Coop winkel gerestyledfeb-Bremmer

Na veel voorbereidend werk en een dag dicht te zijn geweest, is op 29 januari de gerestylede Coop winkel van de familie Bremmer open gegaan. Dit keer zonder veel toeters en bellen, maar toch… het ziet er prachtig uit. Het is al weer 10 jaar geleden dat Bremmer zich aansloot bij de Coop organisatie. Was de stijl toen blauw-rood om daarna te veranderen in oranje-rood, nu is de stijl zwart-oranje. Kleuren die in de hele winkel zijn terug te vinden. Alle Coop winkels komen in deze kleurstijl. De nieuwe aankleding van de winkel is door de Coop organisatie uitgevoerd. Vorig jaar is de Coop organisatie overgegaan naar een andere leverancier van het brood, namelijk Bakkersland. Zij hebben een nieuw concept bedacht voor de broodafdeling. Toen dit bekend werd, heeft Piet Bremmer gelijk besloten om de groente-afdeling te restylen. Het is standaard dat de winkel om de 5 jaar wordt opgepimpt. Piet vertelt hierover: ,,De wildgroei in de winkel wordt dan weer aangepakt. Onwillekeurig staan er in de winkel rekjes, standaards, kistjes etc. die we dan weer een keer kunnen opruimen of veranderen.” Piet, maar ook zijn zoon Bart en vader Paul vinden dat de restyling goed is gelukt. De winkel is opener, warmer, er is meer sfeer en er is meer overzicht omdat de stellingen wat verlaagd zijn, vooral bij de brood- en de groente-afdeling. Tevens is er een speciale actiestraat in de winkel voor kruideniersartikelen die langer houdbaar zijn.


Naast de producten van Coop organisatie mag de winkel een bepaald percentage ‘vreemd’ inkopen. Zo blijft er ook brood van bakker Versluis te koop, alsmede vlees van Spruit en bloemen van Pieterse. ,,Dit vinden wij nog steeds een toegevoegde waarde”, aldus Piet. ,,Je probeert je winkel zo compleet mogelijk te houden, daarom verlenen wij ook de service van een stomerij en postkantoor. We proberen de mensen uit ons dorp optimaal te blijven bedienen.”

Bewoners Meije nemen deel aan de Groenwerkdag

feb-SnoeidagOp zaterdag 19 januari hebben zo’n 30 Meijenaren het winterweer getrotseerd en de zaag of snoeischaar ter hand genomen. Onder leiding van Landschapsbeheer Zuid-Holland zijn op verschillende locaties in de Meije bomen geknot, bosschages afgezet en takkenrillen gemaakt. Naast de koffie bij aanvang van de Groenwerkdag verzorgde Landschapsbeheer Zuid-Holland in samenwerking met Eetcafé De Halve Maan tussen de middag een lunch voor de enthousiaste deelnemers.

Koning(inne)dag 2013 (een ingekomen bericht)

In verband met de troonswisseling op 30 april zal Koning(inne)dag 2013 een bijzondere dag worden. De voorbereidingen hiervoor zijn bij de Oranjevereniging  al gestart.
Over een aantal zaken willen we u graag een vooruitblik geven.
Op zaterdag 20 april staat onze jaarlijkse toneelavond gepland.
Dinsdag 30 april starten we traditioneel met de aubade welke dit jaar extra feestelijk zal worden. Vervolgens organiseren we voor de basisschoolkinderen een creatief moment.
In de avond (vanaf 17.30 uur) willen we u allen uitnodigen deel te nemen aan het ‘VORSTELIJK ORANJE BUFFET’. Dit zal verzorgd worden door de Milandhof.
U kunt zich hiervoor straks opgeven door middel van het opgave formulier dat u vindt in het programmaboekje van de Oranjevereniging.
Wij hopen samen met u ook dit jaar op een feestelijke Koning(inne)dag welke we met elkaar kunnen vieren.

