnen de lantaarnpalen niet helemaal in één lijn konden worden geplaatst. Geprobeerd zal worden de koppen van de lantaarnpalen te verstellen zodat deze meer in één lijn komen te staan.
Verder worden plannen voorbereid voor het plaatsen van twee bankjes  langs de Hoofdweg. De gemeente zal de bankjes bekostigen en het Dorpsplatform moet deze dan zelf plaatsen. Bij de bankjes zal een ‘hufterproof’ informatiebord worden geplaatst. 

Glasbakken centrum
De glasbakken zijn door de gemeente verplaatst. Per abuis is hierover geen overleg geweest met het Dorpsplatform. Tegen de huidige plek hebben bewoners geageerd. Verkeerstechnisch staan de bakken niet goed (belemmeren het overzicht vanaf de  parkeerplaats naar de Middenweg), de stoepen zijn voor kinderwagens niet toegankelijk en de bakken staan in het zicht. Het Dorpsplatform heeft een alternatieve plek aangedragen, maar deze plek is niet mogelijk omdat daar bij activiteiten in het centrum auto’s staan en de kraan er dan niet bij kan. De gemeente onderzoekt een ander alternatief. Welk alternatief dat is, wil de gemeente nog niet bekend maken. Wordt vervolgd dus.

Snippertjes
• De Jeu de Boulesbaan is met behulp van enkele vrijwilligers, de gemeente en het Dorpsplatform opgeknapt. Contactpersoon hiervoor is dhr. Herman Lekkerkerker.
• De leden van het Dorpsplatform zijn enthousiast over het ‘welkomstbord’ langs de Hoofdweg. Onderzocht wordt of het mogelijk is om langs de Milandweg ook zo’n bord neer te zetten.
• Omdat op diverse plekken in het dorp auto’s zodanig fout geparkeerd staan dat de brandweer er niet doorkan zal het DB van het Dorpsplatform met de wijkagent binnenkort nog eens een ‘parkeerrondje’ maken om de probleemplekken nog eens in kaart te brengen.
• Medio oktober worden de werkzaamheden aan de Clausstraat aanbesteed. Binnenkort wordt er voor de aanwonenden nog een informatie avond gehouden, waar ook de aannemer bij zal zijn.
•  Medio september zullen de wegwerkzaamheden aan de Rondweg, Meije en Oude Meije worden aanbesteed. Hopelijk kunnen de werkzaamheden medio oktober starten. Het Dorpsplatform zal bij de gemeente aan de bel trekken als door het vrachtverkeer en/of omleidingroute de Middenweg nog verder stuk gereden zal worden.
• Het Dorpsplatform heeft bij de gemeente aangekaart dat de verkeerssituatie rondom de coffeeshop onveilig is. Ook is de situatie voor de fietsers onveilig, hoewel vooral de jongere fietsers daar voor een deel zelf debet aan zijn en verkeerd oversteken. Het Dorpsplatform heeft de gemeente gevraagd om nog eens goed naar de  plannen te kijken en het met hen te overleggen.


•  De bedoeling was dat de doeltjes achter de Broeksloot/naast de Korensloot voor de zomer zouden zijn geplaatst. Helaas is dit niet gelukt. Het Dorpsplatform heeft inmiddels nieuwe offertes aangevraagd.
• Het schoolterrein (voormalige Waldhoorn) zal, zoals het er nu voorstaat, verkocht zal worden 
 als vrije sector kavels. Het Dorpsplatform hoopt dat de verschillende opties nog eens naast 
 elkaar kunnen worden gezet (kinderopvang/ouderenwoningen).
• Binnenkort wordt door de gemeente een onderhoudsplan speeltuinen behandeld. Onder andere de speeltuinvereniging Robbedoes wordt hierbij betrokken.

Nieuwe zandbak voor de speeltuin (een ingekomen bericht)

sep-zandbakOp 20 augustus heeft het bestuur van speeltuinvereniging De Robbedoes met vrijwilligers een nieuwe zandbak in de speeltuin aan de Molenweg geplaatst. Het zand is gesponsord door Van den Dool en de zandbak is bekostigd door de speeltuin(leden).

