Brandspuit in oude glorie hersteldsep-Brandweerauto

Het oude blusvoertuig uit Zegveld doet het weer! Drie jaar hebben de voormalige spuitgasten van het Zegveldse brandweerkorps er aan gewerkt. Het gaat over de Chevrolet met Kronenburg opbouw. Deze werd op 19 mei 1958 door de firma Kronenburg overgedragen aan het Zegveldse gemeentebestuur. Tot 1977 heeft hij in Zegveld dienst gedaan. Henk van Dam, oud-commandant: ,,Het was een hele klus, maar we hebben proefgedraaid en hij geeft nog steeds een fantastische hoeveelheid water! We bedanken de verschillende sponsors, want mede dankzij hen kon dit worden gerealiseerd.“ Het voertuig is door de oud-korpsleden geheel onderhanden genomen. De pomp is uit elkaar geweest en is deels vervangen door onderdelen van collega brandweerkorpsen. Motorisch is hij volledig nagekeken en de remmen zijn vernieuwd. Ook is de manschappenruimte gerestaureerd en zijn de rotte bodemplaten vervangen. Kortom: het voertuig is weer in oude glorie hersteld en door de Rijksdienst Wegverkeer goedgekeurd. Tijdens de Brandweerdag van het Zegveldse korps op 30 juni gaven de voormalige brandweermannen een demonstratie. Het voertuig was daarna door iedereen te bezichtigen. Binnen Zegveld kan het voertuig gebruikt worden voor feestelijke, educatieve en representatieve gelegenheden.

sep-Jeugd4 sep-Jeugd6 sep-Jeugd9

sep-Brand1 sep-Brand4 sep-brandweerdag-1

Dorpsplatform Zegveld

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 19 juni en 11 september jl. in de Milandhof bij elkaar geweest.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

