Nieuwe uniformen voor KNA en Mees van Elk gehuldigd, een ingekomen bericht

apr kna1

In De Berichtgever van maart heeft Muziekvereniging Kunst Na Arbeid aangekondigd dat op zaterdagavond 9 april jl. tijdens het jaarconcert in de Milandhof de nieuwe tenues gepresenteerd zullen worden. Bij aanvang van het concert presenteerden alle leden van de drumband en de fanfare zich dan ook in de nieuwe tenues. Het publiek waardeerde het nieuwe tenue met luid applaus. Na de openingsintrada door de Mallet en Percussie Band van KNA werd het publiek getrakteerd op een afwisselend programma van alle muzikale disciplines van KNA. Na afloop hield de heer Kwakkenbos van de sponsor het Rabo Dichtbijfonds een toespraak en wenste de muziekvereniging heel veel plezier met de nieuwe tenues.

Op dezelfde avond is ook Mees van Elk onderscheiden voor zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging. Hij ontving een oorkonde en een speldje uit handen van wethouder Haring van de gemeente Woerden.

apr KNA2

Mocht u verhinderd zijn geweest op 9 april jl. dan kunt u op Koningsdag alsnog de nieuwe tenues bewonderen. KNA zal dan traditiegetrouw een korte rondgang door het dorp maken.

Dorpsplatform Zegveld

Paul Vonk, secretaris van het DB, heeft voor u de belangrijkste punten die in het Dorpsplatform Zegveld van 22 maart 2016 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website dorpsplatform.zegveld.net.

Presentatie afval appartementen Boschsloot
Een aantal weken geleden is er een presentatie geweest voor de bewoners van de Boschsloot. Zij krijgen een ondergrondse container met een pasje. Er was veel belangstelling voor deze presentatie. De bewoners hebben aangegeven ook graag het GFT afval apart te willen inzamelen. De wethouder heeft toegezegd dat er voor hen een groene container bij het seniorencomplex  wordt geplaatst. Deze is uiteraard dan alleen voor de bewoners van de Boschsloot. .

Nieuws systeem van afvalinzameling
Rond de zomer van 2017 gaat het nieuwe systeem in. Dit zal  niet in de vakantieperiode zijn. De inzameling van papier (KNA) en PMD verloopt prima! Omdat de plastic zakken bij een stevige wind wegwaaien worden in Zegveld haken aan de lantaarnpalen bevestigd (bij de opstelplaatsen).  

Strooien Hazekade
Per abuis is deze winter bij de eerste strooiroute de Hazekade niet meegenomen, daarna wel. Voor het volgend jaar zal voor de begroting geld worden aangevraagd, zodat de Hazekade voortaan gewoon wordt meegestrooid (tussen de Dwarsweg en de Meije)
Afronding sanering verkeersborden
Een werkgroep (vanuit het Dorpsplatform) is bezig geweest om in kaart te brengen welke verkeersborden overbodig zijn, verkeerd staan, etc. De gemeente heeft dit uitgewerkt. De plannen liggen bij de politie ter inzage. Daarna worden de verkeersbesluiten voorbereid en kunnen deze worden gepubliceerd (is vanwege de wetgeving nodig).

Wegversmalling Middenweg
Het Dorpsplatform heeft er op aangedrongen hiernaar te kijken (nabij laatste woning, links). Wellicht dat een lantaarnpaal of een reflector een oplossing kan zijn.

Herstel schade aan wegen en fietspaden door werken van Oasen
De werkzaamheden van OASEN hebben veel schade aangebracht (fietspad langs de Milandweg, het parkeerterrein van de tennisvereniging, het parkeerterrein van Siveo, de Middenweg, Dwarsweg en de Hazekade). Verder heeft  een stuk fietspad, nabij de brug bij de Milandweg, geen normaal wegdek , terwijl het werk toch al lang af is. De gemeente gaat binnenkort een inspectie houden  in verband met de werkzaamheden van  Oasen. Dit bedrijf  zal de schade aan wegen e.d. moeten betalen.

Opvang vluchtelingen in gemeente Woerden, effecten voor kern Zegveld.
Waarschijnlijk zal de gemeente Woerden een aantal statushouders/vluchtelingen op moetenvangen. Op basis van het aantal inwoners zullen er wellicht 150 statushouders in de dorpen worden gehuisvest. Voor Zegveld zouden dat er tussen de 20 en 30 zijn. De gemeente zal hierover in overleg treden met het Dorpsplatform en belooft het dorp direct vanaf het begin in de ontwikkelingen mee te nemen, zodat het dorp niet door de ontwikkelingen wordt overvallen.
Informatieavond Nijverheidsbuurt
Er is voor de Nijverheidsbuurt een plan  opgesteld, waarmee de grote meerderheid van de ondernemers van de Nijverheidsbuurt het eens is. Het voornemen van de gemeente is om de Nijverheidsbuurt volgend jaar meteen ook op te hogen. De weg wordt iets breder om de vrachtauto’s die naar Kruijt moeten de bocht te kunnen laten nemen. Het parkeerterrein wordt ingericht met twee dubbele rijen voor personenauto’s. De rest blijft vrij om het draaien van vrachtauto’s mogelijk te maken en voor chauffeurs die even pauze willen houden.  

