Een zonnige 3e editie van De Meijerie (een ingekomen bericht)sep Meijerie

Zaterdag 2 september jl. was alweer de 3e editie van De Meijerie. Het zonnetje scheen heerlijk en om 15.00 uur stroomde het Meijerie-terrein vol. De kramen waren weer flink gevuld, de kinderen hadden weer allerlei producten gemaakt waar ze trots op konden zijn. Gelukkig vonden onze bezoekers dat ook, want er werd goed verkocht. De kinderen vermaakten zich met de verschillende spellen, schminken, knutselen, het springkussen en natuurlijk het boomstamzagen. De volwassenen vulden het Meijerie-terras en genoten van een drankje met een heerlijk stuk zelfgemaakte taart of cake. Daarnaast was de geur van de BBQ niet te missen en werd er goed gegeten van de saté, broodjes hamburger en broodjes grilworst.
De muzikale begeleiding werd verzorgd door duo Metons en zanger Peter Skip-Raadsen praatte de Meijerie aan elkaar.
Bij de diverse loterijen zijn er weer veel prijzen weggegeven. Dit jaar waren de grootste geluksvogels; Corry Bunnik, zij ging er met de fiets vandoor. Fyke den Braber heeft de schaduwquilt gewonnen (Red. een schaduwquilt is een quilt waar de patroontjes hetzelfde zijn op het doek als op de grote achtergrond.) en Chantal Wansinck mocht zich gelukkig prijzen met de mooie steigerhouten bar-set. De foto-actie is gewonnen door Onno Lensinck.


Bij het kinder-boomstamzagen was Sanne Balvert het snelste meisje en broer Niels de snelste jongen, na een spannende strijd met de geduchte concurrent Remco van Vliet. In de finale was Niels zo zeker van zijn zaak dat hij zijn eigen record met 1,5 seconden verbrak. Bij de volwassenen wonnen Hans v/d Knaap en Henri van Vliet het boomstamzagen.
De Meijerie kon natuurlijk niet zo’n groot succes zijn zonder alle vrijwilligers en sponsors. Wij willen hen op deze manier dan ook enorm bedanken voor hun inzet en giften. Dankzij hen hebben wij dit jaar een opbrengst van € 3139,55 weten te realiseren, wat we zullen gebruiken voor het renoveren van de parkeerplaats naast de Milandschool.

Anouk…..BEDANKTsep Anouk

Tijdens onze laatste redactievergadering hebben we als team van De Berichtgever afscheid genomen van Anouk Duut. Tien jaar heeft zij met heel veel enthousiasme verhalen geschreven voor De Berichtgever en meegedacht over de invulling van ons plaatselijk ‘suffertje’. Helaas was het schrijven voor De Berichtgever niet meer te combineren met haar privé werkzaamheden. We zullen haar inbreng missen, haar positieve instelling, haar taalkundige opmerkingen, de gezellige vergaderingen met en bij haar, ….nou ja, nog zoveel andere dingen.
Anouk, we zullen je echt missen. Heel hartelijk dank voor de afgelopen tien jaar namens het hele team van De Berichtgever en namens heel Zegveld. We weten dat je blijft meedenken en indien nodig ons zal voorzien van allerlei tips. Bij voorbaat dank daarvoor en … veel succes met al je andere werkzaamheden.

Nieuws van het Dorpsplatform Zegveld

Paul Vonk, waarnemend secretaris van het DB, heeft voor u  de belangrijkste punten die in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 4 juli 2017 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Regels woningtoewijzing voor senioren
De voorrangsregels zijn in de vergadering nog eens doorgenomen. De regels luiden als volgt:
Wanneer is een woning een seniorenwoning?
Als een woning een seniorenlabel heeft gekregen dan geldt dat vanaf een leeftijd van 65 jaar en ouder. En niet vanaf 55 jaar.  

Hoe werkt de volgorde van toewijzen?
?    Eerst komen senioren mét kernbinding in aanmerking;
?    Dan senioren zónder kernbinding;
?    Als beiden niet inschrijven, inschrijvers mét kernbinding.
?    Inschrijvers met urgentie op basis van de urgentiedatum.

Hoe werkt een urgentieverklaring?
Een inschrijver heeft pas urgentie wanneer de urgentiecommissie vindt dat er sprake is van een urgentie. Als er sprake is van een urgentie, dan krijgt de inschrijver een verklaring van de commissie waaruit blijkt dat deze een urgentie heeft gekregen en pas dan kan worden gereageerd op een woning. Een urgentie kan  worden aangevraagd bij het Vierde Huis www.hetvierdehuis.nl

Huisvestingsverordening
De gemeente Woerden bepaalt de volgorde van woningtoewijzing. Dit staat in de huisvestingsverordening. Hierin staat dat Zegvelders altijd eerst in aanmerking komen bij vrijkomende woningen (behalve als er sprake is van een urgentie). Bij nieuwbouw kan de gemeente zelf aparte regels stellen. De gemeente is voornemens ten aanzien van de nieuwbouw van de Pionier in Zegveld speciale regels te stellen.

Ophogen Slotenbuurt
Het Dorpsplatform heeft de gemeente opgeroepen vooral rekening te houden met de leerpunten uit vorige projecten (overbemaling, waardoor alles snel zakt, ook tuinen, afgebroken rioleringen, zakkende putten, geen maatregelen langs schuren e.d. waardoor het zand onder de funderingen stroomt en er verzakkingen optreden, etc.). De kadergroep heeft geadviseerd een paar leden van het Dorpsplatform mee te laten doen bij de voorbereidende werkzaamheden, zodat van de leerpunten ook echt geleerd kan worden. De planning is nog steeds onveranderd.

Onderzoek afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o.
De gemeente vraagt problemen – die zich in meerdere straten voordoen - vooral te melden, het beeld is nu nog te versnipperd. Het is bekend dat bewoners de problemen niet meer melden en zelf aanpakken.  Opgeroepen wordt om de problemen toch via Paul Vonk te melden, hij zal het aan de gemeente doorgeven.
Herinrichting en ophoging Nijverheidsbuurt
Op 22 augustus j.l.  is er over de herinrichting en ophoging van de Nijverheidsbuurt een informatie avond geweest met het definitief ontwerp. In principe kon er in het najaar gestart worden, maar ondernemers vrezen dat bij winters weer er vertragingen zullen optreden en willen liever dat na de winter gestart wordt. De planning is nu dat er in het voorjaar zal worden gestart.

