Op naar de Gemeenteraadsverkiezingen

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart spraken we met twee dorpsgenoten die meedoen aan de verkiezingen. Dit zijn Henk van Dam die als lijsttrekker van de ChristenUnie meedoet en Job van Meijeren die als derde op de lijst van het CDA staat. Voor beiden een bijna zeker verkiesbare plaats. Maar wat kunnen zij straks als raadslid voor ons dorp betekenen. Eerst iets over hun achtergrond.feb-Job-van-Meijeren
Henk van Dam, 63 jaar, werkt bij de Rijksgebouwendienst. Toen hij lid werd van een politieke partij koos hij nadrukkelijk voor de RPF (Reformatorische Politieke Federatie). De RPF fuseerde op 11 maart 2001 met het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond) in de ChristenUnie. Henk heeft zich altijd ingezet voor het dorp. ‘Ik ben een man van het dorp’. Zo was hij brandweercommandant, voorzitter van het schoolbestuur en actief binnen de kerk.
Daarna kregen de mensen in de gaten dat hij meer tijd kreeg en al gauw kwamen ze vragen of hij voorzitter van het dorpsplatform wilde worden en hoger op de lijst van de CU wilde staan. ‘Toen werd ik fractie-assistent, we kregen er een zetel bij en van het één komt het ander. En voor je het weet zit je in de politiek.

Eigenlijk ben ik niet bewust de politiek in gegaan. Het is op mijn pad gekomen’.
Henk vertelt dat als politieke zaken goed uitpakken, iedere partij de winst claimt. ‘De ChristenUnie zegt: ‘Woerden zijn we samen’. Dit is ook het thema van het verkiezingsprogramma’.
feb-HankvanDamEr zijn heel veel mensen actief, mensen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen. ‘De overheid moet het ‘oliespuitje’ van de samenleving zijn’, vertelt Henk. ‘Dat is onze stijl: verbindend en verantwoordelijk’.
Job, 23 jaar, is ‘het jonkie in de klas’. Hij werkt bij het Waterschap. Job heeft bestuurskunde gestudeerd en vind het leuk om maatschappelijke problemen op te lossen. ‘Ik geloof nl. niet dat er een probleem is waar je niet uit kan komen. Ik vind het leuk om zelf het idee te verzinnen en problemen op te lossen. Dit is ook de reden dat ik de politiek ben in gegaan. Als kind vond ik de politiek al leuk’.
Job zegt dat zijn leeftijd soms een voordeel, maar soms ook een nadeel is. ‘Als ik bijvoorbeeld bij een ouwe mannenclub kom, dan vinden ze dat leuk. Maar heb ik in een debat scherpe opmerkingen, dan ben ik dat wijze jochie. Daar moet ik dan voor oppassen. Ik ben geen branieschopper, maar ben wel bevlogen’. Nog steeds leert hij bij, bijvoorbeeld in de commissie vergaderingen. Zo kreeg ik te horen: ‘Je praat 2 octaven te hoog, je praat veel te snel en te hard en je moet rechtop gaan zitten’. ‘Nou, daar leer ik van’. Kritiek waar hij zeker iets mee doet.
Zowel Henk als Job gaan zich absoluut inzetten voor de Zegveldse zaak. Allebei reiken ze drie punten uit hun programma aan. En allebei hebben ze op nummer één de woningbouw in ons dorp staan.
Henk: ‘Er moet opvang zijn voor eigen inwoners, zowel jong als oud. Dat betekent, generatiebestendig bouwen.
Je kunt Zegveld niet volbouwen met starterswoningen. Er moet ook doorstroming zijn.
Job: Je moet tegenwoordig tweeverdiener zijn om een huis te kunnen kopen. Eigenlijk moet je een verhuisbeweging krijgen. Voor de leefbaarheid van Zegveld is het nodig dat jongeren in ons dorp kunnen blijven wonen. Zo zie je op dit moment al dat de schoolcijfers van het aantal kinderen terug loopt.
Leefbaarheid is de kern in ons programma.
Voor Job staat op nummer twee het Verenigingsleven. Hoe houd je dit goed. Neem Siveo. Ik wil bijvoorbeeld niet dat de huur van de velden voor deze club en daarbij ook het lidmaatschap omhoog gaat. De ChristenUnie heeft ook aandacht voor de sportclubs in de kernen. Henk: ‘Ook wij zouden het liefst de tarieven bij de sportclubs niet verhogen. Maar bezuinigen is altijd lastig. En in de politiek heb je coalitie en oppositie. In Woerden moest er 14 miljoen bezuinigd worden. En het is voor de oppositie altijd makkelijk om de bezuinigingen van de coalitie onderuit te halen. Maar waar nodig, zowel op sociaal als op sportgebied, moeten we ook in de komende tijd dat ‘oliespuitje’ gebruiken’.
De derde pijler voor beiden is het sociale programma, met name voor de ouderen.
Henk: ‘Ouderen blijven steeds langer op zichzelf wonen. Hier moeten we iets mee binnen ons dorp. Vroeger had je de wijkzuster. Nu zouden er sociale wijkteams moeten komen. Ik vind dat we terug moeten naar het omzien naar elkaar. Vroeger was dit ook zo. De overheid kan niet alles. Ik ga me daar hard voor maken. Gelukkig is er al heel veel, zoals de NPV en zorg vanuit de kerk. Zo is het Dorpsplatform bezig om in Zegveld voor de ouderen een concept te verkrijgen zoals het Thomashuis’.
Job: Voor de ouderen in ons dorp is nog niet echt een oplossing wat wonen betreft. Nu moeten ze naar woerden, terwijl ze daar niet echt gelukkig zijn. De voormalige Pionierschool is zo’n plek waar ouderenwoningen gemaakt kunnen worden. Daarbij de Buurtbus op zaterdag geeft dat de mobiliteit van ouderen beter wordt.
Tot slot: Job voelt zich gewaardeerd door zijn collega’s. ‘Dat groeit als je je maar goed verdiept in de materie en het debat goed aan kan. Ik heb wat dat betreft m’n positie in Woerden wel gevestigd. Ik sta niet voor niets nummer drie. Vaak krijg je stukken toegestuurd, maar daarmee zie je het probleem niet. Dan ga ik er naar toe, met je voeten in het veen. Zo ben ik een keer een nacht met de politie mee geweest. Daarna kijk je met heel andere ogen naar problemen rondom veiligheid’. Job heeft voorlopig nog geen verdere ambities in de politiek. ‘Ik profileer me als Zegvelds politicus. Voorlopig eerst maar eens bekijken hoe het raadslidmaatschap bevalt’.
Henk vertelt tot slot: ‘Ik heb me één ding voorgenomen. Wij zijn een Christelijke Sociale Partij en wij gaan ons zeker niet af zetten tegen het CDA. Dit omdat ook deze partij voor ons dorp dezelfde dingen deelt.
Wat dat betreft liggen de thema’s van de verkiezingen heel dicht naast elkaar: De CU: ‘Woerden zijn we samen’ en het CDA: ‘Samen werken aan een beter Woerden’.
Henk en Job, twee dorpsgenoten die de belangen van ons dorp zeker zullen gaan verdedigen binnen politiek Woerden. Heel veel sterkte toegewenst!