Locatie Pionier
De sloop van de Waldhoorn (Pionier) is nu wel in zicht. Het is de bedoeling van het Dorpsplatform dat er ‘levensloopbestendige’’ woningen worden gerealiseerd. De gemeente staat positief tegenover dit voornemen. De bestemming is hiervoor al aangepast. Om de vleermuizen die in de spouw van het gebouw zitten een nieuw onderkomen te geven zijn er  vier omwonenden  bereid gevonden om een vleermuizenkastje bij hun huis te laten plaatsen.

Bestuurswisseling DB
- Piet Bremmer zal in juni a.s. aftreden omdat hij in het bestuur van Zegveld Zorgt gaat zitten.
- Paul Vonk zal na 16 jaar aftreden als secretaris. Paul is sinds de oprichting (2000) secretaris van het Dorpsplatform Zegveld. Omdat Paul sinds januari jl. voor de gemeente Woerden werkt, kan hij de functie van secretaris niet langer uitvoeren, omdat deze twee taken onverenigbaar zijn.
Het DB gaat zoeken naar vervangers, dus bewoners, wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid van ons dorp, meldt u dan aan bij Piet Brak of Paul Vonk. Zij kunnen u alles vertellen over de vacatures.

Onderhoud en wisselplaatsen Middenweg (tussen Rondweg en Meije)
Het Dorpsplatform wil 6 wisselplaatsen langs de Middenweg laten aanbrengen. Dit kost 60 duizend euro en dat geld had de gemeente bij het opknappen van de Middenweg niet. Het Dorpsplatform vindt dat er toch iets moet gaan gebeuren. Deze wens zal worden ingebracht bij de behandeling van de begroting. Dan zal bekend zijn of het geld er komt (of niet).
Burgerinitiatief Duurzaam Woerden
Het burgerinitiatief wil Duurzaamheid in Woerden wat meer van de grond proberen te krijgen. Er is een startbijeenkomst geweest. Voor 5 projecten zijn mensen gevonden om het project te realiseren. Zonne-energie wordt qua kosten nu concurrerend met fossiele brandstoffen. Het burgerinitiatief gaat proberen ook op huurhuizen zonnepanelen te leggen. Hier zijn meerdere partijen voor nodig, waaronder natuurlijk de woningbouwvereniging GroenWest. Dit najaar is er hopelijk meer bekend. Daarnaast zijn er boeren die zonnepanalen op grote schuren leggen. Het idee is om als particuliere woningbezitter een overeenkomst te sluiten met de boer van wie je de energie afneemt.
Zie voor verdere informatie de website: Duurzaamwoerden.nl. of google op ‘’zonopdemeije’’.

Evaluatie oud en nieuw
Er was dit jaar minder overlast dan in de vorige jaren. De persoonlijke brief aan kinderen heeft hierbij geholpen. Ook de jeugd trekt meer en meer naar de Milandhof (dank Milandhof en Siveo!). Een vuurwerkvrije zone lijkt niet voor de hand te liggen, omdat de handhaving daarbij een probleem is en het nu toch ook al rustiger is. Het heeft daarom niet veel zin om er veel energie in te steken.

Overleggroep alcohol- en drugsgebruik
In de vorige Berichtgever heeft hierover een stukje gestaan. Er zijn toch wat signalen dat er sprake is van harddruggebruikers. De jongerenwerker gaat samen met een groepje vanuit het Dorpsplatform en Zegveld Zorgt over dit punt praten.

Verkeersvisie
In september a.s.  moet er een verkeersvisie liggen  voor de periode tot 2030. De gemeente wil deze met een actieve inbreng van burgers tot stand brengen. Vijf bewoners uit Zegveld zullen (via loting) worden benaderd om hierin mee te denken. Ook vanuit het Dorpsplatform en de ondernemersvereniging zal  denkkracht worden geleverd.