Veel belangstelling demo polsstokverspringen

Een definitieve locatie voor de Zegveldse polsstokclub lijkt nog ver weg, maar dat weerhoudt de leden er niet van hun kunsten te tonen aan het Zegveldse publiek en nóg meer mensen enthousiast te maken voor deze zomersport. Jong en oud mochten op 20 augustus ook zelf een poging wagen naar de overkant te springen op de trainingslocatie van de verspringers bij de familie Kastelein aan de Milandweg. Daar werd flink gehoor aan gegeven. De Polsstokbond Holland gaf ondersteuning en instructie. Het publiek kon onder het genot van een drankje de dappere pogingen van de waaghalzen aanschouwen.sep-polsstok

Nederlands Kampioenschap
Kort daarna is op zaterdag 3 september 2011 in het Friese IJlst voor de tweede maal het Nederlands Kampioenschap voor jeugdspringers georganiseerd. Een jeugdlid van Polsstokclub Zegveld, Gerwin Kastelein wist de verste sprong van de dag te maken en ging zo met de Nederlandse titel in de categorie jongens 11 en 12 jaar naar huis. Ook de andere Zegveldse springers waren zeer succesvol. Wijnan van Ingen pakte het brons in de categorie jongens 11 en 12 jaar. Twan Kastelein, broer van Gerwin, werd in de categorie tot en met 10 jaar vierde. Eimert van Ingen, broer van Wijnan, werd in de categorie jongens tot en met 10 jaar zevende van Nederland.

Mocht u naar aanleiding van de polsstok verspringdemonstratie enthousiast zijn geworden en overweegt u tot lidmaatschap van de Zegveldse Polsstokclub over te gaan, kunt u contact opnemen met de Fam. Van Ingen (691932) of Fam. Kastelein (691133). De wedstrijden en trainingen voor dit seizoen zijn gestopt, maar het nieuwe seizoen start in april 2012.

 

Op de foto: De polsstok verspringtalenten Gerwin Kastelein en Wijnan van Ingen.

Kinderkledingbeurs druk bezocht

Het was 3 september weer een drukte van belang in het kerkelijk centrum De Voorhof. Heel veel moeders met jonge kinderen kwamen daar om de Kinderkledingbeurs te bezoeken. Uit Zegveld en de hele omtrek kwamen zij kijken of er iets van hun gading bij zat. Er was weer voldoende aanbod, zoals kleding voor kinderen, speelgoed, positiekleding en gebruiksvoorwerpen voor kinderen. Aan het einde van de dag kon de balans worden opgemaakt en bleef de teller na aftrek van de onkosten staan op € 1.250,=, weer meer dan de vorige keer. Van de opbrengst gaat dit keer € 1.000,= naar het kerkelijk centrum De Voorhof. Van de overige € 250,= hoopt de organisatie nieuwe rekken te kopen. Een compliment is zeker op z’n plaats voor de organisatie en alle vrijwilligers.

Meijeloop 2011

Op 29 augustus om precies 19.30 uur ging een recordaantal van 275 deelnemers van start voor de jaarlijkse Meijeloop. De deelnemers konden kiezen tussen 2 km, 6,6 km en 15 km. Langs de route stonden veel Meijenaren de lopers aan te moedigen en werden er bekertjes water aangeboden. De uitslagen van de Meijeloop 2011 zijn als volgt:sep-Meijeloop

2km jongens
Melvin de Jong 7.37
Tim Kramer 7.56

2km Meisjes
Ashley Pen 8.03
Leonie Vergeer 9.02

6,6km Heren
Robbert Tjoa 22.23
Sander Eijs 23.15
Beste Meije heer: Tijn Born 27.49

6,6km Dames
Mirjam Beers 28.00
Linda Hoogendoorn 28.57
Beste Meije dame Anita Bunnik 30.48

15km Heren
Sander Bron 50.17
Pascal Norden 50.18
André Heeren 51.58

15km Dames
Janneke Verhorst 1.04
Karin Versteeg 1.05

 

Op de foto: Een van de deelnemers neemt tijdens de Meijeloop dankbaar een verfrissing aan.

