Zegveld Zomert

jun zegveldZomert 1jun zegveldZomert 2

jun zegveldZomert 3 jun zegveldZomert 4

De 100ste Nijmeegse Vierdaagse

Op 16 juli 2016 gaat de 100ste Nijmeegse Vierdaagse van start. Een meerdaagse wandelprestatietocht waaraan jaarlijks 42.000 wandelaars deelnemen. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een glorieuze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen. De redactie van De Berichtgever is bekend met het feit dat er jaarlijks een aantal Zegvelders het Vierdaagsekruis opgespeld krijgt en omdat het dit jaar de 100ste Nijmeegse Vierdaagse is nodigt de redactie van De Berichtgever alle Zegveldse deelnemers uit een foto in te sturen van een bijzonder moment tijdens deze wandeltocht. Natuurlijk verneemt de redactie ook graag waarom deze foto zo bijzonder is. Een selectie van de ontvangen foto’s met onderschrift wordt opgenomen in het september nummer van De Berichtgever.

Dorpsplatform Zegveld

Paul Vonk, waarnemend secretaris van het DB, heeft voor u  de belangrijkste punten die in het Dorpsplatform Zegveld van 6 juni 2016 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Dorpsagent Rinus met pensioen
De vergadering heeft stilgestaan bij het afscheid van onze onvolprezen dorpsagent, Rinus van der Does. Rinus kwam 5 jaar geleden als dorpsagent naar Zegveld. Zijn titel ‘’dorpsagent’’ is door de tijd een geuzennaam geworden. Rinus was benaderbaar, laagdrempelig, had altijd een luisterend oor, schreef niet meteen bonnen (maar ging eerst in gesprek) kende de mensen en was een vraagbaak voor iedereen. Kortom een waarvoor het dorp veel respect had en die er mede voor zorgde dat veiligheidsgevoel in het dorp de laatste jaren is toegenomen. Het dorp zal Rinus dan ook node missen! Rinus heeft onder een warm en luid applaus afscheid genomen van het Dorpsplatvorm Zegveld. Jeroen van Beek zal voorlopig zijn opvolger zijn.

Wisselplaatsen Middenweg
Voor het realiseren van de Wisselplaatsen is binnen de begroting van de gemeente geen geld beschikbaar. Het Dorpsplatform heeft het onderwerp echter wederom op de agenda laten zetten. Onlangs  is er een schouw geweest met de gemeente Woerden. Er wordt inmiddels toch weer op het plan gestudeerd. Ook de onveilige brug over de Middenweg, richting de Meije, is bij de gemeente aangekaart.  

Hondenbeleid
Er is een werkgroep hondenbeleid geformeerd, waarin hondenbezitters en niet hondenbezitters zitten. De werkgroep heeft overleg gehad met de gemeente. De conclusie uit dit overleg is dat het oude beleid van het Dorpsplatform Zegveld van een aantal jaren geleden weer wordt ingevoerd, eerst voor een proefperiode van een jaar. Dit wordt nu verder uitgewerkt en er komen extra afvalbakken en paaltjes.  

Strooiroute Hazekade
De Hazekade, tussen de dwarsweg en Meije, richting de school, staat nu vast op de strooiroute!!!

Bekendheid Dorpsplatform Zegveld
Uit een enquête is gebleken dat het Dorpsplatform Zegveld binnen de gemeente Woerden het beste scoort als het om de bekendheid gaat. Van de Zegveldse inwoners heeft 14% aangegeven het Dorpsplatform Zegveld te kennen en 74% van de Zegvelders weet bovendien wat het Dorpsplatform Zegveld doet. Een prachtige score waar het Dorpsplatform Zegveld natuurlijk erg blij mee is, want het dorp, daar doen wij het voor.

Schade aan wegen en fietspaden OASEN
OASEN heeft inmiddels de meeste schade hersteld. De gemeente voert nog een  controleronde uit om de laatste punten (aanvullen groenstroken/bermen, inrit Siveo, etc.) op te lossen. Indien OASEN toch punten vergeet, dan worden de inwoners uitgenodigd deze vooral bij de klachtenlijn te melden, zodat deze kunnen worden opgepakt.  

Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders
Het Dorpsplatform is in de vergadering door de gemeente uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen omtrent de opvang van vluchtelingen en statushouders. Woerden heeft een aantal opgaven ten aanzien van de opvang van vluchtelingen (AZC) en de huisvesting van statushouders.

In een AZC wonen mensen die als vluchteling zijn geregistreerd. Als een vluchteling een verblijfsvergunning heeft, dan wordt deze statushouder en wordt deze gehuisvest in Woerden of een kern die tot Woerden behoort.  

Het raadsbesluit om een onderzoek te doen naar een opvanglocatie (AZC) is best wel ingrijpend geweest. Er wordt onderzoek gedaan naar de opvang van 300 personen. Een van de voorwaarden is dat in gesprek wordt gegaan met de inwoners. De opvang van de vluchtelingen (AZC) zal in de kern Woerden plaatsvinden. De gemeente vraagt de inwoners om na te denken wat de steun/inzet van hen kan zijn om bij de opvang te helpen.

Met betrekking tot de statushouders (op termijn 400 personen) is besloten dat een deel in de kern Woerden wordt opgevangen, maar dat ook per kern (naar rato van het aantal inwoners) een aantal statushouders moet worden  opgevangen. Dat gaat niet in een keer, maar zal groeien tot en met 2018.    

De gemeente zoekt naar locaties in de kernen en vraagt aan de inwoners of zij mogelijkheden zien hen te huisvesten. Dit zou kunnen door nieuwbouwlocaties te versnellen, leegstaande gebouwen hiervoor geschikt te maken, etc. etc. Helder is dat dit niet ten koste mag gaan van de beschikbaarheid van bestaande sociale huurwoningen.

Vanuit de vergadering van het Dorpsplatform is de suggestie gedaan om een boerderij te kopen en deze geschikt te maken. Ook wordt geopperd om de nieuwbouwlocatie, die al zo lang op zich laat wachten vooruit te trekken. De voormalige openbare school is voor het Dorpsplatform geenoptie, omdat daar ouderenwoningen gepland zijn, waarop ook zal lang wordt gewacht. Het Dorpsplatform vindt dat een snelle integratie noodzakelijk is en de asielzoekers dus niet op één locatie geconcentreerd moeten worden. Dit is ook de opvatting van de gemeente.  

Buurtcomité Stichtse Meije
Het buurtcomité de Stichtse Meije neemt voortaan deel aan de vergaderingen van het Dorpsplatform. Zij heeft in de vergadering de volgende punten ingebracht:
•    Aanvullen bermen in de Meije met gebroken puin;
•    Op tijd repareren van het asfaltdek (brug);
•    Maaien van het hoge gras, met name in de bochten waar geen uitzicht is.