Vergaderdata 2016:
6 juni
19 september
21 november

Eerste ledenvergadering van Zegveld Zorgt voorspoedig verlopen

Op woensdag 6 april jl. was de eerste ledenvergadering van Zegveld Zorgt. De opkomst was deze avond minder dan bij de oprichtingsvergadering, maar met 80 leden in de zaal was de werkgroep Zorg van het Dorpsplatform uiterst tevreden.

apr HenkOskamOp de agenda stonden ondermeer het vaststellen van de statuten en de bestuursverkiezing, onderwerpen die afgehandeld moesten worden om met de zorgcoöperatie definitief van start te kunnen gaan.
De werkgroep Zorg heeft zeven inwoners bereid gevonden een bestuursfunctie bij Zegveld Zorgt te aanvaarden. Annemiek van der Beek, Geertje Bol, Piet Bremmer, Henri Goes, Hans van Kesteren, Theo Nieuwendijk en Mariëtte Rietveld staan klaar om als bestuurslid aan de slag te gaan. Het voorstel om hen tot bestuurslid te benoemen werd door de leden unaniem overgenomen. Henri Goes wordt voorzitter, de andere bestuursfuncties zullen binnenkort onderling worden verdeeld.
Op deze eerste ledenvergadering kon worden gemeld dat het aantal leden inmiddels gegroeid is tot 234; bij de oprichtingsvergadering op 16 februari waren dat er 130. Een groei naar 300 leden of meer ligt in de verwachting.

Belangrijk nieuws was de mededeling dat Zegvelder Henk Oskam de dorpsconsulent wordt. Henk Oskam is tijdens de selectieprocedure naar voren gekomen als de persoon die het beste in het profiel van deze functie past. Voor Henk is het niet alleen een nieuwe baan, maar ook een nieuw beroep. Vorig jaar heeft hij de HBO-studie ‘Maatschappelijk Werk en Dienstverlening’ met succes afgerond. Hij is iemand die het dorp goed kent. Wanneer Henk officieel start met zijn werkzaamheden als consulent wordt nog bekend gemaakt. Binnenkort begint hij met een inwerk- en opleidingstraject.

Verder kon de werkgroep Zorg meedelen dat er wat schot komt in de plannen voor de bouw van levensloopbestendige huurwoningen op de plaats van de voormalige school De Pionier aan de Clausstraat. Woningbouwvereniging GroenWest is erg geïnteresseerd in het plan en is momenteel bezig met een haalbaarheidsonderzoek. Belangrijk is dat inwoners die in aanmerking willen komen voor zo’n woning, zich laten inschrijven bij WoningNet. Een berichtje naar het bestuur van het Dorpsplatform of naar het bestuur van Zegveld Zorgt, dat men op zoek is naar een levensloopbestendige woning, zou ook fijn zijn. Beide organisaties staan dan sterker in hun pleidooi voor spoedige realisatie van het complex.

Willibrord Milandschool knapt het schoolplein op, een ingezonden berichtapr Milandschool

Op 11 en 12 maart jl., in het kader van NLdoet, hebben ouders en kinderen het schoolplein van de Milandschool opgeknapt. Het straatwerk werd door de ouders uitgevoerd, terwijl de kinderen met kapotte tegels een mozaïek mochten maken rondom de boompjes. Maar niet alleen het schoolplein werd aangepakt, ook de tuin is onkruid vrij gemaakt en er is flink gesnoeid. In de school hebben de deuren en kozijnen een laagje verf gekregen zodat alles er weer als nieuw uitziet. Het resultaat is prachtig geworden.

OVZM komt bijeen in Eetcafé De Halve Maan

Op 12 april jl. kwam de Ondernemingsvereniging Zegveld De Meije bijeen voor een bedrijfsbezoek aan Eetcafé De Halve Maan in De Meije.
Aart en Elly van Hanswijk hebben vijf jaar geleden het eetcafé weer nieuw leven in geblazen. Elly vertelde de aanwezige ondernemers een zeer boeiend verhaal over de historie van De Halve Maan en over de totstandkoming van het nieuwe gebouw. Binnen ziet het er nog steeds uit als een gezellige huiskamer en die sfeer vindt Elly ook heel belangrijk. Trots is zij op het gebruik van diverse streekproducten uit Zegveld en die konden natuurlijk tijdens dit bedrijfsbezoek ook geproefd worden! De ondernemers vonden het een topavond!

Lentegroet Joraiapr Lentbloemetje Jorai

Vrijdag 18 maart kwamen de leerlingen van groep 1,2 en 3 van School met de Bijbel Jorai weer langs bij de 68+-ers van onze gemeente voor de jaarlijkse lentegroet!
Bij de deur zongen ze een liedje over de lente. En dat liedje ging als volgt:

Weet je dat de lente komt
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.
De eerste zonnestralen, ze tintelen op je huid.
De eerste bloemen, de eerste vogel fluit.
Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt.
Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit.

