Verkoop jubileumboek van startnov-Boek-Zegveld-2

Zaterdag 12 november is de verkoop begonnen van het jubileumboek. De eerste exemplaren werden door Gert Ton uitgereikt aan Gerrit Gerritsen en Kees Kop, voormalig redacteur van De Berichtgever.
Gerrit Gerritsen, die het boek in zijn geheel samenstelde en de grafische vormgeving verzorgde, maakte gebruik van de interviews, die Kees Kop in de jaren negentig schreef. Ook maakte hij gebruik van de verzameling ansichtkaarten van Peter Vermeij. Naast de oude ansichtkaart staat een foto van de huidige situatie. Ook deze werden gemaakt door de samensteller.

Dankzij een bijdrage uit het Rabo Dichtbij Fonds, het VSB Fonds Woerden en de sponsorbijdrage van de Onderlinge, G. Donselaar en zonen, Bolton en Alblas Verkeersschool, kon de prijs van het boek laag gehouden worden. Gasterij De Milandhof stelde op zaterdagochten de mooie Weidezaal ter beschikking.

 nov-Boek-Zegveld nov-Boek3
nov-Boek4 nov-Boek11

Dorpsplatform Zegveld  

Verslag van de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van dinsdag 1 november 2011. 
Aanwezig:
Aanwezig: Henk van Dam (voorzitter), Piet Brak (vice voorzitter), Martin Schreurs (dorpwethouder), Nanda de Ridder (dorpsambtenaar), Wim Oudijk, Mees van Elk, Inger van Mourik, Bram Angenent, Jan van Amerongen, Jaap van der Knaap, Gerrit Gerritse, Manon Verheul, Jaap van der Does en Cock Hoogerbrugge (raadsleden), S. Katsman (AD Groene Hart) , Alex de Kruijf, Piet van Oostrum, Mike Smulders, Gerdi van Elk, Herman Groen (toehoorders), Arja de Vink (voorzitter wandelpaden).
Afwezig:
Piet Bremmer, Corry Vink, Ruud Kwakkenbos, Kelly Blom (GroenWest, voorheen SWW) Joop Verlaan, Peter Vermeij, Renske Moes, Geertje Bol, Jolanda van de Tol, Paul Vonk .