Deze punten worden door de gemeente meegenomen.

Verkeersbordensanering
Er is een werkgroepje, waaronder ook de dorpsagent, die zich met de sanering van verkeersborden heeft bezig gehouden. De verkeersbesluiten zijn gepubliceerd. Er geldt een reactietermijn tot 22 juni 2016. Vanaf 23 juni start de opruimactie. Op de site van de gemeente kan worden bekeken welke borden weggaan, veranderen, etc.  

Signalering alcohol- en drugsgebruik bij jongeren in Zegveld
Zegveld Zorgt zal voor dit onderwerp een speciale thema avond organiseren.

Ontwikkelingen voormalige openbare basisschool de Waldhoorn
Er zijn, kort na elkaar, twee gesprekken geweest met GroenWest over de realisatie van 16 levensbestendige woningen. Door GroenWest wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Belangrijk is dat de inwoners die hiervoor in aanmerking willen komen, zich inschrijven als woningzoekende bij GroenWest.  

Ophanghaken PMD-zakken
Aan de lantaarnpalen bij de verzamelplekken zullen haken worden bevestigd. Aan deze haken kunnen de PMD zakken worden gehangen, zodat deze niet wegwaaien. Dit geldt ook voor de buitengebieden. Bewoners kunnen naar de gemeente bellen als er in de nabijheid van hun woning geen haak bevestigd is.   

Initiatieven glasvezel
In het september nummer van de Berichtgever zal meer informatie over dit onderwerp worden gegeven. Zie ook de website: www.zegveldopglasvezel.nl.  

Vergaderdata 2016:
Maandag 19 september

Maandag 21 november

Rinus van der Does met pensioenjun Rinus van der Does

Maandag 6 juni was het zover. ‘Onze Rinus’ ging met pensioen. ‘Het was een mooi afscheid’, vertelt Rinus. ‘Ik werd met een motor met zijspan als afscheid door Woerden gereden’. En op 8 juni werd het afscheid nog eens dunnetjes over gedaan. Collega’s hadden een hele dag georganiseerd, waarbij hij ’s morgens al met een Porsche werd opgehaald. In Zegveld werd bij Siveo een pitstop gemaakt waar hij werd opgewacht door diverse Zegvelders. Voor Rinus en zijn collega’s was er koffie met wat lekkers er bij dat ze vanwege het prachtige weer buiten aan de picknicktafel hebben genuttigd.

Rinus is in 1974 bij de gemeente Woerden, toen nog gemeentepolitie, begonnen. Uiteraard werd hij eerst naar de politieschool in Leusden gestuurd. Een jaar later zat hij op de motor. Tot zijn pensioen heeft hij als motoragent rondgereden.
De herindeling in 1989 was voor Rinus geen probleem. “Ik vond het wel leuk, omdat het gebied groter werd om in te werken. Ik ging graag naar de buitengebieden. Vanuit Woerden gelijk richting Vleuten/De Meern’. In de loop der jaren is er veel veranderd bij de politie. In 1993 vond de samenvoeging plaats van de gemeentepolitie en de rijkspolitie en werd het regiopolitie. Op 1 januari 2013 zijn in Nederland de regiokorpsen vervolgens opgegaan in de nationale politie. De laatste jaren was Rinus werkzaam voor basisteam De Copen (Politie Woerden, IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater).

Rinus vertelt dat het beleid van de politie erg veranderd is. ‘Tegenwoordig zeggen ze: Het is goed als de bewoners de wijkagent niet kennen. Ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ik vind dat je juist dienstbaar moet zijn aan de bevolking’.
Ik heb het in Zegveld goud gehad. Korte lijntjes, zo van ‘we doen het gewoon’. ‘Je stopte eventjes, je hoorde wat en regelde wat. Dat werkt prima. Het wordt steeds bureaucratischer. Met een gekkigheidje de jeugd aanspreken werkt het beste. Dat is het spel dat je speelt. Hoewel ik niet de wijkagent was, kreeg ik wel van de Zegvelders de ‘titel’ van dorpsagent. Dat vond ik prachtig’. Voorlopig krijgen we geen nieuwe motoragent, het wordt een digitale agent. Wel is er een tijdelijke nieuwe wijkagent aangesteld. Dit is Jeroen van Beek. In november komt er een sollicitatieronde en wordt er definitief een nieuwe wijkagent voor Zegveld benoemd. Inmiddels heeft Rinus Jeroen bij diverse instanties voorgesteld.

Als motoragent was Rinus ook lid van de regionale motorpool. De leden hiervan worden ingezet bij VIP-transporten, voetbalwedstrijden, ambulancevervoer en bijvoorbeeld bij grote sportevenementen zoals de start van de Tour de France en de Giro in Nederland. ‘Dat vond ik prachtig. Zo moesten wij een keer de Filipijnse president naar Schiphol begeleiden. Hij was in Nederland met meerdere wereldleiders geweest voor politiek overleg. Onderweg liet hij ons stoppen bij een soort McDonalds en nam ons allemaal mee om daar een hapje te eten. Daar stonden we dan met deze president aan een tafeltje, om hem vervolgens met alle ceremonieel protocol naar Schiphol te brengen. Zoiets maak je zelden mee’.

Inmiddels heeft Rinus zelf een motor aangeschaft. Dat is toch wel zijn grote hobby. Met zijn vrouw Maartje prachtige tochten maken, dat lijkt hem wel wat. Verder zich ik wel wat er op mijn pad komt, maar voorlopig even niets.

Tot slot geeft Rinus aan alle Zegvelders de volgende raad; ‘Het dorpsgebeuren moet je koesteren. Het ons kent ons gevoel. Dat is goud!’
De Berichtgever heeft Rinus namens alle Zegvelders bedankt door hem het bloemetje van de maand te geven. Rinus, nog heel veel mooie jaren toegewenst.

Start winterseizoen Hervormde Gemeente (een ingekomen bericht)

Elk jaar start in september het winterseizoen van de Hervormde Gemeente in Zegveld. In het winterseizoen zijn er diverse activiteiten, zoals clubs, JV en catechisatie. Op zaterdag 17 september wordt het seizoen geopend met een sportieve middag en ’s avonds een bbq. De sportieve middag zal om 15.00 uur beginnen, alle kinderen uit het dorp in de basisschoolleeftijd zijn hier van harte voor uitgenodigd. Vanaf half 6 is er een bbq waarbij iedereen van harte welkom is. In september volgt hiervoor een opgavestrook bij de huis-aan-huis folder van de Coop. Krijgt u deze folder niet of heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Lianne Spaanderman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Ooievaarsnieuws

Twee jonge ooievaars en hun moeder op één van de twee nesten in een achtertuin aan de Willem Alexanderstraat. Helaasis de boom omgevallen. Het nest met het jonge ooievaartje is in de sloot terechtgekomen. De Stichting Ooievaars Zegveld heeft het jong opgenomen en hoopt het met intensieve zorg te redden.

jun ooievaars1 jun ooievaars2

Volkstuinen te huur 

Het bestuur van de Volkstuinvereniging Zegveld laat weten dat er nog enkele volkstuinen vrij zijn. Indien u geïnteresseerd bent, dan kunt u contact opnemen met Gino Versluis, W. Alexanderstraat 9, tel. 69 18 63.