Afronding hondenbeleid
Het Dorpsplatform is hier al een poos mee bezig. Eerst schoot het maar matig op, maar er worden nu weer stappen gezet. Er zijn  flyers in het dorp bezorgd en er heeft een stukje in de Berichtgever gestaan. Een uitrenveld is weggehaald. Verder zijn er op voorstel van  de werkgroep hondenbeleid flink wat bakken geplaatst op de plekken waar een opruimplicht geldt. Er is een mail binnengekomen over een bak langs de Molenweg, die niet handig staat in verband met overstekende scholieren. Aan de  gemeente zal gevraagd worden deze bak iets te verzetten. Verder wordt in de vergadering gemeld dat het schijnbaar voor sommige hondenbezitters nog steeds niet duidelijk is dat zij hondenpoep op  ‘plekken met opruimplicht’ moeten opruimen. In overleg met de werkgroep zullen de Boa’s in de toekomst ook gaan controleren en handhaven. Maar natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid bij de hondenbezitters zelf en is het goed om elkaar ook aan te spreken als zichtbaar is dat er iets ‘achtergelaten’ wordt!

Parkeerplaatsen De Koekoek
Na eerdere pogingen is er dan toch een positief resultaat te melden. De gemeente heeft een beschikking afgegeven én er is budget om vier parkeerplaatsen te realiseren. Het Meijecomité en het Dorpsplatform Zegveld zijn hier uiteraard erg blij mee!  
Nieuwe Dorpsagent
Zoals bekend heeft onze opperdorpsagent Rinus van der Does eerder dit jaar afscheid genomen. De taken van Rinus worden door twee nieuwe dorpsagenten overgenomen. Een van de twee nieuwe dorpsagenten is John van Kleiwee. John is negen jaar wijkagent van Harmelen geweest. Hij gaat zijn collega dorpsagent Daphne Sturkenboom ondersteunen. Leuk detail is dat John op de motor van Rinus rijdt! Hij hoopt net zo bekend te  worden in het dorp als Rinus en vraagt de mensen hem vooral aan te spreken als hij door het dorp rijdt.
Groen
Door een zware storm zijn er veel bomen gesneuveld. In de Oude Meije zijn dat er ongeveer 60. Met ondersteuning van onze dorpswethouder zullen de bomen toch herplant worden. Ko Kromwijk is met de gemeente in overleg gegaan en zij hebben 51 nieuwe bomen ingetekend, in de vroege herfst worden deze geplant. Overigens zal herplant niet alleen in de Oude Meije plaatsvinden.  De werkgroep “Bomen” heeft een inventarisatie gemaakt en deze bij de gemeente ingediend. Het gaat om een uitbreiding van het bomenbestand met 100 à 150 bomen.  

Plan locatie Waldhoorn/Pionier
Er worden 14 sociale huurwoningen gebouwd. Deze zijn bedoeld voor senioren en mensen die te maken hebben met een beperking door ziekte of anderszins.  Er is een informatie avond geweest voor omwonenden en er is ook een informatieavond geweest voor kandidaat huurders. Deze konden ideeën aanreiken. Naar verwachting zal in de eerste helft van  volgend jaar met de bouw worden gestart. Er wordt verwacht dat hiermee ook meer doorstroming komt.

Plan Weidz
Het Dorpsplatform is niet tevreden dat er zo lang op deze zo noodzakelijke uitbreiding moet worden gewacht en dat er maar geen voortgang in de planning lijkt te komen. Het Dorpsplatform maakt zich ook zorgen of er wel voldoende woningen voor starters komen, gezien alle dure maatregelen die de aannemer moet treffen. Met name de starters trekken nu weg met alle gevolgen van dien.

Bibliotheek  
Het Dorpsplatform heeft zorgen over de continuïteit van deze belangrijke voorziening, gezien de besluiten en opstelling van het bestuur en de directie van de bibliotheek. Het Dorpsplatform heeft een gesprek met de vrijwilligers en de directie gehad. Er is onrust ontstaan bij de vrijwilligers. Er wordt niet naar hen geluisterd en zij mogen steeds minder zelf doen. Een voorbeeld is dat oudere boeken, ondanks het verzoek van de vrijwilligers, niet meer in de schappen mogen blijven staan, waardoor de schappen steeds leger raken en dit een slecht beeld geeft voor de bezoekers. Overigens geven de cijfers aan dat de bibliotheek in Zegveld goed scoort, zelfs beter dan in andere kernen. Afgesproken is dat het Dorpsplatform de vrijwilligers gaat ondersteunen bij hun pogingen om de bibliotheek voor Zegveld te behouden.  

Verdwijnen HAP
Ook het Dorpsplatform heeft zo haar opvattingen over het verdwijnen van de HAP. Zowel wethouder Koster als de raad in Woerden doen hun best  om alternatieven op tafel te krijgen. Het Dorpsplatform vindt dat de huisartsen ook een verantwoordelijkheid hebben. Als álle artsen in de omgeving meedraaien in een rooster, en er gebruik wordt gemaakt van de vestiging van de betreffende huisarts, dan zou een soort HAP  toch mogelijk moeten zijn, zo stelt het Dorpsplatform. Gelukkig is onze eigen huisarts (Quaak) het niet eens  met de plannen en heeft slechts een kleine meerderheid van huisartsen tegen een vorm van een HAP, bemenst door huisartsen,  gestemd, waarbij de huisartsen in Leidsche Rijn de doorslag hebben gegeven, waarschijnlijk omdat daar nu de HAP zit.

Snippertjes
?    De Hazekade is (gedeeltelijk) geasfalteerd, nieuwe belijning is aangebracht, bermen zijn aangevuld. Het ligt er weer keurig bij.
?    De Middenweg is, na de renovatie van een paar jaar geleden, snel weer kapot gereden. De  herstelwerkzaamheden hebben inmiddels plaatsgevonden.  
?    De brug bij het Zwarte Pad is vervangen en het ligt er keurig bij. Het werk is netjes uitgevoerd. Complimenten voor de gemeente.
?    Er is over de dijkverhoging in de Meije een overeenkomst gesloten tussen het Waterschap en de gemeente over wat er moet gebeuren en wie er moet betalen. De weg is nog prima, dus nu wordt gekeken wat het Waterschap moet betalen, omdat de ophoging de veroorzaker is van de kosten.
?    Bij enkele duikers in de Rondweg en Oude Meije is sprake van een onveilige situatie. De gemeente  meldt dat ook dit direct na de bouwvakvakantie wordt aangepakt. De duikers zullen worden aangeheeld.
?    Het Dorpsplatform vindt dat het maaien van de bermen niet goed wordt uitgevoerd. Er zijn stukken berm gemaaid, maar dat is gebeurd toen het al veel te lang was en er niet meer kon worden geklepeld. Nu liggen er dotten gras in de berm. Dit is erg slordig en het waait  de weg op.