Er liggen bolletjes in de grond.
Er liggen bolletjes in de grond.
Te slapen, te slapen.
Er liggen bolletjes in de grond.
Overal in het rond.
Wakker worden, wakker worden.
Alle vogeltjes zingen.
Alle vogeltjes fluiten.
Zet de bloemetjes buiten.

Foto: Sander, Dave, Bram en Matthias. Op de voorgrond Sven. Verder mevr. Van Briemen en Annemarie Vennik met in de buggy Eloïse.

Voorjaar op basisschool ‘Jorai’, een ingekomen bericht

De lokalen van groep 1 en 2 zijn de afgelopen weken veranderd in een tuincentrum. In de kas werden de zaadjes gezaaid, aardappels gepoot en plantjes gepland. Natuurlijk moest daar wel goed voor gezorgd worden. Zo ging er van alles groeien en bloeien. Ook stond er een bloemenkraampje in de klas. Hier werden bloemen, boeketten en zaadjes verkocht. Natuurlijk werden deze netjes ingepakt en soms zelfs voorzien van  een handgeschreven  kaartje. Er werd door de leerlingen druk overlegd hoe duur spullen nu moesten zijn en zo kwam er heel wat geld in de kassa van de winkel. De klas werd versierd door werkjes van de kinderen met tulpen, blauwe druifjes en nog meer kleurrijke bloemen. In de bouwhoek werden stellingen gebouwd waarop we de bloemen konden uitstallen en later gingen de kinderen zelfs aan de slag met het bestraten van een tuintje!
Tijdens dit thema hebben de kinderen veel nieuwe woorden geleerd en keken ze in verwondering naar de pracht van de natuur. In heel Zegveld mochten we ook bloembolletjes uitdelen. Het lentefeest is ieder jaar weer een hoogtepunt voor kinderen én ouderen.
Met veel plezier hebben wij over het thema ‘voorjaar’ gewerkt en dat wilden wij graag met u delen!

Hartelijke groet van alle kinderen en kleuterjuffen van groep 1 en 2 van basisschool ‘Jorai’.

‘Zegvelderie’ wordt ‘Zegveld Zomert’

apr Zegveld ZomertTijd voor vernieuwing! De CSZ wil een leuk, hedendaags, zomers evenement neerzetten en verandert de alom bekende naam ‘Zegvelderie’ in ‘ZegveldZomert’. Arjan Ton, voorzitter van de CSZ, legt uit waarom voor een nieuw concept en nieuwe naam is gekozen.
“Jarenlang heeft de Zegvelderie een groot aantal mensen uit de regio naar Zegveld weten te trekken. Wij zien echter de laatste jaren dat er steeds minder mensen vanuit de regio naar de Zegvelderie toe komen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er in de periode dat de Zegvelderie plaatsvindt enorm veel evenementen worden georganiseerd waardoor mensen keuzes gaan maken. Het wordt steeds meer een ‘Zegvelds feestje’. Dat heeft ons doen besluiten om het roer om te gooien. De kramen en de knock-out show zullen verdwijnen, maar het sportieve aspect vinden we erg leuk, trekt veel mensen, brengt een leuke sfeer en houden we er dus ook graag in,” aldus Arjan Ton.
In de nieuwe opzet zullen alle activiteiten plaatsvinden op het parkeerterrein naast ‘De Florijn’, vóór en naast Gasterij de Milandhof. Het plein achter De Milandhof wordt niet meer gebruikt. Hiermee probeert de CSZ het evenement wat compacter en daardoor nog gezelliger te maken. Dit jaar wordt wel weer een beachvolleybaltoernooi georganiseerd, maar er zijn twee belangrijke nieuwe elementen aan het evenement toegevoegd; dat is een jaarlijks wisselend thema en de zogenaamde ‘foodtrucks’. Deze foodtrucks presenteren vanaf 13.00 uur verschillende specialiteiten, zo hebben wij onder andere een sap-truck, een bbq-truck en een broodjestruck gecontracteerd. Het thema van dit jaar wordt ‘BEACH’. De strandbeleving wordt extra benadrukt door DJ Johan, een loungezône met palmbomen en aan het eind van de middag, na de finale van het beachvolleybaltoernooi, een optreden van de band Orange Grove. Voor de jeugdige bezoekers komt er een tweeëndertig meter lange stormbaan, die met mooi weer wordt uitgevoerd met een waterelement. Voor oudere jongeren wordt een Jeu de Boules toernooi georganiseerd.
‘Oude bekenden’ als de kinderrommelmarkt, aquabubbles, springkussen en een klimelement voor de allerkleinsten zullen natuurlijk niet ontbreken en ook de bungeetrampolines zijn weer aanwezig. De brandweer zorgt voor leuke demonstraties met een spelelement. “Wij denken hiermee een afwisselend programma voor zowel jong als oud te hebben gemaakt en hopen op een warm en zonnig evenement,” aldus een enthousiaste Arjan.
‘Zegveld Zomert’ zal plaatsvinden op 18 juni a.s. van 11.00 uur tot 21.30 uur. Het exacte programma staat in het speciale programmaboekje dat huis-aan-huis wordt bezorgd en in De Berichtgever van mei en in de Woerdense Courant wordt gepubliceerd.