Het Thomashuis Zegveld in andere (ondernemers-) handen..…

Na (bijna) tien jaar zorg voor de bewoners van het Thomashuis zullen Jeanne en Theo Nieuwendijk op 1 augustus 2016 de sleutel van het Thomashuis officieel overdragen aan de nieuwe ondernemers Rick Voorend en Joanna Dussel. Een terugblik op de afgelopen jaren en een voorzichtige doorkijk richting toekomst met deze vier zorgondernemers vol passie en bevlogenheid.
jun thomashuisDe voornaamste redenen waarom Theo en Jeanne destijds de stap hebben genomen een Thomashuis op te zetten waren de ervaringen van Jeanne in de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Jeanne: “Ik signaleerde vervoersproblematiek, onrust en persoonlijke verzorging die te wensen over liet. Dat kon toch ook anders! Het toeval wilde dat ik een advertentie zag waarin een ondernemerspaar werd gezocht voor het starten van een nieuw Thomashuis in de Woerdense regio. Het logo en de advertentietekst trokken mij enorm aan”. Ook Theo, destijds werkzaam in de farmaceutische sector, had affiniteit met de verstandelijk beperkte medemens vanuit de familiekring, maar ook de ambitie om een eigen onderneming te beginnen. Beiden werden steeds enthousiaster over hun nieuwe plannen en na een gedegen voorbereidingstraject werd in mei 2007 het Thomashuis Zegveld geopend. Met hart en ziel zetten Jeanne en Theo zich in voor de acht bewoners, samen met de medewerkers en alle vrijwilligers/vrienden van het Thomashuis. Aandachtspunten als kwaliteit, vertrouwen, veiligheid, stabiliteit, leefbaarheid en het persoonlijke welbevinden van de bewoners stonden zeer hoog in het vaandel. Theo: “Het idealistische beeld en de verwachtingen die wij voor ogen hadden hebben we gaande weg wel iets bij moeten stellen. De mogelijkheid tot het opzetten van Atelier De Schuur, de veranderende wetgeving omtrent PGB’s en vervoer en als gevolg daarvan de gelegenheid om het Activiteitencentrum Zegveld te beginnen hadden we zeker niet voorzien, maar de beide dagbestedingslocaties zijn een welkome aanvulling op het dagbestedingsprogramma van onze bewoners en de mensen met een verstandelijke beperking in de regio”. Terugblikkend op de prachtige, maar ook zeer intensieve en bewogen jaren concluderen Theo en Jeanne dat hun droom verwezenlijkt is en dragen vol vertrouwen, maar ook met een klein beetje pijn in het hart het Thomashuis met haar bewoners over aan de nieuwe ondernemers.
De Zegvelders Rick Voorend en Joanna Dussel zijn de jonge, ambitieuze, enthousiaste en gedreven nieuwe ondernemers van het Thomashuis Zegveld. Joanna heeft Sociaal Pedagogische Hulpverlening gestudeerd en praktische ervaring in de zorgverlening. Rick studeerde Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, gevolgd door een master Supply Chain (Inkoop en Logistiek) en was tot mei 2016 werkzaam als inkoper van HIV/Aids medicatie voor overheden van Afrikaanse landen. Joanna: “In mijn werk miste ik de warme manier van zorg geven. Er werd steeds minder aandacht gegeven aan dat waar het echt om draait: de zorg! Ik zocht naar een manier van zorgverlening waarin ik persoonlijke aandacht, tijd, stabiliteit en betrokkenheid kon geven aan de zorgvrager. Begin 2015 attendeerde een vriendin mij op de advertentie van het Thomashuis Zegveld waarin een medewerkster werd gevraagd. Ik werd aangenomen en voelde mij direct thuis binnen deze bijzondere vorm van zorgverlening”. Tijdens de jaarlijkse vakantie met de bewoners en medewerkers eind 2015 hebben Theo en Jeanne voorzichtig aangekondigd te gaan stoppen met hun werkzaamheden en op zoek te gaan naar nieuwe ondernemers. “Direct zag ik aan de ogen van Joanna dat haar interesse was gewekt en een aantal weken later zaten we met z’n vieren om de tafel voor een verkennend gesprek”, zegt Jeanne. Ook voor Rick geen onlogische stap. “Het enthousiasme en de betrokkenheid van Joanna voor haar werk, de doelgroep, de zorgverleningsvorm en de ambitie eigen ondernemer te zijn gaven de aanleiding ons aan te melden als kandidaat ondernemers voor het Thomashuis Zegveld bij De Drie Notenboomen (de formuleontwikkelaar van de Thomashuizen in Nederland). Na diverse pittige selectierondes zijn wij gekozen als nieuwe ondernemers van het Thomashuis Zegveld”. Vervolgens brak er een spannende tijd aan voor de huidige en de toekomstige ondernemers. De bewoners en hun ouders werden ingelicht, er volgden kennismakingsbijeenkomsten en er werd een planning opgesteld voor de inwerkperiode en de overdracht. Maar naast deze praktische invullingen werd ook besloten het dak te vernieuwen voordat Rick en Joanna hun intrek zouden nemen op de bovenverdieping van het Thomashuis. De verbouwing werd grondig voorbereid en ingepland, maar zoals het altijd met verbouwingen gaat…..het loopt nooit zoals gepland.
Diverse tegenslagen zorgen er op dit moment voor dat de planning behoorlijk onder druk staat. De bewoners en de cliënten van Atelier De Schuur zijn best onder de indruk van alle bouwactiviteiten op het erf, hetgeen soms wat stress oplevert. Ook de aanstaande wisseling van de leiding is spannend voor hen. Getracht wordt de wisseling voor de bewoners zo soepel en warm mogelijk te laten verlopen. Rick: “Samen met Joanna draai ik nu diensten in het Thomashuis om de bewoners persoonlijk beter te leren kennen en bekend te worden met het reilen en zeilen van de groep. Het is best een hectische periode, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we de deadline van 1 augustus 2016 gaan halen”. Vanaf 1 augustus 2016 staan Rick en Joanna namelijk officieel aan het roer van Thomashuis Zegveld. Vanzelfsprekend zullen Theo en Jeanne op de achtergrond beschikbaar zijn voor eventueel benodigde raad en daad, maar zij nemen op dat moment ook bewust afstand om Rick en Joanna de ruimte te geven voor hun eigen ervaring en ontwikkeling. “Wellicht dat er een moment komt dat we onze professionele ervaring en expertise in de zorg over de afgelopen tien jaar zullen delen met zorgverleners/zorgvragers, maar voorlopig gaan we vanuit ons appartement in Woerden reizen maken en genieten van onze vrije tijd en van de kinderen en kleinkinderen” zegt Theo. Jeanne zegt tot slot: “Langs deze weg willen wij graag alle Zegvelders bedanken voor hun betrokkenheid bij het Thomashuis en haar bewoners. Vanaf het begin hebben wij en de bewoners ons zeer welkom gevoeld in het dorp en daar zijn wij enorm dankbaar voor. Wij wensen Rick en Joanna een voorspoedige start en heel veel succes met het Thomashuis en haar bewoners in de komende jaren”.   
“De bewoners geven kleur aan mijn leven en ik wil samen met Rick graag kleur geven aan het leven van de bewoners van dit Thomashuis. Wij zijn ons er van bewust dat wij vanaf 1 augustus 2016 een andere manier van leven krijgen, maar hebben er ook alle vertrouwen in dat wij deze uitdaging samen aan kunnen. Tevens zijn we heel trots dat we dit mogen doen in Zegveld en hebben we ontzettend veel zin om te starten” aldus Joanna.  
De Berichtgever wenst Theo en Jeanne nog vele gezonde jaren samen en Rick en Joanna heel veel succes met hun Thomashuis Zegveld.