64e Jaarvergadering Passage

De afdeling Zegveld van Passage Christelijke Maatschappelijke vrouwenbeweging vierde op 11 februari haar 64e jaarvergadering in de Milandhof.
Er waren vier jubilerende leden te weten de dames Gerdi van Elk, Bets Heikamp en Lenie Muis, elk 25 jaar lid en mevrouw Ali de Leeuw die al 50 jaar lid is. Zij werden deze avond gehuldigd met een oorkonde, een bos bloemen en een presentje.
De heer P. Schippers was uitgenodigd om een lezing te geven. Het onderwerp was ‘Antiek over de grenzen, tussen kunst, antiek en kitsch. Na de pauze werden de door de leden meegebrachte spullen getaxeerd en er werd een uitleg daarover gegeven die ook heel verrassend was. De avond werd besloten met de jaarlijkse verloting. Al met al een heel geslaagde avond. Passage bied haar leden gezellige ontmoetingsavonden, maar ook informatieve en leerzame bijeenkomsten. Voor de eerstvolgende vergadering op 11 maart is Margreet Nagtegaal uitgenodigd. Zij zal spreken over ‘De vijf talen van de liefde’. Het is belangrijk om deze vijf verschillende talen van liefde te kennen. Liefde is zowel de bron als het doel van ons bestaan.
Ieder die belangstelling heeft en onze avonden eens wil bijwonen, is van harte uitgenodigd om een verenigingsavond te bezoeken. Wij heten u graag welkom.
feb-Passage-jubilarissen

(op de foto: v.l.n.r. mw. Gerdi van Elk, mw. Lenie Muis, mw Ali de Leeuw en mw. Bets Heikamp)

 

Coöperatie van regionale boeren wil proefboerderij Zegveld overnemen (Woerden Dichtbij 13 januari 2014)

Boeren uit de regio hebben met elkaar een coöperatie opgericht om een nieuwe Proefboerderij te starten met koeien, die in combinatie met het VIC, los van Wageningen kan gaan functioneren. Dat maakte wethouder Bob Duindam maandag bekend aan de gemeenteraad.
Het VIC was een wetenschappelijke proefboerderij die bij Zegveld onder andere onderzoek deed naar grassoorten. De afgelopen tijd werd bekend dat de Universiteit van Wageningen het VIC bij Zegveld aan het ontmantelen is. Het vee is verkocht en het programma verhuisd naar Leeuwarden.
Gedeputeerden van de provincie Utrecht en Zuid-Holland hebben toegezegd dat het regionale onderzoek van het VIC wel doorgang zal blijven vinden, mogelijk elders in de regio.
De coöperatie heeft de naam KTC (kennis transfer centrum) -Zegveld en heeft een bedrag van 5 ton toegezegd gekregen van betrokkenen en het (agrarische) bedrijfsleven.
Het Zegveldse kandidaat-raadslid Job van Meijeren (CDA) is blij met de doorbraak. In een reactie laat hij optekenen blij te zijn met de pogingen om VIC te ondersteunen. "Ik ben blij dat de wethouder de boeren bijspringt en dat er een poging wordt gewaagd om VIC te blijven ondersteunen met een proefboerderij. De boeren gaan samen een poging doen om een boerderij in stand te houden, ik ben daar erg blij mee en kijkt verwachtingsvol uit naar de ontwikkelingen. Knap ook dat de boeren zich kunnen verenigingen en deze poging wagen. Onderzoek en kennis over boeren in het Groene Hart is van essentieel belang! Ik hou de ontwikkelingen scherp in de gaten en waar nodig moeten we in de raad het gesprek aan hoe we als gemeente hier een rol in
kunnen spelen."

ZEGVELDSE KIESKOMPAS GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

Het Dorpsplatform Zegveld heeft in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen opgevraagd en hen gevraagd vooral de concrete voornemens voor de kern Zegveld hierin aan te geven.
Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform, heeft een overzicht gemaakt waarin de voornemens zijn opgenomen. Dit overzicht is opgedeeld in drie – voor Zegveld belangrijke - hoofdthema´s: Leefbaarheid, Wonen en Sport. Het totale overzicht is te zien op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net. In dit overzicht kunnen de inwoners van Zegveld zelf lezen hoe de verschillende partijen met de belangen van ons dorp omgaan. Het overzicht wordt voorzien van een scorelijst per partij (+ is positief, o is neutraal en – is negatief). Bij deze scorelijst is vooral gekeken naar de echt concrete voornemens die met ons dorp te maken hebben en niet naar algemene beleidsvoornemens.
Hoofdlijnen uit verkiezingsprogramma’s:

Partij

Leefbaar

heid

Wonen

Sport

Verklaring/toelichting

CDA

++

++

++

Concrete aandacht voor Zegveldse zaken, zoals voorzieningen, ophogen wegen, ruimte voor wonen voor eigen bevolking, herontwikkeling ouderenwoningen bij Pionier en Boschsloot, startersleningen, steun sporthal Milandhof, waardering verenigingen, huurverhoging Siveo terug naar lager niveau, is voor duurzame melkveehouderij en ruimte voor ondernemen.

VVD

o

o

--

Wil meer eigen verantwoordelijkheid en initiatieven inwoners, geen specifieke aandacht Zegveld, ruimte voor agrariërs, wil naar kostendekkendheid sportfaciliteiten (gaat Siveo nog veel meer geld kosten) onderhoud door verenigingen zelf. Wil agrariërs ruimte bieden voor groei en benutten vrijkomende gebouwen.

