Interview met Klaas van Elk van Onderling Verzekerd, voorheen Onderlinge Zegveld & Omstreken U.A.

jan Personeel ZegveldSinds 1 december 1991 is Klaas van Elk werkzaam bij Onderlinge Verzekeringsmaatschappij gevestigd te Zegveld en een snelle rekenaar concludeert dan ook dat Klaas onlangs zijn 25-jarig jubileum vierde. Klaas vertelt: “Ik werkte vóór 1991 bij de spoorwegen op het schaderegelingsbureau en heb gesolliciteerd naar de functie van ‘assurantie adviseur/administrateur’ naar aanleiding van de door de Onderlinge geplaatste advertentie in de Woerdense Courant. Mijn voorganger, de heer Van der Wind had in die jaren kantoor aan huis aan de Milandweg nummer 30. De Onderlinge is in 1990 verhuisd naar De Milandhof - in de ruimte van de voormalige gemeentesecretarie - en ben ik op 1 december 1991 begonnen als eerste werknemer in loondienst van Onderlinge Zegveld & Omstreken. De heer Van der Wind is kort na mijn indiensttreding met zijn werkzaamheden gestopt. Als enige werknemer van deze Onderlinge waren mijn taken zeer divers zoals boekhouding, polisadministratie, schadebehandeling, acquisitie, klantbezoek en natuurlijk de contacten met het bestuur van de Onderlinge”.


‘De Onderlinge’, zoals de verzekeringsmaatschappij in de volksmond genoemd wordt is in 1909 conform de coöperatieve grondslag opgericht door de plaatselijke middenstand en agrariërs met als doel deze ondernemers te verzekeren tegen brandschade, maar later ook tegen storm- en inbraakschade. Onderling verzekeren wil zoveel zeggen als samen op een verantwoorde manier de risico's dragen, maar ook samen delen in de opbrengst. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd de vraag van de leden naar overige verzekeringen groter en is de bemiddeling voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland gestart. Met een zeer solide herverzekeraar en uiteraard toezicht door de overheid is 'Onderling verzekeren' een beproefde methode om de verzekerden de nodige financiële zekerheid te verschaffen.
Een klant die bij de Onderlinge een brandverzekering afsluit, is automatisch lid van de Onderlinge. De verenigingsstructuur zorgt ervoor dat de verzekerden rechtstreeks hun invloed kunnen doen gelden bij de maatschappij. De leden kiezen uit hun midden een bestuur, dat toezicht houdt op een verantwoorde bedrijfsvoering, herverzekering en correcte schadeafwikkeling. Zo waarborgt een Onderlinge verzekeraar dat het belang van haar klanten voorop staat. De Onderlinge verzekert op eigen polis de risico's van brand, storm, uitgebreide gevaren en glas. Voor de overige verzekeringen (varia, zorg, et cetera) is de Onderlinge bemiddelaar voor de meeste in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen.
Klaas vertelt verder: “In de loop der jaren is er veel veranderd bij OVM Zegveld. Het klantenbestand en de verzekeringsportefeuille is flink gegroeid. Ook zijn er medewerkers ter ondersteuning aangesteld en keuzes gemaakt omtrent huisvesting. De verhuizing van het kantoor in De Milandhof naar de ruimte naast Supermarkt COOP heeft in 2003 plaatsgevonden, met in 2012 de uitbreiding van De Florijn. Medio 2008 is de OVM Zegveld gefuseerd met Onderlinge De Meije en zo’n acht jaar geleden is Onderlinge Advies B.V. in samenwerking met Onderlinge Rijn en Aar te Nieuwerbrug opgericht voor advisering van hypotheken. Tot 31 december 2016 beschikte het kantoor in Zegveld over 5,9Fte, verdeeld over acht personeelsleden”. Per 1 januari 2017 is OVM Zegveld gefuseerd met Onderlinge Haarrijn en er zijn nu negen personeelsleden in Zegveld werkzaam alsmede twaalf in Vleuten. Eén van de personeelsleden is Willie, de vrouw van Klaas. Zij heeft onlangs haar 12,5 jarige jubileum bij de Onderlinge gevierd en doet diverse administratieve en schoonmaakwerkzaamheden.  