Terug in de tijd naar ………………….. Hoofdweg 53, nu Hoofdweg 51

Inmiddels heeft de smederij nieuwe bewoners gekregen. Rond 1890 wordt Gijsbertus Johannes van den Ham de nieuwe smid. Gijsbertus Johannes van den Ham (geboren 3 april 1853 te Zoelmond, overleden 24 augustus 1917 te Zegveld) is op 11 februari 1881 te Linschoten getrouwd met Anna Christina Versloot (geboren 4 juni 1857 te Linschoten, overleden 14 mei 1925 te Zegveld). Zij waren op 2 augustus 1887 vanuit Woerden in Zegveld komen wonen. Ook komt de moeder van Gijsbertus Johannes van den Ham bij hen inwonen. Zij woonde daarvoor in Utrecht. Dit is Gerrigje Cornelia Bakker/Bekker (geboren 14 maart 1822 te Zoelmond, overleden 15 juni 1906 te Zegveld). Zij was op 30 december 1852 te Beusichem getrouwd met de smidsknecht Peter van den Ham (geboren 1823 te Drongelen, overleden 21 november 1882 te Linschoten).
Na het overlijden van Gijsbertus Cornelis van den Ham op 24 augustus 1917 wordt het bedrijf voortgezet door zijn zoon Peter van den Ham.

Peter (Piet) van den Ham (geboren 12 juli 1888 te Zegveld, overleden 6 mei 1978 te Woerden) was op 20 februari 1918 te Zegveld getrouwd met Elisabeth Verburg (geboren 22 december 1891 te Zegveld, overleden 3 januari 1985 te Woerden).

In 1927 verkoopt Willem Starrenburg en consorten de smederij aan Gerrit Mulder. Hij was brandstoffenhandelaar in ons dorp. Gerrit Mulder (geboren 1 juni 1875 te Vinkeveen en Waverveen, overleden 20 september 1957 te Utrecht) was op 18 december 1903 te Vinkeveen en Waverveen getrouwd met Gerritje de Jong (geboren 19 april 1870 te Scherpenzeel, overleden 25 september 1950 te Zegveld). Het is duidelijk dat Gerrit Mulder een handelaar was want 2 jaar later verkoopt hij de smederij aan smid Piet van den Ham.

In de smederij was een paardenstal, waar de paarden werden beslagen en van nieuwe hoefijzers werden voorzien. Jan van Zanten uit Kamerik kwam één maal per week naar Zegveld om deze werkzaamheden te verrichten. Hierbij werd hij bijgestaan door de knecht Cor Sloof, knecht bij Van den Ham. Soms werden de paarden buiten beslagen en dit trok dan veel bekijks. Vooral voor de jeugd uit ons dorp was dit altijd een interessante en boeiende aangelegenheid. Als het hete hoefijzer tegen de hoef van het paard werd gehouden en veel rook en stank vrij kwam, deinsde je even terug. Een hoefijzer is een metalen bescherming voor de hoeven van een hoefdier (meestal een paard of ezel). De vorm van een hoefijzer volgt de rand van de hoef, met aan de achterzijde een opening. Het is een vlak stuk ijzer met gaten, waardoorheen door een hoefsmid spijkers worden geslagen (hoefnagels genoemd), om het ijzer onder de hoef te bevestigen. Dit werk heet beslaan.
In de smederij werd ook gekookt, op petroleumstellen. Later werd er in de smederij een schot geplaatst zodat er een klein keukentje ontstond.

Piet van den Ham zocht in zijn jonge jaren al naar een bredere basis voor het aloude bedrijf, want hij zag wel in dat de smederij op den duur uit de tijd zou raken. Toen hij de zaak van zijn vader over nam, breidde hij deze daarom uit met een elektriciteits- en waterleidingbedrijf. Zo was achter de smederij een klein winkeltje met een etalage, waarin kleine huishoudelijke artikelen stonden, zoals, pannen, petroleumstellen en lampen. Jan van der Vlist zorgde voor deze tak van het bedrijf, Hij was ook knecht bij Van den Ham. Later zou hij deze tak van het bedrijf zelfstandig voortzetten.

Voor de boeren in het dorp bestelde Van den Ham landbouwmachines, zoals een maaimachine, een hooischudder of een zeis. Dochter Annie moest later vaak bij de boeren langs om het geld te incasseren. Veelal werd in termijnen betaald.

Achter de smederij was een doorgang naar de woning er naast waar varkenshandelaar Loenen woonde. Vervolgens was achter deze doorgang een lasserij met twee kleine woninkjes. Daar achter stond een schuur van Piet van den Ham. Van den Ham is in deze schuur een keer van de zolder gevallen. Dochter Annie Dieën-van den Ham vertelt dat haar vader daar in een kruiwagen is weggehaald. Vermoedelijk had hij iets gebroken, want daarna zat hij maanden in een gipskorset van z’n lies tot z’n nek.