Inwonersbelangen

+

+

--

Weinig concrete aandacht Zegveldse zaken, bijdrage gemeente in sport verder terug

Progressief Woerden

(PvdA/

GroenLinks)

+

o

--

Hecht aan voorzieningen in kernen, bereikbaarheid kernen met bus, vrachtwagens uit kern. Versterking dialoog tussen gemeente en Dorpsplatform. Buurtinitiatieven ondersteunen met bescheiden budget zonder veel regels. Burgers en bedrijven moeten meedenken en meedoen bij oplossen van knelpunten. Bouwen buiten dorpsgrenzen mag alleen als ruimte wordt teruggegeven aan Groene Hart. Agrarische panden die hun functie verliezen kunnen worden gebruikt voor wonen en recreatie. Bezuinigingen sport (Siveo) blijven gehandhaafd. Sportverenigingen kunnen samenwerken met elkaar of maatschappelijke organisaties om kosten te drukken. Weinig specifieke aandacht voor Zegveld.

Christen Unie

++

++

+

Heeft aandacht voor dorps- en wijkplatforms, bibliotheek in iedere kern, aandacht voor Milandhof, wil ruimte voor woningbouw door kernrandzone, heeft aandacht voor sportclubs in kernen. Wil agrariërs ruimte bieden voor groei en nevenactiviteiten ter ondersteuning beheer landelijk gebied.

D66

o

o

-

Weinig aandacht concrete Zegveldse zaken, heeft aandacht voor Dorpsplatforms, openbaar onderwijs in kernen terug, sport is zelf verantwoordelijk voor beheer accommodaties. Wil agrariërs ontwikkelingskansen geven, ook voor nevenactiviteiten en hen compensatie geven voor natuurdiensten.

SGP

+

+

-

Wil wijkbudget inzetten voor versterken eigenheid, verkeerstroom Zegveld zoveel mogelijk buiten kern om kern te sparen, bescheiden groei kern om leefbaarheid op peil te houden, wil eigen bijdrage sport verhogen naar 50%. Wil functieverandering agrarische gebouwen mogelijk maken.

STERKWoerden

o

+

o

Heeft weinig concrete aandacht voor Zegveldse zaken, heeft aandacht voor bodemdaling, wil service balie in alle kernen, “nul-treden-woningen” voor ouderen, zeggenschap inwoners vergroten, wil kernrandzone om aan behoefte woningbouw te voorzien, wil fatale gevolgen harmonisatie voorkomen maar zegt niet hoe.

LijstvanderDoes

+

+

+

Huisarts, fysio en tandarts in elke kern, ophogen wegen een vereiste, steunt plan Goudriaan, wil bezuinigingen sport weer op de kaart zetten. Geeft agrariërs ruimte om goed te boeren en wil verkoop van eigen producten

vanaf de boerderij toestaan.

EINDUITSLAGEN VAN HET VERENIGINGENSPEL 2014

feb-Verenigingenspel-2014winnaars

PLAATS

CODE

VERENIGING

SCORE

1

DG

OOIEVAARS

306,5

2

DH

TRIATHLON CLYTONEUS

296

3

AR

ROLLEND SUCCES

291,5

4

CF

LEKKERKERKER

289,5

5

CZ

CLYTONEUS - TRIMMERS

288,5

6

AJ

MILANDHOF BESTUUR

288

7

CD

CDA

287,5

8

CJ

WATERLANDCLUB

287,5

9

CP

LIONSCLUB

287

10

DD

VROLIJKE BORRELNOOTJES

286

11

CQ

KNA 2

285

12

AB

EHBO

281,5

13

AL

ORANJE VERENIGING

280,5

14

AS

KALSBEEK

279,5

15

BE

WITTE ROOS

279

16

AN

CLYTONEUS - BESTUUR

277

17

BA

RANG PANG

274,5

18

CN

MINEKMA TEAM

274

19

AV

KNA 1

272

20

AX

XALSPITTE

271

21

CK

WILLIBRORD/MILANDSCHOOL

270,5

22

DJ

BLAUWE MEIJE

270

23

AK

VTC HEREN 7 TEAM 1

269

24

CO

ANIMO 72 - VOLLEYBAL

268,5

25

AO

GYM

261,5

26

CY

BEURSPLEIN 10

261,5

27

DA

EXCELSIOR 1

261

28

DI

GOEDE GOEDE

261

29

CC

SIVEO 5

260,5

30

AE

CWV ONS BELANG

259,5

31

DB

SSWM

259,5

32

BC

CHRISTEN UNIE - SGP

258,5

33

CR

VOLKSTUINDERS ZEGVELD

258

34

CX

GROEN WEST WOERDEN

258

35

AT

AA VAN DIJK TIMMERWERKEN

256

36

BF

OUDERRAAD JORAI

255

37

BG

SIVEO 4

254

38

BH

STER ALLURES (MUSICAL)

254

39

AF

SIVEO 1

253,5

40

AU

SPEELTUIN

252,5

41

CM

TV MILAND

252,5

42

AW

VVD

251,5

43

BB

HADLOMAFARM

251,5

44

CU

BRANDWEER ZEGVELD

251,5

45

CV

STIVECA

250,5

46

CA

DE RANK 4

249

47

AD

KNA 3

248,5

48

AG

ALEWIJNSE

248

49

BI

RANK 1

247,5

50

AC

VEP - GYMNASTIEK 2

245

51

AZ

MIDDENWEG

245

52

CH

EXCELSIOR 2

245

53

CB

ZPC WOERDEN

244,5

54

CE

WIELRENCLUB ZEGVELD

244

55

AH

PHYSICAL FITNESS

242,5

56

CL

SENIOREN VOLLEYBAL

239,5

57

AA

POLSSTOKVERENIGING

237,5

58

DE

VEP - GYMNASTIEK 1

235,5

59

AY

TEAM VAN VLIET

235

60

BJ

SPEEL-O-THEEK

234,5

61

DC

SIVEO 2

233

62

AI

RABOBANK

231,5

63

AM

SIVEO 3

231,5

64

CI

VOORNRUITERS

221

65

CW

PEUTERPRET

215

66

CG

DAMCLUB KIJK UIT

213

67

AQ

VTC DAMES 1

204,5

68

DF

ROJ

200

69

CS

VTC HEREN 1

199

70

AP

RANK 3

195,5

71

BD

RANK 5

168,5

72

CT

RANK 2

158,5

Breiclub viert éénjarig bestaan

feb-breiclubOp 3 februari heeft de Zegveldse breiclub met een heerlijke high tea hun één jarig bestaan gevierd. Precies een jaar geleden hebben twee vrijwilligsters van Stichting Welzijn afd. Zegveld een breiclub opgezet. Deze bijeenkomsten iedere maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de “Zegge”zijn vanaf de eerste avond een groot succes geworden. Circa 15 vrouwen breien, haken, kletsen, of doen een spelletje. Kortom gezellig en iedereen is welkom!