1. Opening vergadering.
Henk opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
2. Verslag vergadering 6 september 2011
• Het verslag is ongewijzigd vastgesteld. 
• Naar aanleiding van:
a. Van Stedin is het bericht ontvangen dat 21 huisaansluitingen in de Clausstraat (van de 25) alsnog worden vervangen. Bij een inspectie zou namelijk gebleken zijn dat de huisaansluitingen ‘strak’ staan. De werkzaamheden beginnen binnenkort.
b. De werkzaamheden aan de Clausstraat beginnen binnen afzienbare tijd.
c. Nanda bericht dat de brug in de Milandweg voor autoverkeer niet wordt vervangen. De fietsbrug wordt wel vervangen, het werk begint medio november.
d. Wim Oudijk vraagt namens Milandhof om een overleg van partijen over de doorsteek bij de Boschsloot, een oplossing waarmee ieder kan leven moet voorhanden zijn.
e. Nanda meldt dat het werk bij de Berkenlaan/Kastanjelaan enige vertraging heeft opgelopen door onenigheid met de nutsbedrijven. Volgens planning is het werk voor de Kerst gereed.
f. Voor de glasbakken wordt nog naar een oplossing gezocht. Door een recent ongeluk is nog meer duidelijk geworden dat ze niet goed staan. Gerdi stelt voor ze in de richting van de Bernhardlaan te verplaatsen. De voorzitter meent dat ook hieraan bezwaren kleven. Het onderwerp wordt door Nanda opnieuw meegenomen. Er moet een spoedige oplossing komen. Manon vraagt naar de adresaanduiding bij de Boschsloot in geval van een ambulanceoproep, het is hier niet duidelijk. Henk deelt mee dat dit punt is blijven liggen. Het wordt nagegaan.
g. De gemeente deelt mee dat de speelplaats bij de Broeksloot in 2012 wordt verbeterd.
3. Ingekomen en verzonden stukken
Er is bij de agenda een lijst gevoegd van ingekomen en verzonden stukken. Deze stukken kunnen worden ingezien bij de secretaris.  Er zijn geen leden die de stukken hebben opgevraagd/ingezien.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Ontwikkelingen Polsstokvereniging
Van het bestuur is een mail ontvangen dat er heel misschien een locatie – buiten de bebouwde kom – gevonden kan worden. Om ‘de broedende kip’ niet te storen, wordt vooralsnog geen locatie genoemd.
6. Voortgang appartementen op Rabobank locatie
De verkoop is gestart. De interesse is gelukkig behoorlijk. De OVM heeft een deel van de onderste etage gekocht. Met de bouw kan vermoedelijk begin 2012 worden gestart.
7. Verkeersveiligheid nabij coffeeshop
Dit punt is bij de gemeente aangekaart. Wethouder Schreurs deelt mede dat dit punt in het overleg tussen gemeente en politie wordt meegenomen. Het verleggen van het fietspad (de oversteek) is onderdeel van het recent door de gemeente vastgestelde fietspadenplan.
8. Bedrijventerrein
De goedkeuring van het bestemmingsplan “Uitbreiding bedrijventerrein Nijverheidsbuurt” is definitief. De procedures voor de bouwvergunningen kunnen nu starten.
9. Ontwikkelingen bouw achter de Hoofdweg
Wethouder Schreurs zegt dat de provincie bezig is met de nieuwe provinciale structuurvisie. Er lijkt – voorzichtig gezegd – wat ruimte te komen bij de provincie om de contouren iets op te rekken. De gemeente overlegt daarom intensief met de provincie over dit onderwerp.
10. Rondje parkeren
De wijkagent heeft de secretaris ‘opgepakt’ en zij hebben samen (rond 18.45 uur) een rondje door het dorp gereden om te bezien hoe het met de parkeeroverlast zit. Op twee plekken stond een auto op de stoep geparkeerd. Na de volgende ronde waren deze weg. Op een plek stond een auto op de stoep geparkeerd (Broeksloot). De wijkagent heeft de bewoners gevraagd om de auto weg te halen. Verder bleek een parkeerdruk bij de Elzenlaan, maar dit is veroorzaakt door de werkzaamheden aan de Kastanjelaan-Berkenlaan. Voor het overige werden geen parkeerproblemen gesignaleerd. Bekend is wel – zeker in de Broeksloot – dat de parkeerdruk zo groot is, dat het voorkomt dat er in de straat geen vrije parkeerplaats meer te vinden is.