•    Het Dorpsplatform Zegveld bestond deze zomer inmiddels al weer 12½ jaar! In de vergadering werd stilgestaan bij het werk dat het Dorpsplatform Zegveld voor het dorp en haar inwoners verricht. Het heuglijke feit werd uiteraard met een heerlijk gebakje gevierd. 
•    In 2001 zijn in totaal 14 huurwoningen vrijgekomen. Maar liefst 12 daarvan zijn aan Zegvelders toegewezen. Hiermee wordt volgens het Dorpsplatform het succes van de methodiek voor de woningtoewijzing (Zegvelders krijgen hierbij voorrang) aangetoond. 
•    Het gras-/speelveld langs de Clausstraat was na de ophoging slecht opgeleverd en bevatte allerlei rommel die niet in een speelveld hoort (stenen, hout, etc.) Diverse bewoners hebben zich hierover beklaagd. De gemeente heeft het grasveld vrij laten maken van deze rommel en ingezaaid met gras, zodat het er nu weer redelijk uitziet.
•     Via de Ondernemersvereniging Zegveld is het idee geopperd om in Zegveld een TOP (Toeristische Oversteek Plaats) te realiseren. Deze TOP dient voor recreanten die met
auto + fiets komen, de fiets van de auto halen en in onze omgeving willen fietsen. Daarnaast zou het als oplossing voor het parkeerprobleem van de Milandhof kunnen dienen. Het Dorpsplatform heeft besloten voorlopig geen groene ruimte op te offeren aan een TOP en vindt dat eerst maar eens bekeken moet worden of er behoefte is aan zo’n voorziening en denkt als voorlopige oplossing aan het terrein van een nabijgelegen bedrijf.
•     De Polsstokvereniging heeft een locatie gevonden bij de Nijverheidsbuurt. De gemeente heeft hiervoor ‘groen licht’ gegeven. De vereniging is nog in gesprek met het waterschap ‘de Stichtse Rijnlanden’ en hoopt spoedig te kunnen beginnen.
•      De Milandhof heeft de gemeente gevraagd een doorsteek te mogen maken tussen de Boschsloot en het parkeerterrein achter de sporthal. Door middel van een klappaal zou deze doorsteek alleen bij bepaalde activiteiten van de Milandhof kunnen worden gebruikt. Vanwege de financiële situatie van de gemeente is hiervoor geen geld beschikbaar. Geprobeerd zal worden het probleem eerst met verwijzingsborden op te lossen. Mogelijk zouden op drukke avonden ook verkeersregelaars kunnen worden ingezet. 
•    Ook het Dorpsplatform Zegveld wordt geraakt door de bezuinigingen van de gemeente Woerden. Uiteraard vindt het Dorpsplatform dat zij genoeg subsidie moet krijgen om haar rol als belangenbehartiger van het dorp goed te kunnen vervullen.
•    Naast het Dorpsplatform dreigt Siveo ’60 geconfronteerd te worden met een enorme bezuiniging. Het Dorpsplatform heeft richting de gemeente luid en duidelijk aangegeven dat de bezuinigingen van de gemeente geen afbreuk mogen doen aan de toch al kwetsbare leefbaarheid van het dorp Zegveld en dat voorzieningen, verenigingen en organisaties die zich voor de leefbaarheid van het dorp inspannen, in stand dienen te worden gehouden, omdat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van het dorp Zegveld niet verder mag worden aangetast. 
•    Omtrent de voormalige openbare school (Waldhoorn) kan nog steeds weinig nieuws worden verteld. De gemeente zal de bestemming wijzigen in  ‘maatschappelijke doeleinden’ met als gewenste invulling: ‘zorgwoningen en kinderopvang’. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente. Ook het Dorpsplatform is met partijen in gesprek over een mogelijke realisatie van zorgwoningen op die plek.
•    De eigenaar van het kantoorpand dat tegen de Milandhof is gebouwd, is in gesprek met de gemeente over een mogelijke wijziging van de bestemming in ‘woningbouw’ . Vanwege de hoge kosten van de plannen en geluidswerende maatregelen is het op dit moment nog twijfelachtig of de plannen doorgezet worden. Het Dorpsplatform is wat sceptisch over de plannen. Zij vraagt zich af of de plannen wel aansluiten bij het woningbehoefte onderzoek dat enkele jaren geleden is uitgevoerd en er niet teveel woningen van één bepaald type worden gerealiseerd. Daarnaast spelen natuurlijk de parkeerproblemen nabij die locatie. De gemeente heeft beloofd het Dorpsplatform tijdig te betrekken bij mogelijke ontwikkelingen.
•    Op het nieuwe bedrijventerrein is nog ruimte voor vier bedrijfshallen, die in afmeting verschillend zijn. De makelaar heeft aangegeven dat binnen een aantal weken met de verkoop zal worden gestart en met de bouw hiervan hopelijk in januari 2013 gestart kan worden. 
•    Bolton en Goudriaan zijn samen bezig met een visie ‘kernrandzones’. Dit betreft een plan voor de afronding van de kern Zegveld en betreft een inbreidingslocatie voor woningbouw achter de Hoofdweg en langs de Milandweg. Als het plan goed wordt bevonden, kan de contour uit 2002 worden verlegd. Financieel wordt de woningbouw een moeilijke puzzel omdat de woningdichtheid uit het oogpunt van landschappelijke kwaliteit lager zal zijn dan tot nu toe gebruikelijk was bij dit soort dorpsuitbreiding.
•    Op 5 oktober a.s. wordt er in het kader van de  ‘week tegen de woninginbraak’ in het Kalsbeek college voor Zegveld en het Schilderskwartier een avond georganiseerd met de medewerking van een ‘ex-inbreker’.
•    In de vergadering is gesproken over het idee om langs de Hoofdweg een ‘blikvanger’ te plaatsen. Het Dorpsplatform is hier nog niet over uit (nut, plaats en kosten).
•    Door een bewoner van het Branderpad is gevraagd om aan het begin van het Branderpad een paaltje te plaatsen waarop vermeld staat dat honden alleen aangelijnd uitgelaten mogen worden. De bewoner heeft last van loslopende honden. Het Dorpsplatform vindt dit te ver gaan, omdat dit een unieke plek is om de hond los te laten lopen, maar vindt wel dat de hondenbezitters er op moeten letten dat hun honden geen overlast bezorgen.
•    In de vergadering is mededeling gedaan van een vertraging van de ophoging en herinrichting van de Prunuslaan, Populierenlaan, Lijsterbeslaan en Eikenlaan (fase I).  De vertraging wordt veroorzaakt door Stedin (nutsbedrijf) en heeft te maken met de verdeling van de kosten van de aanleg van een noodtracé (noodnetten). De bewoners zijn door middel van een brief inmiddels geïnformeerd over de vertraging. Verwacht wordt dat – ook omdat de winter in aantocht is – pas in april 2013 met de werkzaamheden kan worden begonnen. Op een bepaald deel van de Eikenlaan blijft altijd water staan. Omdat de werkzaamheden nu vertraagd zijn, heeft de gemeente beloofd hiervoor een tijdelijke oplossing te zoeken.
Het is de bedoeling om de ophoging van fase II meteen daarna uit te voeren (aanvang medio september 2013). Het betreft dan het laatste deel van de Eikenlaan, het resterende deel van de Elzenlaan, de Esdoornlaan en het laatste stukje van de Middenweg.
Het Dorpsplatform heeft gevraagd naar een planning voor de overige wegen, Nijverheidsbuurt, Broeksloot/Korensloot. Deze meerjarenplanning is nog niet beschikbaar. Vanuit de Nijverheidsbuurt is de vraag gesteld of het mogelijk is deze werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. De vraag is door de gemeente meegenomen en zal later worden beantwoord.
•    Het jongerenwerk heeft voorgesteld om bij het Pannaveld aan de Molenweg een bankje te plaatsen. Dit bankje is voorzien van een overkapping en biedt beschutting bij wind en regen. Het Dorpsplatform heeft hier vooralsnog niet positief op gereageerd. Deze plek is in het verleden namelijk ook al aan de orde geweest en die is toen afgevallen. Het onderwerp ‘jongerenhangplek’  komt om de zoveel jaren weer terug op de agenda. Het Dorpsplatform ziet nog geen toegevoegde waarde van een dergelijke voorziening en gaat nogmaals met het jongerenwerk in gesprek.
•    Bestuurlijke aangelegenheden
Maar liefst vier nieuwe AB leden zijn verwelkomd, te weten Dirk Spek, Mariët Rietveld, Theo Nieuwendijk en Ko Kromwijk zijn als nieuwe leden tot het Dorpsplatform Zegveld toegetreden.
Ook de samenstelling van het DB is veranderd. Na 12½ jaar draagt Paul Vonk de functie van secretaris aan Dirk Spek over. Paul zal voorlopig nog in het DB blijven zitten met als portefeuille woningbouw, perscontacten en de relatie met de gemeente. Daarnaast blijft Paul nog even de functie van penningmeester bekleden. 
Omdat Henk van Dam eerder dit jaar als raadslid van Woerden werd geïnstalleerd en deze functie niet verenigbaar is met die van voorzitter van een Dorpsplatform, heeft Henk zijn voorzittershamer overgedragen aan Piet Brak. Henk is zes jaar lang voorzitter geweest.
Henk is een echte Zegvelder en was een inspirerende en bindende voorzitter, die zich in al die jaren vanuit een enorme betrokkenheid voor het dorp heeft ingezet, waarvoor Henk hartelijk wordt bedankt. Henk zal zich vanuit de werkgroep Zorg nog blijven inzetten voor de realisatie van zorgwoningen en zal in het vervolg de vergaderingen van het Dorpsplatform als adviserend lid bijwonen.