Nieuwjaarsborrel Ondernemersvereniging Zegveld Meije (Ingekomen bericht)

Met bijna 40 personen was de vernieuwde Tapperij in De Milandhof goed gevuld tijdens de OVZM-nieuwjaarsborrel op 15 januari jl.. Aan het begin van de avond gaf voorzitter Rebecca de Boer een terugblik op 2013 en een vooruitblik op 2014, waarna geproost werd op een goed zakelijk 2014. In het afgelopen jaar hebben diverse OVZM-leden ‘flexibel ondernomen’ in een veranderende markt. Zij onderzochten mogelijkheden, hebben kansen gepakt en alle zeilen bijgezet om een goed rendement voor de onderneming te behalen. Volgens de voorzitter siert dit de Zegveldse ondernemers en hun ondernemerschap. Voor het bestuur was 2013 een druk jaar, waardoor het plannen van bijeenkomsten niet makkelijk was. Toch zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd waaronder een bedrijfsbezoek aan de firma Autoschade Andeweg. Ook in 2014 is het bestuur voornemens weer interessante bedrijfsbezoeken en bijeenkomsten te plannen waarvan de eerste al in het voorjaar van 2014 zal plaatsvinden. De OVZM-leden en hun partners zijn dan te gast bij Arjan Ton, Bolton B.V.. Ook het zomeruitje van de OVZM is gepland en de jaarlijkse thema-avond wordt een bezoek met mogelijk drie ondernemersverenigingen uit de gemeente Woerden aan het nieuwe
kantoor van de Rabobank in Woerden. Tevens heeft het bestuur van de OVZM een verzoek ingediend bij Wethouder Schreurs om eens bij hen “aan te schuiven” en met de gemeenteraadsverkiezingen in het vizier ziet het bestuur uit naar deze ontmoeting.
Naast het bijwonen van bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en excursies biedt de OVZM de leden ook de mogelijkheid een opleiding tot BHV-er te volgen. Voor belangstellenden kan de OVZM een eendaagse cursus organiseren tegen een concurrerend tarief. Opgeven kan bij Inger van Mourik. Ook BHV-herhalingscursussen kunnen georganiseerd worden.
De OVZM is nog steeds groeiende en heeft inmiddels al 60 leden. Het bestuur van de OVZM ontvangt u graag met uw partner tijdens de gezellige en inspirerende bijeenkomsten. ‘Samen sterk!’ is het motto, kom er bij!
Rebecca de Boer
Voorzitter OVZM

Kledingbeurs

Op zaterdag 15 maart wordt er in “De Voorhof” aan de Hoofdweg 48 van 9.30 tot 12.00 uur weer een voorjaar en zomer kledingbeurs gehouden.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- & positiekleding verkocht alsmede baby uitzet gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke. Voor informatie en klantnummer kunt u contact opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 691933 (icor-
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Carola Hageman, tel. (0348) 560305 (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Zin om te rommelen op 3 mei? (een ingekomen bericht)

Het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente van Zegveld houdt weer een Rommelmarkt met allerlei sponsoracties daaromheen. De jongste jeugdleden zullen spontaan iets aan u willen verkopen en de oudere jeugdleden zullen een bijzondere sponsortocht houden. Rommelmarkt 2014 zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 3 mei. Op deze markt vindt u natuurlijk rommel en daarnaast ook een gezellige koffietent, leuke kraampjes en ook de jeugd kan zich springend vermaken of de boel aan flarden schieten met een echte buks. En het gaat uiteindelijk allemaal om het goede doel. Dit jaar zal de markt zich richten op de zorg voor kinderen in Nepal. Het zijn kwetsbare kinderen die nauwelijks ondersteuning ontvangen om op een goede manier vorm te geven aan hun jeugd. Wij willen hen helpen! Hoe mooi is het om juist voor kinderen er te kunnen zijn als Rommelmarkt! Door workshops, verhalen en onderhoud kan voor deze arme kinderen toekomst worden geopend! Helpt u mee? Wie gunt deze kinderen geen toekomst in het Licht? God heeft een hart voor hen! Ook in het Himalayagebergte! Ook u kunt meehelpen aan een toekomst voor deze lieve verloren kinderen door naar de Rommelmarkt te komen op 3mei om 10.00 uur. Voor deze Rommelmarkt kunt u nu al beginnen door alvast uw oude rommel uit te zoeken en tegen die tijd aan de markt te schenken.
Wij houden u op de hoogte! Graag tot ziens op de Rommelmarkt!

Buurtbus als test ook op zaterdag

Vanaf 8 maart gaat de Buurtbus de Meije met de buurtbussen 722 en 724 rijden op zaterdag voor een test periode van drie maanden van maart tot eind mei. Voor Zegveld gaat het vooral om buurtbus 724 die ook op zaterdagen gaat rijden tussen Bodegraven-Woerden-Bodegraven. Deze bus gaat over Zegveld. Drie maanden lang wordt op zaterdag dezelfde dienstregeling gereden als die van maandag tot en met vrijdag. Zo kan men breed meten wat de behoefte is van openbaar vervoer met de buurtbus op zaterdag. De tarieven blijven hetzelfde. Tijdens deze periode wordt door Vereniging ‘Buurtbus De Meije’ tussendoor geëvalueerd om te bekijken of deze testperiode omgezet kan worden naar een definitieve dienstregeling voor de zaterdag. Hierbij is alles
afhankelijk van het aanbod van passagiers op zaterdag en wat de beste tijden zijn voor een dienstregeling met een goede bezetting. Tevens moet onderzocht worden of er extra vrijwilligers gevonden kunnen worden die op zaterdag willen rijden. Voor de komende periode zijn het de vaste vrijwilligers die extra willen rijden op zaterdag.