“Gekozen is voor een fusie met Onderlinge Haarrijn in Vleuten omdat de klantbenadering en samenstelling van de verzekeringsportefeuille overeenkomen en Haarrijn net als Zegveld een informele organisatie is. Beide kantoren blijven open, doch de verschillende disciplines zijn over de kantoren verdeeld. De polisadministratie wordt in Zegveld gedaan, de financiële- en schade-administratie in Vleuten en beide kantoren behouden een commerciële afdeling. Naast bovenstaande veranderingen is de naam van Onderlinge Zegveld & Omstreken U.A. gewijzigd naar Onderling Verzekerd. Maar er wordt nog een nieuw logo en een nieuwe website ontwikkeld (gereed voorjaar 2017). Tevens is een automatiseringsslag  gemaakt en de bestuursvorm van de organisatie is aangepast. Sinds 2007 ben ik de directeur van het kantoor in Zegveld, maar binnen de nieuwe organisatie wordt een managementteam voor de beide locaties gevormd bestaande uit vier personen: Joost van der Horst (hoofd Back Office), Klaas van Elk (hoofd Front Office) van kantoor Zegveld en twee personen van kantoor Vleuten. Het bestuur van kantoor Zegveld is opgeheven, doch één bestuurder heeft plaatsgenomen in de Raad van Commissarissen. Als gevolg van de groei van het kantoor is mijn takenpakket in de afgelopen jaren gaandeweg uitgebreid met werkzaamheden omtrent personeelsbeleid en alles wat daarmee samenhangt. Binnen de nieuwe organisatie zal ik diverse managementtaken blijven uitvoeren, doch ook weer wat meer commerciële taken en het advieswerk richting de klanten oppakken” aldus Klaas.

Op initiatief van de fusiepartner Onderlinge Haarrijn is onlangs voor het kantoor Zegveld door een onafhankelijk onderzoeksbureau een klantentevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Klaas: “Onze klanten zijn per brief en e-mail uitgenodigd deel te nemen aan het online  klantentevredenheidsonderzoek en 26% van de klanten heeft hierop gereageerd. Het rapportcijfer naar aanleiding van dit onderzoek is een 8.1 en de klanten geven aan uitermate tevreden te zijn over de werkwijze van kantoor Zegveld waarbij klantgerichtheid, persoonlijke benadering en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Ook leert het onderzoek dat tweederde van onze klanten tien jaar of langer klant zijn en zij de diensten van de Onderlinge mogelijk aanbevelen bij familie of vrienden. Wij zijn heel trots op deze uitkomst en streven ernaar de huidige werkwijze te handhaven”. Sinds jaar en dag is de OVM Zegveld sponsor van diverse verenigingen in Zegveld en omgeving hetgeen ook in de nieuwe organisatie wordt gehandhaafd.  
Tot slot vertelt Klaas dat hij vanaf 1 januari 2017 één vrijdag per veertien dagen vrij neemt waardoor meer vrije tijd beschikbaar komt voor zijn hobby’s en de vier kleinkinderen waarvan nummer vijf op komst. Dit vijfde kleinkind zal binnenkort geboren worden in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika bij zijn dochter Thirsa en haar man Jurgen die daar de Stichting Impilo Entsha runnen. Deze stichting richt zich op het opvangen en verzorgen van minderjarige kinderen die (tijdelijk) niet in hun eigen gezinssituatie kunnen leven. “Willie en ik hopen de geboorte van ons nieuwe kleinkind mee te maken en vliegen binnenkort voor een vakantie naar Zuid-Afrika” zegt Klaas.
Wilt u meer weten over Onderling Verzekerd of wenst u advies over al uw verzekeringen, dan bent u van harte welkom op het kantoor aan de Middenweg nr. 7, telefoon: 0348-691777 of via www.ovmzegveld.nl (t.z.t. via www.onderlingverzekerd.nl )

Adres tijdelijk Stadhuis

Het adres van het tijdelijke Stadhuis in Woerden is De Bleek 10. U kunt aldaar terecht voor alle diensten van de gemeente Woerden. De overige contactgegevens blijven ongewijzigd zoals de website www.woerden.nl , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., postbus 45, 3440 AA Woerden of via het telefoonnummer 140348 of 0348-428911.