Annie weet leuke anekdotes te vertellen. Zo vertelt zij dat op zaterdag buurman en varkenshandelaar Loenen naar de markt ging en rond drie uur in de middag thuis kwam met gekochte varkens. Deze varkens werden over hun erf naar de schuur van Loenen gebracht. Bij deze ‘verhuizing’ viel wel veel stro op het erf. Daarna moesten Annie en haar zus Wil het erf harken, want dat deed iedereen voor de zondag. Het harken en daarbij het opruimen van het stro was altijd een hele klus. Annie heeft er nog een ‘trauma’ van.
In de winter deed Van den Ham ook de schaatsen slijpen. In de smederij stond een slijpsteen die handmatig rondgedraaid moest worden. Ook hier werden de kinderen bij ingeschakeld en Annie moet bekennen dat ze dit een vreselijke klus vond.

Piet van den Ham had als één van de eerste telefoon in ons dorp. Als er een stroomstoring was, konden ze dat bij hem melden en dan gaf hij dit weer door aan de P.U.E.M. Maar hij werd ook wel eens gebeld met een boodschap voor varkenshandelaar Loenen. Onder andere door Vermeulen uit Woerden. Deze vroeg dan: ‘Kunt u Loenen vragen of hij met het mannetjes varken kan komen om de varkens te bevruchten’. Als Annie dit vertelt, ligt ze in een deuk van het lachen.

De vrouw van Piet van den Ham, Elisabeth Verburg, stond hem bij in het bedrijf. Zo poetste zij de kachels van de lagere school als deze in de herfstvakantie terug geplaatst werden voor de winter. Ook poetste zij de kachels van klanten als deze door haar man nagekeken moesten worden. Daarnaast deed zij de boekhouding. Zij was eigenlijk de zakenvrouw. Piet van den Ham was dat in het geheel niet. Piet was geen smid in hart en nieren, maar moest zijn vader opvolgen als enige zoon. Zo ging dat vroeger.
Piet van den Ham was meer van het vergaderen. Hij zat in veel besturen. Zo was hij een kwart eeuw hoofdbestuurslid van de Bond van Smeden-Patroons, later de Metaalunie. Van het gewest Utrecht en de afdeling Woerden-Oudewater bekleedde hij het voorzitterschap.
In vakkringen stond hij bekend als examinator van de Stichting Smecoma, Smecoma is een afkorting die voluit geschreven wordt als: Stichting voor vakopleidingen voor het smeden-, constructie-en machine-reparatiebedrijf.
Van 1937 tot 1956 was hij lid van de Zegveldse Vrijwillige Brandweer, waarvan de laatste acht jaar ondercommandant. Daarnaast zat hij dertig jaar in het bestuur van de Coöperatieve Brandwaarborg Maatschappij Zegveld en van de Coöperatieve Boerenleenbank Zegveld-Meije. Binnen de Gereformeerde Kerk van Woerden was hij jaren ouderling en lid van het moderamen. U zult begrijpen dat de familie Van den Ham uitermate bekend en gezien was.

Dochter Annie van Dieën-van den Ham vertelt dat er in de oorlog twee of drie onderduikers sliepen in de bedsteden van één de oude huisjes die achter de lasserij stonden. Zij aten met het gezin mee en gelukkig zijn ze nooit gesnapt. In de oorlog heeft ook nog een poosje mevrouw C. de Jong ingewoond. Zij was onderwijzeres van de lagere school en woonde in één van de vier huisjes die stonden naast de bakkerij van Aart Boer, Buurt 30. Het was een grote vrouw, maar in de oorlog doodsbang om ’s nachts alleen in haar huisje te verblijven.
Annie vertelt ook dat het afschuwelijke beeld van de twee Italianen die opgehangen zijn aan de schoolbrug op haar netvlies blijft zitten.
In de oorlog werden de huizen in ons dorp menigmaal van de stroomtoevoer afgesloten. Alleen Piet van den Ham kreeg stroom, omdat hij de paarden van de Duitser moest beslaan. Van den Ham echter leverde de stroom illegaal door aan zijn buurman Jo Loenen. Op een dag kwam de buurman van Loenen, Gerrit Bardelmeijer, op bezoek bij Loenen. Uit zijn opmerking bleek dat hij wel iets vermoedde van de doorlevering van stroom. Hij zei een soort sneaky: ‘Wat zou er gebeuren als ik nu dat knopje om zou draaien?’

Het echtpaar Van den Ham sliep beneden in een heel klein slaapkamertje. Het bed stond klem tussen twee muren. Boven was een zolder met één slaapkamer. De vloer van de zolder was zo scheef, dat de knikkers vanzelf gingen rollen.
Moeder Elisabeth had het niet op onweer. Als het onweerde moesten de kinderen zich aankleden en naar beneden komen. IJzeren voorwerpen zoals messen en scharen werden van tafel gehaald, want daar kon de bliksem in slaan. Verder werd de brandweerkleding van vader Piet klaar gelegd, zodat bij een eventuele inslag in het dorp hij zo snel mogelijk daar naar toe kon gaan.
Piet van den Ham deed trouwens alles op de fiets. Hij had geen auto of brommer. Toen hij in de oorlog op de fiets van zijn vrouw naar een vergadering in Woerden was, had hij pech. De Duitsers hadden de fiets gestolen. Zijn vrouw, die onwetend was dat hij haar fiets had meegenomen, was zo kwaad dat ze twee weken niet tegen hem gesproken heeft.

Van 31 augustus 1950 tot 1 september 1951 heeft een schoonzoon van Piet van den Ham nog bij hem ingewoond. Dit was Pieter van Dieën (geboren 27 januari 1924 te Rietveld, overleden 1 april 2011 te Woerden). Pieter van Dieën was op 31 augustus 1950 te Zegveld getrouwd met Anna Christina van den Ham (geboren 14 mei 1927 te Zegveld).
Piet van Dieën had een auto en het gebeurde wel eens dat de auto niet wilde starten. Deze moest dan met hulp van o.a. Annie aangeduwd worden. Later kregen ze in de gaten wat de oorzaak was. De schooljeugd had graspollen in de uitlaat gedaan.