Vergaderschema 2017 (restant):
?    dinsdag 26 september 2017
?    dinsdag 19 december 2017

Reuzenschildpad gesignaleerd

sep ReuzeschildpadJoep Nollet van de Rondweg 43 keek half juli j.l. tijdens een wandeling met de hond op het Branderpad zijn ogen uit. Hij schreef ons: “Wat zie ik nu? Werkelijkheid of word ik hier voor de gek gehouden”.  
Bij Kaasboerderij de Groot op de Rondweg werd hard gewerkt aan het uitbreiden van de koeienstal. Voor de nieuwe mestkelder gemaakt kon worden moest er veel grond worden verzet. Zo kwam het dat hij tijdens zijn wandeling opeens wel een heel bijzonder voorval te zien kreeg. “Zag ik dat nou goed in de ochtendnevel? Een reuzenschildpad bij De Groot in het weiland? Het leek allemaal zo echt dat ik er toch maar even een fotootje van geschoten heb”.
De ‘schildpad’ is verdwenen, maar de vraag blijft: Was het echt een schildpad of toch een ‘look-a-like’?

Wij gaan weer naar school! (een ingekomen bericht)

Op de Milandschool zijn we weer van start gegaan. Ook dit jaar werken we met drie groepen:sep milandschool
De onderbouw: groep 1-2-3
De middenbouw: groep 4-5
De bovenbouw: groep 6-7-8
Iedere maandagochtend komt de peutergroep ook naar school.
In de zomervakantie is de WIFI aangesloten zodat we het komende schooljaar onze ICT verder kunnen uitbreiden. De middenbouw is inmiddels begonnen met werken op tablets en de andere groepen volgen deze herfst.

De Milandschool op de Meijerie. (een ingekomen bericht)

Voor de Meijerie van zaterdag 2 september hadden alle leerlingen heel erg hun best gedaan om de marktkraampjes te voorzien van mooie koopwaar. Er waren houten uilen, poezen en olifanten te koop. Maar ook insectenhotels en pennenbakjes. We kijken terug op een gezellige en geslaagde dag.

Welzijn Zegveld (een ingekomen bericht)

Ook na de vakantie is er steeds een Open tafel op de 2e en 4e woensdagmiddag van de maand, waarbij elke keer weer een heerlijke maaltijd voor ons klaarstaat. We starten dan om 12.00 uur. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Adrie de Jong. Tel. 691416.
Om het eten wat te laten zakken kunt u rechtstreeks na de maaltijd naar “De Zegge” voor een gezellig spelletje, bijv. Rummikub, Skibbo of iets anders wat u leuk vind, of een hand- en borduurwerkje, breien, enz. Er is altijd wel iets creatiefs te doen of even wat bijbabbelen onder het genot van een kopje thee of koffie.

Wereld/Volksdansen
Iedere donderdagmorgen is er om 9.30 uur Wereld/Volksdansen in de Milandhof. Ritmisch bewegen en gezelligheid gaan die morgen hand in hand. Na het dansen is er een gemoedelijk samenzijn in de “Zegge” met koffie en/ of thee. Kom! Voor de voetjes van de vloer!

Jorai begint het schooljaar feestelijk

sep Jorai

Op 21 augustus begon het nieuwe schooljaar weer. Voor de Jorai was het een bijzondere dag om twee redenen. De eerste reden was dat de Peuterpret vanaf nu ook in de school gevestigd is en de tweede reden was dat het nieuwe logo werd onthuld. Daarom werden alle leerlingen en peuters op een ijsje getrakteerd.sep Jorai 1

De Vakantie Bijbel Week
‘(T)op survival’

In de herfstvakantie, van 17 t/m 22 oktober, organiseren wij weer de Vakantie Bijbel Week. Tijdens de VBW gaan we met elkaar op survival. Op die tocht ontdekken we dat ons hele leven op een survival lijkt. Die tocht kunnen we niet alleen maken!
Alle basisschoolkinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom in de Jorai-school.
De VBW wordt gehouden op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, op donderdagochtend van 10.00 tot 12.30 uur en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Op vrijdagavond van 19.00 tot 20.30 uur mogen ook alle ouders, verzorgers en belangstellenden komen om te kijken wat de kinderen tijdens de VBW hebben gedaan. Zondag 22 oktober wordt de VBW afgesloten met een dienst in de Hervormde Kerk in Zegveld. De dienst, die helemaal gericht is op de kinderen en op de VBW, begint om 9.30 uur.
Voor meer nieuws, neem een kijkje op www.vbwzegveld.nl.
Elke dag rijden er twee bakfietsen door het dorp waar de kinderen achteraan kunnen fietsen naar de Jorai-school. Fiets gezellig mee en kom mee ‘op survival’.
Groetjes, het VBW team.

CSZ Zegveld Smaakt Naar Meer

Op 7 oktober is alweer de 6e editie van Zegveld Smaakt Naar Meer. De voor u intussen welbekende deelnemers zullen u weer verrassen met lekkere bekende en onbekende gerechtjes. Iedereen is van harte welkom vanaf 16.00 uur. Tot 21.00 uur kan er gegeten worden. En als klap op de vuurpijl pakt de CSZ dit jaar extra uit met een optreden van Rave van Fortuin. Dit begint omstreeks 21.00 uur.

Open dag Thomashuis (een ingekomen bericht)

Op 24 juni jl. was het erf van het Thomashuis een plek was waar kunst, gezelligheid en activiteiten samen kwamen. Die dag was het open erf dag "beleef met ons mee!" In samenwerking met Activiteitencentrum Zegveld en Atelier "De Schuur" is de open erf dag tot stand gekomen. Een dag waarop het weer niet mee zat, maar ondanks dat, de belangstelling groot was. In atelier “De Schuur” en in de beeldentuin waren veel kunstwerken en schilderijen te zien, die allemaal gemaakt zijn door de kunstenaars van Atelier "De Schuur", een dagbestedingsplek waar mensen met een verstandelijke beperking op kunstzinnige wijze invulling geven aan hun dag. Tevens waren er demonstraties Raku-stoken en pottendraaien. Naast kunst waren er nog andere activiteiten waaronder schminken, een springkussen, glitter tattoos, en een hapje en drankje. Daarnaast verzorgde Activiteitencentrum Zegveld een aantal activiteiten waaronder een heuse snoezeltent. De dag is mede door de geweldige inzet van vrijwilligers een succes geworden. Hierbij willen wij hen nogmaals bedanken.

sep Thomashuis sep Thomashuis2

Kunstwerk groep 3 in samenwerking met ‘Het Atelier’ (Een ingekomen bericht)

In mei van het vorige schooljaar werd er op basisschool ‘Jorai’ gewerkt aan een project over ‘Kunst’. Iedere groep had een bepaalde kunstenaar als thema. In het kader hiervan is groep 3 op bezoek geweest in ‘Het Atelier’ bij het Thomashuis. Daar is onder leiding van Ria van den Zon een prachtig kunstwerk van klei gemaakt in de geest van Keith Haring, de themakunstenaar van groep 3.
Op 22 augustus kwam Ria samen met vier kunstenaars van ‘Het Atelier’: Dylan, Luuk, Wendy en Jolanda Dukker, het geglazuurde en gebakken kunstwerk op school brengen. Luuk had ook nog een prachtig schilderij a la Keith Haring gemaakt.
De kunstwerken krijgen natuurlijk een mooie plek in de hal van de school en er zal vast nog wel een vervolg komen op deze samenwerking!