Nienke Gorter-Houtman de nieuwe stadsdichter?apr Nienke Gorter

Op 2 april ontvangen we een mailtje van Nienke Gorter-Houtman met het volgende bericht:
“Gisteravond heb ik tijdens Nachtcultuur in Woerden een gedicht mogen voordragen over Zegveld, omdat ik één van de vier genomineerden ben om de nieuwe stadsdichter van Woerden te worden. Tijdens nachtcultuur hebben de genomineerden een opdracht gekregen voor een nieuw gedicht, dat voorgedragen moet worden op het Dichtersbal op 22 april in het Klooster in Woerden. Die avond zal een jury beslissen wie de nieuwe stadsdichter zal worden.
Het bijgevoegde gedicht heb ik voorgedragen voor nachtcultuur. Dit is tevens het streekgedicht dat ik heb ingestuurd als sollicitatie, het gedicht dat mij een nominatie heeft opgeleverd.”
De Berichtgever wil Nienke van harte feliciteren met haar nominatie en wij hopen natuurlijk dat wij in de volgende Berichtgever kunnen melden dat zij de nieuwe stadsdichter is geworden. Heel veel succes toegewenst.  
Versiervogel
Met de ene voet
De andere passerend
De hand tastend in mijn zak
Valt mijn oog
Op druipend nat
Met wit en bruin
Bellen trekkend
Op de ruit
Die mijn schoonmoeder
Gisteren nog lapte
Ooievaars lappen niet
Verspreiden slechts
Cloacaal vocht
Op de kerk, bij de bocht
Gemikt tussen de strepen
Van het enige zebrapad
Dat Zegveld rijk is
En op de buitenspiegel
Van mijn nieuwe buur
Als met groots vingerverf
Wordt het dorp verfraaid
Geen kindjes maar klodders
Gestrooid door het ooikonvooi
Grote vogels
Grote fletsen
Overal verspreid
Je kan klagen
Je kan kletsen
Maar toch ben ik verblijd
Die poep
Die hinkelvogel-kuikentjes-poep
Smeuïg, smeerbaar, ovaal
Siert het Zegvelds straatbeeld
Als ballonnen
Overal

Voor u gelezen Fotoarchief Digoprint en Studio 30

Na het overlijden van Goof van Erkel, eigenaar van Digoprint in Woerden en Studio 30 in Zegveld, dreigde het fotoarchief te worden vernietigd. Diana Beekhuijzen, partner van Goof, kon dat niet over haar hart verkrijgen en heeft het fotoarchief opgekocht. Op verzoek duikt Diana nu het archief in om de negatieven van studio- en trouwreportages uit de periode 2000 – 2014 aan voormalige klanten te overhandigen. Bent u geïnteresseerd in de negatieven van destijds gemaakte studio- en/of trouwreportages dan kunt u een verzoek indienen bij Diana Beekhuijzen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De onbekende familie is bekend

apr Fam Van Der WindDe Polderzaal van Gasterij De Milandhof was nodig om alle mensen een plek te kunnen bieden bij de middag van Welzijn Zegveld over de onbekende bekende Zegveldse familie. Er was dan ook door deze familie flink reclame gemaakt om naar deze middag te komen, zonder zichzelf te verraden. Familie, vrienden, bekenden, oud-Zegvelders, velen waren uitgenodigd. Maar nu mag het verteld worden. De familie Van der Wind was dit keer de onbekende bekende Zegveldse familie. De presentatie was in handen van Jan van der Wind en zijn zus Greet van Ingen-van der Wind. Aan de hand van foto’s werd hun familieverhaal verteld en de zaal lag menigmaal in een deuk van het lachen om de anekdotes die verteld werden. Zeker voor de wat oudere Zegvelders een bron van herkenning. Ook had de familie een kleine tentoonstelling gemaakt van oude familiespulletjes, zoals o.a. een oude doopjurk. Evenals voorgaande jaren had Jos Didden de foto’s keurig ingescand voor een beamer presentatie.
Ook dit keer weer een heel geslaagde middag van Welzijn Zegveld. Menigeen is nu al benieuwd wie volgend jaar de onbekende bekende familie zal zijn. U misschien?