11. Evaluatie thema avond 20 september
De avond was helaas niet druk bezocht, hoewel het programma en de sprekers prima waren. Bij de volgende thema avond zal nog nadrukkelijker gekeken worden op welke wijze de inwoners zo ‘geprikkeld’ kunnen worden dat er wel een grotere opkomst kan worden verwacht.
12. Voortgang zorgwoningen
Het DB heeft op 7 november a.s. een gesprek met Habion om af te tasten wat de mogelijkheden zijn.
13. Bankjes Hoofdweg
Ook hiervoor is een tweede offerte gevraagd. Ook deze valt lager uit dan de eerste  offerte en past waarschijnlijk binnen de begroting. De offerte is nu voor goedkeuring naar de gemeente. Er wordt naar gestreefd de bankjes dit jaar nog te plaatsen. De borden met informatie over het landschap volgen dan volgend voorjaar.
14. Informatiebord
Het AB heeft de vorige keer besloten langs de Milandweg ook een informatiebord neer te zetten (kosten € 1.300). Het DB gaat hiervoor opdracht geven. De plaats wordt nog nader uitgezocht, in overleg met de omwonenden.
15. Doeltjes Boschsloot
Er is een tweede offerte opgevraagd. Deze is € 600,-- goedkoper dan de eerste. Dit is ook de reden dat de doeltjes er nog niet staan. Binnenkort wordt opdracht gegeven de doeltjes te realiseren. De kosten bedragen € 2.320,-- inclusief btw. GroenWest heeft medegedeeld dat zij 50% van de kosten voor hun rekening zullen nemen. Het Dorpsplatform Zegveld is daar uiteraard heel blij mee en dankt GroenWest voor deze geste.
16. Voormalige openbare school
Er is – gezien de marktontwikkelingen – geen nieuws te melden. Ook de markt van de kinderopvang is met onzekerheden omgeven. De gemeente zal zoveel als mogelijk rekening houden met de wensen die door het Dorpsplatform Zegveld zijn geuit en zal hen tijdig betrekken, mochten er serieuze verkoopplannen zijn.
17. Voortgang werkgroep wandelpaden
Arja de Vink deelt mede dat zij terugtreedt als voorzitter van de wandelpaden. Henk bedankt Arja voor haar inzet en de successen die zij heeft geboekt. Een bloemetje zal bij haar worden thuisbezorgd. Het DB zal de werkgroep bijeen roepen om over de opvolging te praten.
18. Rondvraag en wat verder ter tafel komt
• Nanda deelt mee dat er bomen gekapt worden aan de Oude Meije en Stichtse Meije. Er zal gekeken worden naar vervanging. Het AB is van mening dat voor elke gekapte boom er één moet terugkomen.
• Bij de Milandweg zullen er in het seizoen 2012 ook bomen worden vervangen. Manon vraagt om toch bomen terug te planten in de berm tussen fietspad en rijweg. Jaap vraagt om de berm langs de Haakwetering eerst aan te vullen voordat er bomen geplant worden.
• Inger vraagt naar de strooiroutes voor de komende winter. Er zijn berichten dat er op bezuinigd wordt. De wethouder deelt mee er op terug te komen.
• Jaap van der Does zegt te hebben gezien dat langs de gerenoveerde Molenweg  de nieuwe beplanting bij een maaibeurt ‘platgezaagd’ is. De gemeente zoekt het uit.
• Jan zegt dat er op het Pannaveld aan de Molenweg regelmatig een hoek onder water staat. In verband met garantietermijnen adviseert hij hier spoedig achterheen te trekken.
• Piet Brak zegt dat er voorafgaande aan de platformvergadering een overleg was tussen Gemeente, Brandweer, Politie, Milandhof, Siveo en Dorpsplatform over de komende oud en nieuw-viering. Het draaiboek is doorgenomen. Het dorpsplatform gaat weer een flyer verspreiden met adviezen en verzoeken aan de bevolking.
• Henk deelt mede dat het vergaderschema 2012 nog niet bekend is. Aan de gemeente zijn mogelijke data opgevraagd.
19. Sluiting  
Henk sluit de vergadering en dankt een ieder voor haar inzet.
P.J. Vonk (secretaris/penningmeester)
Zegveld, 12 november 2011

