dec voorkant

Dorpsplatform

Paul Vonk, secretaris van het Dorpsplatform Zegveld, heeft voor u  de belangrijkste punten uit de bijeenkomst van 1 december 2015 op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Grote opkomst!
Ook deze vergadering was weer sprake van een grote opkomst. Kennelijk leeft het Dorpsplatform Zegveld in het dorp! En natuurlijk zorgt het aanplakken op het welkomstbord door Jaap van der Knaap ook voor de nodige bekendheid!

Informatieavond Nijverheidsbuurt
Op 24 november jl. is er een informatiebijeenkomst voor de ondernemers van de Nijverheidsbuurt gehouden. Deze bijeenkomst is door bijna alle ondernemers van het bedrijventerrein bijgewoond en ging over het voormalige parkeergedeelte (tegenover Bolton) en het opknappen en de herinrichting van het weggedeelte dat van de gemeente is. De ondernemers waren door de gemeente uitgenodigd om plannen te ontwikkelen voor het voormalige parkeergedeelte. Zij hadden een schets gemaakt die op de informatie avond van 24 november jl. met elkaar is bekeken. Uit deze schets is een voorlopig plannetje gekomen waar de ondernemers het in grote lijnen over eens waren. De gemeente gaat dit in een tekening uitwerken. Eind januari a.s. komen de ondernemers weer bij elkaar om over de uitwerking te praten.

Wandelpad Middenweg
In de vorige vergadering van het Dorpsplatform Zegveld is  uitgebreid gesproken over dit burgerinitiatief. In deze vergadering is  besloten om:

     Eerst met de gemeente over drie punten (onderhoud, hondenpoep en privacy) in bespreking te gaan om hiervoor een oplossing te bedenken;
     Daarna weer met de bewoners om tafel te gaan om de oplossingen te bespreken;
     Vervolgens het plan in de AB vergadering van 1 december a.s. te bespreken en het AB om een besluit te vragen.

Helaas is het  niet gelukt om hieraan invulling te geven. Het DB van het Dorpsplatform is de afgelopen maanden erg druk geweest met de plannen rondom ‘’Zegveld Zorgt’’, waardoor dit initiatief helaas even moest wachten. Het DB zal eerst invulling geven aan bovenstaande afspraken en daarna weer met de bewoners in gesprek gaan om e.e.a. te  overleggen.

Werkzaamheden transportleiding (van waterleidingbedrijf Oasen)
Dat er een nieuwe transportleiding wordt gelegd is voor iedereen wel duidelijk zichtbaar. Het Dorpsplatform had graag wat eerder en meer informatie gehad over deze werkzaamheden. Voor deze werkzaamheden wordt met groot materieel gewerkt en het Dorpsplatform vreest dan ook voor schade aan wegen, fietspaden, bermen en het parkeerterrein van Siveo, waar ook zwaar materiaal is opgeslagen/geparkeerd. De gemeente deelt de zorgen van het Dorpsplatform en zal er op toezien dat alles netjes wordt opgeknapt/hersteld, niet alleen de schade die direct zichtbaar is, maar ook de manier waaróp dit hersteld wordt, zodat er later niet alsnog verzakkingen plaatsvinden. Ook heeft het Dorpsplatform aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid. Onze dorpsagent heeft toegezegd hier speciaal op te letten.

Herdenkingsmonument Hazekade
Er zijn vanuit de vergadering waarderende woorden geuit voor de plaatsing van het herdenkingsmonument en de organisatie van de onthulling op 8 oktober jl. Het is de bedoeling dat het Dorpsplatform volgend jaar dichtbij het monument een passende bank plaatst met een paaltje met een QR-code. Passanten kunnen dan door de QR-code te scannen de historie van de neergestorte B-17 bekijken op de al bestaande website ‘B17 Memorial Zegveld’. Op deze site (ook te benaderen via Zegveld.net) is  al veel te lezen over de Amerikaanse  B-17 San Antonio Rose.

Samenwerking met buurtcomité Stichtse Meije
Het Dorpsplatform Zegveld gaat samenwerken met het buurtcomité  Stichtse Meije.  Wim Hoogendoorn, lid van het buurtcomité Stichtse Meije (dat al 30 jaar bestaat), zal de vergaderingen van het Dorpsplatform Zegveld bijwonen. Verder worden de notulen uitgewisseld en zullen het buurtcomité Stichtse Meije en het Dorpsplatform Zegveld in voorkomende gevallen samen optrekken.  

Gladheidsbestrijding
Op herhaaldelijk verzoek van het Dorpsplatform wordt de Hazekade deze winter gestrooid (tussen Dwarsweg en Meije), Daarna wordt e.e.a. geëvalueerd. De zoutkisten (Broeksloot/brug Milandweg en bij de Nijverheidsbuurt) worden binnenkort geplaatst. Twee vrijwilligers zijn gevonden om deze te beheren.

Initiatieven glasvezel
Er komt een gesprek tussen de Zegveldse Projectgroep Glasvezel, de gemeente, KPN, Reggefiber en de dorpsplatforms van Kamerik en Harmelen. In dit gesprek wordt aan de orde gesteld wat de plannen/mogelijkheden zijn, wat dan de bijdrage van de bewoners moet zijn, wat de ontwikkelingen zijn, etc.  