Welzijn Zegveld

Klaverjassen
Op dinsdagmiddag om 14.00 uur wordt er klaverjas gespeeld in de ‘Zegge’.
Er wordt op dit moment met twee tafels gespeeld, dat betekend met 8 personen.
Het is wat gezelliger als er met nog een tafel wordt gespeeld, dat betekend nog
4 personen erbij. Lijkt u een potje klaverjassen wel leuk en heeft u nog een vriend (in)
of buurman(vrouw) die het spelletje ook leuk vindt, meldt u dan aan, of kom
op dinsdagmiddag vrijblijvend een kijkje nemen in de ‘Zegge’. Aanmelden kan bij
Herman Lekkerkerker tel.nr. 692424.

Yoga
Op de dinsdagmiddag om 16.00 uur wordt in de Meijezaal van de Milandhof yogales op en om de stoel gegeven door yogadocente Diana Horsman. Voor deze les is nog plaats voor 2 à 3 mensen. Aanmelden kan bij Herman Lekkerkerker tel.nr. 692424

Onbekende bekende familie
Woensdag 29 maart om 14.00 uur maakt de (onbekende) bekende familie zich bekend.
De familie is al druk in de weer met het verzamelen van foto’s en materiaal voor
een mooi verhaal. Inwoners van Zegveld en de Meije zijn op deze middag van harte welkom.
Een deel van de historie van de familie zal zowel over Zegveld als over de Meije gaan.

Opbrengst collecte Diabetes Fonds

Het Diabetes Fonds werkt aan genezing van diabetes en aan een gezond leven zonder dagelijkse zorgen over diabetes en complicaties. In de periode van 31 oktober  t/m 5 november 2016 hebben de collectanten van het Diabetes Fonds in Zegveld gecollecteerd. De opbrengst van deze collecte bedraagt € 1.036,36. Namens het Diabetes Fonds dankt coördinator Nel Verboom alle collectanten en gevers in Zegveld voor hun bijdragen.

Dorpsplatform

Paul Vonk, waarnemend secretaris van het DB, heeft voor u  de belangrijkste punten die in het Dorpsplatform Zegveld van 20 december 2016 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u binnenkort ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Woningbouwlocatie tennisvereniging - plan Weidz
De plannen zijn al enige jaren vertraagd. Dit komt doordat de rode contouren (grens waarbinnen de gemeente mag bouwen) strak waren neergelegd. Dit is inmiddels door het aannemen van de Visie Zegveld Zuidzijde opgelost. Daarna heeft de gemeente strenge voorwaarden gesteld ten aanzien van de zetting van het openbare gebied. Er  zijn verschillende varianten doorgerekend, onder andere het toepassen van drijvende woningen. Dit bleek  geen oplossing te zijn en kostte daarnaast heel veel geld. Nu is er een andere manier bedacht, waarbij het veen tot even  boven  de eerste zandlaag wordt weggehaald. In de plaats van het veen wordt grond aangebracht, waardoor tegemoet gekomen wordt aan de voorwaarden van de gemeente. Verder is Bolton aan de slag gegaan met de ontwikkeling van het plan zelf. Zo zijn er meerdere workshops geweest met mogelijke kandidaten om ideeën op te halen.

Omdat de plannen zoveel jaren vertraagd zijn , wordt de afspraak uit de Woonvisie om elk jaar een gemiddeld  aantal woningen te bouwen niet nagekomen, waardoor het aantal inwoners van Zegveld dreigt af te nemen. Bolton is met de gemeente in overleg om voor elkaar te krijgen een inhaalslag te maken. Het Dorpsplatform Zegveld zal meedenken over de fasering voor het gebied. Zij krijgt regelmatig signalen dat er veel interesse is voor het kopen van een woning. Dat  blijkt ook uit het geringe  aantal betaalbare woningen dat in Zegveld te koop staat.