€ 2105,- voor KWF Kankerbestrijding

Zegveld, 19 september 2011 - De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Zegveld heeft
€ 2105,-  opgebracht. In 2010 was de opbrengst € 2073,27 . Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF
Kankerbestrijding in Amsterdam. Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, donateurs en vrijwilligers.

Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden
Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. Er is nog een lange weg te gaan. Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. De KWF-afdeling Zegveld dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan deze collecte.

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 13 t/m 18 juni in Zegveld en de Meije € 954,15 opgehaald. Dit jaar stond de collecte geheel in het teken van coeliakie, ofwel glutenintolerantie.
De Maag Lever Darm Stichting wil deze onbekende ziekte aan het spijsverteringsstelsel bekend maken. Naar schatting lijden 160.000 mensen in Nederland aan coeliakie, maar weten slechts 25.000 mensen het. Het geld dat wordt opgehaald, stelt de MLDS in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting te geven. Zonder de bijdrage en inzet van gevers en vrijwilligers is dit onmogelijk. De Maag Lever Darm Stichting wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken voor de inzet. Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag
Lever Darm Stichting te Amersfoort.

Voor u gelezen in het AD Groene Hart

Harley niet meer welkom in de Meije
Geen motoren meer door de Meije. En zeker geen groepen Harley-rijders. Die verstoren de idylle in het dromerige lintdorp. Dat blijkt uit een enquête van de Stichting Werkgroep Meijebelangen. Ook pelotons met wielrenners maken zich niet populair. ,,Wilt u hier volgend jaar nog rijden, pas dan uw snelheid en geluid aan." Een verkeersbord met deze tekst staat al jarenlang aan het begin van de Meije. Al zeker tien jaar doet het tevergeefs een beroep op de rijders van de ronkende motoren. En dat zijn de Meijenaren goed zat. Zij willen hun woonomgeving tot 'no go zone' laten verklaren.
Bewoners van de Meije hebben bewust voor een rustige en landelijke woonomgeving gekozen. Maar zodra de eerste zondagse zonnestralen verschijnen vermeerderen de decibellen zich in rap tempo.
Overigens willen niet alle Meijenaren een motorverbod. De uitbaters van café de Halve Maan en Meijezicht bijvoorbeeld. Die danken een deel van hun omzet aan consumerende motorrijders. En ook het wel of niet toestaan van vrachtwagens en bevoorradend verkeer is een ingewikkelde discussie.
De uitkomst van de enquête wordt voorgelegd aan de gemeente. Die moet vervolgens bepalen of zij voldoende aanleiding ziet om verkeersmaatregelen te treffen. Voorlopig is het dus nog afwachten of er een oplossing gevonden wordt waarin iedereen zich kan vinden.

Recordjaar voor ooievaars
Gerard Baars heeft een record te pakken. Nog nooit heeft de beheerder van het ooievaarsdorp in Zegveld zoveel jonge vogels voorzien van een ring als dit jaar. Door het prachtige weer in het voorjaar hebben 36 jongen het overleefd. Meer dan ooit. Gebruikelijk is dat tussen de 18 en 23 jongen maar het voorjaar overleven. Het hoogste aantal dat Gerard Baars tot dit jaar meemaakte was 26 stuks in één lichting. Ondertussen schiet de bouw van het nieuwe gebouw goed op en is men volgend ooievaarsseizoen klaar voor ontvangst van gasten.

Minder kans op onderlopen straten
De Clausstraat wordt zo snel mogelijk versneld opgehoogd. De gemeente Woerden probeert de ingreep nog dit jaar in te plannen. Momenteel wordt er al volop opgehoogd in Zegveld. Die werkzaamheden worden afgerond in november. De Clausstraat ligt twee meter onder NAP. De aanwonenden hebben vorig jaar zelf een noodpomp neergezet nadat de riolen volledig overliepen en ontlasting en wc-papier in de straat ronddreven.

Gemeente steunt huizenbouw Milandweg
Mogelijk komen er veertig tot vijftig nieuwbouwwoningen in Zegveld. De gemeente Woerden ondersteunt de woningbouwplannen van Bolton Ontwikkeling om aan de Milandweg en Hoofdweg panden neer te zetten en is samen met het bedrijf de ideeën verder aan het uitwerken. Dit zou betekenen dat de tennisvereniging wordt verplaatst.
De woningbouwplannen zijn nog in de beginfase. Nadat een intentieovereenkomst tussen Bolton Ontwikkeling en de gemeente is ondertekend, kan een projectplan worden opgesteld en een tijdsplanning worden gemaakt.