Meer zelfservice-uren in Bibliotheek Zegveld (een ingekomen bericht)

Vanaf 14 augustus worden de service-uren op de woensdagen in Zegveld zelfservice. De openingstijden veranderen niet.
Wanneer er zelfservice is, kunt u zelfstandig gebruik maken van alle faciliteiten van de Bibliotheek, zoals lenen en inleveren van materialen, tijdschriften en krant lezen en internetten. Met vragen en inschrijvingen kunt u uitsluitend terecht tijdens de service-uren. Dat is op dinsdag van 14.00 tot 17.00 uur. Natuurlijk kunt u ook terecht tijdens de service-uren in Woerden op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

En kent u mijn menu [https://www.regiobibliotheekhetgroenehart.nl/mijn-menu.html] al? Hier kunt u vanuit huis materialen verlengen, reserveren en kunt u zoeken in de catalogus. Verder bieden wij u de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week via onze website te betalen via iDeal.

Wij vervangen deze service-uren in Zegveld door zelfservice omdat wij op dit moment niet de medewerkers hebben om alle service-uren te vullen. Met deze aanpassing willen we voorkomen dat we steeds moeten wisselen in openingstijden en service-uren. Maar we zitten niet stil en zijn bezig om vanaf de winter weer meer service-uren te kunnen bieden.

Jaco de Groot verpulvert het Nederlands record (een ingekomen bericht)

sep polsstokSpanning en sensatie werden voorspeld, spanning en sensatie werden gebracht. Wat was het Hollands Kampioenschap in Zegveld op zaterdag 12 augustus jl. een wedstrijd van topniveau! Alle springers waren op hun best, te zien aan de 9 persoonlijke records die werden gesprongen.
Het begin van de dag was qua weer wat druilerig, maar naarmate de dag vorderde werd het beter. Om 14.00 uur, toen de openingsceremonie voorbij was, kon de eerste sprong van de dag dan ook gemaakt worden met een heerlijk zonnetje in de rug.
Na de junioren en de dames, was het tijd voor de seniorengroep. Met 16 deelnemers was de seniorengroep het grootst. In de finale mochten 8 springers meedoen, wat het voor iedereen mogelijk maakte die felbegeerde finaleplaats te bemachtigen. Het was spannend tot de laatste sprong. De laatste sprong van de avond, ja de laatste sprong van dit kampioenschap… Jaco de Groot met de sprong van zijn leven. Al corrigerend klom hij met ferme slagen omhoog. De stok die uiterst traag en kaarsrecht naar de overkant voortbewoog. Die stok waarvan Jaco vanuit de top een geweldige uitsprong kon maken. Die sprong, waarin alles samenkwam, bracht hem op een afstand van 22.21 meter. De grens van 22 meter is gebroken en niemand weet waar dit stopt. Formidabel.
Toen de finale ten einde was gekomen en de prijzen waren uitgereikt aan alle kampioenen, ging de volgende activiteit van start: ‘Fiets ‘m d’r in’. Met een fiets over een balk van zo’n 20 cm breed, met als doel droog de overkant te halen. Het werd een spektakel met veel natte pakken, maar toch ook redelijk wat mensen wisten de overkant te halen. Voor de winnaar was er door Spies & Spijs een waardebon voor een etentje voor 2 personen beschikbaar gesteld.
Wat was het een mooie dag! ‘Sfeer’, ‘prachtige sprongen’ en ‘mooi weer’ zijn al jaren woorden die helemaal bij het polsstokverspringen horen. (Persoonlijke) grenzen zijn na deze wedstrijd weer verlegd waardoor we in de toekomst nog veel moois kunnen verwachten. Als Zegveldse polsstokclub waren wij heel blij met de opkomst van deze dag, vooral ook om veel (nieuwe) Zegveldse gezichten te zien! Voor dit seizoen was het alweer de laatste wedstrijd op de Zegveldse schansen, maar wij hopen u allen volgend jaar weer welkom te mogen heten bij de wedstrijden op onze accommodatie!
Wilt u op de hoogte blijven van het reilen en zeilen binnen de vereniging? Volg ons op Facebook ‘Polsstokclub Zegveld’ of neem een kijkje op www.polsstokclubzegveld.nl .
Wilt u de fantastische sprong van Jaco de Groot nogmaals zien, kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=OLPudgZdzEI&feature=youtu.be.

Het Miland Intersport/Twinsport Open (Een ingekomen bericht)

sep Open toernooi

Dit overdag (50+) en avondtoernooi staat bekend om het poule-systeem, gezelligheid en sportiviteit. Spe¬lers in de tennis categorieën 5 tot en met 8 hebben deelgenomen in heren-, dames- en gemengd dubbel. Na een warme, zonnige week vol strijd bleven de allerbesten over om uit te maken wie er met de titels aan de haalgingen. Er waren prachtige tennispartijen, ook met Zegveldse finalisten, waar spelers en toeschouwers van hebben genoten. Ook de catering was weer geweldig geregeld. Het was een succesvol toernooi!

Wandeling voor goed doel

Op 26 augustus jl. heeft Rob van Hoogdalem een mooie polder wandeling georganiseerd. De opbrengst hiervan was bestemd voor het “inloophuis voor kanker” in Woerden. Honderddrieenveertig deelnemers, waarvan de oudste tachtig jaar was, zijn op een mooie zonnige dag bij de Milandhof van start gegaan. De tocht voerde langs de katholieke kerk in de Meije, die voor deze gelegenheid ook open was en waar men een kleine rondleiding kon krijgen. Vervolgens via het Meijepad naar Strand Zomer waar een leuke verrassing wachtte. De boot van Natuurmonumenten bracht de deelnemers door de prachtige rietkragen naar het land van “Van Vliet”. Daar werd door het weiland overgestoken naar de Rondweg, naar de kaasboerderij van De Groot om vervolgens weer terug naar De Milandhof te lopen en van een drankje te genieten op het terras. Deze mooie tocht heeft 1400 euro opgeleverd voor het goede doel.