Kinderkledingbeurs

Op zaterdag 24 september wordt er in “De Voorhof” aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur weer een najaar/winter variant van de kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- & positiekleding verkocht evenals baby uitzet gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke.
Voor informatie en klantnummer kunt u contact opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 691933 of Carola Hageman, tel. (0348) 560305. E-mail adres is:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meijerie 2016 (een ingekomen bericht)

Op zaterdag 3 september 2016 zal op de parkeerplaats achter de OLV Geboortekerk in De Meije van 15.00 – 20.00 uur de tweede editie van De Meijerie plaatsvinden. De Meijerie is een markt met zelfgemaakte producten, een uitgebreid terras met gezellige muziek, verschillende activiteiten voor de kinderen en een loterij met mooie prijzen. De opbrengst van deze markt is bestemd voor het orgel van de OLV Geboortekerk en de schooltuin van de Milandschool.
OPROEP:
De organisatie van De Meijerie is nog op zoek naar de volgende materialen: Stropdassen, spijkerbroeken, clipjes van blikjes en stoffen linten. Deze materialen kunnen ingeleverd worden bij Lennie Bunnik op de Rondweg 22 te Zegveld.
Tevens is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die het team tijdens De Meijerie kunnen komen versterken! Graag aanmelden bij Joke Bos, tel 06-51718306 of mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
U bent van harte welkom op 3 september a.s.!

Thema ‘beroepen’ op Basisschool Willibrord/Miland (een ingekomen bericht)jun Milandschool

Tijdens het thema ‘beroepen’ hebben de kinderen veel geleerd over verschillende beroepen. In groep 1/2 kwam een kapster in de klas die van alles vertelde over haar beroep. Daarna konden de kinderen in de kappersstoel plaatsnemen en zelf de kapper/kapster en de klant zijn.
In groep 3/4 leerden de kinderen ‘wat is een beroep?’ en ‘wat moet ik daarvoor leren?’ Ze hebben hun ouders geïnterviewd over hun beroepen en erover verteld aan de andere kinderen. In de groep kwam een kraamverpleegster, een kinderverpleegkundige en een kok vertellen over hun werk en de vragen van de kinderen beantwoorden. Er is ook een bezoek aan de brandweerkazerne gebracht om daar te zien en te horen wat de brandweer doet.

Kinderen leren programmeren op School met de Bijbel Jorai (een ingekomen bericht)

jun programmerenJorai1Het is bijna niet meer voor te stellen, maar zo’n 30 jaar geleden kwamen de eerste computers de school binnen. Tegenwoordig weten we niet beter en worden er op de School met de Bijbel “Jorai” computerlessen gegeven. De kinderen tekenen met Paint, leren tekst verwerken, maken PowerPointpresentaties en krijgen les in bestandsbeheer. Sinds een aantal weken doet de school mee met een pilot en krijgen de kinderen uit groep 5, 6, 7 en 8 ook les in programmeren. In de toekomst is het waarschijnlijk net zo belangrijk om te kunnen programmeren, als om goed Engels te spreken. De vaardigheden die daarbij nodig zijn helpen inzicht te krijgen in de ‘achterkant’ van de apparaten die we dagelijks gebruiken.jun programmerenJorai2
In de klas wordt een medeleerling geprogrammeerd en achter de computer zijn er opdrachten met sequenties, loops, relatieve richtingen en algoritmes. Enthousiaste kinderen kunnen deze opdrachten (missies) ook thuis verder afmaken. Zo krijgen de kinderen “21st century skills” en stappen computervaardig de “grote wereld” verder in.

Op bezoek bij Schildersbedrijf Beukers

Al vele jaren zijn Jan en Ria Beukers met Schildersbedrijf Beukers adverteerders in De Berichtgever. Een goede reden om eens met hen in gesprek te gaan over het verleden, het heden en de toekomst.
Omstreeks 1900 is Schildersbedrijf Beukers opgericht, Jan is inmiddels de vierde generatie. Vanaf zijn achttiende jaar is hij al schilder en tot op de dag van vandaag vindt hij het prachtig werk. Jan vindt het een grote eer om al jarenlang de ‘huisschilder’ te mogen zijn van de Nederlands Hervormde Kerk in Zegveld. Verder is hij werkzaam in Zegveld en de wijde omtrek. De meeste klanten komen via mond-tot-mond reclame naar Schilderbedrijf Beukers. “Als je je werk goed doet, mag je terugkomen”, aldus Jan. De kans dat de vijfde generatie Jan gaat opvolgen is erg klein. Alle kinderen hebben voor kortere of langere tijd in het bedrijf gewerkt, maar geen van allen heeft de ambitie hier hun beroep van te maken. De dames zijn actief in de gezondheidzorg en de heren hebben technische beroepen waar ze het uitstekend naar hun zin hebben. Zowel Jan als Ria zijn blij dat de kinderen hun eigen weg hebben gekozen, het is belangrijk dat zij doen wat ze leuk vinden en gelukkig zijn, dat weegt veel zwaarder dan opvolging voor de zaak.
De winkel aan de Hoofdweg is pas in 1996 geopend, daarvoor was het een klein magazijn. Als je de weg wist was het altijd mogelijk een blikje verf te kopen, maar van een echte winkel kon je zeker niet spreken. Familie Beukers opende de winkel toen de familie Heemskerk de verf- en behangwinkel aan de Molenweg sloot. jun JanBeukers2Beukers heeft zich toen ook direct aangesloten bij Profiel Verf & Behang. Ria heeft zich in die tijd gespecialiseerd in alles wat met verf en behang te maken had en ze heeft veel materiaalkennis opgedaan. De winkel viert dit jaar dus haar twintigjarig jubileum! In die twintig jaar zijn de tijden behoorlijk veranderd. De concurrentie met de bouwmarkten is groot en de consumenten zijn steeds beter geïnformeerd. Overigens ziet Ria dit niet als een nadeel: “tijden veranderen nu eenmaal en het gaat erom hoe je hiermee omgaat”. Omdat Ria en Jan een reële kijk op de zaak hebben proberen ze op de veranderde markt in te spelen, de combinatie schildersbedrijf en winkel is hierbij een groot voordeel. Jan kan zelf zijn verf mengen en heeft alle mogelijke materialen voor het grijpen. De winkel is vier dagen in de week open. (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag).
Naast zijn werk is Jan jarenlang actief vrijwilliger geweest bij de Zegveldse brandweer, maar nu is hij lid van de seniorenclub ‘Uitgeblust’. Bij de opening van de winkel in 1996 vond de brandweer dat ze wat moesten doen om het heugelijke feit bekend te maken. De brandweer had de nodige reclameborden op de kop getikt en die werden verspreid door het hele dorp. Helaas waren de reclameborden van het concurrerende merk Histor in plaats van het merk Sikkens dat door Beukers werd verkocht. Jan en Ria hebben hier hartelijk om gelachen, waarschijnlijk hebben maar weinig mensen in Zegveld dit opgemerkt.
Voorlopig zijn Jan en Ria nog niet van plan de verfkwast op te bergen. Daarom zult u Jan de komende jaren nog wel op een ladder in Zegveld zien en kunt u gerust bij Ria binnenlopen voor advies en de juiste verf.