Op vakantie in de Meije
De drie varkens van scharrelslager Zwetsloot zijn een paar dagen op vakantie geweest in De Blauwe Meije. Het trio woont sinds drie jaar op het erf van Zwetsloot. Na de varkens Brutus en Doris, die hij als huisdier had, viel de slager voor drie biggetjes. Die wegen inmiddels 180kg schoon aan de haak. Zwetsloot loopt met ze door het dorp of gaat een dagje naar het strand. Een langer uitstapje zat er niet in, tot De Blauwe Meije in zicht kwam. Rebecca de Boer van De Blauwe Meije vertelt dat ze genieten van elke minuut in het weiland. Wat een paar dagen geleden nog gras was, is nu volledig omgeploegd. De drie varkens worden gevoerd met brokken, maar instinctief blijven ze zoeken naar eetbaar spul tussen de grassprieten. Voor de varkens was het een ware wellness trip.

Momenteel is er een herfstexpositie in De Blauwe Meije met werken van Ido Vunderink, Judith Koppelman en José van Helden. De expositie is elke zaterdag en zondag te zien van 12.00 tot 17.00 uur.

Uitbreiding bij De Wit Wonen in Woerden
Deze maand heeft De Wit Wonen een nieuwe afdeling ingericht waarmee het woonbedrijf flink is uitgebreid. Bovendien introduceert De Wit een nieuwe collectie verlichting.  De uitbreiding van de winkel was een grote wens van Ans Jansen. ,,We willen met ons aanbod actueel en fris zijn. Vaste klanten zullen merken dat we vernieuwend en herkenbaar zijn." De Wit Wonen is voor velen een vertrouw adres op het gebied van woningrichting.  Ron en Ans Jansen namen het bedrijf in 1996 over. Zij hebben bewust voor de locatie aan de Hoge Rijndijk gekozen en niet voor de Woerdense meubelboulevard. ,,Hier laten we zien dat we ons eigen aanpak hebben. We zijn onafhankelijk, kiezen onze eigen weg en hebben zo onze eigen identiteit."

Boerderij Ingetjens Hoeve aan de Rondweg wordt gesloopt
De boerderij aan de Rondweg 17 is in een te slechte staat om te restaureren. De boerderij is gebouwd tussen 1868 en 1890. De stichting Hugo Kotesteijn heeft gepleit voor restauratie. Een nieuw opgetrokken boerderij in de oorspronkelijke stijl heeft niet de uitstraling als het originele exemplaar, redeneert de Stichting.
Maar B&W van Woerden concluderen dat de boerderij niet meer te redden is. Zij hebben toestemming gegeven de boerderij te slopen en deze met het oorspronkelijke vooraanzicht te herbouwen. Aan het voorhuis komt een stal in dezelfde stijl als het woongedeelte.

Auto's rijden op nieuwe hoofdweg iets minder hard
Sinds de renovatie van de Hoofdweg is het aantal hardrijders nog steeds schrikbarend hoog, wijzen de cijfers uit. Bij het pontje zijn in de maanden mei en juni 58.000 automobilisten gemeten die de snelheid overtraden. Aantallen om stil van te worden vindt het Dorpsplatform.
Maar er zijn ook andere geluiden. Wijkagent Cor Doets: ,,Vroeger reed men 90km op een 80 km-weg en nu 70km op een 60km-weg. Wat dat betreft zijn we er dus op vooruitgegaan. De politie, zo is duidelijk geworden, kan niet dag en nacht op overtreders gaan letten. Dat heeft alles te maken met de richtlijnen van het Openbaar Ministerie, als gevolg van de inrichting van de weg", aldus Doets.
Het Dorpsplatform weet dat het niet alleen passanten zijn die te hard rijden; helaas maken ook veel Zegvelders zich hieraan schuldig.