WVW was ‘één en al genieten’sep Mirella Vink hofdame

Mirella Vink uit de Korensloot maakte dit jaar deel uit van het koninklijk trio tijdens de Woerdense Vakantie Week.
Na de motivatiebrief en de sollicitatieronde kreeg Mirella al snel te horen dat zij als hofdame was geselecteerd. Daarna volgden enkele lastige weken, aangezien dit nieuws tot Koningsdag geheim gehouden moest worden.
Op de vraag hoe Mirella zich heeft voorbereid op haar taak als hofdame, antwoordt ze: “We hebben geen cursus gehad hoor, het moest gewoon spontaan zijn. Wel hebben we het draaiboek doorgesproken, interviews gegeven en natuurlijk de jurken gepast.”
Elke dag werd het trio thuis opgehaald door de taxi om plaats te nemen bij de kapster en de visagiste. Met een boeketje in de hand werden de dames vervolgens in de cabrio naar het veld gebracht. Als de dames niet op het veld liepen tussen de vrolijke kids, brachten ze een bezoekje aan de ouderen in het Oudeland of aan het ziekenhuis. “Het is zo mooi om te zien dat mensen opfleuren als je langskomt; ouderen zijn blij dat je een praatje met hen maakt en kinderen willen met je op de foto”.
De brandweermiddag was volgens Mirella één van de hoogtepunten van de WVW. Gewoon weer even kind zijn en net als vroeger over de stormbaan en door het schuimbad. Mirella kijkt terug op een ontzettend mooie week en helpt volgend jaar graag weer mee als vrijwilliger.

Boodschappenpakketten (Een ingekomen bericht)

Sinds januari 2016 verzamelen Maicel Angenent en ik (John Muijt) allerlei producten om boodschappenpakketten te maken voor mensen die wel wat extra’s kunnen gebruiken.
Wij doen dit omdat we denken dat er genoeg mensen zijn die wel wat kunnen missen en ook genoeg mensen die wel wat kunnen gebruiken.
Toen wij begonnen hadden we geen idee hoe we dit moesten aanpakken, maar gelukkig waren er veel mensen die spontaan een tas of een doos met eten en drinken kwamen brengen, zodat het eigenlijk vanzelf ging lopen.
Helaas wordt onze lijst met adressen steeds groter en het aanbod wat minder. Logisch natuurlijk, want we staan nergens op de hoek van de straat om te vragen of u boodschappen kwijt wilt. Gelukkig weten sommige mensen ons nog steeds te vinden en gaan we door.
Met deze oproep willen we vragen of u eens in de kast wil kijken of daar producten staan die u eigenlijk niet gebruikt en wel kunt missen. Of misschien wilt u met de boodschappen wel wat meer meenemen en aan ons doneren. Wij zorgen ervoor dat alles wat binnenkomt netjes verdeeld wordt in dozen en tassen die we dan uit kunnen delen namens heel veel Zegvelders.
Er wordt vaak gevraagd wat we nodig hebben, maar eigenlijk maakt dat niet uit, we kunnen alles gebruiken. Van rijst tot hagelslag, van limonade tot koek, pasta, soep, chips, snoep, enz. En ook tandpasta, shampoo, douchegel, parfum enz. is van harte welkom. Wel willen we vragen of u geen producten wilt geven die over de datum zijn, of al geopend/gebruikt. Ook geen alcoholische dranken. Mocht u iemand weten die hier ook voor in aanmerking komt, laat het ons dan weten. Liever 5 keer voor hetzelfde adres dan dat er niemand voor komt. Als u iets wilt geven mag u dat brengen op Het Erf 29 in Zegveld. Alle beetjes helpen.
Namens Maicel en John alvast bedankt.

KerstKinderKoor (Een ingekomen bericht)

Op 9 oktober a.s. gaat Pia Schütz starten met het KerstKinderKoor. Als je tussen de 6-13 jaar oud bent en je wilt mee doen, kom dan vanaf die datum elke maandagavond naar de Milandhof om te oefenen. Het begint om 18.30 uur tot 19.15 uur. De kerstavond is op 11 december a.s.. Hou je van zingen en gezelligheid, doe dan mee! Kerst zonder kinderkoor is ondenkbaar! Kom ook en neem je vriend/vriendin mee!  

Pleinfestijn KNA (een ingekomen bericht)

Op 24 juni jl. was het “Pleinfestijn”. KNA organiseerde dit vanwege het 55-jarig bestaan van de muziekvereniging. Diverse fanfares en slagwerkgroepen waren uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren. 's Middags hebben de kinderen van de Blazersbende, het schoolmuziekproject voor leerlingen uit groep 5, laten horen wat ze hebben geleerd.
Verder hebben de toehoorders kunnen genieten van een divers muzikaal aanbod. In de avond waren er gastoptredens van Peter Ravensberg en zangeres Martine Zuidam. Als afsluiter speelde een dweilorkest een vrolijke noot.
Hopelijk heeft de vereniging kunnen laten zien en horen wat zij allemaal nog meer in huis heeft naast de welbekende marsen tijdens de staatoptredens.

Brand in tractor slaat over naar schuur

Op 30 juni jl. werd ’s morgens rond de klok van half twaalf groot alarm geslagen i.v.m. een grote uitslaande brand aan de Hoofdweg 138 in ons dorp. Op het agrarische bedrijf van de familie Z. Kastelein werd in eerste instantie melding gedaan van brand in een tractor maar het vuur sloeg al snel over naar een landbouwschuur. De rookontwikkeling was zo groot, dat deze in de wijde omtrek te zien was.
Met vier voertuigen rukte de brandweer uit om de brand in de schuur van 20 bij 40 meter te blussen. Daarbij kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg naar nog een andere schuur of naar de boerderij. Gelukkig waren er geen mensen of dieren aanwezig in de schuur. Woordvoerder Jelle Mulder van Veiligheidsregio Utrecht kon later melden dat het vuur onder controle was en dat er gelukkig niemand gewond is geraakt.
De brandweer is nog tot de volgende dag bezig geweest met het nablussen, waarbij het opgeslagen hooi uit de landbouwschuur moest worden gehaald.

Voor u gelezen

Innovatie landbouw kan door
Dankzij nieuwe subsidie-afspraken kan het Veenweiden Innovatiecentrum aan de Oude Meije 18 veel nieuwe ideeën uitwerken voor de landbouw in het Groene Hart. Gedeputeerde Staten hebben besloten voor de periode van 2017 tot en met 2019 € 60.000 per jaar bij te dragen aan het Veenweide Innovatiecentrum.
Het gaat om bijvoorbeeld rendabel cranberries kweken op veengrond, agrarisch vrachtverkeer verminderen en een ruilverkaveling. Wat dat laatste betreft, door stoppende boerenbedrijven krijgen overblijvende agrariërs een steeds meer versnipperd boerenbedrijf. “Waarom ruilen twee boeren niet onderling om grond dichter bij huis te hebben”, zo oppert directeur Frank Lenssinck.