Ophogen Korensloot/Boschsloot/Broeksloot
De formule van wijkschouw en bewonersavond van 30 september jl. heeft goed  gewerkt. De wijkschouw was in drie delen geknipt en veel inwoners hebben hieraan deelgenomen. Ook de bewonersavond daarna werd druk bezocht en door de bewoners  werd daaraan intensief deelgenomen. Tijdens de avond konden de bewoners in groepen op grote tekeningen concreet hun wensen aangeven. Er kwamen hieruit twee zaken duidelijk naar voren : de kwaliteit/kwantiteit van het groen en het tekort aan parkeerplaatsen. Verder is door de bewoners sterk  gepleit voor goede voorzieningen tijdens het ophogen. Bij de renovatie van de Eikenlaan en omgeving is destijds een tijdelijke parkeervoorziening in het land aangelegd en dat is door de bewoners erg gewaardeerd. Het Dorpsplatform heeft de gemeente voorgesteld om een dergelijke voorziening ook bij dit project te realiseren. Verder is aandacht gevraagd voor een goede uitvoering. Bij het vorige ophogingsproject  is op diverse plekken nu al sprake van grote verzakkingen. Dit kan niet worden veroorzaakt door de bodemgesteldheid, maar heeft volgens het Dorpsplatform meer te maken met de wijze waarop de ophoging heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft aangegeven dat er twee schetsen worden gemaakt, waarin de resultaten van de schouw/avond zijn verwerkt. Over deze voorlopige schetsen kan de volgende keer worden gediscussieerd.

Asfaltonderhoud Middenweg (tussen Rondweg en Meije)
Ten behoeve van het onderhoud is de houtwal flink ingekort en zijn de bermen met puinverharding en granulaat aangevuld. In het voorjaar staan weginspecties op de rol, dan wordt bezien  wanneer de rest van de Middenweg aan de beurt is. Het Dorpsplatform heeft de gemeente gevraagd om acht wisselplaatsen tussen de Rondweg en de Meije aan te leggen. Dit blijkt € 60.000 te kosten. Ook is de suggestie gedaan om grastegels aan te brengen. Het nadeel hiervan is echter dat de automobilisten dan harder gaan rijden omdat de weg dan breder wordt. Na enige discussie heeft het Dorpsplatform voorgesteld de passeerplekken eerst maar eens te verharden met puin, dan een paar jaar te wachten, zodat het kan gaan ‘’zitten’’ en het stabieler wordt en het daarna pas te asfalteren, zodat de kosten een  stuk lager zijn.  Een werkgroep gaat met de suggesties aan de slag. Hopelijk zullen de fracties in de gemeenteraad dit punt oppakken en zich ervoor inzetten  dat de wisselplaatsen alsnog kunnen worden aangebracht.  

Stand van zaken plan Zegveld Zuidzijde.
Momenteel wordt onderzocht welke funderingsmethode in het openbaar gebied kan worden toegepast, zodat er geen verzakkingen plaatsvinden. Verder wordt overleg  gevoerd over de financiële gevolgen van het plan en de overname  van de grond onder de tennisbanen. Het Dorpsplatform hoopt dat de gemeente en Bolton er snel uitkomen, zodat de woningen in het voorjaar in de verkoop kunnen. Het risico bestaat dat jonge Zegvelders niet nog langer willen wachten en alsnog wegtrekken.

Sanering verkeersborden
Op 7 oktober jl. is een werkgroep, bestaande uit een aantal inwoners en medewerkers van de gemeente, bij elkaar geweest. Jan van Amerongen en Bram Angenent hadden alle knelpunten en voorstellen op papier gezet. Aan de hand van plattegronden is het dorp ‘’weg voor weg’’  doorgenomen. Daarbij is de werkgroep tegen verrassende conclusies aangelopen. Zo mag je op de Nijverheidsbuurt eigenlijk 80 km. rijden om maar eens een voorbeeld te noemen. De werkgroep en de gemeente zijn niet uit de vraag gekomen of de gele palen aan het begin van het dorp moeten worden weggehaald of juist niet. Nadeel is dat de palen het maaien belemmeren. Voordeel is dat het beter zichtbaar is dat je het dorp inrijdt (met name in het donker). Het Dorpsplatform heeft besloten deze palen te handhaven. Ook een bespreekpunt was het aantal invalideparkeerplaatsen. Er is er één voor de Coöp en twee achter de sporthal. De invalideparkeerplaats bij de Coöp wordt niet echt veel gebruikt. Besloten is dan ook het aantal   niet uit te breiden. Als de ideeën van de werkgroep verwerkt zijn, zal de gemeente het resultaat hiervan terugkoppelen met het Dorpsplatform.

Evenementenbijdragen
In evenementen top10 van de gemeente kwamen de kleine kernen nooit aan bod, omdat de activiteiten ten opzichte van de grote kern te kleinschalig waren. Nu wordt per kern één evenement gehonoreerd met € 500. Vanuit Zegveld waren er zes aanmeldingen en ‘’Zegveld helpt’’  heeft dit jaar een bijdrage gekregen. De verenigingen moeten er op letten dat zij hun evenement zelf  aanmelden.

Snippertjes

  • De ‘’afvalooievaar’’ die Ries Voorend met zijn leerlingen van het Minkema college heeft gemaakt is al geruime tijd af en het is een prachtig exemplaar geworden! Helaas is het DB  vanwege alle drukte  nog niet aan plaatsing toegekomen.
  • Het is tijdens de vergadering opgevallen dat het woord ‘’handhaven’’ wel erg vaak valt. Het is duidelijk dat als er niet wordt gehandhaafd het beleid of het plan ook geen zin heeft. De keerzijde  is dat veel ook afhangt van de discipline van de burgers zelf. Ook moet er ruimte zijn om elkaar onderling aan te spreken, wat nog al eens een probleem is (onder meer bij hondenbezitters!).
  • Enige tijd geleden zijn aan de Milandweg en later ook bij werkzaamheden aan een schoeiing aan de Rondweg bomen gekapt. Dit wordt door de gemeente op een overzicht bijgehouden en de gekapte bomen worden later alsnog elders gecompenseerd..  
  • In de spouwen van de voormalige basisschool De Pionier bivakkeren vleermuizen. Er zijn maatregelen genomen die moeten zorgen dat deze vleermuizen daar weggaan. Daarna kan het pand worden gesloopt. Zoals bekend is deze locatie bestemd voor maatschappelijke doeleinden (woningen voor ouderen/zorgwoningen). Het Dorpsplatform gaat hierover in overleg met de woningbouwvereniging.
  • Voor de evaluatie van het hondenbeleid wordt een werkgroep gevormd. Hiervoor hebben zich enige dorpelingen gemeld. De werkgroep komt op  12 januari a.s. bij elkaar. Ook zal de gemeente hierbij aanwezig zijn. Als er inwoners zijn (hondenbezitters of inwoners  zonder hond) die willen meepraten dan kunnen zij zich bij het Dorpsplatform melden.
  • Ds. Jacco Overeem: toch dominee in plaats van politicus