Zandsculpturen adembenemend mooijun Zandsculptuur Garderen

Er was zoveel belangstelling voor het uitje van Welzijn Zegveld naar de zandsculpturen in Garderen dat een grotere bus moest worden geregeld. Zo vertrokken na een kop koffie of thee met wat lekkers er bij in Gasterij ‘De Milandhof’ op 8 juni zo’n 60 deelnemers met de bus richting Garderen. Nee, niet via de snelweg, maar een prachtige route binnendoor via Breukelen, Maarssen, Westbroek, Hollandsche Rading, Bilthoven bracht de buschauffeur ons in Scherpenzeel waar een uitstekend verzorgde lunch werd genuttigd. Met een goed gevulde maag gingen we vervolgens naar Garderen om de zandsculpturen te bewonderen. Het thema deze keer was de ‘de wereld van Rien Poortvliet’. Als eerbetoon aan zijn omvangrijke werk, brachten ruim 20 zandkunstenaars de schilderijen van Rien Poortvliet tot leven in prachtige zandsculpturen. In het overdekte deel waren 41 sculpturen die een spreekwoord of gezegde uitbeelden. Velen gingen de uitdagende opdracht aan: bedenk welk spreekwoord of gezegde elk zandsculptuur uitbeeldt. De ooh’s en aah’s waren niet van de lucht van bewondering hoe mooi de zandsculpturen waren. Rond de klok van vier uur gingen we weer richting Zegveld. Dit keer wel via de snelweg, want om vijf uur begon het Zegvelds Diner en bijna iedereen nam daaraan deel.

Zegvelds Diner
Evenals vorig jaar stond buiten bij Gasterij ‘De Milandhof’ accordeonist Arie van der Graaf uit Bergambacht ons al op te wachten. Hij verzorgde tijdens het Zegvelds Diner wederom op een leuke en spontane manier de muzikale omlijsting. Gasterij ‘De Milandhof’ had voor ons weer een uitstekend verzorgde maaltijd op het programma staan. Eerst kregen we een heerlijke aspergesoep. Daarna volgde een koud buffet, een warm buffet en tot slot een verrukkelijk ijs- en puddingenbuffet. Adrie de Jong en Hanneke Kastelein verzorgden tussendoor een Bingospel. Zo kwam ook aan deze prachtige dag een einde en ging iedereen met een tevreden gevoel en een goed gevulde maag weer naar huis. Complimenten aan Welzijn Zegveld en Gasterij ‘De Milandhof’ voor een heerlijke dag.

Zomeractiviteiten in Zegveld en omgeving

De zomervakantie is weer in aantocht en voor veel mensen een reden om op vakantie te gaan, maar je hoeft niet ver weg om leuke activiteiten te doen. Er is in de zomer genoeg te doen in Zegveld en directe omgeving. Wij hebben een aantal activiteiten voor u op een rijtje gezet.
Trigger Rijden
U kunt gaan “trigger rijden”. Een trigger is een driewielige bromfiets voor twee personen die maximaal 45 km/h rijdt. De familie Verboom aan de Oude Meije 4 heeft zeven triggers gereed staan. Voordat u op pad gaat, wordt u ontvangen met een kopje koffie of thee. U krijgt een korte instructie en een route. De route voert u door het Groene Hart en is ongeveer veertig kilometer lang. U kunt zelf bepalen hoe lang u erover doet. Vindt u het leuk om de triggers eens te proberen is het raadzaam om van te voren even te bellen voor beschikbaarheid. U dient in het bezit te zijn van minimaal een scooterrijbewijs en 21 jaar of ouder te zijn. Meer informatie: http://www.triggerrijden.nl/

jun Triggerr jun zonneveer

Zonneveer
Houdt u meer van stilte is een overtocht met het zonneveer van Woerdense Verlaat naar Noorden misschien een idee. Van dinsdag tot en met zondag is dit mogelijk vanaf de Simon van Capelweg 111 in Noorden om 11.00, 13.00 en 15.00 uur en vanaf de Hollandse Kade in Woerdense Verlaat om 12.00, 14.00 en 16.00 uur. Een enkele reis kost Euro 3,- en voor een fiets, kinderwagen of rolstoel betaal je Euro 1,-. De overtocht is goed te combineren met een mooie wandel- of fietstocht door de Meije en Nieuwkoop. Het veer vaart dit jaar tot en met 18 september. Bij slecht weer of hard wind kan er helaas niet gevaren worden. www.zonneveer.nl
Bezoekerscentrum Natuurmonumenten
In Nieuwkoop in het Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is veel informatie te vinden over het Nieuwkoopse Plassengebied. Bovendien zijn er maandelijks wisselende tentoonstellingen van kunstenaars uit de buurt. Voor de kinderen worden er in de vakantietijd tal van activiteiten georganiseerd, bent u hierin geïnteresseerd raadpleeg dan de website van natuurmonumenten. https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-nieuwkoopse-plassen
Vernieuwde Meijepad
Genieten van de natuur kan met een wandeling of fietstocht over het vernieuwde Meijepad. Het is verbreed, fietsers kunnen elkaar nu ruim passeren en voor de wandelaars is een apart wandelpad aangelegd, direct naast de plassen.

jun Meijepad2 jun StrandZomer 1

Yoga bij Strand Zomer
Hoor de vogels fluiten en de wind ruisen. Heerlijk ontspannen en genieten in een prachtige omgeving. Bij Strand Zomer kan dat nu ook met Yoga! Elke woensdag tussen 10.00 en 11.00 uur geeft Julia Donk-Payer, gecertificeerd yogadocent, een yogales. Na de les is er koffie/thee en wat lekkers om nog even na te genieten. Kosten voor een les bedragen Euro 17,50 en je kunt je opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je mag een handdoek en/of je eigen mat meenemen, maar Yogamatten zijn ook ter plaatse beschikbaar. De lessen gaan altijd door. Bij mooi weer buiten en anders binnen.
Strand Zomer
Voor de inwendige mens kunt u een ‘pitstop’ houden bij Strand Zomer, prachtig gelegen aan de Nieuwkoopse plassen. Er is een groot strand, je kunt er zwemmen en er is een aanlegsteiger voor boten. Bovendien is het elke laatste zondag van de maand ‘Acoustic Sunday’. Van 15.00 tot 18.00 uur treedt er dan een akoestische band op. Je kunt dit gratis bijwonen. Strand Zomer is geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur. www.strandzomer.nl
Eetcafé De Halve Maan
Bij Eetcafé De Halve Maan in De Meije kunt u genieten van een hapje en een drankje op het grote terras. In de zomermaanden dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, de keuken is open tot 20.00 uur. Op 3 juli 2016 wordt het eerste lustrum van het Eetcafé gevierd met muzikale omlijsting van Borefste zangers. www.eetcafedehalvemaan.nl.
Foto expositiejun Bord FotoExpo
Er is in de maanden juli en augustus een foto expositie Zon, Zee en Zand te zien in Galerie 8 x 10 aan de Hoofdweg 151. Reinier Stevens is al jaren enthousiast hobby fotograaf. Hij heeft een prachtige collectie zomerse foto’s geselecteerd. U kunt deze foto’s bewonderen op vrijdag en zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur, mits het bord buiten staat. Op afspraak bent u op een ander tijdstip ook welkom. Telefoonnummer: 06-510 28 280 of 0348-691307
De redactie van De Berichtgever wenst u een actieve, mooie en zonnige zomer.