4350 deelnemers fietsen € 78.950 euro bij elkaar met de Rabo Fietstocht! (Een ingekomen bericht)

De vierde Rabo Fietstocht van Rabobank Rijn en Veenstromen was dit jaar een ongekend succes. Op de zonnige zaterdag 10 juni ji. fietsten maar liefst 4350 mensen de tocht door het Groene Hart en spekten ze de kas van 245 deelnemende verenigingen, stichtingen en scholen. Verenigingen, stichtingen en scholen uit de re¬gio van de Rabobank konden door deelname aan de fietstocht geld ophalen voor hun kas. Voor iedereen die de tocht heeft uitgereden, schenkt de Rabobank een vast bedrag van 10,20 of 30 euro, afhankelijk van de verreden afstand, aan een lokale vereniging, stichting en school naar keuze. Tot een maximum van 1500 euro. In totaal is 78.950 euro bij elkaar gefietst door 4350 deelnemers! 1175 mensen reden de route van 12 km, 2823 mensen 30 km en 352 mensen 100 km. Drie verenigingen hebben zelfs het maximum van 1500 euro bij elkaar gefietst: IJsclub Nooit Gedacht Wilnis, Albert Schweitzergroep Woer¬den en Schaatshardrijvereniging SHV Woerden
Samenwerking
In samenwerking met de fietsclubs WTC Woer¬den en TTC De Merel zijn de routes uitgezet en uitgepijld. De Verkeersregelaars Woerden zorg¬den ervoor dat iedereen veilig kon oversteken en de lokale EHBO-verenigingen waren aanwezig voor eventuele calamiteiten. Gelukkig is het, op een pleister plakken na, rustig gebleven.
Lokale ondernemers
Er kon gestart worden vanaf de drie kantoren in Woerden, Bodegraven en Mijdrecht. Maar ook vanaf het Kerkplein in Kockengen en bij Gas-terij De Milandhof in Zegveld. Onderweg had¬den de deelnemers de gelegenheid om bij lokale ondernemers een kop koffie te drinken of iets te nuttigen.
Rabobank Rijn en Veenstromen kijkt terug op een succesvolle fietstocht en bedankt iedereen die deze dag mogelijk heeft gemaakt.

Start nieuwe basiscursus EHBO (Een ingekomen bericht)

EHBO en met name reanimeren komt steeds vaker in het nieuws. Hoe is het met uw kennis over reanimatie en eerst-hulp-verlening? Weet u wat u moet doen in een noodsituatie of kleine ongevallen in en om het huis?
Nee? Maar u wilt hier wel meer kennis over opdoen? Dat komt goed uit! EHBO vereniging De Meije - Zegveld start 2 oktober 2017 een nieuwe basiscursus EHBO. Tijdens deze cursus leert u alle basisvaardigheden van EHBO. Van het verbinden van een klein sneetje of bloeding tot kneuzingen of botbreuken. Ook komen levensreddende onderwerpen aan bod zoals het herkennen van, en handelen bij, een beroerte of reanimeren met en zonder AED.
De cursus wordt gehouden in de Milandschool aan de Hazekade 10, van 19.30 tot 22.00 uur.
Voor meer informatie of direct aanmelden, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of kijk op onze website www.ehbo-demeije-zegveld.nl.

Pluim voor ZegveldZorgt

Op 29 juni heeft Zegveld Zorgt letterlijk een pluim gekregen van de Utrechtse gedeputeerde Mirjam Maasdam. Dorpsconsulent Henk Oskam nam de pluim in ontvangst, waarvan de uitreiking in Westbroek plaats vond. sep ZegveldZorgt
De werkzaamheden van dorpsconsulent Henk Oskam zijn een moderne variant van die van een wijkverpleegkundige. Inwoners van Zegveld kunnen bij hem terecht voor een hulp- of zorgvraag. Henk heeft zijn werkplek bij de plaatselijke huisarts, maar als het nodig is komt hij ook bij mensen thuis. Vanuit de Provincie was ZegveldZorgt benaderd of zij mee wilde doen. Toen Henk dit overlegde met het bestuur was de enige reactie: doen! Volgens de Provincie Utrecht is ZegveldZorgt een mooi voorbeeld van hoe inwoners zelf de zorg voor elkaar in handen nemen. Aan de pluim is geen geldprijs verbonden, maar het is wel zoals Henk zegt “een stuk waardering vanuit de Provincie”.
De pluim aan Zegveld Zorgt werd uitgereikt bij de startbijeenkomst ´Samenwerken aan leefbaarheid, grootse initiatieven in kleine kernen’.
Een filmpje over ZegveldZorgt is te bekijken op de site van ZegveldZorgt, nl. www.zegveldzorgt.nl

Wandelt u mee in en om Zegveld? (Een ingekomen bericht)

Er wordt in de media al langere tijd en bij herhaling aandacht gegeven aan het nut en de noodzaak van voldoende beweging. Medio augustus kwam de Gezondheidsraad nog landelijk in het nieuws met dit advies en werd nogmaals benadrukt dat we dagelijks een half uur moeten bewegen (en zelfs een stukje spier- en botversterkende krachttraining nodig hebben).
In Zegveld wordt al volop bewogen: er is onder meer tennis, voetbal, volleybal, badminton, gymnastiek, yoga, volksdansen en de fietsgroep van Welzijn Zegveld.

Het is niet voor iedereen mogelijk zich zo makkelijk te bewegen; ook voor díe groep willen we in Zegveld een mogelijkheid bieden om in beweging te zijn.
We hebben de werkgroep Zegveld Beweegt gevormd van ZegveldZorgt met Welzijn Zegveld, de huisarts, de fysiotherapiepraktijk, een aantal sportverenigingen en het Beweegteam van Welzijn Woerden om een start te maken met een laagdrempelig en voorlopig kleinschalig initiatief.

We gaan 27 september a.s. van start met een wandelgroep(je), wekelijks op de woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur. We verzamelen voor de Milandhof, lopen een stukje met elkaar in en rond het dorp en drinken na afloop samen koffie. Het initiatief staat in het teken van bewegen en ontmoeten. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft zich tevoren niet aan te melden. Een rollator of rolstoel is geen bezwaar; daar vinden we een oplossing voor door de route aan te passen of een vrijwilliger de rolstoel te laten duwen. We hopen dat we samen met u de activiteiten kunnen uitbreiden en aantrekkelijk maken. We staan open voor ideeën en suggesties!

We zoeken voor dit initiatief deelnemers èn vrijwilligers die meelopen en zorgen voor de koffie. Heeft u interesse in deelname of begeleiden, dan kunt u bellen met Marja Meijers, telefoonnummer 0348 - 691470. Zij is de coördinator van Zegveld Beweegt.