Siveo vreest financiële nekslag

Donkere wolken drijven boven Siveo, want als de plannen van de gemeente Woerden doorgaan hangt de populaire Zegveldse voetbalvereniging een verdubbeling van de veldhuur boven het hoofd. Bijna 400 leden van Siveo dreigen daarmee de dupe te worden van de bezuinigingen bij de gemeente.
De contributie zal onvermijdelijk omhoog moeten en gevreesd moet worden dat die lastenverzwaring voor een aantal leden wel eens het einde van hun lidmaatschap kan betekenen.
Wat is er precies aan de hand. Paul Vonk woordvoerder van Siveo is bang dat de bezuinigingen meerdere  sportclubs de das om zullen doen. Siveo heeft berekend dat de aangekondigde maatregelen een verdubbeling van de huur voor de voetbalclub betekenen. Paul Vonk heeft de cijfers bestudeerd en kwam tot de volgende rekensom:  "Vóór de aanleg van het kunstgrasveld betaalde Siveo 7.000  euro aan huur. In 2009 kreeg de vereniging  de beschikking over het kunstgrasveld en is er in een contract met de gemeente Woerden afgesproken dat de club 12.000 euro per jaar zou gaan betalen.
“Over dit bedrag hebben wij langdurig met de gemeente onderhandeld en na veel heen en weer gepraat kwamen wij op dit bedrag uit. De gemeente heeft  toen vooral gekeken naar bedragen die elders in het land betaald moesten worden”, aldus Paul Vonk,  "De  huren in Woerden zouden worden geharmoniseerd, waarbij men er vanuit ging dat de andere verenigingen dus net zo veel zouden gaan betalen als wij”.
Mede doordat er minder geld van het Rijk binnenkomt, heeft de gemeente Woerden een groot financieel tekort en moet er fors worden bezuinigd. Paul Vonk: "Uiteraard moeten ook de sportverenigingen hieraan bijdragen, dat is niet anders. Wij beseffen dat wij ons steentje moeten bijdragen, dat moet iedereen. Wij waren echter in de veronderstelling dat het om een verhoging van enkele duizenden euro’s zou gaan.
Maar de gemeente Woerden is van plan de huur te verhogen tot 29.000 euro. Tot overmaat van ramp komt er bovenop dat bedrag nog eens een bedrag 5.000 euro voor het onderhoud dat wij voor de gemeente moeten gaan doen en waarvoor wij geen vergoeding krijgen”.
“Voor Siveo  wordt het dan een totaal ander kostenplaatje”, vervolgt Paul Vonk, “In totaal moet er per jaar 34.000 euro worden betaald. Dat is 22.000 euro per jaar meer dan nu!".
De zegsman van Siveo is diep verontwaardigd: "Er zijn verenigingen die per vierkante meter veel minder betalen dan wij. Dit kun je toch geen harmoniseren noemen.  Zo draait de gemeente ons financieel de nek om. Dit kunnen wij onmogelijk opbrengen”.
Paul Vonk vreest dat leden bij Siveo gaan opzeggen als de vereniging  door de maatregel van de gemeente Woerden genoodzaakt wordt de contributie te verhogen.
Hij vindt dat een club als Siveo ook niet kan worden vergeleken worden met grote sportverenigingen uit Woerden. Siveo heeft in het dorp een heel andere functie, waarbij het gaat om de opvang van de jeugd en de sociale betekenis voor Zegveld: “Wij vinden dat Siveo een basisvoorziening voor ons dorp is. En dat moet het ook blijven.
“De gemeente Woerden brengt met dit beleid de basisvoorzieningen in ons dorp in gevaar. Dit is heel onrechtvaardig! En bovendien: waarom heeft de gemeente ons dit in 2009 niet verteld? Dan had Siveo andere afwegingen kunnen maken, bijvoorbeeld ten aanzien van dat kunstgrasveld. Nu worden deze verhogingen ons door de strot geduwd en kunnen wij geen kant op!”
Paul Vonk memoreert bitter dat Woerden weliswaar sport hoog in het vaandel heeft staan, maar dat het daarbij slechts gaat om holle politieke woorden: “Welke politieke partij gebruikt haar gezond verstand en roept deze onzinnige verhoging een halt toe?”.
Samen met sportverenigingen uit Harmelen en Kamerik die dezelfde problematiek hebben en die in 2009 ook een kunstgrasveld hebben gekregen,  trekt Siveo op in de strijd tegen de maatregelen van de gemeente Woerden.
Hoe het gaat aflopen? Paul Vonk: "Er wordt gezegd dat er in oktober een nieuw raadsvoorstel komt.  Maar het zal sowieso leiden tot een forse verhoging. Hoeveel dat dan precies zal zijn, is nog niet bekend. De jeugd zal hoe dan ook ontzien moeten worden.
Siveo staat voor: Sport is Vreugde en Ontspanning. Maar met dank aan de gemeente Woerden is voor de Zegveldse voetbalclub die vreugde en ontspanning even ver te zoeken.

Kantine Siveo vernoemd naar Wim Kasteleinsep-kantine

Afgelopen zomer na afloop van een prachtige dag stratenvoetbal was het even stil in de kantine van Siveo. 
Op dat moment werd er aandacht gevraagd voor een bijzondere gebeurtenis.  Een belangrijk moment voor Siveo: de vorig jaar overleden Wim Kastelein werd geëerd met een speciale herdenkingsplaat.
Voorzitter Rikkert Versluis: ,,Snel nadat Wim was overleden, kwamen er al ideeën op om zijn naam ergens aan te verbinden. Wim was altijd in en rond de kantine te vinden en regelde hiervoor van alles."
Met het vernoemen van de kantine naar Wim laten we ons respect en onvoorstelbaar grote waardering voor hem blijken. Nog steeds raakt het ons allen diep, te moeten beseffen dat hij er niet meer is. Wekelijks merken we bij ons geel-blauwe cluppie dat nog steeds niet alles loopt zoals voorheen en dat bevestigt maar weer hoeveel Wim deed achter de schermen.  De kantine was 'zijn ding' en daarom heet deze voortaan ‘De Wim Kastelein kantine’.”

Animo organiseert stratenvolleybaltoernooi 2012 (een ingekomen bericht)

Op donderdag 18 oktober organiseert volleybalvereniging Animo'72 weer het jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi, mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.
Deelnemers worden om 19.45 uur verwacht in de sporthal van de Milandhof. Het toernooi begint om 20.00 uur. Voor het winnende team is er een beker en een heerlijke taart!
Opgeven voor het stratenvolleybaltoernooi kan bij één van de contactpersonen. Deze staan vermeld op de flyer die binnenkort bij u in de bus zal vallen.
Het belooft weer een gezellige en sportieve avond te worden!

Bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander!

,,Mijn naam is Arianne de Leeuw (19 jaar) en ik ben afgelopen zomer voor 3 weken met World Servants naar Bolivia geweest. In Bolivia heb ik samen met  nog 40 anderen een school gebouwd.
sep-ArianneNa een jaar lang geld inzamelen en voorbereidingen treffen, was het dan eindelijk zover: het was 20 juli 2012. De dag van vertrek!
Daar ging ik dan, 3 weken zonder enige bekende en heel ver van Zegveld verwijderd. Drie weken samen met 40 jongeren uit heel Nederland met allemaal als doel: Het leven delen met de Boliviaanse bevolking en hierdoor van elkaar leren.
Na een tweedaagse reis kwamen we op zaterdagmiddag aan in het dorpje Paradones. We werden verwelkomd door de kinderen uit het dorp, die ons op stonden te wachten met zelfgetekende Nederlandse en Boliviaanse vlaggetjes.
Er werd kennisgemaakt, waarna we onze slaapruimtes inrichtten. We mochten slapen in de al bestaande lokalen van het schooltje.
De douches waren niet zoals we ze in Nederland gewend zijn, maar we konden ons prima wassen ondanks de buitenlucht en het koude water.
Op maandag is de bouw gestart, we zijn begonnen aan de eerste lagen metselwerk. De plaatselijke aannemer en zijn werknemer hadden in de weken ervoor de fundering al gemaakt.
Naast dat je tijdens een World Servants reis bouwt, doe je ook kinderwerk. Elke dag dat er gebouwd werd, deden er vijf van de jongeren kinderwerk. Elke werkdag zijn dat weer vijf anderen, zodat iedereen een keer kinderwerk gedaan heeft. Tijdens het kinderwerk vertel je een Bijbelverhaal, je zingt liedjes, je knutselt en je doet spelletjes met de kinderen. Het is een bijzondere evaring om te merken hoe leuk de kinderen het vinden om met je te mogen spelen, om kleurplaten te mogen kleuren of om gewoon even op schoot te mogen zitten. Gezellig samen zingen en dansen op de Boliviaanse varianten van het Nederlandse chi-chi-wha of het hoofd-schouders-knie-en-teen was populair bij de kinderen.
In het dorp waar wij kwamen, was er grote armoede in aandacht en liefde. Een voorbeeld hiervan is, dat de kinderen aan hun lot overgelaten werden. Ze hadden geen besef van tijd en werden niet door de ouders naar huis geroepen. Met als gevolg dat er ’s avonds om 23.00 uur nog kinderen bij de beek aan het spelen waren.
Het was daardoor extra waardevol om de kinderen overdag aandacht en liefde te geven: samen voetballen, springtouwen, liedjes zingen of wat eten en drinken.
Eén van de laatste dagen hebben we voor het dorp pannenkoeken gebakken. Het dorp heeft voor ons ook een afscheidsmaaltijd gemaakt. Ieder nam iets anders mee om aan ons te geven. De één nam de sla mee, de ander aardappelen en weer een ander vlees.
Door het samenwerken kregen de mensen uit de gemeenschap meer contact met elkaar en hierdoor werd de onderlinge band hechter. De mensen waren in eerste instantie erg op zichzelf en leerden nu om samen iets te realiseren.
We waren met een grote bouwgroep, hierdoor was er niet altijd voor iedereen werk op de bouwplaats, daarom hebben we de dorpbewoners hulp aangeboden voor klusjes. Zo heeft aantal van ons geholpen mandarijnen te oogsten en weer anderen hebben geholpen om kippenvoer te maken op een kippenboerderij. Daarnaast is een dak gerepareerd en een kapotte oven met modder dichtgesmeerd. Zelf heb ik met nog een paar anderen een oude weduwe mogen helpen bij het maken van een pad. Dit pad loopt van de berg naar de rivier, hierdoor kan deze vrouw met haar ezel naar de rivier en de daar achter liggende akker. De dankbaarheid in haar ogen en de woorden die ze sprak zullen mij altijd bij blijven. Ze zei dat ze ons als een geschenk van God zag. Om iets voor deze hulpbehoevende vrouw te kunnen betekenen voelde heel goed en tegelijkertijd vond ik het merkwaardig dat niemand uit het dorp haar eerder geholpen had. Ik was teleurgesteld in de dorpsgenoten, maar heel snel daarna realiseerde ik mij dat er in Nederland ook genoeg hulpbehoevenden zijn. En wat doen wij daaraan? Waar dragen wij ons steentje bij in de maatschappij? Is dienstbaarheid in Nederland niet net zo belangrijk als dienstbaarheid in het buitenland?! Dat is iets wat ik geleerd heb en meegenomen heb naar Nederland.
De school hebben we niet helemaal afgekregen. Door de lange uithardingstijd van de betonnen ringbalken kon het dak er nog niet op. De balken zouden het gewicht van de dakpannen nog niet kunnen dragen daarom moest dit helaas wachten. De plaatselijke aannemer en zijn werknemer zullen, financieel gesteund door World Servants, de school afbouwen.
Het motto van World servants, ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’ is absoluut wat het mij opgeleverd heeft. Door mee te gaan met World Servants heb ik een stukje van de wereld mogen zien, geleerd van de andere cultuur en mensen leren kennen die op een heel andere manier leven. De druppel op de gloeiende plaat die ik mocht leveren heeft mij zeker ‘rijker’ gemaakt, terwijl ik in eerste instantie alleen maar ging om te kunnen ‘geven’. Ik wil iedereen die mij gesteund en geholpen heeft met en tijdens de acties daarom heel erg bedanken!”
Wat is World servants?
World Servants is een christelijke organisatie die scholen, klinieken, schoonwatervoorzieningen en huizen bouwt met hulp van jongeren- en volwassenengroepen uit Nederland. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs en gezondheidszorg. De toekomst van veel kinderen en volwassenen ziet er daardoor niet goed uit. World Servants wil hier verandering in brengen door deelnemers te activeren en fondsen te werven voor de World Servants projecten. Met World Servants op pad gaan is meer dan ontwikkelingshulp. Je stapt in een andere wereld die een blijvende indruk bij je zal achterlaten. Het motto van World Servants is daarom 'bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander'.
Denkt u/ jij er ook aan om eens met World Servants mee te gaan? Of wilt u World Servants financieel steunen? Kijk voor meer informatie dan op www.worldservants.nl