Dorpsplatform Zegveld

Het AB van het Dorpsplatform Zegveld is op 5 februari  in de Milandhof bij elkaar geweest. De vergadering was ook op het bord ‘welkom in Zegveld’ aangekondigd en wellicht mede daardoor was het een drukbezochte vergadering! Paul Vonk, lid van het DB, heeft voor u weer de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.
Fietspad Milandweg
Hoewel het Dorpsplatform Zegveld blij is dat het fietspad is opgeknapt, zijn er nog wat zaken die niet helemaal in orde zijn. Zo is er bij de oversteek bij Siveo en de tennisvereniging sprake van een groot hoogteverschil, waardoor het oversteken voor fietsers erg gevaarlijk is. Verder staat er bij regen een enorme plas ter hoogte van het Branderpad en zijn er over een klein gedeelte al scheuren in het asfalt zichtbaar. De gemeente heeft beloofd dat de wateroverlast deze week al wordt opgelost. De overige meldingen worden mee ‘teruggenomen’ naar het stadhuis.
Glascontainers
In de vorige Berichtgever heeft gestaan dat de gemeente een ondergrondse glascontainer (voor wit, bruin en groen glas) beschikbaar heeft en deze het beste op de huidige plaats kan worden ingegraven. Hierop zijn geen reacties ontvangen en dus wordt dit ook zo uitgevoerd.
Jongerenwerker
Er is overleg geweest met de jongerenwerker. In dat gesprek werd gezegd dat er voor een bepaalde groep jongeren weinig activiteiten zouden zijn. Het Dorpsplatform vindt dat de ouders hierin een verantwoordelijkheid hebben en het initiatief zouden moeten nemen. Het Dorpsplatform en de jongerenwerker willen hen hierin dan ondersteunen. Als er dus ouders zijn die ideeën hebben en activiteiten willen opstarten en begeleiden, dan kunnen zij dit bij het DB van het Dorpsplatform melden.
Oud en nieuw
De dorpsagent meldt dat ‘oud en nieuw’ rustig is verlopen. Dit is natuurlijk voor een belangrijk deel te danken aan het dorpshuis Milandhof en de vrijwilligers van Siveo die ook dit jaar een feest in de Milandhof hebben georganiseerd.
Wateroverlast pannaveld
Het Dorpsplatform heeft meermalen bij de gemeente aan de bel getrokken over de wateroverlast op het pannaveld (Molenweg). De eerste klachten kwamen al snel na de aanleg binnen. De wateroverlast is dan ook waarschijnlijk veroorzaakt door een verkeerde aanleg/constructie. De gemeente heeft beloofd dit nogmaals uit te zoeken.
Hobbel in Hoofdweg (nabij bedrijventerrein)
Nabij het bedrijventerrein ligt een ‘lelijke’ hobbel in de weg, wat erg gevaarlijk kan zijn. Er zijn weggebruikers die (vanaf Zegveld gerekend) links van de weg gaan rijden om de hobbel te ontwijken. Het Dorpsplatform heeft dit al enige tijd geleden bij de gemeente aangekaart. De gemeente heeft er nu 30 km borden neergezet en heeft toegezegd dat er deze week (week van 4 februari, dus) iets aan wordt gedaan. Het Dorpsplatform heeft tevens bij de gemeente gemeld dat op de Nijverheidsbuurt een aantal grote gaten in de weg zitten. Hiernaar zal worden gekeken.  (Noot van de redactie: De voorbereidingen zijn inmiddels aangevangen en de werkzaamheden zullen in april worden uitgevoerd.)
Ventvergunningen
Geconstateerd is dat er regelmatig wordt gevent voor allerlei goede doelen. Omdat er geen ventvergunningen meer nodig zijn, is het lastig te zien of het een ‘legaal’ goed doel is. Mocht iemand hieraan twijfelen, dan is het verstandig dit even bij de politie na te trekken.
Wie zijn de BOA’s en wat doen zij?
De BOA’s hebben zich in de vergadering voorgesteld en toegelicht waarvoor zij worden ingeschakeld. Een BOA is een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar en houdt zich vooral bezig met het toezicht op de openbare ruimte. De BOA’s hebben ook een opsporingsbevoegdheid en mogen dus mensen aanhouden en bekeuren. De BOA’s kunnen derhalve worden gezien als een aanvulling op de politietaken. In totaal zijn er 14 BOA’s in Woerden. De BOA’s verplaatsen zich met een mountainbike. Zij letten vooral op ‘hondenoverlast’ (loslopende honden en honden die hun behoeften doen, daar waar het niet mag), huisvuil dat verkeerd wordt aangeboden, fietsen in  voetgangersgebied, verkeerd parkeren, bootjes die op verkeerde plekken liggen aangemeerd, zij zijn bij evenementen aanwezig, etc. etc.
Het zal duidelijk zijn dat de BOA’s meer in de kern Woerden aanwezig zijn dan in de andere kernen. De BOA’s willen natuurlijk wel graag weten of er sprake is van overlast vanwege honden, etc. en vragen de inwoners van Zegveld om hier vooral melding van te doen bij de klachtenlijn van de gemeente Woerden. Als er op een bepaalde plek en tijd overlast is, dan kunnen zij bijvoorbeeld gericht surveilleren.
Toewijzing van huurwoningen
Uit informatie van GroenWest (woningbouwvereniging) blijkt dat er in 2012 in totaal 18 huurwoningen zijn vrijgekomen. Hiervan zijn er 11 toegewezen aan Zegvelders, 2 aan statushouders en 5 aan niet-Zegvelders. Dat laatste komt omdat voor huurwoningen in bepaalde straten/complexen minder belangstelling is (zoals voor de woningen aan de Boschsloot). Al met al een prima resultaat dus en het blijkt dat de speciale regeling voor Zegveld (woningen worden eerst twee weken aan Zegvelders aangeboden) prima werkt!
Blikvangers
In de vorige Berichtgever heeft gestaan dat het Dorpsplatform het plan heeft opgevat om langs de Hoofdweg en de Milandweg zogenaamde ‘blikvangers’ te plaatsen. Deze hebben tot doel om zwerfvuil te voorkomen doordat fietsers blikjes e.d. hierin gooien in plaats van in de berm.  Het DB heeft contact gehad met een Zegvelder die bij het Minkema College werkt. Hij heeft aangeboden om een ontwerp te maken en via een project op school twee blikvangers te maken. Het Thomashuis heeft aangeboden deze te beschilderen.
Volksfeesten
De Oranjevereniging heeft aan de bel getrokken omdat zij vreesden geen subsidie meer te krijgen. Gelukkig bleek dat niet het geval. Wel is opgevallen dat de gemeente Woerden een zogenaamde ‘top 1- lijst’ heeft van activiteiten die zij subsidiëren. Hierbij valt op dat het allemaal Woerdense activiteiten zijn, waaronder nota bene de Sinterklaasintocht, en er geen activiteiten uit de kleine kernen op staan! Verder is het onbekend wat de criteria zijn om op die subsidielijst te komen. Het Dorpsplatform zal daarom opheldering bij de gemeente vragen.
Bestemmingsplan kern Zegveld
De gemeente heeft in de vergadering een toelichting gegeven op de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan voor de kern van Zegveld (met een klein stukje buitengebied). Een bestemmingsplan - het woord zegt het al - regelt wat de bestemming van een gebouw/perceel is en moet elke tien jaar worden herzien. In het nieuwe bestemmingsplan wordt meer flexibiliteit ingebracht (bijvoorbeeld voor uitbouwtjes en aanbouwsels en voor beroepen aan huis). In het nieuwe bestemmingsplan kern Zegveld worden geen nieuwe woningbouwlocaties opgenomen. Wel wordt voor de locatie Waldhoorn (zorgwoningen), de percelen Kruijt en Van Luinen en de locatie nabij de tennisbanen (woningen) vooruitgelopen op een nieuwe bestemming door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen, zodat als de plannen daar gereed zijn, ook snel tot realisatie kan worden overgegaan.