In de vergadering is op een aantal onderdelen toegezegd dat er zaken zouden worden nagegaan. Inmiddels is via de mail de nodige informatie ontvangen die volledigheidshalve hieronder wordt weergegeven:
• Mail van Marc van Pelt inzake het weghalen van bomen:
De bomen die we weg gaan halen zijn hoofdzakelijk wilgen, reden watermerkziekten.
De locaties waar deze staan zijn niet altijd de gunstige plaatsen, vandaar dat we wel  herplanten maar op een andere locatie. In de Meije en Stichtse Meije zijn de bomen in de loop der jaren aardig groot en daarnaast staat er nog hakhout en bosplantsoen.
Als we daar dan weer nieuwe tussen zetten zullen deze niet tot hun recht komen.
Vandaar dat we het aantal weggehaalde bomen ergens op een andere locatie herplanten. Dit zal gebeuren op locaties waar bijvoorbeeld nog geen beplanting staat. De herplant zal weer bestaan uit wilgen in knot vorm. Daar deze kap noodzakelijk is zal er ten alle tijden gekeken worden naar het natuurlijk karakter en beeld van de Meije.

Motorrijden is z’n lust en z’n leven

,,Even een rondje op de motor door de straten van het dorp, want zien en gezien worden zijn essentiële onderdelen in deze functie”, vindt Rinus van der Does (59 jaar). Rinus rijdt als lid van het Wijkteam Woerden éénmanssurveancediensten op de motor ter ondersteuning van de Wijkagent. De straten van Zegveld, Kamerik en soms de Lopikerwaard worden door hem regelmatig bezocht. Rinus: ,,Als fanatiek motorrijder vind ik het heerlijk om op de motor door de polder te rijden. Het gevoel van vrijheid is onder alle weersomstandigheden geweldig.” In het verleden heeft Rinus voor de afdeling Noodhulp en Incidentenafhandeling Woerden en Maarssen gereden, maar na nov-Rinusopheffing van deze afdeling heeft hij bewust voor het Wijkteam Woerden gekozen. ,,Ik voel mij thuis op het platteland, de kleinschaligheid en het ‘ons kent ons gevoel’ vind ik een prettige werkomgeving”, zegt Rinus. ,,Even een praatje maken, horen wat de bewoners bezig houdt en voelen wat er leeft in de gemeenschap. Een motoragent is laagdrempelig en bewoners van het dorp mogen mij dan ook altijd even aanschieten en hun probleem of vraag voorleggen. Indien mogelijk zal ik de vraag direct beantwoorden of meenemen naar het bureau voor verdere afhandeling en terugkoppeling”, vertelt Rinus.  Tijdens evenementen, feestdagen of bijzondere activiteiten zoals de Zegvelderie of de intocht van de Sint probeert Rinus altijd aanwezig te zijn zodat deze festiviteiten verkeersveilig verlopen. Twee dagen in de week rijdt Rinus voor het Wijkteam Woerden en de overige drie dagen is hij onderdeel van de afdeling Verkeer van District West (in oprichting). Deze afdeling wordt vooral ingezet bij alcohol- en belastingcontroles. Daarnaast is Rinus ook lid van de Regionale Motorpool bestaande uit 30 motoragenten. De leden hiervan worden ingezet bij VIP-transport, voetbalwedstrijden, ambulancevervoer en bijvoorbeeld grote wielrenevenementen. Toch kan Rinus het niet laten voor of na zijn verkeersdiensten nog even een rondje door de polder én door de straten van Zegveld of Kamerik te rijden. 
Mocht u Rinus telefonisch willen bereiken kunt u bellen met het wijksecretariaat 09008844 (niet spoedeisend). Voor spoedgevallen belt u te allen tijde 112.

Sponsoravond Stichting Faso groot succes (een ingekomen bericht)

Op  5 november was er een sponsoravond van Stichting Faso. Zo'n 37 gasten genoten van een Afrikaanse maaltijd bereid door drie kokkies. Cees Boekelo heeft deze avond verteld over de voortgang van de projecten in Burkina. Ook waren er workshops waar het ging over water- en werkgelegenheidsprojecten en over de inbreng van de lokale bevolking. Daarna was er een Jembé (Afrikaans trommelen) workshop door Opgetrommeld waaraan enthousiast werd mee gedaan.
De veiling van schilderijen – vaak belangeloos ter beschikking gesteld door Woerdense of andere kunstenaars – en beeldjes uit Burkina Faso was een succes; 62 aanwezigen konden burgemeester Hans Schmidt zien optreden als veilingmeester. De opbrengst van deze avond was circa € 2200,--. Een succes dus voor Stichting Faso!