Op 8 maart 2015 is hij bevestigd als dominee in de hervormde gemeente van Zegveld, Jacco Overeem (31). Tijd om eens nader met hem kennis te maken.
Jacco is geboren en getogen in Veenendaal. Na de basisschool volgde hij het VWO aan het Ichthus College daar. Op zijn 6e jaar wist hij al dat hij dominee wilde worden. ‘Ik was gegrepen door een preek en zei toen ik thuis kwam: Ik weet het, ik wil dominee worden’. En dat is altijd zo gebleven. De keus om theologie te gaan studeren kwam voor zijn omgeving dus niet als een verrassing. Toch had de politiek ook zijn interesse. Zeker door alles wat er gebeurde vanwege de opkomst van Pim Fortuyn. Daarom heeft hij enige tijd twee studies naast elkaar gevolgd: theologie in Utrecht en politicologie in Nijmegen. Maar met dat laatste is hij na twee vakken gestopt. ‘Mijn hart lag bij dat eerste, omdat het duidelijk was dat God mij zo geroepen had in Zijn dienst. Wel blijft de interesse: Via het Theologenberaad kom ik een aantal keren per jaar in de Tweede Kamer, om zo – samen met voorgangers uit allerlei kerkelijke achtergronden en denominaties - met Kamerleden en bewindspersonen na te denken over actuele en ethische kwesties.’  dec dominee

Om een centje bij te verdienen werd van alles aangepakt. ‘Zo heb ik 10 jaar in Veenendaal in een supermarkt gewerkt. Begonnen als vakkenvuller werd ik op een gegeven moment vulploegleider en eindigde ik met het bezorgen van boodschappen in Veenendaal en omgeving. Ik heb bijbaantjes gehad bij de post en in een legnestenfabriek. Tijdens mijn studie heb ik een klein jaar gewerkt in Amsterdam voor het geheel van de Protestante Kerk daar, in Oud-West, de Jordaan en de Spaarndammerbuurt. Hier kwam een einde aan, doordat ik de mogelijkheid kreeg om voor een half jaar te gaan studeren in Israël, aan de Universiteit van Haifa. Daar heb ik me verder kunnen verdiepen in het Hebreeuws en de Rabbijnse literatuur. Vanwege mijn politieke belangstelling volgde ik ook een vak aan de geschiedenisfaculteit over het verloop van het Arabisch-Israëlische conflict. Als bestuurslid van een stichting als de Steun Messiasbelijdende Joden blijf ik ook bij de situatie daar betrokken.  
Na de studieperiode in Israël ben ik in Utrecht van de voltijdopleiding overgegaan naar de deeltijdstudie en ging ik les geven in Latijn en Klassiek Culturele Vorming aan het Ichthus College in Veenendaal. Toen was ik inmiddels getrouwd met Jolanda, die ik via de Jeugdvereniging in Veenendaal had leren kennen. We hebben twee kinderen gekregen: Marit van vijf en Joël van drie jaar.

Na de afronding van de studie in 2010 kwamen er al snel twee beroepen, waarvan hij het beroep naar Wilsum (Ov.) heeft aangenomen. Een prachtig dorpje aan de IJssel, met de oudste kerk van Overijssel (gebouwd in 1050 n. Chr.) ‘Een mooie en betrokken gemeente om te beginnen als predikant en je eerste ervaringen in het ambt op te doen. Het zijn jaren waar ik en wij als gezin met veel dankbaarheid op terugkijken’. Ruim vier jaar later nam hij het beroep naar Zegveld aan. ‘Dat had ik eerlijk gezegd nooit kunnen denken, toen ik in de studietijd van oud-dorpsgenoten Thejon Bos en Martin van Dam over Zegveld hoorde… dat ik daar ooit nog eens predikant zou worden.’

Over zijn staan in de kerk en in de gemeente is Jacco duidelijk: ‘Te midden van veranderende tijden en culturen is het belangrijk dat de kerk haar kern bewaakt en bewaard. Wat dat betreft is de inhoud van de Bijbelse prediking voor mij heilig. We staan daarbij in een lange traditie van geloven vóór ons.’ Maar juist de trouw aan de kern geeft ook ruimte voor verscheidenheid in vormgeving. ‘In Amsterdam, maar zeker ook in Israël kreeg ik te maken met allerlei kerken. Op zaterdag bezocht ik vaak een Messiasbelijdende gemeente. En op zondag woonde ik zoveel als mogelijk een dienst bij in een christelijke kerk. Ik maakte de Palmzondag mee in een Filippijnse dienst, bezocht onder andere Anglicaanse, Orthodoxe, Koptische en Afrikaanse gemeenten. Wat is het mooi als er dan verrassende herkenning is over allerlei taalgrenzen en kerkmuren heen. Zo zal het straks in de eeuwigheid ook zijn. Door het geloof te beleven vanuit dat perspectief, vanuit de Bijbelse hoop op de toekomst, maakt dat je ruimte kunt geven ten aanzien van structuren en vormen.’  
Om diensten te houden voor mensen met een verstandelijke beperking ligt ook helemaal in deze lijn. ‘Ik sta daar positief in en probeer in 2016 zo’n dienst in het rooster op te nemen. Maar het moet ook allemaal in te passen zijn in het rooster van omliggende gemeentes’.