Het nieuwe bestemmingsplan wordt over een paar weken ter inzage gelegd en er komt een informatie avond in de Milandhof. De procedure is op de site van de gemeente Woerden te zien. Twijfelt u of uw perceel/gebouw/woning ook valt onder het nieuwe bestemmingsplan, kijk dan even op de site van de gemeente Woerden. De presentatie bij het Dorpsplatform  staat op onze website.
Woningbouwplannen Milandweg en hoek Hoofdweg/Nieuwstraat
Wethouder Martin Schreurs heeft het Dorpsplatform geïnformeerd over de vergadering van de Provinciale Staten die maandag 4 februari 2012 is gehouden. De besluiten van de provincie pakken niet goed uit voor ons dorp. Positief is dat de plannen van Bolton Ontwikkeling (langs de Milandweg, nabij de tennisvelden) er positief uit zien en hopelijk gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent dat de tennisbanen verplaatst zullen worden en daar woningen zullen worden gerealiseerd (past binnen het woningbehoefte onderzoek dat vorig jaar in Zegveld heeft plaatsgevonden).
Voor de inbreidingsplannen in de ‘oksel’ van de Hoofdweg-Nieuwstraat pakt het besluit van de provincie minder goed uit. Dit komt omdat de projectontwikkelaar Goudriaan meer woningen wil bouwen dan de provincie wil. Ook in Zegveld bestaan de zogenaamde ‘rode contouren’. Dat zijn lijnen die de provincie trekt rond de bebouwing in het dorp waarbuiten niet gebouwd mag worden. Omdat er enkele bedrijven uitgeplaatst zouden worden, stemde  de provincie er mee in dat er toch wat woningen buiten die rode contouren gebouwd zouden  mogen worden. De ontwikkelaar dacht hierbij echter aan veel meer woningen dan de provincie, die meer denkt aan enkele tientallen woningen buiten de contouren. Dit betekent dus dat de partijen opnieuw om de tafel moeten. De gemeente zal zich - samen met het Dorpsplatform – blijven inzetten om toch een deel van de inbreidingsplannen te realiseren. Dit is namelijk nodig om het aantal inwoners van Zegveld op peil te houden en de voorzieningen in ons dorp in stand te houden!
Gladheidsbestrijding in het dorp
Het Dorpsplatform heeft zelf een strooiapparaat gekocht. De heer Jaap van der Knaap gebruikt deze om nabij de ouderenwoningen en de winkels te strooien zodat de ouderen de winkels kunnen bereiken. Jaap heeft al een paar keer sneeuw geschoven en daarna zout gestrooid en de inwoners   van Zegveld zijn hier erg blij mee, zo is hem verzekerd.
Kunstwerken
De gemeente heeft in verband met mogelijke bezuinigingen de kunstwerken in Woerden geïnventariseerd. Ons dorp Zegveld beschikt over vier kunstwerken (de baltsende  zwanen, de liggende koeien, de grote voet bij de Coöp en het oorlogsmonument).  Al deze vier monumenten mogen blijven staan en daar is het Dorpsplatform natuurlijk erg blij mee!
Snippertjes
•    Er is onlangs gestart met de aanleg van een pontje tussen Zegveld en Kamerik. Via de Toegang kunnen fietsers en wandelaars straks de Grecht oversteken richting Kamerik.
•    De dorpsagent heeft in de vergadering aangekondigd dat er veelvuldig en actief op te hoge snelheid op de Hoofdweg wordt gecontroleerd.
•    Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat van alle wijken in Woerden het dorp Zegveld het hoogst scoort als het gaat over de tevredenheid over de politie (uiteraard bevestigd door een glunderende dorpsagent);
•    Vanuit de bewoners wordt geklaagd over de lage bollen in het centrum. Deze zijn bij het parkeren slecht te zien, wat regelmatig tot schade aan auto’s leidt. De gemeente zal dit nog eens bekijken;
•    Gevraagd is of de realisatie van de Deltaplannen (ophogen wegen Prunuslaan, Eikenlaan, Elzenlaan, Esdoornlaan, stukje Middenweg en omgeving) dit jaar doorgaat. De gemeente heeft hierop aangegeven dat dit zeker de bedoeling is.
•    De gemeente zal op verzoek van het Dorpsplatform nagaan wat er met de speeltoestellen gebeurd is die bij de voormalige Waldhoorn stonden omdat hier door kinderen uit de omgeving ook gebruik van werd gemaakt.
•    Een aantal lampen in de bocht Hoofdweg-Uitweg doen het nog steeds niet. City Tec reageert slecht op klachten.
•    Het pontje aan de Uitweg is minimaal tot april a.s. buiten gebruik vanwege werkzaamheden.