Wie helpt Luke en Daniel een handje? (Een ingekomen bericht)

Luke (3 jaar) is autistisch en heeft nog twee 2 jongere broertjes. Wie ondersteunt de ouders op de woensdag of de vrijdag? Lekker met de kinderen naar buiten! Een bezoekje aan de bibliotheek vinden ze ook leuk.sep-handje
Ook Daniel (7 jaar) is autistisch. Hij heeft weinig vriendjes en vindt het moeilijk om met zijn broertje en zusje te spelen. Wil jij hem op een speelse manier leren om wat vriendjes te maken?
Handjehelpen organiseert vrijwillige hulp aan kinderen en volwassenen met een handicap en aan kinderen met gedragsproblemen. Binnenkort zijn er ook weer een tweetal gratis bijeenkomsten met het thema autisme. Voor meer informatie: Gerdine Kok (06-30501355), www.handjehelpen.nl.
Vrijwilligers en stagiaires helpen kinderen en volwassenen met een beperking of chronische ziekte en hun mantelzorgers
Handjehelpen - Pallas Athenedreef 12 - 3561 PE Utrecht - 030-2632950  - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Goud en zilver op NK voor jeugd Polsstokvereniging Zegveld

Tijdens het NK polsstokverspringen in Polsbroekerdam heeft de jeugd van Polsstokvereniging Zegveld de overige deelnemers ‘een poepie laten ruiken’. sep-polstokspringers
De weersomstandigheden waren op 1 september ideaal. Zon en weinig tot geen wind.
Tijdens een spannende wedstrijd bij de jeugd t/m 9 jaar sprong Eimert van Ingen een nieuw PR (persoonlijk record) van 8.17 meter. De verste sprong in deze categorie jongens was 9.91 meter, maar zover kwam de Zegveldse jeugd niet. De 2e prijs was voor Twan Kastelein, hij sprong een afstand van 9.23 m.
Bij de jeugd t/m 12 jaar waren Gijs de Kruijf en Gerwin Kastelein uit Zegveld geselecteerd voor het NK. Bijzonder detail is dat Gijs de Kruijf nog maar één seizoen actief is in deze sport en direct geselecteerd werd voor dit NK. Gerwin Kastelein, winnaar van het NK in 2011, wist dit jaar zijn titel te verdedigen en sprong een afstand van 10.78 m.
Het bestuur van Polsstokvereniging Zegveld hoopt spoedig met de realisatie van een springaccommodatie in Zegveld te kunnen starten. Realisatie van een volledige accommodatie achter het bedrijfspand van de heer Kruijt in de Nijverheidsbuurt is op dit moment nog niet mogelijk aangezien de benodigde financiële middelen daarvoor nog ontbreken, maar de hoop bestaat door middel van sponsoring de accommodatie compleet te kunnen maken. Diverse bedrijven hebben inmiddels financiële toezeggingen gedaan en zodra alle financiën rond zijn zal Verhuur- en aannemingsbedrijf Peter Kastelein de accommodatie realiseren.
De leden van Polsstokvereniging Zegveld hopen in het volgende seizoen van de nieuwe accommodatie gebruik te kunnen gaan maken en veel nieuwe leden te kunnen verwelkomen!

Eetcafé De Halve Maan viert eenjarig bestaan

sep-De-Halve-Maan-1-jaarOp 1 juli vierde uitbaatster Elly van Hanswijk met haar team het eenjarig bestaan van Eetcafé De Halve Maan. Onder het genot van een hapje en een drankje werden de gasten op het terras van De Halve Maan getrakteerd op live muziek en zang van de Boreftse Zangers. Tevens waren de palingrokers Kees, Bob en Stan Markman uit De Meije aanwezig voor verkoop van vers gerookte paling. Het aflopen jaar was een succesvol jaar voor Eetcafé De Halve Maan. Het terras zit bij mooi weer altijd gezellig vol, maar de gasten kunnen nu ook tijdens een regenbui blijven genieten van het buitenleven in de Meije aangezien het terras is voorzien van een semi-permanente serre.

Geslaagd uitje jeugd en senioren volleybalvereniging Animo'72 ! (een ingekomen bericht)

Zaterdag 23 juni vertrokken 15 senior leden en 14 jeugdleden van volleybalvereniging Animo’72 op de fiets naar de Boerinn in Kamerik voor een gezellig uitje.
Voordat we vertrokken kreeg ieder aanwezig lid een T-shirt met daarop het getal 40. Dit shirt werd uitgereikt omdat volleybalvereniging Animo dit jaar precies 40 jaar bestaat.sep-Animo
Bij de Boerinn werd er een poldersport competitie gehouden. Nadat bijna iedereen in het water was terechtgekomen, vertrokken wij na een heerlijke warme douche en een drankje weer verder op de fiets. Via een prachtige fietsroute, maar met veel wind kwamen wij aan in Woerdense Verlaat, waar wij in de tuin van een senior lid de dag afsloten met een barbecue.
Tijdens een hapje en een drankje konden wij terug kijken op een geslaagde en gezellige dag.

Kinderkledingbeurs druk bezocht

Ook dit keer was de Kinderkledingbeurs weer druk bezocht. Inmiddels hebben vele moeders uit Zegveld en de wijde omtrek de weg naar de Voorhof weten te vinden. De organisatie weet inmiddels dat het vele werk dat aan deze Kledingbeurs vast zit, zich uitbetaalt door de vele bezoekers en de opbrengst. Ook dit keer lag de opbrengst rond de € 1.500,=. Na aftrek van materiaal dat benodigd is voor deze beurs kon een bedrag van € 1.200,= worden overhandigd aan de Kerkvoogdij van de hervormde gemeente. Het bedrag komt geheel ten goede aan het kerkelijk centrum De Voorhof. Wederom een compliment voor de organisatie en alle vrijwilligers.