Ooievaarsnest Thomashuis (Ingekomen bericht)

Op 5 december jl. is het Thomashuis getroffen door een wervelstorm, die heel veel schade heeft aangericht. Het ooievaarsnest, waar we met z'n allen zo trots op waren, is door de storm ver weggeslingerd en kapotgeslagen. Een aantal weken later zijn er mensen op het erf geweest die een nieuw ooievaarsnest erop hebben gemaakt. Nog steeds weten wij niet wie die mensen geweest zijn. Wij willen hen heel, heel hartelijk bedanken voor deze geweldige aktie. Wat voelt het goed dat onze dorpsgenoten zo betrokken zijn. Wij kunnen met z'n allen weer genieten van het nieuwe nest en van de ooievaars die met grote regelmaat op bezoek komen.

Brandweer

Dank jullie wel, brandweermensen van Zegveld, dat jullie ondanks de zeer slechte weersomstandigheden er voor ons waren toen wij het zo hard nodig hadden. Jullie zijn het dak opgegaan om ergere schade te voorkomen, jullie hebben met zandzakken gesjouwd, zeilen over het dak gespannen en nog veel meer. Wij waren zo blij dat we er die avond niet alleen voor stonden en zijn dankbaar voor jullie hulp en steun. Dank jullie wel! Namens alle mensen van het Thomashuis Zegveld.

Gezellige lampionoptocht

feb-Lampion

Pelgrimstochten Vastenaktie Meije/Zegveld

Pastor Huub Spaan maakt in het kader van de Vastenaktie ook dit jaar weer een pelgrimstocht. In de Veertigdagentijd mogen we aansluiten bij het thema van de Vastenaktie: “Mijn vasten is….”. Pastor Huub Spaan heeft dit thema ingevuld met: “Mijn vasten is een half uur per dag op pelgrimstocht”. De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en vasten. Pastor Huub: “je hoeft niet altijd iets te laten om te vasten maar je kan juist ook iets doen. Bijvoorbeeld meeleven met en even aandacht hebben voor een ander.
Beseffen en dankbaar zijn hoe goed je het zelf wel hebt (en dat is niet altijd vanzelfsprekend). Om hierover na te denken, stil te staan en toch te bewegen is er in de veertigdagentijd een bijzondere Pelgrimstocht georganiseerd.”
Er kan elke dag in een van de Pax Christi parochies een half uur gewandeld worden. Aanvang van de wandeltochten is 09.00 uur. ’s Morgens is er een korte overdenkingstekst, dan wordt er een half uurtje gewandeld en bij terugkomst staat er voor iedereen een lekkere kop koffie klaar.
In Meije/Zegveld kunt u meewandelen op onderstaande data:
Zaterdag 8 maart, vrijdag 14 maart, maandag 17 maart ,vrijdag 21 maart, woensdag 26 maart, donderdag 3 april, dinsdag 8 april, vrijdag 11 april en woensdag 16 april.

Festiviteiten en evenementen van de CSZ in 2014-2015

De CSZ heeft de agenda voor 2014-2015 vastgesteld en de organisatie van de evenementen in voorbereiding genomen. De agenda ziet er als volgt uit:
15 en 16 mei 2014 tentoonstelling vliegtuigcrash B-17 bommenwerper
5 juli 2014 Zegvelderie
4 oktober 2014 Zegveld Smaakt naar Meer
13 december 2014 Winterfair
31 januari 2015 Verenigingenspel

Schrijft u de data alvast in uw agenda?

Clinic veiligheid 11 maart a.s. in de Milandhof  – daar moet je bij zijn!!!

Onderbuikgevoel is niet voor niets!
De dorpsbewoner ziet veel in zijn woonomgeving en regelmatig bekruipt hen dan het zogenaamde “onderbuikgevoel”. Na een gepleegde inbraak gebeurt het regelmatig dat bewoners, achteraf getuigen blijken te zijn van de voorbereiding hiervan. Zij zagen dat de situatie afweek van ‘de gewone’ situatie,  maar durfden de politie niet te bellen, omdat zij bang waren dat het “toch niets was”.  In de clinic: “waarnemen en observeren”, wordt de bewoners geleerd om juist wél acht te slaan op het “onderbuikgevoel”. Dit gevoel is niet voor niets! Het is een waarschuwingssignaal dat er wat mis is! Deze clinic wordt in samenwerking - met het Dorpsplatform Zegveld gegeven - op dinsdagavond 11 maart om 20.00 uur in de Milandhof, Middenweg 2 te Zegveld.
Door burgers inzage te geven in de opbouw van een misdrijf en de belevingswereld van een crimineel, leren zij in te zien dat vroegtijdig bellen van de politie misdrijven voorkomt. Ook het ingrijpen zonder aan te pakken, bijvoorbeeld door het vriendelijk aanspreken van een persoon die al langere tijd in de straat staat, kan een misdrijf worden voorkomen. Het merendeel van de aanhoudingen die de politie doet is op aangeven van burgers. 112, daar vang je inbrekers mee!

Arianne de Leeuw

feb-Arianne-de-Leeuw-vlecht

Arianne de Leeuw heeft in De Berichtgever van januari 2014 verteld dat haar vlecht gedoneerd zou worden aan Stichting Haarwensen. Bijgaande foto is het bewijs dat haar vlecht is afgeknipt en gebruikt zal worden om een pruik van te maken voor kinderen onder de 18 jaar die door ziekte of medicatie geen haar meer hebben.