Superkoe Jo 10

sep-koeJoBoeren, burgers en buitenlui waren uitgenodigd voor een feestje op 27 augustus in de schuur van de familie De Vink aan de Hoofdweg. De reden voor het feestje was dat hun koe Jo 10 tot en met april 2011 100.000 kg melk heeft geproduceerd. Jo 10 is ruim 14 jaar oud en nog zeer vitaal. Deze prestatie is reden voor een feestje waarbij Jan van Zijtveld (Coöperatie Rundveeverbetering) een oorkonde uitreikte en Jo 10 in het zonnetje werd gezet.


Op de foto: Leen en Willy de Vink met hun koe Jo 10.sep-Tennistoernooi-ALS
Er was veel belangstelling van leden en niet-leden bij het door Maaike Burggraaf georganiseerde tennistoernooi  t.b.v. van de Stichting ALS op zaterdag 27 augustus bij Tennisvereniging Miland. Vanwege het slechte weer was Maaike wel genoodzaakt het middagprogramma te schrappen, maar de gezelligheid leed er zeker niet onder. Tijdens het avondprogramma was tennisser Martin Verkerk aanwezig voor een praatje en/of aanwijzingen langs de lijn. Maaike kijkt met veel voldoening terug op een zeer geslaagd toernooi en zal met trots een bedrag van € 4.500,00 bijschrijven op de rekening van de Stichting ALS.

Sam’s Bodywork ‘a Dance for life’

Vanaf juli 2011 geeft Samantha Bon geen streetdancelessen meer bij Henkido. Zij heeft een nieuwe locatie in Zegveld gevonden. Sinds 26 augustus geeft zij – onder de naam ‘Sam’s Bodywork’ - iedere vrijdagmiddag en -avond danslessen in de sporthal van Gasterij De Milandhof. Samantha: ,,Ik ben heel blij met deze locatie en heb veel zin in het nieuwe seizoen. De kwaliteit van de streetdancelessen kan ik op deze nieuwe locatie handhaven.” Samantha heeft ook grote plannen voor het komende seizoen. ,,In de loop van het jaar zullen de leerlingen een show geven tijdens de Wintermarkt en ik ben van plan onderlinge sep-samwedstrijden te organiseren. Vanzelfsprekend wordt er ook weer een spetterende eindshow gegeven, indien mogelijk zelfs in een theater. Tijdens de lessen verwacht ik van mijn leerlingen dat er hard gewerkt wordt, maar plezier en gezelligheid staan voorop”, vertelt Samantha.

Samantha geeft streetdancelessen op vrijdag tijdens de volgende tijden:

16.00 uur – 17.00 uur groep 3, 4 en 5
17.00 uur – 18.00 uur 9 t/m 11 jaar
18.00 uur – 19.00 uur 12 t/m 14/15 jaar
19.00 uur – 20.00 uur 16 jaar en ouder
20.00 uur – 21.00 uur Latin Moves (voorheen Zumba)

Mocht u interesse hebben in danslessen van Sam’s Bodywork, dan kunt u contact opnemen met Samantha Bon 0629355745 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Indien gewenst kunt u een gratis proefles volgen (ingang sporthal naast kantoor Boschsloot).


Onderschrift foto:

Een deel van de streetdanceleerlingen van dansschool Sam’s Bodywork.

Weer activiteiten Welzijn Woerden afdeling De Zegge

Na de vakantie maanden juli en augustus, waarin iedereen UIT of THUIS is geweest, zijn in de maand september alle activiteiten weer begonnen. U heeft als 65+’er allemaal ons volledige programma in de bus gekregen. In de seniorengids staan maar liefst 204 adressen! Bij alle activiteiten kunt u zonder problemen aanschuiven. U bent van harte welkom; onze gastvrouwen staan voor u klaar.

Graag willen wij u uitnodigen voor een zeer bijzondere middag. Op maandag 17 oktober, vanaf 14.00 uur is mevrouw Tony Bakker uit Bodegraven te gast in De Milandhof. Zij zal u iets laten zien en vertellen over haar vele reizen over de gehele wereld. Mevrouw Bakker doet dit samen met de heer Jos Didden, bij iedereen in Zegveld bekend vanwege zijn prachtige foto's. Mevrouw Bakker is geen onbekende. Tijdens het Zegvelds diner verzorgde zij de muziek en wie weet brengt zij dit keer haar instrument weer mee!