Willibrord-Milandschool neemt afscheid van Juf Iete

sep-Juf-IeteNa 39 jaar is Juf Iete gestopt met lesgeven op de Willibrod-Milandschool in de Meije en op 4 juli hebben alle leerlingen, leerkrachten en ouders afscheid van de Juf genomen. Met een versierde fiets werd zij thuis opgehaald waarna de leerlingen van de school in de Meije aansloten bij deze vrolijke versierde fietsoptocht. De ‘Tour d' Iete’ deed verschillende adressen in de Meije aan alwaar zich steeds een deel van het feestprogramma afspeelde. Op  school mocht Juf Iete een mozaïekbankje onthullen dat door de kinderen en de ouders voor haar was gemaakt. De dag werd afgesloten met een receptie alwaar oud-leerlingen, ouders en collega’s haar de hand kwamen schudden.

School met de Bijbel Jorai neemt afscheid van Meester Eikelenboomsep-Afscheid-Meester-Eikelenboom

Zoals vermeld in De Berichtgever van mei 2012 is Meester Eikelenboom per 1 september officieel gestopt als directeur van De Jorai, maar hebben tijdens festiviteiten op 29 juni  de leerlingen en de teamleden al afscheid van hem genomen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2012-2013 is zijn opvolger, de heer Peter Jan van Veen, begonnen als directeur.

 

Bedankt! Mijn vrouw en ik willen alle volwassenen en kinderen die mijn afscheidsfeest tot een onvergetelijke gebeurtenis hebben gemaakt van harte bedanken. De Datum 29 juni us er één om in het geheugen een blijvende plaats te geven. Zoveel gode wensen en hartelijke woorden! Het was hartverwarmend!. Nico Eikelenboom

Fietstour voor Jorai-scholieren tijdens Open Monumentendag

Onder het motto ‘Groen van Toen’ hebben de leerlingen uit groep zeven van de Jorai-school, samen met hun leerkrachten en ouders, begin september een fietstocht door de Meije gemaakt in het kader van de jaarlijkse Open Monumentendag.
De groep van ruim zestig deelnemers met als gids Oom Piet (Brak) stond stil bij een aantal bijzondere plaatsen in de Meije, zoals bij het gerestaureerde Mariabeeld in de grot bij de katholieke kerk in de Meije.
In de buitenplaats de Blauwe Meije hield Zegvelder Chris Verheul een presentatie over het mysterieuze dorpje Mi, dat eeuwen geleden in de buurt van de kruising van de Oude Meije en de Milandweg zou hebben bestaan, maar spoorloos van de kaart is verdwenen. Chris Verheul is een van degenen die onderzoek heeft gedaan naar de historie en heeft gespeurd naar de resten van raadselachtige dorpje.
In de Blauwe Meije trakteerde eigenaar Rebecca de Boer, die samen  Piet Brak en Chris Verheul de tour door de Meije had georganiseerd, de fietsers op zelfgebakken koek en vruchtensap uit de streek.
Rebecca de Boer gaf een rondleiding over de Blauwe Meije en liet de bezoekers ook nog even kennis maken met de logeervarkens van Gerard Zwetssloot uit Kamerik.
Voor het eerst werd deze fietstocht mèt een lesje geschiedenis ter gelegenheid van Open Monumentendag georganiseerd. Het werd een succes en de initiatiefnemers zijn vast van plan er een jaarlijkse traditie van te maken.

De dorpsfilm (DVD) is weer te koop! (een ingekomen bericht)

De dvd met dorpsbeelden van Zegveld die dit jaar is uitgekomen, was een groot succes en snel uitverkocht. Omdat er nog steeds veel belangstelling voor is, zal er voor het einde van het jaar een extra serie gemaakt worden.
De dvd bevat een zwart-wit film over Zegveld uit 1962 en een kleurenfilm van ons dorp uit 1979. De  totale speelduur is 1½ uur. De films zijn gemaakt in opdracht van Muziekvereniging Kunst Na Arbeid.
U kunt de dvd tot en met 15 november bestellen bij Cor van Amerongen via telefoonnummer 0348 - 691 713,  via het e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of door even langs te gaan op het adres Prunuslaan 17. De kosten bedragen € 10,- wanneer u de dvd komt afhalen en € 13,- wanneer deze moet worden toegestuurd.

WELzijn Zegveld in en vanuit DE ZEGGE (een ingekomen bericht)

Herman Groen:  ,,Wij zijn bijzonder blij dat alle activiteiten na de vakantie weer zijn begonnen.  Alles draait weer en hopelijk dit jaar met nog meer deelnemers. Want er kunnen bij alle activiteiten nog meer deelnemers meedoen.  U bent dus van harte welkom!
We hebben weer twee speciale activiteiten voor u in voorbereiding. Misschien heeft u wel eens gedacht: wat zit er toch achter die vier muren van dat grote kaaspakhuis langs de Hoofdweg.
Door menigeen nog steeds 'het kaaspakhuis van Den Hollander' genoemd.
Het kaaspakhuis is echter al vele jaren eigendom van de VanderSterregroep uit Bodegraven.
Nu krijgt u de gelegenheid om daar eens binnen te kijken.
Op dinsdag 9 oktober a.s. is er vanuit de ZEGGE een excursie waar u aan deel kunt nemen. De eerste rondleiding vindt plaats om 13.30 uur en als er veel belangstelling is gaan we om 15.30 uur nog een keer. De kosten voor deelname bedragen € 2,50 inclusief koffie of thee.
U kunt zich aanmelden bij ondergetekende via telefoonnummer 69 1705.
De tweede activiteit die in voorbereiding is, gaat misschien wel over uw voordeur!
Het wordt een prachtige quiz over het herkennen van voordeuren. De quiz wordt gespeeld onder leiding van Herman Lekkerkerker in samenwerking met Jos Didden.
Hiervoor bent u van harte welkom in de Milandhof op woensdag 17 oktober om 14.00 uur. Alleen de consumpties zijn voor eigen rekening. Bent u nieuwsgierig of uw voordeur ook voorbij komt, doe dan mee. Voor beide activiteiten bent u van harte uitgenodigd.
Tot de volgende keer!"
Namens Welzijn Woerden, Herman Groen.