Bert Donselaar, gedreven ondernemer en verzamelaar

Een deel van de bedrijvigheid op de Nijverheidsbuurt in Zegveld is het gevolg van de activiteiten van het bedrijf  G. Donselaar & Zn. Machinehandel, Verhuur en Reparaties. Het terrein van het bedrijf herbergt heftrucks, poliepknijpers en hydraulische kranen die staan te wachten op reparatie, verhuur of verkoop. Het bedrijf bestaat nu ruim 30 jaar en sinds het prille begin is G. Donselaar & Zn. al adverteerder in De Berichtgever.
Bert Donselaar is een boerenzoon uit Kamerik die was voorbestemd het boerenbedrijf over te nemen. Bert vertelt: “Ik had meer belangstelling voor tractoren en werd kraanmachinist in plaats van boer. Daarbij groeide de vraag naar reparaties van zwaar materieel en in 1983 besloot ik mijn eigen bedrijf te starten”. De eerste jaren beschikte Donselaar over een schuur in Kamerik alwaar hij zijn werkplaats en opslag had. Het gezin Donselaar woonde destijds in de Berkenlaan in Zegveld. Het bedrijf bleef groeien en zo’n vijftien jaar geleden verhuisde het bedrijf én het gezin naar de Nijverheidsbuurt in Zegveld. Daar heeft Donselaar de beschikking over drie loodsen voor opslag van zwaar materieel voor verhuur en/of verkoop, onderhoud en reparatie, las- en constructiewerk en de hydraulische slangen service. Bert en Bertha Donselaar hebben één dochter en drie zonen. Zoon Marcel is Bert’s compagnon en regelt de dagelijkse gang van zaken in de werkplaats. Berry is kraanmachinist en service monteur in het bedrijf, maar er zijn ook vaste oproepkrachten die kunnen meehelpen. “Het is echt een familiebedrijf. We doen veel samen en alle kinderen zijn op de hoogte van het reilen en zeilen van het bedrijf. Bertha is wel de spil in het geheel, zonder haar steun en inzet zou dit bedrijf nooit zo groot zijn geworden” zegt Bert. Lange werkdagen zijn voor Bert en zijn zonen meer regel, dan uitzondering. “Goede service richting klanten vind ik heel belangrijk. Ik werk zes dagen van 9 à 10 uur per dag in de week, maar als een klant ‘s-avonds laat belt met een probleem dan gaan we er heen om het probleem op te lossen. Vanwege onze goede service en kwaliteit hebben we genoeg werk en een grote vaste klantenkring”, aldus Bert.feb-Donselaar
De loodsen op het terrein van G. Donselaar & Zn. bieden ook onderdak aan een hobby van Bert en zijn zoon Marcel, namelijk het opknappen van oude tractoren. Met deze opgeknapte tractoren worden vaak ritjes in de omgeving gemaakt. Bert is ook een verzamelaar van oude lp’s, platenspelers, oud gereedschap, olieverf schilderijen, gravures van landkaarten en stadsgezichten, radio’s, boeken, solexen, antieke huisraad van boerderijen, speldjes (pins) van machines, miniatuur machines en nog veel meer. Samen met Bertha verzamelt hij ook oude ansichtkaarten van Zegveld, Kamerik en De Meije. Via marktplaats en op verzamelaars-beurzen zoeken zij naar ontbrekende ansichtkaarten, maar volgens Bert en Bertha is het tegenwoordig best moeilijk kaarten te vinden die ze nog niet in de verzameling hebben.
De wens van Bert is het in de toekomst wat rustiger aan te doen en het bedrijf over te dragen aan zijn zoon Marcel. Bert: “Op korte termijn gaat het nog niet gebeuren, maar ik zou wel blij zijn met één extra vrije dag in de week zodat ik wat meer tijd kan besteden aan mijn hobby’s”.

TV MILAND LADIES DAY 29 maart 2014 (Ingekomen bericht)

Tennisvereniging Miland organiseert op 29 maart 2014 de traditionele Ladies Day. Er wordt gespeeld in dubbels op 3 French Court banen in verrassende samenstellingen. Wilt u meedoen? Dan kunt u zich aanmelden bij Nel van der Vaart en/of Barbara Fontijn
Tel. 0172 573976 / 06 54302411. De kosten van deze dag zijn € 11,00 pp.

‘Samen waar het kan, apart waar het moet’ is het motto van de Willibrord/Milandschool in de Meije

De Willibrord/Milandschool in de Meije maakt deel uit van de Stichting ‘De Groeiling’. Stichting ‘De Groeiling’ is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. ‘De Groeiling’ beheert 23 scholen die verspreid zijn over negen gemeenten.
feb-WillibrordMilandschoolAnnemieke Pinkse, locatieleider van de Willibrord/Milandschool, vertelt: “Onze school telt momenteel 46 basisschoolleerlingen en 8 peuters in de peutergroep ‘De Milandpeuters’. De basisschoolleerlingen zijn verdeeld over de onder-, midden- en bovenbouw. De peuters zijn er op maandagochtend en zij doen gezamenlijke activiteiten met de groepen 1 en 2, maar ook gerichte peuteractiviteiten met de peuterleidster”.  Volgens mevrouw Pinkse liggen de krachten van de Willibrord/Milandschool in de  kleinschaligheid en het werken op verschillende niveau’s in één groep. Op de school wordt gewerkt volgens de meervoudige intelligentietheorie van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner. In deze theorie gaat hij ervan uit dat een brede ontwikkeling van de leerling wordt gestimuleerd, waarbij wordt uitgegaan van verschillen tussen individuen en uniciteit wordt gewaardeerd. De leerlingen leren hun sterke en zwakke kanten kennen en deze vervolgens in te zetten om te leren, samen te werken en te communiceren. Kortom, zij leren het benutten van al hun (natuurlijke) intelligenties.
”We werken bij ons op school volgens het opbrengst- en handelingsgericht werken, waarbij de zelfverantwoordelijkheid van de leerling een essentieel onderdeel is. Voor de zaakvakken als rekenen, taal en lezen wordt volgens de reguliere klassikale methodes lesgegeven, maar bijvoorbeeld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en biologie wordt thematisch onderwijs met bijbehorende kerndoelen aangeboden.
Door het thema volgens de theorie van Gardner  aan te bieden neemt iedere leerling op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo de lesstof tot zich, maar tegelijkertijd worden extra vaardigheden als opzoeken en presenteren van informatie aangeleerd” vertelt Annemieke. De leerlingen van de Willibrord/Milandschool worden tijdens de gehele basisschoolperiode gevolgd middels het leerlingvolgsysteem van het CITO (Instituut tot toetsontwikkeling) en in groep 8 getoetst met behulp van de NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau).
Het team van de Willibrord/Milandschool heet u van harte welkom tijdens de open ochtend en avond op 13 maart 2014 Voor meer informatie of het stellen van vragen nodigen zij u uit de website  www.willibrord-miland.nl te bezoeken of telefonisch contact op te nemen via 0172-685506.