Diezelfde week op donderdag 20 oktober is er nog een bijzondere activiteit, dan wordt namelijk het  GROOT FOLKLOREBAL voor senioren georganiseerd. Houdt u van volksdansen of werelddansen, dan moet u beslist komen kijken en misschien wel meedoen. Het Groot Folklorebal begint om 13.30 uur, eindigt om 16.30 uur en vindt plaats in de sporthal van de Milandhof. Als u komt: let op, geen naaldhakken of scherpe zolen.

Er komen diverse groepen optreden. De middag wordt georganiseerd ter ere van het 20-jarig bestaan van de wereld dansgroep in Zegveld.

Namens de commissie van de Zegge, Herman Groen.

Ministerie bedankt Cees Boekelo

Cees Boekelo, voorzitter van het landelijke Burkina Faso  Platform (www.burkinafasoplatform.nl) heeft een brief ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Burkina Faso.
In deze brief wordt Cees bedankt voor zijn inzet. Samen met enkele anderen heeft hij geprobeerd om Nederlandse  politici te bewegen de bilaterale ontwikkelingshulp tussen  Nederland en Burkina Faso niet te beëindigen. Helaas heeft alle inzet van Cees Boekelo niet mogen baten. Cees Boekelo: ,,We hebben uiteindelijk, zelfs nadat er speciaal voor Burkina Faso nog een motie was ingediend, moeten constateren dat de staatssecretaris doorgaat op de ingeslagen weg (ook al, vermoeden we, dat hij heeft beseft dat zijn keus behoorlijk ondoordacht is geweest)".

De ‘Broeksloot Kinderplaybackshow’(een ingekomen bericht)

sep-KinderplaybackshowOp zaterdag 20 augustus hebben Britt Haug en Bart Vernooij een fantastische Kinderplaybackshow gehouden voor kinderen uit Zegveld. Alle ouders, opa’s en oma’s, vriendjes en vriendinnetjes waren uitgenodigd om naar de show te komen kijken. Na een geslaagde generale repetitie ging de show om 19.00 uur van start. De deelnemertjes vertoonden hun muzikale kunsten op het grote grasveld aan de Broeksloot/Korensloot en de bezoekers werden getrakteerd op consumptiebonnen en lekkernijen. De presentatie was in handen van Britt en de muzikale begeleiding en het geluid werden verzorgd door Bart. Met een daverend applaus voor alle deelnemers en de organisatoren werd de playbackshow om 20.30 uur afgesloten.

 

Onderschrift bij foto:
Een aantal deelnemertjes van de playbackshow met in het midden Bart Vernooij achter de geluidsinstallatie.

Nolda 25 jaar gymjuf in Zegveld (een ingekomen bericht)sep-nolda

Nolda Heus heeft 25 jaar lang op maandagmiddag van 16.00 uur tot 17.00 uur ons gymles gegeven. Ter ere van dit feestelijke jubileum werd Nolda door haar gymsters verrast met een heerlijk diner in Gasterij de Milandhof en uiteraard hoort daar ook een bloemetje bij.
Maar er waren nog vijf dames die de 25 jaar hebben behaald maar dan als sportieve leerling van Nolda. Ook zij werden in de bloemetjes gezet. Dit waren : Mien Oskam, Janny v.d. Geer, Alie de Leeuw, Aly Verburg en Jozien v.d.Vliet

sep-groep
Woord en Daad (Ingezonden mededeling)

Opruiming voor een goed doel…
Hebt u van uw vakantie genoten en bent u nog weggeweest? Dan bent u tijdens het in- of uitpakken vast en zeker tegen zaken aangelopen waarvan u dacht: “Wat moet ik daar nu mee?” Bijvoorbeeld  buitenlandse valuta, of wellicht hebt u bij het schoonmaken van uw kasten of laden nog oude guldens, dubbeltjes, kwartjes en papier geld gevonden. Niets meer waard, of toch wel…?
Bij het comité van Woord en Daad zamelen we o.a. oud geld in. En niet alleen oud geld, ook lege inktpatronen en cartridjes, oude telefoons, ansichtkaarten, en alle soorten  (post) zegels. Graag herinneren wij u aan deze acties. Want van sommige zaken is het nut zelfs tweeërlei: het levert niet alleen geld op voor een goed doel maar het spaart ook het milieu. De lege tonercartridges kunt u deponeren in de dozen die geplaatst zijn in “de Voorhof” of bij  de Christelijke school “Jorai”. Er staat ook altijd een bus voor alle soorten zegels in “De Voorhof” naast het prikbord.
Het oude geld en alle andere zaken kunt u inleveren op Hoofdweg 179.
Van harte aanbevolen en Hartelijk dank!
Nel Verboom.