19 oktober: VBW dienstenveiling (een ingekomen bericht)

sep-vbwWie biedt een steengoede dienst aan om ervoor te zorgen dat we een keigave dienstenveiling kunnen houden tijdens de Vakantie Bijbel Week?
Een dienstenveiling is een veiling waar per opbod aan het aanwezige publiek verschillende diensten worden verkocht. Deze diensten worden belangeloos aangeboden door dorpsgenoten.
Iedereen kan een bod doen op de aangeboden diensten. De hoogste bieder kan vervolgens tegen betaling de dienst in ontvangst nemen. De aanbieder en de koper maken samen een afspraak wanneer de dienst geleverd wordt.
Denk bij ‘diensten’ aan bijvoorbeeld een avondje oppassen, koken voor 4 personen, het gras maaien of een klus(je) doen. U kunt de dienst ook met een vriend(in) of met bijvoorbeeld uw buurman aanbieden. Dit geldt dus ook voor het kopen van een dienst.sep-vbw1
Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op met één van de stuurgroepleden om uw dienst te laten inschrijven. Of neem een kijkje op de website www.vbwzegveld.nl. Hier is ook een overzicht te zien zijn van alle aangeboden diensten. U kunt dan alvast kiezen op welke dienst u wilt bieden. Zelfs online bieden is mogelijk! Het online-bieden sluit op vrijdag 19 oktober om 18.00 uur.
De 'echte' veiling wordt gehouden tijdens de VBW in ‘de Voorhof’ Hoofweg 48 in Zegveld op vrijdagavond 19 oktober. De VBW-avond begint om 19.30 uur, de veiling zal plaatsvinden tijdens de pauze.
Bied een dienst aan of koop er één. Dit is een steengoede manier om eens op een andere wijze in contact te komen met dorpsgenoten. We hopen op een gevarieerd aanbod!
Het VBW-team: Corrine van der Horst (691213), Annette van Dam (795090), Ronnie Dekker (448273), Anco de Heer (691081), Anita Kastelein (691964), Mienke Smeijers (745936) en Kristian Spaanderman (745436).

Weekendje Londen - cursisten Engelse les  Welzijn Zegveld (een ingekomen bericht)

sep-Londen,,Onder het mom van het continueren van onze studie Engels, zijn de cursisten van de Engelse les die afgelopen seizoen georganiseerd werd door Welzijn Zegveld, een weekendje neergestreken in Londen.
Onze lerares Linda heeft ons meegenomen naar heel veel leuke, mooie en culturele bezienswaardigheden. Om er maar een paar te noemen: The Big Ben, Buckingham Palace, Kensinton Gardens en de National Portrait Gallery. We hebben gevaren op de Thames, enz. enz. teveel om alles op te noemen.
Omdat op het moment van ons bezoek aan Londen de Paralympics plaatsvonden hebben wij als 'extraatje' het Holland Heineken Huis bezocht. Daar hebben wij de huldiging meegemaakt van een aantal medaillewinnaars, drie fantastische Nederlandse atleten. Dat was echt een bijzondere ervaring!  Het een heel gezellig weekend!”
De cursisten Linda, Adrie, Riki en Ada.

Nieuws van KNA (een ingekomen bericht)

Muziekvereniging KNA verkoopt in september loten van de grote Clubactie. Dit jaar komen we niet meer huis aan huis, maar kunt u de loten kopen bij de leden van KNA.
In oktober worden er oliebollen verkocht. De bezorgdag van de oliebollen is dinsdag 23 oktober, de dag voor de Woerdense Koeiemart.
Op 3 november is er een najaarsconcert met onder andere een optreden van de reüniedrumband, bestaand uit oud-leden. Aanvang 19.30 uur in de sporthal van de Milandhof.
Meer informatie over dit concert volgt in De Berichtgever van oktober.

Kunstsafari bij het Thomashuis

Een lange rij in de berm geparkeerde auto's liet er op zaterdag 23 juni geen twijfel over bestaan dat de ‘Kunstsafari' van het Thomashuis aan de Hoofdweg in Zegveld een groot succes was geworden.sep-Atelier-de-Schuur-expositie
De Kunstsafari was een groots opgezette expositie schilderijen en keramiek van kunstenaars, die hun werkplek hebben in Atelier de Schuur, dat onderdeel is van het Thomashuis.
Het was een dag met een extra feestelijk tintje, omdat met de expositie ook het vijfjarig bestaan van het Thomashuis in Zegveld werd gevierd.
Maandenlang hadden de kunstenaars onder aanvoering van Maarten Vlaming, de creatief leider van atelier De Schuur, aan de expositie gewerkt. Dankzij vooral ook de hulp van alle bewoners, begeleiders en vrijwilligers van het Thomashuis was het allemaal net op tijd gelukt.
Ook het ‘Winkeltje' kon op tijd worden geopend. Het nieuwe verkooppunt van het atelier, waar bezoekers terecht kunnen om tegen heel aantrekkelijke prijzen de leukste cadeautjes en de mooiste kunst te kopen.
Het winkeltje is van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur geopend.
Men kan er ook terecht voor de kunstuitleen van Atelier de Schuur, waarbij voor 35 euro een kunstwerk een jaar lang mee naar huis mag worden genomen. Bovendien geeft zo'n jaarabonnement het recht om elke drie maanden het beeld of het schilderij voor een ander kunstwerk om te ruilen.

Olympische spelen in Zegveld

sep-olympischWoensdagmiddag 12 september hebben Joris en Vincent uit de Korensloot een Olympische spelen georganiseerd voor de kinderen.
Van te voren hadden de twee enthousiaste en sportieve jongens posters opgehangen om deelnemers voor deze kinderspelen te verkrijgen. Toen de spelen begonnen waren zo’n twintig kinderen van de partij.
De spelonderdelen betroffen: voetbal, hardlopen en balgooien. Zelfs voor drinken en snoep was goed gezorgd. Bij de prijsuitreiking, altijd een emotionele gebeurtenis, werd het Wilhelmus uit volle borst meegezongen. De Berichtgever heeft grote waardering voor dit geweldige initiatief van Joris en Vincent.