De Berichtgever zegt het met bloemenfeb-Hanswijk

Het was op 30 januari dat Ali en Cees van Hanswijk hun 55-jarig huwelijksjubileum mochten vieren. Voor ons bruidspaar was hun huwelijksdag een van de zonnigste dagen van hun leven. Maar het weer was die dag somber en mistig. Voor Ali en Cees was 1958 een onvergetelijk jaar, maar het was ook een jaar met belangrijke gebeurtenissen. Zo vond in 1958 de eerste aflevering plaats van de jeugdserie Pipo de clown, viel het vierde kabinet Drees en werd twee dagen na hun huwelijk in de Verenigde Staten de eerste kunstmaan Explorer 1 gelanceerd. Ook volgde Paus Johannes XXIII de op 09 oktober 1958 overleden Paus Pius de XII op.
Het bruidspaar van smaragd heeft het jubileum op 4 februari met familie en vrienden gevierd in Eetcafe De Halve Maan in de Meije, waar schoondochter Elly de scepter zwaait. ,,Het was een heel fijne dag. Elly had onder andere voor een heerlijk stamppotten buffet gezorgd.” Ali laat ons een foto zien van voor hun huwelijk. Hierop staat de melkwagen van Cees die in de sloot ligt aan de Molenweg. Toen hij voorbij het huis van Ali op nummer 47 reed, werd er uitbundig gezwaaid. Iets té uitbundig, want Cees raakte met zijn melkwagen in de berm en belandde in de sloot. Nog steeds zijn Ali en Cees maatjes van elkaar. “We kunnen het goed met elkaar vinden. Ik ben soms wat feller en Cees heeft daarentegen een Van Hanswijk karakter en is rustiger. Hij zegt dan: ‘Komt goed.’ Dat heft elkaar op.” Ondanks zijn 79 jaar gaat Cees nog regelmatig naar de markt om bij de losse klanten de huur van de kramen te innen. Hoewel hij zelf zegt nu de kantjes er vanaf te lopen, is er op de markt altijd wel wat te doen en iedereen kent hem daar. Ali (77) zorgt dat thuis alles in goede banen wordt geleid, zoals het huishouden, eten en de tuin. En in de stille momenten mag ze graag lezen, puzzelen en cryptogrammen maken. In  de zomermaanden verblijven ze graag met hun caravan op hun eigen plekje aan de Moezel in Duitsland.
De Berichtgever heeft het smaragden echtpaar traditiegetrouw het bloemetje van de maand bezorgd en wenst hun nog goede en gezonde jaren toe, samen met hun kinderen en kleinkinderen.

'Thomaseiland' Atelier de Schuur

Atelier de Schuur krijgt een 'eigen' eiland bij Buitenplaats de Blauwe Meije. Op het 'Thomaseiland’ komt een permanente expositie met beelden uit het atelier. In het voorjaar wordt het eiland opgeknapt en ingericht. Op 16 maart wordt de eerste expositie feestelijk geopend. Naast beelden van dieren, huisjes en portretten zal hier werk te zien zijn geïnspireerd op de Bijbelse verhalen.

Clay TV / Treinenweb – Interview met Arien Clay

Wie op het internet naar onderwerpen over Zegveld zoekt, is vast wel eens de naam Clay TV tegengekomen. Clay TV wordt gemaakt door de Zegveldse Arien Clay (27), nieuwsgierig amateurfilmer en een bevlogen liefhebber van computertechniek.
Om zijn tijd nuttig te besteden werkt Arien in de keuken van een activiteitencentrum in Woerden, maar eigenlijk is hij op zoek naar een leuke baan in de ICT. Dat is zijn passie, waarmee hij zich ook op zijn werk bezighoudt als dat zo uitkomt. Want als het om computerproblemen gaat, is Arien niet voor één gat te vangen.
feb-ArienClay
Over zijn filmhobby vertelt Arien: ,,Clay TV is een kanaal op You Tube waarop ik zelfgemaakte en door mijzelf gemonteerde filmreportages publiceer. De onderwerpen wil ik zo gevarieerd mogelijk houden. Zo heb ik in januari de Nieuwjaarsduik in Woerden gefilmd, en heb ik ook op een artiesten- en evenementenbeurs in Eindhoven gefilmd.".

Arien heeft nog een grote hobby: treinen. Jaarlijks maakt hij vele tientallen treinreizen. ,,Bijna elk weekend ga ik een dagje er op uit met wat vrienden die dezelfde interesse delen.  Met mijn website Treinenweb houd ik me actief bezig. Op de site vermeld ik elke dag de laatste nieuwtjes over het spoor en de treinen. Deze artikelen laat ik dagelijks opzoeken door een zelf geschreven computerprogramma, waarna ik ze op de site plaats. Op dit moment heb ik zo’n 250 bezoekers per dag.”

Arien houdt zoals hij zelf zegt van avontuur. Zo doet hij regelmatig mee met zogenaamde  flashmobs. Een flashmob is een spontane, korte bijeenkomst van een groep mensen die in het geheim georganiseerd is en die iets onverwachts doen. Vaak duurt dat maar een aantal minuten of seconden. De mensen verzamelen zich op een bepaalde plek en na de actie verdwijnt iedereen gelijk weer alsof er niets gebeurd is. Arien: ,,Ik had iets gehoord over een 'lipdub'. Dit is een aaneengesloten ‘playback’-video opname waarin een groep mensen al lopend een liedje playbackt. Ik was benieuwd hoe zoiets in zijn werk gaat en vooral hoe het gefilmd wordt. Ik kwam erachter dat er een recordpoging in Schiedam werd gedaan en hieraan heb ik toen ook meegedaan. Ik was niet erg lang in beeld, maar achteraf ben ik er wel trots op dat ik onderdeel ben geweest van een heus wereldrecord. In Schiedam liepen zo'n 7300 mensen  al playbackend door de stad.”
Ook op  Twitter is Arien Clay geen onbekende. Afgelopen zomer won hij een prijsvraag, die uitgeschreven was voor de opening van de Hanze-spoorlijn. ,,Via Twitter volg ik ProRail en ik las dat ze een wedstrijd hielden waarbij de winnaar samen met radiopresentator Erik de Zwart een dagje via Twitter verslag mocht doen van de opening van de Hanzelijn.
Bij de opening was ook koningin Beatrix aanwezig. Ik mocht als winnaar van de wedstrijd dus bij die opening aanwezig zijn en via Twitter alle gebeurtenissen van die dag doorsturen. Na afloop mocht ik ook bij de borrel aanwezig zijn waar diverse topmensen van NS en ProRail aanwezig waren."
Wie er nieuwsgierig is geworden naar alle activiteiten van Arien kan Clay TV vinden op www.youtube.com en alles over treinen op www.treinenweb.nl.