Promotie en kampioenschappen bij Siveo (een ingekomen bericht)

Siveo beleefde een glansrijk seizoen. In een historisch duel pakten  de vlaggendragers in de slotfase tegen Hazerswoudse Boys de promotie naar de 3e klasse. Er was op de Beemd een verlenging voor nodig maar toen trok een verbeten strijdend Siveo alsnog met een 5-3 zege aan het langste eind. Het is alweer zes jaar geleden dat Siveo in de derde klasse acteerde.
Bij de Zegveldse voetbalvereniging zit het ook met de jeugd wel snor, want zowel de A-junioren als C-junioren pakte de kampioenstitel.
En ook de veteranen haalden een huzarenstukje uit. Zij werden voor het twee opeenvolgende seizoen kampioen en promoveren nu zelfs naar de 1e klasse.

Paul Vonk lid van verdienste SIVEO (een ingekomen bericht)

jun Paul Vonk lid van verdienste SiveoBij de jaarlijkse medewerkers avond van SIVEO is Paul Vonk afgelopen vrijdag benoemd tot lid van verdienste.
Paul Vonk is inmiddels 33 jaar lid van SIVEO en heeft hierbij diverse vrijwilligerstaken op zich genomen, waarvan 8 jaar als bestuurslid verdeeld over twee perioden. Hij is daarbij al 30 jaar nauw betrokken bij de financiële ontwikkelingen binnen SIVEO. Vanuit die positie is hij de drijvende kracht geweest achter alle (ver-)bouwprojecten de laatste 30 jaar. De maatschappelijke betrokkenheid voor Zegveld en SIVEO in het bijzonder is karakteristiek voor Paul Vonk. Daarbij heeft hij vele jaren opgetreden als spreekbuis van de Zegveldse club richting gemeentelijke instanties. SIVEO is Paul Vonk daarvoor zeer erkentelijk en heeft dit tot uiting laten komen door hem te benoemen tot lid van verdienste.

Alexanderstraat wint stratenvoetbal (een ingekomen bericht)jun Alexanderstraat

Het Zegveldse stratenvoetbal is dit jaar gewonnen door de Alexanderstraat. In een uiterst spannende finale tegen de Florijn bleef de stand steken op 1-1, maar de penalty's waren overtuigend in het voordeel van de Alexanderstraat.
Ruim 400 deelnemers hebben uiteindelijk weer meegedaan aan de altijd sfeervolle seizoensafsluiting bij Siveo. Tijdens de wat miezerige ochtenduren kwam de jeugd volop aan bod en de winnaars van vorig jaar pakten ook nu weer de wisseltrofee. In de finale bij de allerjongsten versloeg de Hoofdweg met 2-0 de Broeksloot. Een gelijke uitslag van 2-0 was er bij de oudere jeugd in het voordeel van de Korensloot tegen de Meije.
Ook het penaltyschieten op de keeper van Siveo-1 Erik Streng was weer een echte happening. Bij de jongsten benutte Corné Kemp als enige alle penalty's. Bij de oudere jeugd lukte dat ook twee meisjes, namelijk Karlijn van der Horst en Tiffany Blok. Zij troefden dus ook alle jongens af. In de extra ronde won uiteindelijk Tiffany Blok.

St. Welzijn Zegveld

Er zijn nog een paar aanmeldingen nodig om de Yoga lessen in september door te laten gaan.
Diana Horsman is een erkend Yoga lerares uit Linschoten. Zij geeft op een heel ontspannen en heldere manier les op en rond een stoel op dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in de Meijezaal in de Milandhof.jun Yoga
De fysieke voordelen van Yoga zijn o.a. een sterker lichaam, meer flexibiliteit, een betere balans of een middel tegen bijvoorbeeld rug- en nekklachten.
Er worden geen bizarre houdingen van u verwacht, maar er wordt toch op een heel ontspannen manier aan uw conditie gewerkt. Als u tijd en zin hebt wordt er na de les gezellig met een kop thee geëvalueerd.
U bent van harte welkom om geheel vrijblijvend met een proefles mee te doen.
Opgeven kan bij Ada Beiboer. Tel: 691894
Het cursustarief is € 19,00 per maand.

De maand juli is er geen Open Tafel. Op de 4e woensdag in augustus bent u weer van harte welkom.
Vanaf september is er zoals gebruikelijk Open Tafel op elke 2e en 4e woensdag van de maand.

DVD te koop

jun DVD B17Op 8 oktober 2015 is het monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers en nabestaanden van de vliegtuigcrash van de Bommenwerper B17 - San Antonio Rose in februari 1944. De onthulling van het monument aan de Hazekade en de overige activiteiten tijdens deze dag zijn op film vastgelegd. Een compilatie daarvan is nu op DVD beschikbaar. Deze DVD kunt voor Euro 7,50 bestellen via Wout Verweij, telefoonnummer 0348-691708.

Oranjevereniging “De Meije”

Organiseert op maandagavond 29 augustus 2016
De 51e Rabo – Meijeloop over 2 – 6,5 – 15 km

START            19.30 uur
INSCHRIJVEN  Vanaf 18.30 uur tot 19.15 uur bij de start van bovenstaande afstanden
INSCHRIJFGELD €4,00 (kinderen €2,00)
START EN FINISH Alle afstanden bij de Hollandse Boerderij, Meije 63 te Bodegraven
2 KM               Kinderen t/m 12 jaar
6,6 KM            Keerpunt voor de rotonde bij de Rijn
15 KM             Keerpunt bij kruising Oude Meije
INLICHTINGEN :0172 – 685490 en 0172 – 685512
Alle deelnemers zijn verplicht rechts aan te houden
Deelname voor eigen risico
Tijdwaarneming aanwezig

De beste Meijenaar ontvangt de Rabobank wisselbeker. Er zijn prijzen beschikbaar gesteld door Rabobank Rijn en Veenstromen.

Pin It