Open Monumentendag

9 september jl. vond de Open Monumentendag plaats, waarbij o.a. de Hervormde Kerk in ons dorp opengesteld was.
Het was een druilerige dag, maar een ideale gelegenheid om in de kerk op het gemak de tentoongestelde doopjurken te bewonderen. Een gevarieerde serie doopjurken was langs de wand opgehangen. Sommigen waren nog spierwit, anderen ietwat vergeeld, maar dat is niet gek als je las hoeveel generaties kinderen er al in waren gedoopt.
Daarnaast was er de gelegenheid om de toren te beklimmen. Na een avontuurlijke klim, kon er genoten worden van een prachtig uitzicht over de Zegveldse weilanden en de achtertuinen aan de Hoofdweg.
Met op de achtergrond het blaasspel van enkele KNA-muzikanten kon er in de consistorie koffie met wat lekkers worden genomen. De opbrengst hiervan was bestemd voor de restauratie van het kerkgebouw.

sep kerk1 sep kerk2

In gesprek met .……..  Gert en Thea Wijman

In zijn jeugd kon hij al goed tekenen en schilderen. Maar toen hij ging werken kwam er niets meer van om dit talent te ontwikkelen. Toen hij op 55-jarige leeftijd noodgedwongen moest stoppen met werken, heeft hij zijn oude hobby weer opgepakt en heeft inmiddels de meest mooie tekeningen en schilderingen gemaakt. Samen met zijn vrouw Thea lopen we figuurlijk door het leven van Gert Wijman.

sep gertWijman1Gerardus Gijsbertus (Gert) Wijman is op 26 oktober 1945 in ons dorp geboren in het huisje waar nu mevrouw Lehman woont aan de Milandweg. Het gezin Wijman bestond uit 5 jongens en 2 meisjes. Gert was nummer vier. Toen Gert zes jaar was verhuisde het gezin naar het Branderpad. Zij gingen wonen in het achterste gedeelte van de woning waar nu de familie Verdouw woont. In het voorste gedeelte woonde de familie Van den Haak. Na vier jaar verhuisde het gezin naar de Molenweg.

De lagere school werd in ons dorp gevolgd. Gert herinnert zich enkele leraren nog heel goed, zoals juffrouw Adri Beversluis en meester Hoedeman.
Thuis hadden de kinderen een eigen taak. Gert was degene die de aardappelen moest schillen. Om commentaar te voorkomen deed hij dit vaak onder de tafel in de keuken. En als in het najaar de appels en peren kwamen, dan was Gert ook de pineut.
Hij trok veel op met zijn broer Koos. Op een winterse dag zagen zij Klaas Biezepol fietsen met een mand met brood voorop. Klaas werkte bij bakker Ton. Het was glad en Klaas riep al: “niet duwen”. Maar als je dat tegen Gert en Koos zei, dan gebeurde het juist wel. Klaas ging met fiets en de mand brood onderuit, waarbij het brood in de sloot belandde. Gert vertelt: “Ik voel de tikken nog die ik daarna van mijn moeder kreeg”. Moeder Wijman was degene die het gezin in het gareel moest houden en dat deed ze met strakke hand. Vader Wijman was vaak weg. Overdag naar zijn werk bij Koninklijke Eru Kaasfabriek B.V. en ’s avond was hij meestal dammen of bij de voetbal. Daarnaast werd er ook nog weleens gekaart bij de Eru.
Een andere anekdote speelde zich af langs het Branderpad. Daar was vaak een man aan het baggeren en als Gert met broer Koos langs de baggerschuit kwamen, gooiden ze een grote steen in de baggerschuit. De bagger spatte hoog op en het mannetje zat onder de bagger. Op een dag stond het bewuste mannetje ze op te wachten en toen durfden ze niet verder. Ze hadden geluk. Moeder Wijman kwam er aan en die gaf het mannetje ook nog eens de volle laag, maar dan verbaal. De jongens moesten hard lopen naar huis, want ze hadden allang thuis moeten zijn.

Na de lagere school ging Gert naar de Lagere Technische School (L.T.S.) in Woerden. Hier kwam zijn talent voor tekenen en schilderen naar boven. Als de klas bij meester Schippers een opdracht kreeg om een ontwerp of reclame te maken, dan deed Gert dit soms ook voor andere leerlingen. Meester Schippers vond dat Gert hierin verder moest gaan en ging praten met zijn ouders. Die vonden dit maar niets. Er moest geld op de plank komen en Gert moest gaan werken. Omdat hij op de L.T.S. de schilders kant had gekozen, ging hij werken bij Schildersbedrijf Van der Zouw in Woerden. Hier moest hij veel glas zetten. Niet lang daarna kon hij bij het schildersbedrijf van Jan Hoogeveen in ons dorp komen werken.

Voetballen was een grote hobby van Gert. Jaren heeft hij in het eerste elftal van Siveo gespeeld. Op zaterdagavond trok hij er met vrienden op uit. Vaak gingen ze naar Gouda of Boskoop en op zondagavond ging Gert dansen bij de dansschool van Hans van Eijk in ‘De Kluis’ in Woerden. Daar leerde hij zijn vrouw Thea kennen. Die was met vriendinnen met de trein vanuit Boskoop naar Woerden gekomen. Dus laat kon het niet worden, want zij moesten al weer met de laatste trein naar huis.

Theadora Adriana Maria (Thea) Groenendijk is op 5 mei 1950 te Boskoop geboren. Het gezin Groenendijk bestond uit drie meiden. Thea volgde de lagere school in Boskoop en daarna de huishoudschool in Boskoop en de naaischool in Hazerswoude. Hierna ging zij op 16 jarige leeftijd werken bij een doktersgezin in Boskoop. Omdat de vrouw ook huisarts was, hielp zij haar man heel vaak. Thea deed hierdoor alles in de huishouding. Zij verzorgde de kinderen van het artsenechtpaar, nam ook wel de telefoon van de praktijk op en maakte ook de praktijk schoon. Dit heeft zij gedaan tot haar trouwen. “Ik heb het daar prima gehad en had een vrij leven. Het waren bijzonder aardige mensen. Ik ben daar ontgroend”, vertelt Thea. “Ze waren namelijk erg vooruitstrevend”.

Gert en Thea zijn op 8 juni 1972 in Boskoop getrouwd. Zij gingen wonen aan de Hoofdweg 167. Zij hadden voor hun trouwen gehoord dat dit huisje te koop kwam. De koop was zo goed als rond, totdat de verkopende partij hoorde dat Thea katholiek was en de verkoop gecanceld werd. Het huisje is toen door Bas de Bruijn gekocht en Gert en Thea konden het huren van Bas op voorwaarde dat als de huurwoningen die in de W. Alexanderstraat gebouwd gingen worden, zij daar naar toe zouden gaan. Na twee jaar was dat zo ver. Daar zijn hun kinderen Viola en René geboren. Na vier jaar verhuisden zij naar de door hun gekochte woning aan de W. Alexanderstraat 31. Toen haar zoon René naar de Peuterpret mocht, wilde hij daar niet alleen achter blijven. Er zat niets anders  op dan dat Thea bij hem bleef. Op deze manier rolde zij in het werk bij Peuterpret en heeft zij er uiteindelijk 14 jaar gewerkt. Als hobby gingen Gert en Thea dansen in Woerden. Dit hebben zij tien jaar volgehouden en het was zo gezellig dat ze met de andere stellen nog steeds contact hebben.