Tweede Meijeveiling in de Eetcafé De Halve Maanfeb-logo-meije-veiling

Na het grote succes van de eerste Meijeveiling in 2013 vonden de organisatoren het tijd voor een tweede Meijeveiling. De koppen werden wederom bij elkaar gestoken en in samenspraak met Eetcafé De Halve Maan in de Meije werd besloten dat de tweede Meijeveiling op zaterdag 29 maart 2014 zal plaatsvinden. Doelstelling van de Meijeveiling is een hele gezellige avond te organiseren voor Meijenaren, Zegvelders en overige belangstellenden. Bevordering van de gemeenschapszin in de breedste zin van het woord, waarbij de opbrengst van de veiling geheel ten goede komt aan de stichting Blessed Generation. Stichting Blessed Generation Nederland (voorheen Stichting Spirit of Faith) is opgericht op 7 juli 2003 en richt zich op de verbetering van de leefomstandigheden en opleiding van weeskinderen in het algemeen en die van de weeskinderen in het Blessed Generation Children’s Center in Kenia in het bijzonder. Het Blessed Generation Children’s Center heeft drie weeshuizen in Kenia (Ruiru, Malindi en Nyamira) en een outreachprogramma waarmee steun wordt gegeven aan arme, hulpbehoevende Keniaanse gezinnen. Met dit programma wordt door middel van het geven van voedsel en zorg voorkomen dat de kinderen uit deze gezinnen wees worden.
In het Blessed Generation Children’s Center geven de Keniaanse medewerkers de weeskinderen een veilig en liefdevol thuis en door middel van onderwijs ook een kans op een goede toekomst. De organisatoren van de tweede Meijeveiling hopen met de veilingopbrengst een bijdrage te kunnen leveren aan de nog aan te schaffen terreinauto voor de outreachprojecten in de omgeving van het weeshuis in Malindi in Kenia. Zodat ook daar gezinnen kunnen worden voorzien van voedsel en hulpgoederen. De organisatoren van de Meijeveiling hebben tevens een aanvraag bij Wilde Ganzen ingediend voor een financiële bijdrage aan dit initiatief. Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd en steunt honderden kleinschalige projecten in arme gebieden opgezet door lokale mensen en hun gemeenschap in samenwerking met bevlogen Nederlanders. De organisatoren hopen met deze aanvraag - net als vorig jaar - een verdubbeling van de opbrengst van de veiling te bewerkstelligen. 
Wilt u meebieden tijdens deze veiling onder leiding van veilingmeester Jan Ponsen, dan kunt u op 29 maart 2014 vanaf 19.00 uur in Eetcafé De Halve Maan de kavels bekijken en vanaf  20.00 uur een bod uitbrengen. In Eetcafé De Halve Maan is plaats voor maximaal 85 personen. Dus kom op tijd, want VOL = VOL!
Zie voor meer informatie over het werk van Stichting Blessed Generation: www.blessedgeneration.nl

OPROEP

In de vorige Berichtgever hebt u kunnen lezen dat Wout Verweij een tentoonstelling wil organiseren over de B-17 bommenwerper die op 21 februari 1944 in Zegveld neerstortte. Inmiddels staat de datum van de tentoonstelling vast. Op 15 en 16 mei as. zullen in de Raadzaal van Milandhof overblijfsels van het toestel en documenten over de gebeurtenis te zien zijn. Wout krijgt bij het opzetten van de tentoonstelling hulp van Wim Verwoerd en Piet Brak. Er zullen op de tentoonstelling enkele personen aanwezig zijn die nog weet hebben van het neerstortten van de bommenwerper. En er zal een lezing gehouden worden door Jeroen van der Kamp uit Woerden. Hij is als historicus en schrijver werkzaam bij de gemeente Utrecht. Hij heeft studie gemaakt van de crash boven Zegveld en wil alles vastleggen in een boek. Iedereen die nog dingen kan vertellen over de gebeurtenissen in februari 1944, zoals het luchtgevecht boven ons dorp, het neerstorten van het toestel, de arrestatie van twee bemanningsleden en alles wat verder toen gebeurde, wordt gevraagd contact op te nemen met Wout Verweij. Ook informatie en foto’s over het bergen van resten van het toestel in maart 1944 en na afloop van de oorlog is welkom.
Het adres van Wout Verweij is: Broekerweg  56, zijn telefoonnummer is 0348 691708.    

Terug in de tijd naar……..Hoofdweg 10 en 12

feb-Hoofdweg-10Als we in de kadastrale gegevens van 1932 kijken, zien we dat de huisjes aan de Hoofdweg 10 en 12 nog niet bestaan. Het bouwland waarop later deze huisjes zijn gebouwd is van Nicolaas (Klaas) van der Sijs (geboren 1788 te Kamerik). In 1846 wordt het eerste huisje, Hoofdweg 12, gebouwd. De bewoners van dit huisje zullen we verderop gaan behandelen. De bewoners zijn eigenaren van de huisjes, ook als later in 1874 het tweede huisje, Hoofdweg 10, wordt gebouwd. Voor de grond waarop de huisjes zijn gebouwd wordt steeds een eeuwigdurend recht van erfpacht en recht van opstal afgesloten met de eigenaar van de grond. Na zijn overlijden van Nicolaas van der Sijs op 13 mei 1856 te Zegveld gaat het bouwland over op naam van zijn vrouw Maria Bos (geboren 1783, overleden 16 augustus 1859 te Zegveld) en haar kinderen.

In 1865 wordt vanuit de nalatenschap de grond verkocht aan Jacobus van Diemen (geboren 19 juli 1826 te Bodegraven). Hij was op 19 april 1861 te Zegveld getrouwd met Wilhelmina den Bruijnen (geboren 25 november 1828 te Zegveld, overleden 11 januari 1909 te Zegveld). Na het overlijden van Jacobus van Diemen op 28 juli 1913 te Zegveld wordt zijn zoon Johannes (Jan) van Diemen eigenaar van het bouwland en de grond waar de huisjes op staan.