Wietske 16 ……. 100.000 liter melk

Het was een drukte van jewelste op zaterdag 9 april aan de Rondweg 24 bij de familie Van Dam. Ja, het was die dag ook De Boer Op, maar ook een huldiging! Koe Wietske 16 had een productie van 100.000 liter melk bereikt. Onder toeziend oog van heel veel belangstellenden, waaronder burgemeester Molkenboer, mocht spreekstalmeester van de koeienkeuring op de koeienmarkt, Jan van Zijtveld de koe huldigen. Met het omhangen van een keurig rood-wit-blauw lint was de huldiging een feit. En natuurlijk waren er bloemen voor Neeltje van Dam. apr Wietske 16
Wietske 16 is geboren op 12 april 2003 als dochter van vader Obu Ferdinand 71 en moeder Wietske 11. Voor Zegveld was het vanaf 1970 de 52-ste koe met een productie van 1000.000 liter melk. Wietske 11 is zoals dat heet een roodbonte koe en heeft in haar leven acht maal gekalfd. Nog één dochter van haar loopt in de stal. Volgens eigenaar Arjan van Dam is het een koe met karakter. “Zij laat zich niet aan de kant duwen”. Arjan heeft op dit moment 95 koeien in de stal lopen. Samen met zoon Jan verzorgt hij de beesten. Als vader en zoon het niet helemaal eens zijn over de bedrijfsvoering, dan heeft Neeltje de beslissende stem. En soms valt die beslissing in het voordeel van manlief Arjan uit, maar ook wel eens in het voordeel van zoon Jan. Het wordt er voor de boeren niet makkelijker op. Sinds de melkquotum vrij is, is de melkproductie enorm gestegen en is er zelfs een overschot. Dit heeft weer zijn weerslag op de melkprijs, die op dit moment erg laag is voor de boeren. Arjan vertel: “Een veearts van het ULP, het Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk, vindt dat veel mensen weinig kennis hebben van dieren, met name op de boerderij’. Hopelijk hebben veel mensen deze kennis weer wat bijgespijkerd, want De Boer Op trok al met al zo’n 500 bezoekers. Uiteraard ook felicitaties van De Berichtgever voor Wietske 16 en daarmee ook aan Arjan, Neeltje en Jan van Dam. Wij drinken er een glas melk op!

Kom naar de Campina Boerderijdagen 2016!, een ingekomen bericht

apr DansendeKoeienWil je meedoen aan de boerenstormbaan of het melkbusheffen? Kom dan naar de Campina Boerderijdagen 2016. Dit zijn leuke en actieve dagen vooral voor gezinnen met kinderen tot ca. 12 jaar, maar uiteraard is iedereen van harte welkom.

Wat is er te doen?
* springkussen
* rondkijken op de boerderij
* koeskippy
* laat je schminken als koe of varken
* zuivel van Campina
* koffie/thee/pannenkoeken/ijsje (tegen betaling)

Op vrijdag 6 mei 2016 van 10.00 tot 16.00 uur doen Bert en Jeannette Vergeer, Meije 264, 2421 ND Nieuwkoop (Zegveld) mee aan de Campina Boerderijdagen 2016. U bent van harte welkom! Voor meer informatie zie: www.campina.nl

Terug in de tijd... Molenweg 5

Elisabeth Benschop-Hoogeveen verkoopt de woning aan slager Andries Tuls uit Woerden. Andries (Dries) Tuls (geboren 24 februari 1907 te Bodegraven, overleden 19 januari 1972 te Enschede) is op 11 november 1932 te Bodegraven getrouwd met Maria van Eijk (geboren 16 augustus 1909 te Ouderkerk aan de IJssel, overleden 28 februari 1997 te Enschede). Ook komt bij hen inwonen de uit Rietveld afkomstige moeder van Maria van Eijk. Dit is Raampje van Eijk-Kwakernaak (geboren 3 februari 1883 te Bleiswijk, overleden 13 januari 1985 te Ouderkerk aan de IJssel). Raampje was op 28 april 1904 te Hillegersberg getrouwd met Pieter van Eijk (geboren 13 januari 1873 te Moordrecht, overleden 12 maart 1937 te Bodegraven). Ook heeft nog heel kort Jan van Eijk, een broer van Maria van Eijk, ingewoond.apr Molenweg 5
Andries Tuls blijft maar een paar jaar in Zegveld wonen. In deze periode neemt hij de slagerij waar van slager Gerrit Burggraaf (‘Dikke Gert’) die op 19 mei 1949 te Zegveld was overleden en op dat moment geen opvolging had. Geslacht werd er onder andere in een slachterij achter de woning aan de Molenweg 5. Toen dochter Gerrie Burggraaf trouwde met Eldert (Elt) van der Laan nam Elt de slagerij over. Andries Tuls verhuisde per 19 september 1951 naar Hoorn en verkocht de woning Molenweg 5 aan Jan Cornelis Muijs.