De vraag of hij vindt dat hij in een glazen huis woont, wordt ontkennend beantwoord. ‘Dat ervaar ik niet zo. Tijden en culturen veranderen. Ook op het dorp. Misschien speelt daarin ook wel mee dat we niet meer in de “oude” pastorie wonen. We proberen zoveel als mogelijk ook echt onderdeel te zijn van de dorpsgemeenschap en als gezin betrokken te zijn waar dat kan. Als het even kan probeer ik ook bij de vergaderingen van het Dorpsplatform aanwezig te zijn. Waardevol om te horen wat er in het dorp speelt! Mooi ook om te ervaren hoe Zegvelders nauw betrokken zijn bij de dorpsgemeenschap en zich volop inzetten voor de leefbaarheid ervan. Natuurlijk ervaren we – zeker nu Jolanda ook weer is gaan werken bij haar oude werkgever, Boersema Installatieadviseurs, in Amersfoort – wat veel andere jonge gezinnen ook ervaren: creatief zijn en goed plannen. Maar hoe dan ook…we voelen ons hier op onze plek en ook welkom. Mooi dat we als gezin onze draai gevonden hebben!’

Heeft de kerk nog toekomst? Ook gezien de secularisatie (ontkerkelijking) binnen de kerk. ‘Dat geloof ik vast! Omdat we geloven en belijden dat het God is die zijn kerk altijd in stand houdt. En zeker als je beseft dat de kerk groter is dan de vier muren waarbinnen wij op zondag samenkomen… Wereldwijd gezien is de groei bijna niet bij te houden! Maar voor de andere kant sluiten we onze ogen ook niet. Er zijn helaas veel kerkgebouwen waar de laatste het licht heeft uitgedaan. En dat geeft zorg. We kunnen niet in de toekomst kijken en weten niet hoe de situatie zich voor de kerk in Nederland, in Europa zal ontwikkelen. Het grijpt je aan dat God verdwenen is naar de rand van de samenleving. We kunnen ons nauwelijks meer indenken hoe groot verschil dat maakt met de vorige generaties, toen God, Bijbel en kerk vanzelfsprekend meetelden in alle maatschappelijke verbanden en ontwikkelingen. Begrijp me goed: we moeten het verleden niet idealiseren. Volle kerken zijn geen garantie voor een vol geestelijk leven. Ook vroeger zijn er fouten gemaakt. Je schrikt soms van wat je aan verhalen hoort. En wordt er niet altijd een opening geboden tot het herstel van vertrouwen. Maar…laten we oppassen om pessimistisch te worden. We mogen geloven dat God werkt, we mogen geloven in de kracht van de Geest, in de macht van het Woord, in de belofte voor de gemeente. Het is en blijft Gods werk! En zo gezien: wat is het een zegen dat er ook in dit dorp een kerk is die ’s zondags tot twee maal toe de deuren opent, die de klokken luidt waar mensen samenkomen onder de prediking en de sacramenten. Heel bijzonder ervaren we ook de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente. Ik zie er naar uit om in de meivakantie met een deel van hen negen dagen naar Israël te gaan!’

Tot slot de vraag: Wat betekent de maand december voor u? ‘December is een mooie maand om aandacht te hebben voor elkaar. Elkaar te ontmoeten. En natuurlijk hoop je dat vanuit de kerstgedachte dingen die stuk zijn geheeld worden. Al realiseer je je ook heel goed dat er zijn die ernaar verlangen dat deze maand weer voorbij is… Maar is dat het hele verhaal? Vrede op aarde is – zo lijkt mij – niet los te maken van wat daaraan vooraf gaat: Ere zij God! In het Kind is Hij onder ons gekomen en dat geeft perspectief voor de toekomst. Iets om je ieder jaar weer en ieder jaar meer over te verwonderen!
Of we zelf ook altijd aan de tijd met de familie toekomen? Nee, dat lukt meestal niet vanwege de drukte door de diensten en vieringen rond Kerst en ook met Oud en Nieuw. Het is trouwens altijd al wel lastig om goed tijd vrij te maken om met de familie door te brengen. Het predikantschap maakt dat er op allerlei manieren een beroep op je kan worden gedaan. En ook als men je niet belt, mailt, of bij je op de stoep staat, ben je in je gedachten vaak toch nog intensief met de gemeente bezig. Je gaat zelf op bezoek of anders is er altijd wel een vergadering die moet worden voorbereid, de bijbelstudie waarnaar gekeken moet worden of de preek voor zondag waaraan hoognodig begonnen moet worden…
Daarom is het goed om af en toe even afstand te nemen, je even terug te trekken. Ik doe dat graag in de boeken. Studeer graag, het geeft je nieuwe kennis en inzicht. Ik denk dat het ook belangrijk is om je als predikant te verdiepen in wat de kerk vroeger en in breder verband schrijft over datgene waar je zelf mee bezig bent. Je bent immers niet de eerste en enige die over een bepaald onderwerp nadenkt.’  ‘Maar ook ga ik graag de natuur in, samen met mijn fotocamera en telelens. Belangrijk om die momenten te hebben en om dan ook, met je gedachten, in alle rust met God te zijn. Je kunt dan alles met Hem delen en ontvangt ook weer nieuwe kracht en inspiratie. Gelukkig zijn er hier in de omgeving prachtige plekken te vinden!’