Dagje uit met het Nederlandse Rode Kruis (een ingekomen bericht)

Het Nederlandse Rode Kruis Woerden e.o. organiseert weer een dagtocht.
De dagtocht uit is bestemd voor hen die zelf moeilijk of niet zelfstandig er op uit kunnen gaan. Reisdoel is een bezoek aan het Museum Speelklok in Utrecht. Na de lunch is er nog tijd om in Hoog Catharijne te gaan winkelen. De dag staat gepland op dinsdag 19 maart 2013.
Koffie/ thee en de lunch zijn bij de reissom van € 20,00 inbegrepen.
Belangstellenden worden van huis opgehaald en nadien ook weer thuis gebracht. Vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis zullen die dag daar waar nodig voor begeleiding en ondersteuning zorgen.
Meer informatie en/of aanmelden kan bij Hennie van Elten tel. 0348-402939 of
Ina van de Knoop tel. 0348-411179.

Jaarvergadering Passage

Passage,  christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging afdeling Zegveld, heeft in februari haar 63e jaarvergadering gevierd. Het was een feestelijke avond! feb-Passage-jaarvergadering
Er werden drie jubilarissen gehuldigd: mevrouw E. Smeijers-ter Avest 25 jaar lid, mevrouw B.C. Rijneveld-Schep 50 jaar lid en mw. B. van Elk-Weerdmeester reeds 60 jaren lid; heel bijzonder. De jubilarissen ontvingen een oorkonde, bloemen en een attentie als aandenken. Met een speciaal hiervoor  aangepast ‘Zegvelds Volkslied’ werden de dames door de leden en gasten toegezongen.
Als gastspreker was de heer Aantjes aanwezig. Hij liet de dames op een bijzondere manier raden naar spreekwoorden. Dat was nadenken! Wellicht zullen er na deze avond weer een aantal oude gezegdes gebruikt gaan worden. De heer Aantjes geeft spreekbeurten over gezegdes ter ondersteuning van een project in Sri-Lanka.
Wilt u ook eens een vergadering bijwonen, u bent van harte uitgenodigd voor een ontmoeting.  Op 12 maart wordt er in verband met Pasen een declamatie, meditatie en samenzang verzorgd door mevrouw Cora de Groot uit Woerden.
Op 9 april is er in verband met de herdenking op 4 mei, een lezing over Ditrich Bonhoeffer. De heer Bonhoeffer was een bekende theoloog die vanwege zijn verzet tegen het regime van Hitler gevangen werd gezet en gedood. Op 14 mei komt de heer Cock Willers vertellen over de spoorlijn Alphen aan de Rijn-Uithoorn. Op die lijn hebben ooit stoomtreinen gereden. Ook in onze omgeving zijn er nog sporen van deze spoorlijn terug te vinden. Mooi voor een fietstocht komende zomer, om deze op te sporen!

Meewandelen met een bijzondere pelgrimstocht

In het kader van de Vastenactie organiseert de Parochie Pax Christi dit jaar een pelgrimswandeltocht. De Veertigdagentijd voor Pasen is een tijd van bezinning en vasten. Het idee achter de pelgrimstochten is dat je niet altijd iets moet laten om te vasten maar je kan juist ook iets doen om te vasten! Bijvoorbeeld meeleven met en even aandacht hebben voor een ander. Om hier over na te denken, bij stil te staan en toch te bewegen, is er in de Veertigdagentijd een bijzondere Pelgrimstocht in onze parochie georganiseerd.
In Meije/Zegveld kunt u nog meewandelen op vrijdag 1 maart, zaterdag 9 maart, woensdag 13 maart, dinsdag 19 maart en donderdag 28 maart.
Vertrek om 09.00 uur vanaf de Parochie OLV Geboorte in de Meije. Er wordt begonnen met een overdenkingstekst, daarna een half uurtje wandelen en bij terugkomst staat er een lekkere kop koffie voor iedereen klaar. Om tien uur gaat ieder weer zijn eigen weg. U bent van harte uitgenodigd!

Mattheüs Passie in de OLV Geboorte kerk

De Mattheüs Passion is het op muziek gezette Bijbelverhaal uit het Evangelie van Mattheüs door Johan Sebastiaan Bach. Op woensdagavond 27 maart zal zangvereniging De Lofstem uit Zegveld onder leiding van mevrouw Pia Schütz de koralen uit deze Mattheüs Passion zingen.
De gezangen zullen door pastor Frank Burgers met schriftlezingen uit het Mattheüs Evangelie aan elkaar worden verbonden. Jongerenkoor Espérance zal een paar mooie bijpassende liederen zingen. Pia Schütz zingt de slotaria en Rob Goudkuil en Ad van Pelt zullen dit op piano en het gedeeltelijk gerestaureerde Maarschalkerweerd orgel begeleiden.
U bent van harte uitgenodigd om in deze Stille Week, in een mooie landelijke omgeving, naar deze mooie en ontroerende muziek te komen luisteren. De opbrengst van de collecte, bij de uitgang van de kerk, komt ten goede aan de onkosten die gemaakt moeten worden en aan het orgelfonds.
De avond in de OLV Geboorte kerk in Meije/Zegveld begint om 19.30 uur.