Groentehandelaar Jan Cornelis Muijs (geboren 31 december 1911 te Linschoten, overleden 3 februari 1965 te Zegveld) was op 2 juni 1938 te Woerden getrouwd met Evertje Burger (geboren 15 september 1907 te Bodegraven, overleden 15 december 1964 te Zegveld). Per 27 oktober 1952 kwamen zij vanuit Woerden aan de Molenweg 5 wonen. Ook de schoonouders van Jan Cornelis Muijs kwamen bij hen inwonen. Dit waren Gijsbert Burger en Kaatje van Wensveen. Gijsbert (geboren 18 oktober 1880 te Bodegraven, overleden 13 mei 1964 te Zegveld) was op 14 december 1906 te Bodegraven getrouwd met Kaatje (geboren 3 oktober 1881 te Zwammerdam, overleden 21 november 1961 te Zegveld). Kaatje Burger-van Wensveen was een nogal dominante vrouw. Dit heeft wel een stempel gedrukt op het gezin van groenteboer Muijs.

Toen groenteboer Muijs in Zegveld kwam, had hij nog geen auto om van daar uit zijn groente te verkopen. De groente werd verkocht vanuit een wagen met een paard er voor. Het was geen gemakkelijk paard. Toen hij met zijn paard en wagen bij de driesprong bij het Branderpad kwam (vroeger de weg met de lanen naar de boerderijen aan de huidige Rondweg), schrok het paard zo enorm dat het steigerde en achteruit ging lopen en de hele handel het water in ging. Meerdere keren is het voor gekomen dat het niet goed ging met het paard. Daarop besloot Muijs zijn rijbewijs te gaan halen en werd vervolgens zijn eerste auto gekocht, een driewieler.

Naast de verse groente die in de winkel werd verkocht, kon men er ook blikgroente kopen. Zelfs nasi in blik was te verkrijgen. Verder kon men er terecht voor snoepjes. De winkel van groenteboer Muijs was ook de eerste winkel waar gazeuse limonade werd verkocht. Ook hing buiten aan de muur een reclamebord voor Amstel bier.

Rond 1963 is groenteboer Muijs gestopt met zijn zaak. De groenteauto werd verkocht en een luxe auto er voor in de plaats aangeschaft. Muijs ging werken bij de Heidemaatschappij. Hij werkte hier in de polder bij de ruilverkaveling met o.a. Jan Stigter en zijn baas was de Zegvelse heer Arntz.

Na het overlijden van Jan Cornelis Muijs worden zijn kinderen Sijgje Wilhelmina en Gijsbert Muijs eigenaar van de woning Molenweg 5.
Sijgje Wilhelmina (Sijt) Muijs (geboren 3 maart 1941 te Woerden, overleden 5 november 2010 te Woerden) is op 10 augustus 1961 te Zegveld getrouwd met Hendrik (Henk) Heemskerk (geboren 24 januari 1939 te Zegveld). Gijsbert Muijs (geboren 4 oktober 1946 te Woerden, overleden op 15 november 2007 te Rotterdam) blijft wonen aan de Molenweg 5. Zijn zus Sijt en zwager Henk, die woonden in een houten noodwoning aan de Molenweg 48, komen ook naar Molenweg 5. Twee jaar later krijgen Sijt en Henk een huis aangeboden aan de Molenweg 14 en verhuizen zij daar heen. Gijs verhuist naar Bodegraven. Hij wordt zetbaas van een groentewinkel aldaar.

Per 6 oktober 1967 wordt de woning tijdelijk betrokken door Evert Muijt. Dit in verband met de bouw van zijn nieuwe woning aan de Hoofdweg 23. Evert Muijt (geboren 2 maart 1917 te Kamerik, overleden 25 december 1980 te Zegveld) is op 25 februari 1943 te Zegveld getrouwd met Grietje van den Dool (geboren 9 november 1919 te Zegveld, overleden 15 september 2006 te Zegveld). Op 30 januari 1968 gaan zij naar hun nieuwe woning aan de Hoofdweg 23.

De laatste bewoners van Molenweg 5 zijn Cornelis van Westerhuizen  en zijn vrouw Catharina van Elk. Per 13 maart 1968 kwamen zij van Hoofdweg 1. Dit in verband met de sloop van hun woning Hoofdweg 1 voor de reconstructie van de hoek Hoofdweg/Molenweg en de nieuwbouw bij fietsenhandel Stoof. Cornelis van Westerhuizen (geboren 21 mei 1917 te Nieuw-Vennep, overleden 30 juli 1993 te Haarlem) is op 24 november 1949 te Zegveld getrouw met Catharina van Elk (geboren 9 februari 1926 te Zegveld, overleden 16 april 2007 te Nieuw-Vennep). Per 7 januari 1969 verhuizen zij naar Nieuw-Vennep in de Haarlemmermeer.