Ken je omgeving (een ingekomen bericht)

Op woensdag 18 november is groep 7 van de Jorai school op excursie geweest naar de boerderij en naar de Schraallanden langs de Meije. De leerlingen hebben een flink eind gefietst om meer te leren over de boerderij en hoe het landschap rondom Zegveld onder en boven de grond eruit ziet. Speciaal voor deze dag had de juf een expert uitgenodigd die van alles wist te vertellen over het landschap.
Groep 7 had de mooiste dag van de week gekozen: alle andere dagen was het slecht weer, maar zij hadden droog weer met zelfs een beetje zon! De eerste stop was bij de boerderij van de familie Van der Wind aan de Dwarsweg. De ouders van Lennard uit groep 7 gaven een rondleiding over hun boerenbedrijf en vertelden hoe de boerderij in de loop van de tijd is uitgebreid. Voor de leerlingen was het interessant en leuk om een klein beetje te zien en te horen wat er op de boerderij gebeurt. Vervolgens is er in het grasland een grondboring gedaan met een drie meter lange boor om te zien of er veen in de grond te vinden is. De leerlingen kwamen erachter dat er vooral veel klei in de grond zat en eigenlijk geen veen. En hoe weet je of het klei is? Door het te proeven!

dec Jorai
Na de stop op de boerderij pakte iedereen weer de fiets en werd de tocht voortgezet via de Hazekade richting de Schraallanden. Daar hebben de leerlingen één en ander gehoord over de voedselarme grond en over de Hollandse Waterlinie. Wist u dat het gebied bij de Meije onder water is gezet zodat de Fransen niet verder konden? En dat toen het vroor de Hollanders een probleem hadden? En dat uiteindelijk de dooi de Hollanders heeft gered? Als u hierover meer wilt weten, vraagt u het gerust aan de leerlingen van groep 7!
Een beetje moe en heel wat kennis rijker werd de ochtend op school afgesloten. De volgende dag hebben de leerlingen van een aantal foto’s een mooie collage gemaakt. Al met al was het een leuke en leerzame ochtend!

Thirsa Lieftink- van Elk naar Zuid-Afrika

dec Tirsa van ElkZoals u al in de Berichtgever van november hebt kunnen lezen, hoopt Thirsa Lieftink-van Elk op 16 februari 2016 met haar man Jurgen en dochter Sheyla naar Zuid-Afrika te vertrekken. De familie Lieftink gaat een weeshuis opzetten in de omgeving van Pietermaritzburg. Het is de intentie om daar voor onbepaalde tijd te blijven en dus niet meer naar Nederland terug te keren.
Op zaterdag 9 januari 2016 organiseert de familie van Elk een Sponsoring Spinning Marathon in Gasterij De Milandhof. Dit met het doel om een mooi geldbedrag in te zamelen voor het project.
Op hun website www.impilo-entsha.com schrijven Jurgen en Thirsa onder andere: “Wij dromen ervan zoveel mogelijk kinderen een Nieuw Leven te bieden. We dromen van meerdere locaties waar kinderen liefde, aandacht, voedsel en onderdak krijgen”.
Onder begeleiding van ervaren spinning instructeurs kun je één of meerdere uurtjes spinnen à € 12,50 per uur. Uiteraard komt de gehele opbrengst ten goede aan de stichting Impilo Entsha (Impilo Entsha betekent “nieuw leven” in Zulu). De stichting is ANBI-erkend.
Inschrijven voor de Spinning Marathon kan op de website van Cycle Club BEAktief: www.beaktief.nl  of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.    
Samen met collega’s of (sport)team kan ook, dan s.v.p. even contact opnemen met BEAktief.
Jonge deelnemers kunnen zich natuurlijk ook door familie, buren en vrienden laten sponsoren. Een sponsorformulier vind je op www.beaktief.nl
De tijden waarop ingeschreven kan worden zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur, van 11.00 uur tot 12.00 uur etc. , tot 16.00 uur.
Een basisconditie is voldoende. Ben je helemaal niet sportief aangelegd maar wil je de familie Lieftink toch ondersteunen, dan kan dat d.m.v. een gift op bankrekening nr. NL31 RABO 0307076180.
Jurgen, Thirsa en Sheyla zijn aanwezig om na het laatste spinning uur symbolisch de cheque met de opbrengst in ontvangst te nemen.
Ook is er dan gelegenheid om nog even persoonlijk afscheid te nemen. De familie van Elk hoopt op een overweldigende opkomst!

Opbrengst collecte Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes en aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. In de periode van 2 t/m 7 november 2015 hebben de collectanten van het Diabetes Fonds in Zegveld gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte bedraagt € 1.213,46. Dit bedrag wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Namens het Diabetes Fonds dankt coördinator Nel Verboom alle collectanten en gevers in Zegveld voor hun bijdragen. 