Geweldig Zegvelds diner (een ingekomen bericht)

Zo’n 90 inwoners uit ons dorp begaven zich op 22 juni naar Gasterij De Milandhof om deel te nemen aan het Zegvelds diner, georganiseerd door Welzijn Woerden, afdeling ‘de Zegge’ en De Milandhof. En de grote vraag was natuurlijk, wat zou het Zegvelds diner hun bieden? Bij binnenkomst werd men verwelkomd met een drankje en kon men een plekje zoeken. De tafels waren gezellig gedekt en de sfeer was prima.  Het diner startte met een voortreffelijke soep en het hoofdgerecht bestond uit een buffet met van alles er op en er aan. Geweldig! Tot slot was er het dessert, bestaande uit een buffet met de meest heerlijke bavarois, vruchten en ijs. Tussen de verschillende gangen was er muziek van mevrouw Tony Bakker uit Bodegraven. Zij begeleidde ook de samenzang van oud-Hollandse liedjes. De verrassing van de avond was het optreden van het duo Ronald Moray en Peter Vogel die hun magische podiumacts ten tonele brachten. Hoe zij dingen tevoorschijn toverden, een tafel lieten dansen, niemand begreep er iets van. Hilarisch was de act waarbij twee gasten uit de zaal zelf gingen toveren. Natuurlijk met de hulp van genoemd duo.
Het was een fantastische avond, waarbij de Milandhof ons verrast heeft met een voortreffelijk diner. En dat voor een eigen bijdrage van € 17,50. Een groot compliment voor de beheerder Lauw Uittenbogaard en zijn staf is werkelijk op zijn plaats.

Mevrouw Tony Bakker komt op 17 oktober nogmaals naar Zegveld om een fotomiddag te verzorgen voor Welzijn woerden, afdeling ‘de Zegge’. Zij komt vertellen over haar fietsreizen die zij heeft gemaakt in vele landen over de hele wereld.  Deze verhalen worden ondersteund met foto’s die door Jos Didden op een beamer presentatie worden gezet. Ook hier bent u weer hartelijk welkom.

sep-diner01 sep-diner02 sep-diner03
In memoriam Wim Kastelein

Op 5 september is geheel onverwacht op 57-jarige leeftijd overleden Wim Kastelein van de Middenweg 57. Een overlijden dat een grote impact op ons dorp heeft. Bijna iedereen in Zegveld kende Wim. In de eerste plaats vanwege zijn vele activiteiten binnen voetbalvereniging Siveo. Wim wás Siveo. Op 17-jarige leeftijd kwam hij bij de club. Algauw bleek dat hij het daar niet als voetballer zou maken, maar wel als organisator. Hij maakte 25 jaar deel uit van het bestuur, waarvan 16 jaar als voorzitter. Veel is er onder zijn leiding tot stand gekomen, zoals de nieuwbouw van het Siveo complex aan de Milandweg, de trainingshal en de tribune. Wim hield er niet van om in de belangstelling te staan en bleef liever op de achtergrond. Huidige voorzitter Rikkert Versluis verwoordde het als volgt: ,,Wim zijn credo was altijd: ‘Je moet niet denken wat de club voor jou kan betekenen, maar wat jij voor de club kan betekenen’.“ Daarnaast zei Wim altijd: ,,Het is voor mij geen werk, ik vind het gewoon leuk om te doen.” Siveo zal Wim ontzettend gaan missen.
Ook op andere gebieden is Wim actief geweest. Zo heeft hij in het bestuur van de Jorai school gezeten en maakte hij deel uit van de Klankbordgroep van de Rabobank. Tot slot was Wim ook binnen de Gereformeerde kerk een betrokken lid. Als hulpkoster maakte hij zich daar de laatste tijd zeer verdienstelijk.
De Berichtgever wenst zijn vrouw Hanneke, de kinderen Sanne & Thom en Winnie, zijn moeder en verdere familie heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Biebnieuws