De woning Molenweg 5 wordt daarna afgebroken en gestart kon worden met de bouw van de woningen aan de huidige Julianalaan.

Buurtpreventie

In de gemeente Woerden zijn inmiddels diverse WhatsAppgroepen voor buurtpreventie opgericht. Maar wat is een buurtpreventie WhatsAppgroep? Met een WhatsAppgroep op een smartphone kan aan meerdere personen tegelijk een bericht worden gestuurd. Indien een verdachte situatie of verdacht persoon wordt gesignaleerd kunnen meerdere personen uit die WhatsAppgroep daarvan op de hoogte worden gebracht en al naar gelang de ernst van de melding kan direct de politie worden ingeschakeld.
Elly van Hanswijk is de initiatiefneemster van de buurtpreventie WhatsAppgroepen in de Meije. Elly: “Eind 2015 ben ik samen met een aantal buurtbewoners gestart met het opzetten van één WhatsAppgroep in De Meije, maar al gauw bleek dat splitsing van de WhatsAppgroep in één voor de Bodegraafse en één voor de Zegveldse Meije praktischer was. Inmiddels heeft de Bodegraafse WhatsAppgroep 135 en de Zegveldse 75 deelnemers. Met behulp van de WhatsAppgroep proberen we het aantal inbraken of pogingen daartoe in de Meije terug te brengen en met positief resultaat. De groepen functioneren heel goed, verdachte situaties, personen of auto’s worden snel en effectief in de app geplaatst en de beheerder en/of mede-beheerder van de WhatsAppgroep kunnen direct contact opnemen met de wijkagent als dat nodig is. Alle deelnemers (op vrijwillige basis) hebben bij aanmelding overigens een gebruiksprotocol ontvangen en weten wanneer en hoe meldingen dienen plaats te vinden. Dat is belangrijk om ‘vervuiling’ van de WhatsAppgroep te voorkomen. Minder belangrijke meldingen zoals bijvoorbeeld gevonden voorwerpen kunnen gemeld worden via de facebooksite ‘De Meije buurtpreventie’ waar ook alle WhatsAppdeelnemers zich voor kunnen aanmelden”, vertelt Elly.
De Stichting Meijebelangen en het Buurtcomité De Stichtse Meije staan volledig achter dit initiatief en zouden net als de WhatsAppgroepengebruikers in de Meije graag zien dat de WhatsAppgroepen in de Meije aansluiting krijgen richting Zegveld en Woerdense Verlaat. Oprichting van WhatsAppgroepen zoals Hazekade, Dwarsweg, Molenweg, Milandweg en Middenweg kunnen voorkomen dat verdachte personen en/of auto’s via de uitvalswegen uit het zicht verdwijnen. Initiatiefnemers in Zegveld of omgeving kunnen op de internetsite www.wabp.nl informatie vinden omtrent het oprichten en beheren van een WhatsAppgroep Buurtpreventie.

Welzijn Zegveld

Fietsen
Donderdag 14 april is het fietsen weer van start gegaan. Elke 2e en 4e donderdag van de maand om 13.00 uur vanaf de Milandhof. Wilt u eens proberen of het iets voor u is, maar denkt u dat de afstand te ver is, de route kan altijd worden aangepast.

Yoga
Yoga is verplaatst van de woensdagmiddag naar de dinsdagmiddag, vanaf 16.00 uur in de Meijezaal van de Milandhof. Meld u aan of kom gerust eens vrijblijvend een les meedoen om te kijken of het iets voor u is.

Zegvelds uitje 8 juni
Op woensdag 8 juni gaan we met de bus naar ’t Veluws Zandsculpturenfestijn in Garderen. Zie voor verdere informatie de advertentie in deze Berichtgever.
Het thema van de Zandsculpturen in Garderen is ‘de wereld van Rien Poortvliet’ en spreekwoorden. Rien Poortvliet zag zichzelf als een tekenend verhaalverteller. Zijn tekeningen vertellen voor het grootste deel het verhaal, hooguit in combinatie met een kleine titel of opschrift. En…altijd valt er iets te ontdekken of te genieten, iets om je over te verbazen of te verwonderen.
Geef u snel op, want vol is vol!

Bedankt!

Tijdens mijn ziek zijn, ziekenhuisopname en operatie heb ik heel veel kaarten ontvangen met lieve en bemoedigende woorden. Ook op andere manieren heb ik veel reacties gehad, zowel telefonisch als mondeling. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor het medeleven. Het heeft mij en mijn gezin bijzonder goed gedaan. Dank u/jullie wel.

Gerda Jansen-van Deursen

Pin It