Bolton hoopt dat, als alle hobbels genomen zijn, nog in het eerste kwartaal 2017 met de verkoop  gestart kan worden. Met deze planning worden hopelijk desinvesteringen voor de tennisvereniging vermeden. Overigens zijn de woningen uiteraard voor Zegvelders bedoeld, maar mogelijk kunnen in tweede termijn ook oud Zegvelders of anderen in aanmerking komen.

De gemeente zal er op toezien dat er voldoende parkeerruimte in het plan zit. Verder komt er een voetpad achter het bouwplan langs, dat later – als de locatie Van der Sterre wordt ontwikkeld - op het Zwarte pad wordt aangesloten.

Woningbouwlocatie Pionier
Groen West en het Dorpsplatform Zegveld, samen met Zegveld Zorgt, zijn met de ontwikkeling van deze locatie bezig. Er wordt flink aan getrokken en er is goede hoop dat dit ook gaat lukken! In januari/februari zal er een presentatie aan de omwonenden worden gegeven. Verwacht wordt dat deze locatie ook voor doorstroming zal zorgen.

Hondenbeleid
Het oorspronkelijke hondenbeleid van het Dorpsplatform Zegveld wordt weer ingevoerd. Het uitrenveld aan de Clausstraat is inmiddels verwijderd. De zones waar geen ruimplicht bestaat zullen met duidelijke bordjes worden gemarkeerd. Er komen afvalbakken op strategische plaatsen. Er zal nog een flyer met aanwijzingen worden verspreid.

Zoutkisten
Er wordt een vrijwilliger gezocht als strooier en beheerder voor de zoutkist bij  de brug van de Boschsloot naar de Milandweg. Het Dorpsplatform gaat daar echter toch nog eens naar kijken omdat voorkomen moet worden dat er sprake is van een schijnveiligheid en het de vraag is of je een vrijwilliger wel mag belasten met deze verantwoordelijkheid

Afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o.
Eind vorig jaar heeft het Dorpsplatform met de gemeente de situatie bekeken.  In een bepaald deel van het gebied zijn de weg en tuinen toch veel en snel verzakt. Uitgezocht wordt wat daar aan de hand is. De uitkomst hiervan zal medio februari bekend zijn en aan het Dorpsplatform worden teruggekoppeld. Dit is belangrijk omdat de Slotenbuurt opgehoogd moet worden en voorkomen moet worden dat dit probleem zich ook daar gaat voordoen.

Nieuw afvalinzamelsysteem
Je kunt een App  downloaden, waardoor je  een herinnering  krijgt welke bak wanneer geleegd wordt.  De centrale container voor plastic op het parkeerterrein bij de Boschsloot schijnt regelmatig vol te zitten. Deze wordt drie keer per week geleegd. De gemeente vraagt de inwoners het te melden als de container vol zit, zodat deze extra kan worden geleegd. Niet overal bij de opstelplaatsen zijn al haken voor plastic zakken aangebracht. Dit zal alsnog gebeuren. Inwoners kunnen voor het plaatsen van haken op buurtverzamelplekken ook zelf bellen met het Stadserf.
Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders.
Over het aantal statushouders voor de kern Zegveld kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. Hopelijk is daar snel meer duidelijkheid over te geven. Voor Zegveld is er nog geen locatie. Naar aanleiding van  eerdere suggesties wordt gekeken of woonboerderijen geschikt gemaakt kunnen worden. In januari a.s. wordt hierover in de raad gesproken.

Verkeersvisie.
Met betrekking tot de verkeersvisie is er op 10 januari jl. een volgende bijeenkomst gehouden. Het Dorpsplatform is daarbij aanwezig geweest. Op dit moment liggen de echte  knelpunten in de kern Woerden, maar  er kunnen , afhankelijk van de uitwerking van de verkeersvisie,  gevolgen zijn voor Zegveld.  Zo nodig wordt een extra vergadering van het Dorpsplatform Zegveld  belegd.  