Rust, ontspanning en verdieping in de praktijk ‘Aan de Meije’

Op de site van de praktijk voor individuele- en relatietherapie, training en coaching ‘Aan de Meije’ geeft de inspirerende tekst ‘Het mysterie van het leven vraagt van elk mens een volstrekt persoonlijk antwoord’ direct stof tot nadenken. De praktijk is gelegen aan de Meije en in deze omgeving van rust en stilte wonen en werken Thea Kuin en Ad Greeven.nov-Ad-Greeven-en-Thea-Kuin

Thea Kuin is therapeut voor Integrale therapie en trainer. Zij heeft al 25 jaar een vrij gevestigde praktijk en geeft ook supervisie aan collega therapeuten. Thea: ,,Ik werk vanaf 1970 in de gezondheidszorg, heb als verpleegkundige gewerkt en verpleegkundigen les gegeven in psychiatrie en gesprekstechniek. Vervolgens ben ik mezelf gaan specialiseren in de psychotherapie en als zelfstandig therapeut in Zeist aan de slag gegaan.”

Ad Greeven is gepensioneerd en heeft in zijn werkzame leven diverse directiefuncties in het politiebedrijf bekleed waarna hij overstapte naar het bedrijfsleven en directeur werd van een groot informatiseringsbedrijf. De ‘human resource’, de mens-kant binnen de organisatie, heeft Ad altijd bijzonder geïnteresseerd en hij is daarom een aantal jaren geleden begonnen met het volgen van opleidingen voor mediator, trainer en coach. Ad: ,,Tijdens één van de trainingen - zeven jaar geleden -  ontmoette ik Thea. Wij waren beiden al enige tijd gescheiden en het klikte helemaal. Eén jaar nadat we elkaar ontmoet hebben is Thea bij mij in de Meije komen wonen.” In de Meije heeft Thea haar praktijk voortgezet met inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van Ad.

In de praktijk worden diverse therapieën en trainingen gegeven zoals individuele- en relatietherapie, trainingen voor verdieping van de relatie en persoonlijke coaching. Bij voorkeur wordt individueel of in kleine groepen gewerkt, wat de kwaliteit van het werk en de aandacht voor de deelnemers ten goede komt. Daarnaast geven Thea en Ad samen of individueel ook lezingen en organiseren zij inspirerende en themagerichte bijeenkomsten. Thea: ,,De kern van mijn werk is cliënten helpen tijdens de zoektocht naar het eigen antwoord op de vele vragen en problemen die zich in de verschillende fasen van het leven kunnen voordoen. Ik richt mij op de wijsheid in de persoon zelf en probeer de cliënt te begrijpen. Als ik de cliënt begrijp, gaat de cliënt zichzelf begrijpen. Echt begrijpen doe je met je hele systeem, op gevoelsniveau en niet alleen mentaal. Jezelf leren begrijpen is hard werken, maar zó de moeite waard”, zegt Thea. Tijdens de individuele, groeps-en relatietherapieën gebruikt Thea soms meditatievormen. Voor deze toepassing heeft Thea een opleiding meditatie-instructie gevolgd. Thea: ,,Meditatie is een mooie ondersteunende ingang in het proces van de therapie, mits het cliënt past.” Daarnaast geeft Thea ook meditatiecursussen voor geïnteresseerden in groepen van maximaal 10 personen. Thea: ,,Ik ben voornemens medio februari 2012 een cursus van vier avonden te geven voor beginners. De meditatiecursus is gebaseerd op de Boeddhistische en Tibetaanse meditatiemethoden met als basis compassie en rusten in het moment. De exacte data en tijdstippen zijn nog niet bekend, maar worden te zijner tijd op de website vermeld. Ook tijdens relatietherapie en trainingen voor verdieping van de relatie wordt gewerkt in kleine groepen.” Ad: ,,Dergelijke trainingen zijn de ‘APK-keuring’ voor de relatie. Tijdens de trainingen worden gesprekken gevoerd en gebruik gemaakt van meditatie, visualisatie, muziek en lichaamswerk. Het investeren in, doorbreken van vastgeroeste patronen, tijd vrij maken voor, genieten en begrijpen van elkaar geeft de relatie inspiratie en verdieping.”