Ouders bezig op de Willibrord/Milandschool (een ingekomen bericht)

feb-ouders-WillibrordMilandDe auto’s op de parkeerplaats en fietsen in de stalling hadden plaats gemaakt voor tractoren en een graafmachine op de Willibrod/Milandschool in de Meije. Met gebruik van dit materieel heeft een groep ouders de houtsnippers onder het klimtoestel op de speelplaats vervangen door rubber tegels. Deze verbetering op de speelplaats is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Rabo Dichtbijfonds.
Op dinsdagavond 29 januari waren de ouders niet buiten, maar binnen aan het werk. Er was een ouderavond over Meervoudige Intelligentie, het onderwijsconcept waar mee gewerkt wordt op de Willibrord/Milandschool in de Meije. Het gaat hierbij niet om hoe intelligent iemand is, maar op welke manier je die intelligentie gebruikt om opdrachten te benaderen en op te lossen. In het eerste deel van de avond kwam de theorie aan bod en de manier waarop er op school mee gewerkt wordt. Hierna konden de ouders  een keuze maken om zelf met verschillende opdrachten aan de slag te gaan.

Rommelmarkt op 27 april (een ingekomen bericht)

Ook dit jaar organiseert het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente van Zegveld weer een rommelmarkt met allerlei sponsoracties daaromheen. De jongste jeugdleden zullen spontaan iets aan u willen verkopen en de oudere jeugdleden zullen een bijzondere sponsortocht houden.
Rommelmarkt 2013 zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 27 april. Op deze markt vindt u natuurlijk rommel en daarnaast ook een gezellige koffietent, leuke kraampjes en ook de jeugd kan zich springend vermaken of de boel aan flarden schieten met een echte buks.
En het gaat uiteindelijk allemaal om het goede doel. Dit jaar zal het doel heel persoonlijk zijn.
De Jeugdvereniging de Rank heeft namelijk contact met Desiré en haar man Miguel in Ecuador. Zij zijn al een keertje over hun belangrijke werk wezen vertellen. In Ecuador geven zij vorm aan het project Casa Adalia. Dit is een startend project van International Teams Nederland, dat ook al wordt gesteund vanuit Harmelen. Maar deze enkele ondersteuning is niet voldoende. Samen met Harmelen willen wij helpen.
Met dit concrete project willen Desiré en Miguel hulp en onderdak bieden aan jonge meisjes die eenzaam en alleen in de prostitutie zijn beland en geen vrij leven meer hebben. Met ons geld willen zij daar een onderkomen huren. Voor dit onderkomen willen zij ook een keuken, koelkast en meubels kopen. Verder willen zij met ons geld ook workshops voor de meisjes organiseren. Het doel van dit alles is voorzichtige veiligheid, tere geborgenheid en liefdevolle zorg voor gebroken meisjes, zodat zij wonder boven wonder toch een toekomst hebben in het Licht.
Ook u kunt meehelpen aan een toekomst van perspectief en warmte voor deze verslagen meisjes door naar de rommelmarkt te komen op 27 april om 10.00 uur. Voor deze rommelmarkt kunt u nu al beginnen door alvast uw oude rommel uit te zoeken en tegen die tijd aan de markt te schenken. Hulp zit in een klein hoekje!
Wij houden u op de hoogte! Graag tot ziens op de rommelmarkt!

De Ooievaarsvereniging winnaar Verenigingenspel 2013

Dit jaar bonden 69 teams de ‘strijd’ met elkaar aan tijdens het jaarlijkse Verenigingenspel van de Culturele Stichting Zegveld. Alweer voor de 33ste keer werd dit spel gehouden in de Milandhof. Met dit jaar een nieuwe winnaar. Het team van Stichting Ooievaars mocht de beker mee naar huis nemen.feb-Verenigingsspel
Het vierde team van Jeugdvereniging De Rank werd laatste en mocht (traditiegetrouw) de Rode Lantaarn in ontvangst nemen.
De tussenstanden werden dit jaar aangekondigd door Jaap Burggraaf met zijn trompet. Zodra men Jaap hoorde ‘toeteren’ keek iedereen op naar het scherm dat boven het podium was opgehangen om te kijken naar de tussenstanden.
De uitslag van het Verenigingenspel werd dit jaar voor het eerst via een PowerPoint presentatie bekendgemaakt. Licht uit en muziek aan. Tijdens de klanken van het ‘We are the champions’ werd de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. En bij het overhandigen van de trofee werden de winnaars bedolven onder een regen van confetti.
Wederom is een compliment op zijn plaats voor Ciska Klooster die ook dit jaar het Verenigingenspel in elkaar heeft gezet.
De uitslag van de beste tien deelnemers is:
1.   Stichting Ooievaars                     264,5 punten
2.   Schietvereniging De Witte Roos    259    punten
3.   Volleybalvereniging Animo 72      258,5 punten
4.   Kalsbeek College                        255,5 punten
5.   De Vrolijke Borrelnootjes             255,5 punten
6.   Progressief Woerden                   252,5 punten
7.   C.D.A.                                       249    punten
8.   Clytoneus – Trimmers                 249    punten
9.   Physical Fitness                          248,5 punten
10. Woerden Shizzle 1                      248,5 punten