Een warme en zonnige 48ste Rabo-Meijeloop

Met een deelnemersveld van 245 lopers, een sportieve sfeer en prachtig weer kan de Oranjevereniging  De Meije terugkijken op een geslaagde 48ste Rabo-Meijeloop. De deelnemers konden op 27 augustus kiezen uit verschillende afstanden nl.  2,  6,6 en 15 kilometer.  De Rabowisselbeker voor de beste Meijenaar werd bij de heren gewonnen door Tijn Born en bij de dames door Mariëlle Stolwijk.
Uitslagen Meijeloop 27 augustus 2012                    

15 km 

heren

1

Jurgen v.d Straalen

55,282

Harm van Bruggen

55,483

Henk van Zurphen

57,20

15 km 

dames

1

Janneke Verhorst

1,06,282

Hilda Brak

1,09,473

Mirjam Steenbergen

1,12,48

6,6 km 

heren

1

Robbert Tjoa

22,252

Brent Pieterse

23,283

Sander Eijs

23,57

Beste Meije heerTijn Born

28,35

6,6 km 

dames

1

Nathalie Klaassen

25,322

Marijke Kroon

27,573

Angelie v.d. Geest

29,00

Beste Meije dameMariëlle Stolwijk

34,30

2 km 

jongens

1

Allard de Jong

7,142

Melvin de Jong

7,15


meisjes

1

Ashley Pen

7,182

Leonie Vergeer

8,28

Waarnemend burgemeester Woerden

De heer J.B. Waaijer (60 jaar, CDA) is door de commissaris van de Koningin de heer R.C. Robbertsen per 1 september 2012 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Woerden. Waaijer is op vrijdag 31 augustus beëdigd. sep-Jan-Waaijer-wnd-burgemeester-Woerden
De heer Waaijer was burgemeester van de gemeente Zoetermeer (2004-2012). Daarvoor was hij burgemeester van de gemeenten Ridderkerk (1994-2004) en Schipluiden (1985-1994). Hij volgt burgemeester Hans Schmidt op. Hans Schmidt stopt als burgemeester, omdat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn vrouw en zoontje die al enige tijd in Maastricht wonen. Omdat het langer dan drie maanden duurt voordat de benoemingsprocedure voor een vaste burgemeester afgerond wordt, is er een waarnemend burgemeester benoemd. Waaijer blijft naar verwachting 6 tot 8 maanden in Woerden.

Collecte Stichting De Mantelmeeuw.

Vier collectanten hebben in Zegveld voor Stichting De Mantelmeeuw het mooie bedrag van € 669,02 opgehaald. De totale collecte binnen de gemeente Woerden heeft dit jaar het recordbedrag van € 13.119,86 opgebracht. Het bestuur is dankbaar voor deze opbrengst en zegt: ,,Het doet allen die betrokken zijn bij de stichting goed te ervaren dat velen het werk van de stichting een warm hart toedragen. Via deze weg wil de stichting zowel de gulle gevers als de collectanten hartelijk danken voor hun steun."

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting heeft in de collecteweek van 17 t/m 23 juni in Zegveld en de Meije € 1.005,00 opgehaald.
Jaarlijks overlijden bijna 5.000 mensen als gevolg van darmkanker. In 2000 kregen 9.239 mensen de diagnose darmkanker, in 2010 is dit aantal gestegen naar 12.755. Dit is een stijging van 38% van het aantal nieuwe darmkankerpatiënten. Deze cijfers vormden de aanleiding voor bijna 20.000 vrijwilligers om tijdens de collecteweek van de Maag Lever Darm Stichting langs de deuren te gaan om geld in te zamelen. Het geld dat met de collecte opgehaald wordt, stelt de MLDS in staat wetenschappelijk onderzoek te financieren en voorlichting te geven. Met wetenschappelijk onderzoek en voorlichting gaat de MLDS de strijd aan tegen darmkanker.
De Maag Lever Darm Stichting wil iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de collecte bedanken voor de inzet.
Mocht u de collectant gemist hebben, dan kunt u uw bijdrage storten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm Stichting te Amersfoort.

Uitslag verkiezingen Tweede Kamer

Op 12 september 2012 zijn de verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Onderstaand geven wij u in een overzicht aan hoe men in Zegveld stemde in vergelijking met de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010. Net als bij de uitslag van de landelijke verkiezingen kan geconstateerd worden dat het CDA in Zegveld veel kiezers verloren heeft ten gunste van de VVD en PvdA.

Partij

Zegveld
TK 12   %

Zegveld
TK 10   %

VVD

377

27,0

248

17,7

PvdA

122

8,8

92

6,5

CDA

298

21,4

444

31,6

PVV

148

10,6

197

14,0

SP

41

2,9

55

3,9

GroenLinks

14

1,0

41

2,9

D66

64

4,6

43

3,1

ChristenUnie

135

9,7

160

11,4

SGP

130

9,3

101

7,2

Partij vd Dieren

20

1,4

12

0,9

Piratenpartij

1

0,1

-----


Dem.Pol. Keerpunt (DPK)

1

0,1

----


50PLUS

32

2,3

-----


Partij van de Toekomst

5

0,4

----


Blanco

6

0,4

4

0,3


1394

100%

1404

100%

 

Vernielingen monument Tweede Wereldoorlog

sep-monumentIn de nacht van 18 op 19 augustus hebben onbekenden vernielingen aangericht rondom het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.
Kerkgangers werden die zondagochtend opgeschrikt door vernielingen rondom het monument aan de Middenweg, waar op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht.
Onbekenden bleken in de nachtelijke uren met grof geweld alle bloeiende planten uit het bloemperk om het herdenkingsmonument te hebben getrokken en links en rechts  over het aangrenzende grasveld te hebben gesmeten. Wie er verantwoordelijk is voor deze vernielingen is tot nu toe nog onbekend.

Pin It