Relaties in de breedste zin van het woord hebben de interesse van Ad, maar de relatie tussen echtelieden wel in het bijzonder. Sinds kort is Ad trouwambtenaar van de Burgerlijke Stand in de gemeente Woerden. Ad: ,,Ik geloof in het huwelijk en de meerwaarde die het meegeeft aan het leven. Als ambtenaar van de burgerlijke stand is het voor mij een eer om stellen te mogen begeleiden op een voor hen zo belangrijk moment. Het leven te mogen delen in verbondenheid is voor mij bijzonder en inspirerend. Met het uitspreken van de belofte staat het huwelijk voor mij symbool voor een diepgaand commitment voor elkaar.”

Tot slot benadrukken Thea en Ad dat voor het ‘op weg helpen van een mens’ in de meeste gevallen geen langslepende en moeizame sessies benodigd zijn. Soms kan worden volstaan met één of twee gesprekken. Na het voeren van een intakegesprek wordt in overleg met de cliënt het trainingstraject of de therapie bepaald. In veel gevallen wordt de therapie of training door de verzekering vergoed.

Voor verdere informatie en contactgegevens wordt verwezen naar de site www.aandemeije.nl

20-jarig jubileum Werelddansgroep Zegveld van Welzijn Woerden

Alle 55+-dames van de Werelddansgroep Zegveld hebben enorm veel plezier in hun dansactiviteiten. Al 20 jaar worden op nov-SWOdonderdagochtend in Gasterij De Milandhof werelddansen ingestudeerd. Eén van de dames is mevrouw Van Hanswijk: ,,Het is vooral de gezelligheid die maakt dat wij dames iedere week samenkomen voor een dansje, maar het is ook goed voor lijf en leden. Na afloop drinken wij een kopje koffie en kletsen gezellig nog even na.” Het jubileum van de dansgroep werd op 20 oktober uitbundig gevierd. Een aantal Werelddansgroepen uit de regio werden uitgenodigd voor een gezamenlijke dansmiddag in Gasterij De Milandhof . Onder het genot van een kopje thee en koffie gingen de voetjes van de vloer. Wilt u ook een werelddansje maken?  Kom dan eens kijken of meedoen op donderdagochtend van 9.30 uur-10.30 uur in Gasterij De Milandhof of neem contact op met Liesbeth van Beusekom van Welzijn Woerden, telefoon 0348-421101.

Welzijn Woerden, afdeling De Zegge (een ingekomen bericht)

Het is weer bijna december, dat houdt in dat er weer verschillende activiteiten zijn die daar mee te maken hebben.
Op 30 november organiseren wij een Sinterklaasbingo. Op 21 december gaan we kerststukjes maken en op 19 december is de Kerstzangavond met vooraf natuurlijk de bijzondere  Kerstbroodmaaltijd.
Graag nodigen wij onze doelgroep (55+) uit om hieraan deel te nemen. U bent welkom vanaf 16.30 uur. De kosten zijn weer € 6,50.
Voor de Kerstbroodmaaltijd kunt u zich opgeven bij Adrie de Jong tel. 691416. En natuurlijk kunt u daarna de zangavond bijwonen als u dat wilt.In het nieuwe jaar hebben wij  nog twee plaatsen vrij in de schilderscursus in januari. Maar meldt u snel aan bij een van ons want vol is vol.
Namens de commissie van ‘De Zegge’
Herman Groen