150 jaar kerkgebouw Hervormde Gemeente Zegveld

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat het kerkgebouw van de hervormde gemeente aan de Hoofdweg 72 in ons dorp is gebouwd. De oude kerk die op deze plaats stond, was zo bouwvallig geworden dat er vrees bestond voor instorting. Het 150-jarig jubileum van het kerkgebouw wil de hervormde gemeente vieren en wel op zaterdag 8 juni. Een datum om alvast in uw agenda te schrijven.
Een commissie is in het leven geroepen om dit jubileum voor te bereiden. Er bestaan plannen om een boek samen te stellen waarin de geschiedenis van de kerk wordt beschreven. Uiteraard willen zij in dit boek heel veel oude foto’s plaatsen. Oude foto’s die mogelijk bij u in bezit zijn van bijvoorbeeld de kerk, kerkenraden en dominees. Ook andere zaken die betrekking hebben op de kerk, zoals schilderijen en hebbedingetjes, zijn van harte welkom. Als u een foto of voorwerp in uw bezit hebt en tijdelijk uit wilt lenen, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Gert Ton, Broeksloot 43, telefoon 0348–691892. Bij voorbaat dank.

Peutergroep Peuterpret en BSO Bengels onder één dak in Zegveld

KMN Kind & Co heeft onlangs een buitenschoolse opvang in Zegveld gestart, welke is ondergebracht in de ruimte van Peutergroep Peuterpret. Deze uitbreiding van kinderopvang mogelijkheden in Zegveld wordt door KNM Kind & Co hieronder nader toegelicht.
Josien Verhoeven, clustermanager KMN Midden Nederland regio West, vertelt: ,,Peuterspeelzaal Peuterpret valt al jaren onder KMN Midden Nederland Kind & Co, maar sinds augustus 2012 is de naam gewijzigd van Peuterspeelzaal Peuterpret naar Peutergroep Peuterpret. De voornaamste redenen om de Peuterpret destijds onder te brengen bij KMN Kind & Co waren om de financiële afhankelijkheid van de gemeente Woerden te verminderen en de medewerkers te scharen onder dezelfde cao zodat gelijkluidende werkafspraken kunnen worden gemaakt.” Op de peutergroepen van KMN Kind & Co worden de lichamelijke, emotionele en sociale vaardigheden van de peuter op een speelse manier geactiveerd en gestimuleerd. Alle leidsters zijn geschoold en er wordt gewerkt met de methode ‘Puk’. Marolène Keyman, leidster van Peutergroep Peuterpret vertelt verder: ,,Deze specifieke taalmethode is afgestemd op de mogelijkheden van de kinderen en wordt ondersteund door themakisten met diverse materialen. Op dit moment wordt bij Peuterpret gewerkt met het thema ‘baby’. De invulling van het ochtendprogramma op de Peuterpret bevat vaste onderdelen als spelen, zingen, bewegen, knutselen, luisteren, eten en drinken. De aangeboden activiteiten zijn voorbereidend op de vaardigheden die de peuter moet beheersen voor de overstap naar de basisschool. Tijdens de spelactiviteiten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de gemoderniseerde en heringerichte buitenspeelplaats. Zoals de ouders van de huidige peuters zich wellicht zelf nog kunnen herinneren is Dini Methorst de voorleesjuf van Peuterpret. Zij komt twee maal per week de peuters voorlezen.” In verband met het onderbrengen van BSO Bengels in dezelfde ruimte als de Peuterpret is de ruimte heringericht en aangepast aan de eisen van de peutergroep én de BSO. De grootste verandering is de verplaatsing van de entree. De entree is nu gesitueerd aan de achterzijde van Gasterij De Milandhof en voorzien van een ruime hal met opbergruimte en kapstokken. De verblijfsruimte is geschilderd in een frisse lavendelkleur en het meubilair alsmede het spelmateriaal is aangepast aan de gebruikers.

De BSO Bengels Zegveld is een buitenschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. KMN Kind & Co heeft deze BSO gerealiseerd op verzoek van ouders, de basisscholen in Zegveld en de Meije en het Dorpsplatform Zegveld. Josien Verhoeven vertelt: ,,De kinderen van de School met de Bijbel Jorai worden ‘s middags opgehaald door Vallerie Vork, de vaste medewerkster van BSO Bengels in Zegveld. De oudere kinderen mogen zelfstandig naar de BSO lopen of fietsen. De kinderen van de Willibrord/Milandschool in de Meije worden per taxi naar de BSO in Zegveld gebracht, maar ook voor de oudere kinderen geldt dat zij eventueel zelfstandig op de fiets naar de BSO mogen komen.” Josien benadrukt dat de BSO Bengels in Zegveld verbonden is met de Jorai en de Willibrord/Milandschool, maar op de BSO in Zegveld zijn ook kinderen van de scholen uit de omringende dorpen zeer welkom. Rianne Domburg, één van de medewerkers op de BSO Bengels vertelt verder: ,,Na het ophalen van school gaan we met de kinderen boodschappen doen voor het fruitmoment later die middag. Gezamenlijk keuzes maken en zelfstandig afrekenen in de winkel zijn meteen leermomenten voor de kinderen. Bij aankomst in de BSO verwisselen de kinderen hun buitenschoenen voor pantoffels, volgt het fruit- en drinkmoment en wordt de schooldag besproken waarbij ieder kind uitgebreid zijn verhaal mag doen. Vervolgens kunnen de kinderen een keuze maken voor de speel- en activiteitenhoeken: zoals de rust- en leeshoek, de audiohoek of de hoek om te spelen met constructiemateriaal. Tevens worden activiteiten aangeboden rondom wisselende thema’s. In de meivakantie (29 april t/m 10 mei a.s.) staat het thema ‘film- en fotografie’ op het programma. Alle knutsel-, sport- en kookactiviteiten die wij aanbieden worden op dit thema aangepast. Ook de locatie krijgt dan een andere uitstraling, want de ramen worden conform dit thema beschilderd.”
Rianne onderstreept dat gezelligheid in de BSO centraal staat en de kinderen niet verplicht zijn met de aangeboden activiteiten mee te doen.  De BSO Bengels Zegveld heeft nog voldoende plaats voor nieuwe kinderen. Op woensdag 20 maart van 13.30 uur tot 15.30 uur wordt een open dag georganiseerd en zijn belangstellenden van harte welkom een bezoek te brengen aan de BSO.