Ondernemend Zegveld

In navolging van de ’Zegveldse koppen’ vorig jaar, organiseerde Welzijn Zegveld 18 november opnieuw een fotomiddag, dit keer over Zegveldse ondernemers. U zult het misschien niet geloven maar volgens de Kamer van Koophandel staan er zo’n kleine 200 Zegveldse ondernemers ingeschreven in het register van de KvK. Een goede reden om deze ondernemers eens op een ludieke manier te presenteren. Jos Didden had voor deze middag 15 Zegveldse ondernemers uitgezocht en een fotopresentatie gemaakt. De eerste foto toonde (een gedeelte van) het achterhoofd van deze ondernemer. Het raden bij de aanwezigen in de zaal kon beginnen. Hilarisch als er gegokt werd op een man en het bleek een vrouw te zijn. De volgende foto’s gaven steeds iets meer prijs. Zoals een foto van materiaal wat door hem of haar gebruikt wordt, of een blik in zijn werkbusje. De aanwezigen werden op deze manier steeds nieuwgieriger gemaakt totdat uiteindelijk het gezicht van de ondernemers getoond werd. Tot slot was er enige informatie over het bedrijf, zoals de naam van het bedrijf, wanneer het bedrijf gestart was en het aantal personeelsleden. Dit waren nog maar de eerste 15 Zegveldse ondernemers, dus we kunnen nog jaren vooruit. Na de pauze liet Jos foto’s zien die hij dit jaar gemaakt had voor de Oranjevereniging. Het betrof het halen van de bevrijdingsvlam in Wageningen. Erg mooi om het hele traject via foto’s mee te maken en indrukwekkend om te zien hoe de lopers en begeleiders onderweg bij de Grebbeberg stopten en bloemen bij het monument neerlegden. Alles bij elkaar weer een topmiddag van Welzijn Zegveld.

dec nieuwendijk I dec Nieuwendijk II dec Nieuwendijk III

St. Welzijn Zegveld

“Een boek voor een boek”

In de Zegge is een boekenkast ingericht met boeken van Welzijn Zegveld. Het is de bedoeling dat daaruit een boek mag worden meegenomen om te lezen, maar dat er een ander boek voor in de plaats gezet wordt. Dan blijft het aantal aangeboden boeken gelijk. Het ruilen van de boeken is gratis en kan plaatsvinden op de uren dat er een activiteit in de Zegge is. Deze activiteit is op proef.

De “Open Tafel” elke 2e en 4e woensdag in de maand is een groot succes. Steeds meer mensen eten gezellig mee. U kunt vrienden, buren en familie verrassen met een cadeaubon voor de “Open Tafel”.
Deze zijn te bestellen bij: Herman Lekkerkerker  tel: 0348-692424 Ada Beiboer  tel: 0348-691894        

Anlya Spaanderman heeft het volgende stukje geschreven over de cursus “Levensboek”.
“Wat was het een leuke, leerzame cursus onder leiding van Ina van der Munnik! Wat hebben we veel bijzondere belevenissen met elkaar gedeeld!
Waarom maak je nu eigenlijk een Levensboek? Voor jezelf of voor anderen?
Eigenlijk is het leuk voor jezelf en tegelijk een soort praatboek voor anderen, verzorgenden of familieleden, voor de tijd dat je het zelf allemaal niet meer zo precies weet.
Hulpverleners kunnen dan aan de hand van jouw Levensboek een gesprek met je beginnen.
Het is prettig om je eigen Levensboek samen met andere cursisten te ontwerpen. Door de ervaringen uit te wisselen doe je ideetjes op en leer je van elkaar. Je Levensboek is ook nooit af.
Na een vakantie of spannend avontuur kun je weer een bladzijde toevoegen….
Ina hartelijk dank voor de leerzame tijd!”

Zegveld Zorgt gaat nu echt van start

Na de druk bezochte informatieavond in Milandhof op 14 april jl. is het wat stil geworden rond de plannen om in ons dorp een zorgcoöperatie op te richten. Toch heeft de werkgroep Zorg van het Dorpsplatform na april niet stilgezeten. Veel tijd en energie is gestoken in het opstellen van een bedrijfsplan, het maken van begrotingen, het uitwerken van de resultaten van de dorpsenquête en het formuleren van de taken van de aan te stellen dorpsconsulent. Ook is er meerdere keren overleg geweest met de gemeente Woerden. Om de continuïteit op de langere termijn te waarborgen is een goed financieel fundament nodig. Cruciaal hierin is dat de gemeente de dorpsconsulent bekostigt.

Er is nu goed nieuws te melden. De gemeente geeft groen licht op het bedrijfsplan. Zegveld Zorgt (i.o.) ontvangt vanuit het Investeringsbudget Innovatie Zorg en Welzijn een subsidie voor het realiseren van informele zorg. En de gemeente neemt de salarislasten voor de dorpsconsulent voor haar rekening.
De werkgroep Zorg kan nu verder met de uitvoering van de plannen. De werving voor de dorpsconsulent start binnenkort.

Het is de bedoeling om begin volgend jaar de oprichtingvergadering voor Zegveld Zorgt te houden. Voor deze openbare vergadering ontvangen alle inwoners een uitnodiging. Tijdens de oprichtingsvergadering zal het bedrijfsplan worden toegelicht en zullen de statuten worden besproken. Ook kunnen de inwoners zich opgeven als lid van Zegveld Zorgt.
Binnenkort krijgt u via een huis-aan-huis-brief vervolginformatie over Zegveld Zorgt.

Terug in de tijd naar Hoofdweg 134 (slot)

dec Van den Dool

 