Inschrijven computerbasiscursus kan weer

Begin volgend jaar is er weer ruimte bij de computerbasiscursussen voor 55-Plussers. Deze cursussen worden door Welzijn Woerden-Zegveld in de Zegge verzorgd. In februari zal er weer worden begonnen met een nieuwe groep. Dan hebben inmiddels een tweeëntwintigtal plaatselijke cursisten hun cursus er op zitten. Welzijn Woerden is blij verrast met het enthousiasme dat de deelnemers tijdens de cursus, die vorig jaar al begon, hebben laten zien.
Inschrijven kan het best direct bij de docent, Bert van Vreeswijk uit Kamerik, telefoonnummer 402031. Was vorig jaar de cursus gebaseerd op Windows, dit jaar bekijkt Bert de mogelijkheid van een cursus op een geheel nieuw ontwikkeld computersysteem. Dat systeem is ontwikkeld door een dochter van KPN, speciaal voor de 55-Plus doelgroep. Bert wil het nieuwe systeem, dat SimPC heet, tijdens de wintermarkt in Zegveld demonstreren. Inschrijven voor cursussen kan ook dan tijdens de wintermarkt op 10 december aanstaande.

Stratenvolleybaltoernooi

Het Rabobank-Interpolis Stratenvolleybaltoernooi 2nov-Stratenvolleybal-2011011 was ook dit jaar weer een groot succes. Er hadden zich vijftien teams aangemeld. Zij werden onderverdeeld in drie poules. Na veel zwoegen en ploeteren kwamen de nummers 1 van elke poule en de beste nummer 2 tegen elkaar uit in de halve finale.
Die strijd ging dit jaar tussen Broeksloot 2 en Clausstraat en tussen de Milandweg/de Haak en Korensloot e.a. Na twee spannende halve finales ging de finale uiteindelijk tussen de Clausstraat en Korensloot e.a. Na een spannende strijd werd de Korensloot e.a. winnaar en zij mochten de wisselbeker  - terug van weggeweest – mee naar huis nemen.
Ook kregen zij de overheerlijke taart, verzorgd door bakkerij De Leeuw. De tweede prijs was een heerlijke schaal bittergarnituur, verzorgd door de Milandhof. Hier mocht de Clausstraat zich tegoed aan doen.
Er zijn die avond diverse foto's gemaakt. Deze zijn te bekijken op de website van Animo '72:  www.animo72.nl

Voor u gelezen in AD
Kamerik krijgt Nieuwe Nessen langs de Grecht

Langs de Grecht komen nog meer 'nessen'. De nieuwe nessen worden gemaakt van bagger uit de Kamerikse Wetering. Volgend jaar begint Hoogheemraadschap met dit project. De bagger wordt getransporteerd naar een weiland met een dijkje eromheen aan de Zegveldse kant van de Grecht. Zodra de blubber voldoende stevigheid heeft, wordt het ingericht en de huidige dijk aan de Grecht weggehaald.
De bestaande nessen zijn eigendom van de Vereniging Natuurmonumenten en niet toegankelijk voor het publiek. Ze zijn bijzonder omdat ze hetzelfde (hoge) waterpeil hebben als de Grecht. Daardoor groeien er zeldzame moerasminnende planten. Het hoogheemraadschap slaat met het project twee vliegen in een klap. De (nieuwe) dijk wordt sterker dan de oude en er ontstaat meer ruimte voor water en natuur.

Ondernemers Vereniging Zegveld Meije (een ingekomen bericht)

De Ondernemers Vereniging Zegveld Meije (OVZM) is inmiddels een half jaar actief en heeft al 50 leden. Er zijn twee bedrijfsbezoeken geweest. Het Thomas huis en De Blauwe Meije hebben elk de leden en hun partners ontvangen in combinatie met een leuke activiteit.