Bibliotheek in Zegveld
Er zijn in het dorp  zorgen over de plaatselijke bibliotheek. Er zijn lege vakken en ook vanuit de vrijwilligers worden signalen afgegeven. Uit het jaarverslag van de bibliotheek blijkt overigens dat het in Zegveld goed gaat. Ten aanzien van het aantal bezoekers en uitgeleende boeken scoort Zegveld zelfs hoger dan Kamerik en Harmelen. De directie heeft in een gesprek met het Dorpsplatform aangegeven dat er absoluut geen plannen zijn om de bibliotheek te laten verdwijnen. Het Dorpsplatform  wil samen met de vrijwilligers nagaan  wat de  knelpunten zijn en of zij ideeën hebben. Daarna zal weer met de directie worden gesproken.

Ophogen Korensloot/Broeksloot
Er is wederom vertraging opgetreden. Dit komt omdat de gemeente nog een studie wil doen naar de fundering van de straten.  De gemeente heeft gegarandeerd dat de vertraging niet langer zal duren dan drie maanden. Aanleiding voor de extra studie is de methode die in de kern Kanis wordt toegepast, aldus de gemeente.  

Parkeerplaats de Koekoek.
Het Dorpsplatform en het Meijecomité hebben gevraagd waarom de parkeerplaats de Koekoek is weggehaald. Deze voorziening was eigendom van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Deze heeft besloten  kleine terreintjes af te stoten en terug te geven aan de eigenaar, nadat deze in de oude staat zijn teruggebracht. Volgens het Dorpsplatform en het Meijecomité had deze voorziening echter zeker een toegevoegde waarde voor fietsers, wandelaars en vissers, zij zullen nadenken over ideeën voor dit terrein en dit aankaarten bij de gemeente.   

Snippertjes
•    Het Dorpsplatform en het Meijecomité zijn heel tevreden over de vijf extra aangelegde wisselplaatsen  aan de Middenweg, richting de Meije.
•    De eerste fase baggeren langs de Hazekade, Meije, Oude Meije en Rondweg is gerealiseerd. De komende twee jaar zullen  alle watergangen langs de wegen in Zegveld weer op diepte zijn gebracht.
•    Er wordt een overleggroep gestart in verband met de vervanging van de omgewaaide bomen. Ko Kromwijk, Aniek vd Burg, Inger van Mourik en Piet Brak zullen aan de overleggroep deelnemen.
•    De gemeente meldt dat de Hazekade voor 2017 op de planning staat voor onderhoud.
•    Het Meijecomité is blij met het uitvoeren van asfaltonderhoud  in de Meije. De bermen zullen nog even worden nagelopen.
•    De houten brug in  het Zwarte pad moet vervangen worden, de nieuwe brug zal iets smaller worden. Dit heeft voor het gebruik overigens geen nadelen.
•    Het riool op de Nijverheidsbuurt is geïnspecteerd. De uitkomst van de inspectie wordt verwerkt, daarna volgt overleg met de ondernemers van de Nijverheidsbuurt. In 2017 zal met de reconstructie van de openbare ruimte  worden gestart.  

Ook dit gebeurde in 2016

Foto 1. Hoera! 65. Het leven brengt nu nog meer vreugd, met 65 jaar begint de tweede jeugd. Op 28 januari trof Ria Vermeij uit de Nieuwstraat 40 dit bord aan op het voorraam van haar woonkamer. Haar kleinkinderen op de achtergrond vieren het feest mee.

Foto 2. Op 3 februari mocht de hele buurt het weten: Diana de Heer uit de Broeksloot 41 vierde die dag haar 40-ste verjaardag. Met andere woorden: Hoera - 40 jaar - Diana.

jan Foto 1 Ria Vermeij jan Foto 2 Diana de Heer

Foto 3. Op 20 februari zagen we een foto in een regionaal dagblad van Fabienne, dochter van Corald van Mourik & Belinda van Tol, Hoofdweg 173B. Op 10 februari zag zij het levenslicht. Onder de burgerlijke stand in de Berichtgever stond haar naam als Fabiene (met één n in plaats van twee). Dus hierbij is dat ook gecorrigeerd.