In 1982 besluit Elgar Vos de woning te verkopen. De woning wordt verkocht aan Arie van den Dool (geboren 19 augustus 1925 te Zegveld, overleden 19 november 1996 te Zegveld). Arie van den Dool verkoopt de woning op 3 februari 1982 weer door aan zijn goede vriend Cornelis Gerardus Bijleveld (geboren 20 mei 1932 te Linschoten). Bijleveld had een winkel in de Achterstraat in Woerden. Mogelijk had Arie van den Dool het recht van eerste koop en maakte hier gebruik van zodat hij zeker wist wie zijn nieuwe buren zou worden.
De woning wordt door Bijleveld gebruikt als zomerhuisje. Daarnaast hebben ze 'groene vingers', zoals dat heet en leggen een prachtige bloemen- en groentetuin aan bij het huisje.
Bijleveldblijft 15 jaar eigenaar van de woning, dan verkoopt hij per 30 september 1997 de woning aan Bernadette Agnes Albert Marie Verheyden (geboren 22 maart 1974 te Utrecht). Zij was van plan bij de woning een manege te beginnen, maar dan moest er wel grond bijgekocht worden. Dat lukte echter niet, waarop zij besloot de woning weer te verkopen. De zaken werden geregeld via Makelaar Van Capel uit Woerden waar zij privé een band mee had. Zo had deze makelaar ook al een vergunning geregeld voor het aanleggen van een brug over de wetering. Opnieuw wordt de woning verkocht. Per 25 februari 1998 wordt de nieuwe eigenaar Johannes Theodorus Maria (Jan) Verheul (geboren 1 januari 1950 te Woerden). Jan is op 11 december 1969 te Woerden getrouwd met Gijsberta (Betty) de Mik (geboren 11 mei 1948 te Woerden). Jan en Betty hadden de woning gekocht ook met de bedoeling er hun zomerhuisje van te maken. Toen zij daar een keer zijn blijven slapen, zijn ze nooit meer weg gegaan. Ze vonden het er heerlijk. Maar om er permanent te wonen was toch een heel andere zaak. Het was een halfsteens huisje met, zoals Jan dat zegt, een beetje sinaasappelkistjeshout tegen de muur gespijkerd. 'Er was geen opknappen aan', aldus Jan. De eerste winter dat zij er waren werd de woning verwarmd door het stoken van een houtkachel, maar al snel hebben ze daarna gas aan laten leggen. Uiteindelijk werd besloten een nieuwe woning te bouwen. Eerst werd een nieuwe brug over de wetering aangelegd en een schuur naast de woning gebouwd. Jan en Betty hebben de schuur tijdelijk ingericht als woning en vervolgens de oude woning gesloopt. Van het oude huisje was helaas niets meer te gebruiken voor de nieuw te bouwen woning. In 2001 is de nieuwe woning gebouwd. De prefab woning werd casco neergezet door Bouwbedrijf SelektHuis uit Putten. Vervolgens is de woning door hen zelf afgebouwd.
Jan en Betty genieten nog steeds van dit prachtige stekkie. Zij hebben later grond bij kunnen kopen en er is heel wat vee te bewonderen. In navolging van de vroegere bewoner Ab van Dam lopen er ook nu weer kippen over het erf. Verder zijn er twee hangbuik-zwijnen te zien, een pauw, twee paarden, honden, visvijvers en diverse bijenvolken staan er in de tuin. Het ooievaarsnest op een paal achter in de tuin was ook dit jaar (2015) bewoond. Drie jonge ooievaars zijn inmiddels uitgevlogen. Het is voor Jan en Betty, kinderen en kleinkinderen een plek om te genieten, te genieten en nog eens te genieten.

CSZ Verenigingenspel voor de 36ste keer!

Op 30 januari 2016 wordt het jaarlijkse Verenigingenspel alweer voor de 36e keer georganiseerd. De CSZ heeft ook dit jaar weer veel interessante en leuke vragen gemaakt. Vorig jaar deden 75 teams mee en werd het spel gewonnen door het team van het Kalsbeek College. Dit team wist van de 280 vragen, 215 vragen goed te beantwoorden. De uitnodigingen voor het Verenigingenspel 2016 zijn begin december per e-mail verspreid. Opgeven is nog mogelijk tot en met 15 januari 2016. Per email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij Ciska Klooster 06-22389259. Wilt u meer informatie en/of terugblikken op voorgaande jaren dan verwijzen wij u graag naar de website http://csz.zegveld.net.
Wij hopen jullie allemaal te zien op 30 januari 2016!

Jeugdinstuif Volleybalvereniging Animo ‘72 (een ingekomen bericht)

De jeugdinstuif van de volleybalvereniging wordt dit jaar georganiseerd op maandag 28 december a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur in Gasterij De Milandhof te Zegveld.
De jeugdinstuif is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar die uit Zegveld, de Meije of Woerdense Verlaat komen. Het doel van deze middag is om de jeugd kennis te laten maken met het volleybalspelletje. Hierbij staat techniek voorop, maar ook het op een leuke manier bezig zijn met de grondbeginselen van het volleyballen, zoals pass, set up en smashen.
Wij hopen een heleboel kinderen te mogen ontvangen voor een leuke volleybalmiddag.

Tentoonstelling “Kleinveeteelt”

Op zaterdag 14 november jl. was de jaarlijkse konijnen en pluimvee tentoonstelling in Gasterij de Milandhof. De organisatie lag in handen van de jubilerende Vereniging “Kleinveeteelt”. De vereniging bestaat dit jaar negentig jaar, dec KVT4hetgeen met de leden binnen de vereniging is gevierd. De vijf keurmeesters, ieder met een eigen specialiteit, hebben gedurende de dag alle konijnen, kippen, eenden, duiven en siervogels dieren gekeurd. De uitslag is als volgt:  
Hoofdprijzen:
Het fraaiste konijn, een Nederlandse hangoordwerg van M. van Dam
De fraaiste hoender, een Brahma van W. van Vliet
De fraaiste dwerghoender, een Plymouth Rock Kriel van G.J. den Blanken
De fraaiste sierduif, Oud Hollandse Kapucijn van Comb. Van Dijk
De fraaiste watervogel, een kwaker van K. Koot en een Goudoog gans/Dwerggans van B. Verduijn
De fraaiste siervogel, een lachduif van C.J. Kempenaar
en tot slot de fraaiste Serama van Aron Verburg.
Bij de jeugdleden was de uitslag als volgt:
Fraaiste konijn, een Nederlandse hangoordwerg van Tim Beukers
Fraaiste dwerghoender, een Barnevelder kriel van Onno Verdouw