De bibliotheek is voortaan op woensdagen al om 14.00 uur open. Eerder was dat 15.00 uur.
De openingstijden zijn nu:
• Dinsdag: van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur.
• Woensdag: van 14.00 uur tot 17.00 uur.
• Donderdag: van 15.00 uur tot 17.00 uur en van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Zangnieuws (een ingekomen bericht)

Zangvereniging De Lofstem wil op 4 april 2012 in de kerk van Zegveld een Passie-dienst houden, waarin het koor de koralen uit de Mattheus-Passion zal zingen. In verband hiermee is zij op zoek naar zangers die hieraan mee willen werken. Het geheel staat onder leiding van de bekende zangeres en dirigent Pia Schütz. Het koor repeteert elke maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Milandhof.

Pia is ook gestart met een meisjeskoor. Dit zal ook meedoen op genoemde avond. Ben je in de leeftijd van 13-25 jaar, kom dan elke eerste maandag van de maand naar de Milandhof van 18.30 uur tot 19.30 uur. Op 3 oktober is de eerstvolgende repetitie gepland.
Meer informatie is te verkrijgen bij de voorzitter van De Lofstem, mevr. A. Uittenbogaard-Kastelein. Tel. 0348-691808.

Jubileum KNA met twee nieuwe muziekgroepen (een ingezonden bericht)

Sinds 1 september is Zegveld twee muziekgroepen rijker binnen muziekvereniging Kunst Na Arbeid. Op dit datum hadden namelijk de Jeugddrumband en de Jeugdfanfare hun eerste repetitie. Onder leiding van Martin van Haastrecht en Andries Faber gaan de jeugdleden aan de slag om beter te worden in samenspel en beheersing van hun instrument.  De repetities zijn voor gevorderde leerlingen en vinden plaats op donderdagavond in De Milandhof. De kunsten van de leerlingen zijn zeker te bewonderen in het jubileumjaar van KNA. In 2012 viert de vereniging haar 50-jarig jubileum, met onder meer concerten op 31 maart en 5 november. Op 12 mei is er in Zegveld een groots opgezette muziekdag, met onder andere fanfares, majorettes, dweilorkesten en drumbands.

sep-kna01 sep-kna02
Toffeest

De Culturele Stichting Zegveld organiseert op zaterdag 1 oktober voor het tweede achtereenvolgende jaar het Toffeest in de Milandhof in Zegveld. Het eerste  Toffeest was bedoeld om een startbedrag te verzamelen voor de organisatie van de Zegvelderie- een combinatie van kramenmarkt en spektakel- die in 2004 na 27 edities wegens een tekort aan sponsoren ophield te bestaan. Een vernieuwd en enthousiast CSZ bestuur zette in juni de 28 ste Zegvelderie weer op de kaart. De dans- en muziekavond, met een optreden van de Tof Party Band,telde ruim vijfhonderd bezoekers. De Milandhof stelde de sporthal voor het goede doel beschikbaar en dankzij de inzet van vrijwilligers werd het een groot succes.  Aanvankelijk was het de bedoeling het Toffeest eenmalig te organiseren, maar de Zegvelders willen een vervolg. Ook dit jaar is de Tof Party Band weer van de partij.

De avond begint om 20.00 uur.

Meer info: www.csz-zegveld.nl

Animo organiseert stratenvolleybal 2011 (een ingekomen bericht)

Op donderdag 20 oktober houdt volleybalvereniging Animo’72 weer het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en Interpolis. Deelnemers worden om 19.45 uur verwacht in de sporthal van de Milandhof. Het toernooi begint om 20.00 uur. Voor het winnende team is er een beker en een heerlijke taart.
Opgeven voor het stratenvolleybaltoernooi kan bij een van de contactpersonen. Deze staan vermeld op de flyer die binnenkort bij u in de bus zal vallen.
Het belooft weer een gezellige en sportieve avond te worden!

Pin It