Foto 4. De bewoners van het Thomashuis hadden een prachtig spandoek gemaakt voor Ria van der Zon, Elzenlaan 33. Op 17 februari bereikte zij de respectabele leeftijd van 50 jaar. Groot feest voor Ria en de bewoners van het Thomashuis.

jan Foto 3 Fabienne van Mourik jan Foto 4 Ria van der Zon

Foto 5. Deze Sara was onmogelijk te missen. Opgeblazen voor Marinka Onderwater van de Hoofdweg 142. Ook zij bereikte de leeftijd van 50 jaar en wel op 25 februari. Naast de opblaas Sara valt de echte Sara bijna in het niet.

Foto 6. Onze zorgcoördinator Henk Oskam uit de Korensloot 50 stond op 7 mei wel heel raar te kijken toen hij in de tuin een ‘collega’ brandweerman zag staan. Het bleek echter Abraham te zijn in verband met zijn vijftigste verjaardag. Een grap van zijn echte collega brandweermannen?

jan Foto 5 Marinka Onderwater Jan Foto 6 Henk Oskam

Foto 7. Op 25 mei troffen Henk en Marry van Dam van de W. Alexanderstraat 38 een prachtige ereboog aan bij de voordeur. De kinderen hadden zich creatief uitgesloofd i.v.m. hun 40-jarig huwelijk. Uiteraard moest er onder geposeerd worden. Op naar de vijftig!

Foto 8. Noodweer in de vroege ochtend van 23 juni zette de Broeksloot geheel blank en veranderde zo in een prachtig zwembad. Voor de kinderen uit de buurt een prachtige speelplek en zwemgelegenheid om zich hierin uit te leven.

jan Foto 7 Henk en Marry jan Foto 8 Noodweer

Foto 9. John Balvert van de Hoofdweg 129 keek zijn ogen uit op 29 juni. In verband met zijn 50-ste verjaardag was men wel heel creatief bezig geweest. Met plezier poseert hij bij zijn? auto met daarop het spandoek: Nee, het is geen flauwekul, John is nu een ouwe …… Wij zullen deze slagzin maar verder afmaken en het woord KNUL invullen.

Foto 10. In juli vond de sloop plaats van het voormalig schoolgebouw van basisschool De Pionier.  De sloop heeft langer op zich laten wachten dan gepland, omdat er mogelijk vleermuizen in het pand aanwezig waren. De sloop maakt nieuwe woningbouw mogelijk. De precieze invulling hiervan is nog steeds niet bekend.

jan Foto 9 John Balvert jan Foto 10 Sloop De Pionier

Foto 11. Onder de rubriek ‘Net op de wereld’ in een regionaal dagblad stond deze prachtige foto van Daan, geboren op 20 augustus. Na enig speuren vonden we de ouders van Daan, nl. Maarten & Maaike Vergeer-Stokman, Meije 167.

Foto 12. Voor Icor van den Arend werd zwaar materiaal gebruikt om op 6 september zijn 50ste verjaardag kenbaar te maken. Geboren met twee rechterhanden weet hij wel raad als er ergens iets gedaan moet worden. Geen klus zo groot (of hoog) of hij krijgt het voor elkaar.

jan Foto 11 Daan Vergeer jan Foto 12 Icor

Foto 13. Voor zover wij weten/zien heeft Cor Breedijk van de Broeksloot 39 geen snor. Vermoedelijk slaat snor op het beroep dat Cor uitoefent, nl. chauffeur. In ieder geval, op 13 september werd snor Cor 50 jaar.

Foto 14. De vriendenclub vindt het tijd worden dat Johan Burggraaf van de Hoofdweg 47 zijn vrijgezellenstatus opgeeft. Op zijn dertigste verjaardag op 18 september hebben zij geprobeerd hem een handje te helpen. Of er zich vrouwen hebben aangemeld bij de voordeur bel is vooralsnog onbekend.

jan Foto 13 Cor Breedijk jan Foto 14 Johan Burggraaf

Foto 15. Ja, er wonen creatieve mensen in de Broeksloot. Zo ook op nummer 21. Dat zagen we op 19 september toen bewoner Arjen Hoogeveen 50 jaar werd. Dit keer kreeg hij niet de titel Abraham, maar HERFSTBOK. Aan het spandoek te zien sloeg het gelukkig ook op het  (bok)bier.