Johannes of Jan van Diemen (geboren 6 februari 1863 te Zegveld, overleden 24 mei 1936 te Zegveld) was op 3 juni 1904 te Linschoten getrouwd met Theodora Rietveld (geboren 10 maart 1862 te Linschoten, overleden 9 januari 1924 te Zegveld). Het huwelijk van Jan en Theodora bleef kinderloos. In 1923 verkoop hij de grond aan zijn neef Johannes Voorend.
Johannes Voorend (geboren 10 oktober 1891 in de St. Meije te Zegveld, overleden 27 april 1969) is op 16 oktober 1924 te Bodegraven getrouwd met Anna Vergeer (geboren 24 maart 1897 te Bodegraven) Na het overlijden van Anna op 13 april 1936 te Zegveld hertrouwt Johannes Voorend op 22 september 1937 met de zus van Anna, namelijk Anthonia Maria Vergeer (geboren 3 maart 1907 te Bodegraven, overleden 24 maart 1999 te Zegveld).
Na het overlijden van Johannes Voorend op 27 april 1969 wordt de grond overgeschreven op naam van zijn vrouw en de twee kinderen uit zijn huwelijk met Anna. Zijn vrouw Anthonia Maria Vergeer wordt eigenaar voor 13/16-ste gedeelte. Zijn zoon Gerardus Johannes Voorend (geboren 28 november 1927 te Zegveld, overleden 28 maart 2002 te Zegveld) wordt voor 3/32-ste gedeelte eigenaar en zijn dochter Anthonia Helena Voorend (geboren 22 augustus 1929) ook voor 3/32-ste gedeelte. 
In 1975 is de grond van de familie Voorend verkocht aan Bastiaan den Hollander (geboren 28 december 1935, overleden 30 november 2007). Hij had de grond nodig voor de realisatie van zijn plannen om een groot kaaspakhuis te bouwen.
Hoofdweg 10
Zoals al geschreven wordt het vroegere huisje aan de Hoofdweg 10 in 1874 gebouwd. De eerste bewoner en eigenaar van het huisje is Boudewijn Mastop, werkman in ons dorp. Boudewijn Mastop (geboren 1841 te Zegveld, overleden 7 november 1914 te Zwammerdam) trouwt op 13 november 1874 te Kamerik met Maria de Leeuw (geboren 9 november 1947 te Haarzuilens). In 1882 wordt de woning uitgebouwd. Na het overlijden van zijn vrouw Maria de Leeuw op 23 juli 1891 te Zegveld hertrouwt Boudewijn op 30 juni 1893 te Bodegraven met Margaretha Rademaker (geboren 7 augustus 1844 te Zevenhoven, overleden 15 oktober 1915 te Reeuwijk). Op 18 april 1912 vertrekken zij naar Zwammerdam.feb-Methorst
Jacob Kleijne wordt de nieuwe eigenaar van de woning, maar gaat er niet zelf wonen. Jacob Kleijne (geboren 5 november 1862 te Assendelft, overleden 17 mei 1917 te Zegveld) was op 14 mei 1891 te Woerden getrouwd met Willemijntje Bos (geboren 6 januari 1865 te Woerden, overleden 15 september 1924 te Zegveld).
Per 11 november 1912 komt Willem Methorst er wonen. Hij kan de woning huren van Jacob Kleijne. Hij huurde de woning met de bepaling dat hij het zelf zou onderhouden. Er zou dan geen huurverhoging plaatsvinden. Willem (geboren 1 juni 1888 te Kamerik, overleden 3 maart 1978 te Zegveld) was op 6 januari 1910 getrouwd met Wijna Jacoba Heemskerk (geboren 5 november 1890 te Zegveld, overleden 13 oktober 1981 te Woerden). Zij hebben na hun huwelijk kort ingewoond bij de ouders van Wijna. Daarna nog een poosje in de Steeg op het dorp (nu Hoofdweg 68) om vervolgens naar het huisje aan de Hoofdweg 10 te verhuizen. Als de weduwe van Jacob Kleijne op 31 maart 1921 hertrouwt met Arie Breedijk (geboren 14 september 1869 te Zegveld, overleden 26 juli 1933 te Zegveld) kan Willem Methorst het huisje kopen van Arie Breedijk, wat hij ook doet. Om het huisje te kunnen kopen sloot hij bij zijn schoonvader Minikus Hendrikus Heemskerk een lening af van ƒ 1.200,=. Voor het eeuwigdurende recht van erfpacht en recht van opstal betaalde hij aan de eigenaar van de grond Johannes Voorend ƒ 3,= per jaar.

Wordt vervolgd

Herman Groen winnaar fotowedstrijd gemeente Woerden

feb-henkGroenAfgelopen jaar organiseerden de gemeente Woerden en het campagneteam ‘Doe meer met afval’ de fotowedstrijd ‘Meer doen met afval’. Alle inwoners, jong en oud, werden uitgenodigd een mooie, leuke of originele foto of een filmpje over afval, afvalscheiding en/of recycling te maken. De gelukkige winnaar is dorpsgenoot Herman Groen. Hij kreeg op 29 januari jl. uit handen van wethouder Cor van Tuijl de hoofdprijs, een digitale camera, uitgereikt. De foto van Herman Groen is die van een kunstwerk dat al enkele jaren bij de familie Groen langs de trap hangt en heeft als titel ‘Kunst uit afval’. Het bestaat uit een kleurrijke selectie van knopen, die via een ijzerdraadje zijn bevestigd.

Cursus over ikonen (Ingekomen bericht)

Ds. Pieter Masmeijer (em. pred. A’dam, Amstelveen, Ginneken en Breda) geeft een inleidende cursus over ikonen in de Oosters-Orthodoxe Kerken (Grieks/Slavisch), de kloosters van de Griekse monnikenberg Athos en orthodoxe kerkmuziek. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van een dia- en beamerpresentatie. De cursus wordt gegeven op drie middagen of avonden op 11 en 25 maart en 8 april van 14.30 – 16.00 uur of  van 20.00  – 21.30 uur en de kosten zijn € 30,00. Locatie: de tuinkamer aan de Milandweg nr. 30 te Zegveld. U kunt zich voor deze cursus opgeven bij Ds. Pieter Masmeijer via telefoonnummer: 0651958091.feb-DSC02209

Welzijn Zegveld, in en vanuit De Zegge

De commissie Welzijn-Zegveld heeft vol verbazing kunnen constateren dat de tam-tam in Zegveld heel goed werkt. Vorige week moest de geplande middag met de presentatie van  ‘De Zegveldse koppen’ helaas worden afgelast. Echter binnen de kortste keren was iedereen op de hoogte. Voor zover wij weten is er die middag niemand voor niets naar De Milandhof gekomen. Zodra het mogelijk is zal deze middag alsnog georganiseerd worden.
De cursus fotoboeken maken met Jos Didden was bijzonder geslaagd en leerzaam. De middag met de onbekende/bekende Zegveldse familie gaat gewoon door. U wordt daarvoor uitgenodigd op woensdag 5 maart om 14.00 uur in De Milandhof. Het belooft weer een zeer bijzondere middag te worden met een bijzondere familie. Wij hopen dat u nieuwsgierig bent geworden en wij u op 5 maart mogen begroeten.
En dan nog een oproepje. Wij zoeken een hobbyist die de wanden in De Zegge wil sausen. Is dat iets voor u?
Namens de commissie Herman Groen

Pin It