Op 30 november organiseert de OVZM de eerste avond met een Social Media training voor de leden van de ondernemersvereniging. Deelname is GRATIS en start om 20.00 uur in de Milandhof. Introducés kunnen natuurlijk mee op de Social Media avond indien zij: een onderneming in Zegveld of de Meije hebben of wonen binnen de gemeente maar een onderneming daarbuiten hebben.
Wij zijn heel benieuwd of u hier bij wilt zijn. U kunt zich opgeven bij voorzitter Rebecca de Boer, locatie De Blauwe Meije. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen 0172-685438.

Daarnaast hebben de leden van de Ondernemers Vereniging Zegveld Meije ook de mogelijkheid zich tegen gereduceerd tarief te profileren op Zegveld.net: de website met nieuws en wetenswaardigheden in en om Zegveld.

Verder is er een Bedrijfs hulpverleningscursus in voorbereiding voor beginners en als herhaling. De kosten worden zo laag mogelijk gehouden. Er zijn al verschillende aanmeldingen zodat we kunnen starten medio januari op een avond in de Milandhof. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Frank de Bruijn, penningmeester van OVZM, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Nieuwjaarsborrel wordt op 6 januari in de Milandhof gehouden. 
U krijgt hier nog bericht van, maar reserveert u alvast deze datum. Wij zien er naar uit. Partners zijn altijd welkom bij onze ondernemersclub.
Kortom: ondernemers maken een sterk merk van Zegveld en de Meije!

Bestuur van OVZM

Kerstzangavond (een ingekomen bericht)

De kerstzangavond wordt dit jaar gehouden op D.V. maandag 19 december in de Milandhof. Deze avond wordt dit keer voorbereid door Passage christelijke-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Zegveld. Ds. M. Meiring uit Woerden verzorgt een korte meditatie over het thema van deze avond:  Retour Afzender?!

Medewerking wordt verleend door zangkoor De Lofstem en een speciaal voor deze
avond samengesteld kinderkoor, beide onder leiding van dirigent Pia Schütz, die ook als soliste zal optreden. De piano wordt bespeeld door Sjaak van der Mel. Dit met begeleiding en samenspel van muziekvereniging Kunst na Arbeid, onder leiding van dirigent Andries Faber. Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met sfeervol spel van het Mallet Percussion Corps (ensemble van KNA). De avond begint om 19.30 uur.
Omdat er voor deze avond de nodige kosten worden gemaakt, zal er een collecte worden gehouden.
U bent allen hartelijk voor deze kerstzangavond uitgenodigd!

Wintermarkt

De Culturele Stichting Zegveld houdt op zaterdag 10 december voor de negende keer een wintermarkt in de Milandhof. De sporthal wordt weer omgetoverd tot een sfeervol kerstdecor, terwijl Gasterij de Milandhof garant staat voor een gezellig terras met winterse hapjes en drankjes. De vijftig kraampjes zijn sfeervol versierd en bieden traditionele kerst- en winterartikelen, waarvan veel zelfgemaakt zijn door hobbyisten. Ook de Kerstman is weer van de partij. De leerlingen van Sam's Body Work geven om 11.00 en 14.00 uur een streetdance optreden.
Voor de kinderen is er een knutselhoek, waar gipsen beeldjes beschilderd kunnen worden. De Zegveldse vereniging Klein Veeteelt zal weer een dierenhoek inrichten. De overdekte winterfair begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Meer info: www.csz-zegveld.nl

Geen jaarvergadering Oranjevereniging meer (een ingekomen bericht)

Vanwege diverse redenen,  onder andere een lage opkomst bij onze jaarlijkse donateursvergadering, hebben wij als bestuur van de Chr. Oranjevereniging Zegveld besloten dit niet langer in een bijeenkomst voort te zetten.
Ons jaaroverzicht, notulen donateursvergadering 2010 en financieel overzicht kunt u inzien na het maken van een afspraak met Jan van Amerongen (tel 06-47432896) of  per mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De maand december liggen de stukken ter inzage. Wij hopen onze donateurs en alle inwoners van ons dorp zo van voldoende informatie te voorzien.

Met een Oranjevereniging groet, Het bestuur. 

Pin It