Toen Hoogeveen stopte met het schildersbedrijf is Gert gaan werken bij Den Oudsten in Woerden. Na een jaar had hij het daar wel gezien en ging hij werken bij Sigma Coatings. Eerst in Uithoorn en later in Amsterdam.
Ondertussen is Thea na de geboorte van haar kinderen gaan werken. Zo’n 28 jaar lang heeft zij de kleuterafdeling van de Joraischool schoongemaakt. Daarnaast heeft zij nog steeds een paar werkhuisjes. Al 30 jaar lang. “Ik ben er niet weg te krijgen”. sep GertWijman2
Als Gert zo’n 55 jaar is begint hij problemen te krijgen met zijn rug. Uiteindelijk werd hij doorverwezen naar het ziekenhuis en daar zei de arts: “Daar doen we niets aan, ga maar in een korset”. Dat was ook niet alles. Vervolgens ging hij revalideren in De Hoogstraat in Utrecht. Daar ontdekte men nog een heel ander probleem, nl. dat er iets niet goed zat in zijn hoofd. Dat er iets mis was met zijn geheugen. Gert werd doorgestuurd naar een neuroloog in Enschede. Daar vond men dat eerst het probleem van zijn rug moest worden opgelost. Wat men in Woerden niet wilden doen, gebeurde in Enschede. Gert werd aan zijn rug geopereerd. De operatie is goed geslaagd. “Ik had meteen geen pijn meer en kon goed lopen”.
Toen gingen ze zijn hoofd onderzoeken. Allerlei testen werden er gedaan en zo ontdekten ze dat Gert het organo psycho syndroom (OPS) of chronische toxische encephalopathie (CTE) heeft, in de volksmond ook wel de schildersziekte genoemd. Een ziekte die je geheugen aantast. Hierdoor is hij z’n korte geheugen helemaal kwijt. Thea zegt: “Ik denk gewoon voor Gert”. De ziekte is een gevolg van het langdurig inademen van agressieve vluchtige oplosmiddelen bij o.a. verfstoffen waarbij het centrale zenuwstelsel wordt aangetast. Het is een sluipend gevaar.
Na het bekend worden van deze ziekte bij Gert is hij van het ene op het andere moment bij Sigma weggestuurd. Daarna zijn ze niet echt leuk behandeld en hebben ze er uiteindelijk zelf een punt achter gezet.

In 2002 verhuisden Gert en Thea naar Woerden. Hun zoon René kocht hun huis in de W. Alexanderstraat. Vanwege zijn teken- en schildertalent is Gert op de schildersclub ‘Kijk op Kunst’ in Woerden gegaan. Daar heeft hij het schilderen weer opgepakt, De leden van de club stonden versteld van zijn talent. Hij is geen portretschilder, maar schildert foto’s na of vanuit een tijdschrift. “Ik teken of schilder geen opdrachten, daar heb ik zo’n hekel aan”, zegt Gert. “Dat geeft alleen maar stress en vroeger heb ik genoeg stress gehad en wil dat nu niet weer”.
Ieder jaar schildert hij een ijsvogel, prachtig mooi. “Dat is een tik van mij”, voegt hij er lachend aan toe. Vele malen heeft Gert meegedaan aan exposities, vaak samen met de leden van de schildersclub. Helaas is de schildersclub ‘Kijk op Kunst’ vorig jaar vanwege vergrijzing opgeheven.

Vijf jaar geleden zijn ze terug gekomen naar Zegveld. Gert had heimwee. Toen ze het huis in de Boschsloot gingen bekijken was het eerste wat Gert zei: “Ik ben weer thuis”. Thea vond het qua woning best wel moeilijk. “We hadden een mooi huis in Woerden. Toch hebben we besloten om het te accepteren”. Inmiddels zijn ze weer helemaal ingeburgerd in ons dorp. Zo eten ze mee bij de Open Tafel van Welzijn Zegveld en gaat Thea op maandagavond bij ‘De Zegge’ handwerken en op woensdagavond naar de gym.

Gert heeft in zijn leven veel hard gelopen, o.a. halve marathons met zijn broer Koos. Nog steeds wandelen Gert en Thea veel of pakken de fiets voor een heerlijke fietstocht. Ondanks de beperking die Gert heeft genieten ze samen nog heel veel van de dingen die ze kunnen doen en het meest genieten ze natuurlijk van de vijf kleinkinderen die ze hebben.

Good Food Festival

Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de Lionsclub Woerden Castellum Laurum, samen met restaurant ‘De Hall’, vanaf 12.00 uur een Good Food Festival. Het festival vindt plaats bij ‘De Hall’, Korenmolenlaan 4 in Woerden.
De opbrengst van dit festival gaat naar gezinnen in de gemeente Woerden (dus ook Zegveld) die onder de armoede grens leven. Het wordt een sprankelende middag, met heerlijke hapjes, drankjes en muziek van o.a. Shantykoor Bravour. De kosten voor een hapje en 2 drankjes neemt de organisatie voor haar rekening.
Via de Stichting Van der Wel-IJff Fonds is een bescheiden subsidie ontvangen om het vervoer van ouderen uit o.a. Zegveld te realiseren. Indien u niet met eigen vervoer kunt komen, dan kan vervoer geregeld worden. U wordt dan om ca. 11.45 uur gehaald en ca. 14.00 uur weer thuis gebracht.
U kunt zich voor dit festival en voor vervoer opgeven bij Koos van der Kooi, Milandweg 40, telefoon 0348 - 69 16 36.


Voor alle blijken van medeleven na het overlijden van onze geliefde moeder en oma
                Marijtje Martijntje
               Bremmer-Slootweg

zeggen wij u hartelijk dank.
Wij hebben dit zeer gewaardeerd.

                            Kinderen,
                            kleinkinderen en
                            achterkleinkinderen


Hierbij willen wij u heel hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve dochter
                
Anneke van den Haak

De vele kaarten, woorden, een bezoek, blik of handdruk: het heeft ons goed gedaan.

Een bijzonder woord van dank aan de huisartsen van Huisartsenpraktijk Zegveld en Careyn Thuiszorg.

                            Coby en Herman van den Haak

Gevonden: slavenarmband

Wie is er een gegraveerde zilveren slavenarmband verloren?
Deze armband is gevonden is de tuin van de familie Van Rijswijk aan de Julianalaan 17.
De rechtmatige eigenaar kan de armband daar ophalen.

Kinderkledingbeurs

Op zaterdag 30 september wordt er in ‘De Voorhof’ aan de Hoofdweg 48 van 9.00 tot 12.00 uur weer een najaar/winter variant van de kinderkleding- en speelgoedbeurs gehouden.
Tijdens deze beurs worden baby-, kinder- & positiekleding verkocht evenals baby uitzet gebruiksartikelen, speelgoed, kinderfietsen en dergelijke.
Voor informatie en klantnummer kunt u contact opnemen met Sabina van der Arend, tel. (0348) 691933 of Carola Hageman, tel. (0348) 560305. E-mail adres is:   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Pin It