Er zijn ook nog drie winnaars van de kleurwedstrijd: Ilana Donselaar, Marije van Ingen en Mariëtte Kastelein

Kerst- en Oud en Nieuw vieringen

Zegveld   
Eerste kerstdag vrijdag 25 december        9.15 uur voorganger ds. C.J. Overeem
                                                             18.30 uur voorganger prop. M.M.J. Verheuvel, Schoonhoven
Tweede kerstdag zaterdag 26 december    9.30 uur kerstviering Zondagsschool
Oudejaarsavond donderdag 31 december  19.30 uur voorganger ds. C.J. Overeem
Nieuwjaarsmorgen vrijdag 1 januari          9.30 uur voorganger ds. C.J. Overeem
                                                             Na de dienst nieuwjaarwensen in De Voorhof

Kerst- en oudejaarsvieringen O.L.V. Geboortekerk Meije-Zegveld
Kerstavond donderdag 24 december        19.00 uur: Gezins-Kerstnachtviering m.m.v. Gemengd koor
                                                             voorganger Pastor Leon Everts
Eerste kerstdag vrijdag 25 december        9.30 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor
                                                              voorganger PastorTiny Thomassen
Tweede kerstdag zaterdag 26 december     Geen viering
Oudejaarsavond donderdag 31 december   19.00 uur: Oudejaarsavondviering m.m.v. het Gemengd koor
                                                              voorganger Pastor Tiny Thomassen
Nieuwjaarsmorgen vrijdag1 januari            11.00 uur: Viering m.m.v. het Gemengd koor
                                                               Voorganger pastor Huub Spaan
                                                               Na de viering is er koffiedrinken

Woerden
Kerstnachtdiensten op donderdag 24 december in Woerden 
Maranathakerk:    aanvang 19.00 uur   voorganger ds. M. Paas, thema: Het grootste geschenk  (kinderdienst)        

                                                         m.m.v. kinderkoor Burning Candles uit Woerden
Kruiskerk:            aanvang 21.30 uur   voorganger mw. H. Zoutman, thema: Echt Waar?! (jongerendienst)

                                                          m.m.v. de band Het VreemdelingenCollectief
Lutherse Kerk:    aanvang 22.00 uur   voorganger ds. M. Diepenbroek m.m.v. een projectkoor
Petruskerk:        aanvang 21.30 uur    voorganger ds. H. Berkheij, thema: Een altijd veilig thuis
                                                       m.m.v. gemengd koor Encore! uit Kockengen
Bonaventurakerk  aanvang 18.00 uur    Gezinsviering met kinderkoor
                           aanvang 19.30 uur    Jongerenviering m.m.v. het jongerenkoor
                           aanvang 21.30 uur    30+ viering m.m.v. Judeo
                           aanvang 23.15 uur    Nachtmis m.m.v. Jubilate Deo

Woerdense Verlaat Gereformeerde kerk
Donderdag 24 december om 21.00 uur: Kerstnachtdienst. Thema: Let op Hij komt Immanuel
                                                           Spreker: ds. R. Mager m.m.v. Pia Schüts sopraan, Francis van Tricht alt, Theun Dijkstra tenor, Philip Korving bas en Warno
                                                           Ruting orgel/piano.
Eerste kerstdag vrijdag 25 december       9.30 uur voorganger dhr. M. van der Linden, Katwijk
Oudejaarsavond donderdag 31 december 19.30 uur voorganger ds. R. Mager, Zevenhoven
Nieuwjaarsmorgen vrijdag 1 januari           9.30 uur voorganger dhr. J.P. Karstens, Leiden

Goede Doelen Dag (een ingekomen bericht)

Zaterdag 21 november was het een gezellige drukte in De Voorhof. Voor de 21e keer was er Goede Doelen Dag. Er werd van alles verkocht, er werden spelletjes gedaan en auto’s gewassen.
Aan de koffietafel werd een wedstrijd appelschillen gehouden. Teuni Brak won die wedstrijd. Zij maakte maar liefst een schil van 142 cm. Bij Ontmoeting kon ingeschreven worden op een linnenmand, Maria van Meijeren mocht de mand in ontvangst nemen. In de hal lag een inschrijfkaart op diverse prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven, Ciska  Klooster won de space scooter. Bij de GZB kon er ingeschreven worden op een taart, mw. Van Oosterom mocht de taart mee naar huis nemen. Bij Woord & Daad raadde Bram de Kruijf het gewicht van de stapel kazen. Bram de Groot won de 1e prijs van het sjoelen. In de categorie tot 12 jaar kon Shao de Bondt het beste sjoelen. Buiten stond er een kraan met een spijkerbroek. Gijs de Kruijf bleef er het langst aan hangen. Ook de mensen die bij alle activiteiten een 2e of volgende prijs wonnen, hebben hun prijs in ontvangst genomen.
Het mooiste was, dat we met allerlei verschillende doelen in binnen- en buitenland, toch uiteindelijk één doel hadden nl. het welzijn van onze naaste in nood. We hopen dat het werk van de stichtingen daaraan mag bijdragen.
Aan het einde van de dag werd de opbrengst bekend: € 6.049,00.
Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen, willen we héél hartelijk bedanken. En tot D.V. volgend jaar.

Bedankt!

Zoveel medeleven, zoveel troostvolle woorden.
Zoveel liefdevolle brieven en kaarten.
Wat hebben ze veel voor ons betekend en ons kracht gegeven om door te gaan.
Het was fijn te ervaren dat u zo met ons hebt meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, onze stoere vader en opa

            Willem Methorst

Onze welgemeende dank hiervoor.

                        L. Methorst-Beukers
                        kinderen en kleinkinderen

Pin It