Foto 16. Het was een luidruchtige dag op 20 september voor Hoofdweg 40. Er was dan ook via het spandoek gevraagd om te toeteren voor Jannette Kastelein die haar vijftigste verjaardag die dag vierde. En mocht u denken dat Jannette op haar vijftigste nog zwart haar heeft, dan helpen zij u graag uit de droom. Ze verft het al jaren.

jan Foto 15 Arjen Hoogeveen jan Foto 16 Jannette Kastelein

Foto 17. Het was 24 oktober voor Jan en Marion Vergeer een heuglijke dag. Ze waren die dag 25 jaar getrouwd. En tussen ‘al die dames’, waarschijnlijk zijn koeien, zat er boer Jan toch één hele speciale bij. Ongetwijfeld is dit Marion. Nog heel veel gelukkige jaren samen.

Foto 18. Het klinkt erg dreigend, nu zijn de rapen gaar. Wij denken dat het wel mee zal vallen. Wel stond deze tekst op een groot bord i.v.m. de 50-ste verjaardag van boerin Wilma Blok-Smidt aan de Rondweg 28.

jan Foto 17 Jan en Marion jan Foto 18 Wilma Blok

Foto 19. Deze affiche troffen we aan op een lantaarnpaal. Wie deze jongeman was, hoefden we niet te onderzoeken. Het stond er met grote letter op: Ron Nonner. Ron, die woont aan de Esdoornlaan 6 mocht op 25 november zijn verjaardag vieren. En dat hij inmiddels 60 jaar is geworden, weet nu iedereen.

Foto 20.  Nee, ze wilde niet zelf op de foto, maar Sonja Baas uit de Lijsterbeslaan 10 trof wel op 13 december een spandoek en Sara aan voor haar woning. En volgens het spandoek zou je haar de leeftijd van 50 jaar nog lang niet geven. Jammer dat ze niet op de foto wilde, anders hadden we daar getuige van kunnen zijn.  

jan Foto 19 Ron Nonner jan Foto 20 Sonja Baas

Foto 21. Op 21 december stond in een regionaal dagblad deze leuke foto van de etalage van onze plaatselijke bakker Jan de Leeuw. En de foto maakt inderdaad duidelijk: De kerstdagen komen eraan. De etalage hadden Jan en Annalies voor de kerstdagen omgetoverd in een mooie kerstsfeer, die bovendien zeer winters aandeed.

Foto 22. Wim Lagerweij van de Korensloot 9 kon op zijn 50-ste verjaardag in zijn trui buiten op de bank zitten. Het spandoek vraagt om voor hem te toeteren, maar of iemand dit verzoek op het spandoek gezien heeft is de vraag. Wim woont niet aan een doorgaande weg.   

jan Foto 21 etalage Jan de Leeuw jan Foto 22 Wim Lagerweij

Foto 23. Bijna op de valreep van de oude jaar nog een Sara. Dit keer vonden we haar op het adres Korensloot 64. Ingrid Ebbelink mocht op 30 december haar 50-ste verjaardag vieren. Volgens de sjerp is ze 50 & happy! Kus me. Daar zal het haar die dag niet aan ontbroken hebben.

jan Foto 23 Ingrid Ebblink

Volleybalvereniging Animo ‘72 (een ingekomen bericht)

BEN OF KEN JIJ ONZE NIEUWE TRAINER(S) ??!! Wij zijn per direct op zoek naar 1 (of 2) nieuwe en enthousiaste trainer(s) voor ons teams Dames 1 en Heren 1. Deze teams trainen op donderdagavond in de Milandhof te Zegveld van 20.30 tot 22.00 uur.
Ken je of ben je onze nieuwe trainer, meld je dan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pin It