De openingstijden BSO Bengels Zegveld zijn maandag, dinsdag en donderdag van 15.15 uur tot 18.30 uur. Tijdens de schoolvakanties is de BSO in Zegveld gesloten, maar dan voegt Bengels Zegveld samen met Bengels Junior en Bengels Brede School in Woerden. De vaste medewerkster van de BSO Bengels in Zegveld is tijdens de schoolvakanties altijd aanwezig op de BSO locatie in Woerden. Tijdens de vakantieperiodes is de BSO geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur. Wilt u meer informatie over de BSO Bengels Zegveld kunt u contact opnemen met Vallerie Vork tijdens de openingstijden van de BSO of de website van KMN Kind & Co raadplegen www.kmnkindenco.nl.

De Peutergroep Peuterpret is geopend op alle schooldagen, behalve woensdag. De openingstijden zijn van 8.45 uur tot 11.15 uur of 11.45 uur (extra aanbod met eigen bijdrage van de ouders), maar de Peuterpret is gesloten tijdens de schoolvakanties. Voor meer informatie kunt u terecht bij Marolène Keyman en Mariëtte Rietveld of via de website www.kmnkindenco.nl

Jeugd EHBO examen

De lessen EHBO voor groep 7 en 8 zijn donderdag 14 februari afgesloten met een examen. Alle kinderen uit deze groepen zijn geslaagd voor hun Jeugd Eerste Hulp A en hebben een diploma gekregen.

feb-EHBO-diploma-WillibrordMiland

Zelfservice in bibliotheek Zegveld

Leden van de bibliotheek Zegveld kunnen nu zelfstandig hun materialen lenen en terugbrengen.
Het werkt eenvoudig: op de computer geven de klanten aan of ze willen lenen/verlengen. Vervolgens legt men het pasje op de scanplaat en daarna de materialen. De computer geeft aan dat de materialen geleend zijn.
Het is belangrijk dat klanten hun pasje meenemen naar de bibliotheek; bij het lenen of verlengen is het pasje echt nodig.
Ook het terugbrengen werkt simpel. Men kiest voor inleveren en legt de materialen op de plaat. De computer geeft aan dat de materialen zijn ingeleverd.
Uiteraard staan de medewerkers van de bibliotheek klaar om te helpen waar nodig.

feb-zelfservice-bibliotheek-zegveld

WELzijn Zegveld (een ingekomen bericht)

In de vorige Berichtgever is in de agenda vermeld dat op 13 maart weer de  fameuze fotomiddag met een bekende Zegveldse familie zou plaatsvinden. Deze bijeenkomst gaat D.V.  gewoon door, maar is verplaatst naar 27 maart. Uiteraard is Welzijn Woerden weer heel blij dat een bekende Zegveldse familie zich bereid verklaard heeft deze bijeenkomst te verzorgen. De middag wordt georganiseerd in samenwerking met Jos Didden, die de fotopresentatie verzorgt. Aanvang 14.00 uur in de Milandhof. U bent van harte welkom!
Omdat er te weinig belangstelling is, gaat de fotocursus helaas niet door. Het met elkaar zwemmen kan wel beginnen. Het zou mooi zijn als nog meer mensen zich hier voor aanmelden. Gezellig met Zegvelders onder elkaar sportief bezig zijn!
Voor het levensboek maken kunt u zich nog steeds opgeven. Er wordt ook weer rummikub gespeeld. Heeft u zin om mee te doen, kom dan gerust eens binnen lopen. En er is spontaan een nieuwe activiteit begonnen: breien, haken en knutselen! Meer informatie hierover een volgende keer. Ook kunnen wij onder leiding van een deskundige een bridgecursus aanbieden. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan horen wij dat graag.
Alle informatie over onze activiteiten kunt u nalezen op de site van Welzijn Woerden: www.welzijnwoerden.nl onder het hoofdstukje activiteiten kern Zegveld.
Namens Welzijn Woerden, Herman Groen.

Kledingbeurs

Op zaterdag 16 maart wordt er in De Voorhof aan de Hoofdweg 48 van 9.30 tot 12.00 uur weer een voorjaar- en zomerkledingbeurs gehouden.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- & positiekleding verkocht alsmede baby uitzet gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke.
Voor informatie en klantnummer kunt u contact opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 691933 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), Carola Hageman, tel. (0348) 560305 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Mari-Anne van de Vlierd, tel. (0348) 691334.

Ladies Day 2013 (een ingekomen bericht)

Tennisvereniging Miland houdt op 23 maart de LADIES DAY 2013. De dubbelpartijen worden gespeeld op drie French Court banen en de samenstelling van de dubbelpartijen zullen verrassend zijn.
Het inschrijfgeld voor deze LADIES DAY bedraagt € 17,- per persoon.
Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar Barbara Fontijn (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of neem telefonisch contact met haar op via 06-54302411.

Lentefeest Jorai

21 maart is het weer zover: het lentefeest van de Jorai.
De kinderen van de groepen 1 en 2 komen weer langs bij de mensen van 68+ met een bloemetje! Vanaf 9.45 uur tot ongeveer 11.00 uur kunt u de kinderen aan de deur verwachten.

Pin It