Het grote sparen kan beginnen  (Een ingekomen bericht)

Coop Bremmer presenteert voetbalplaatjesalbum Siveojan Voetbalplaatjes album Siveo
Na vele maanden voorbereiding was het dan zover. Samen met Coop Bremmer is zaterdag 13 januari 2018 het schitterende voetbalplaatjesalbum van Siveo aangeboden. Het verzamelalbum beperkt zich bepaald niet alleen tot de foto’s van de teams en spelers. Het boek bevat ook veel historie van Siveo en brengt bovendien de verschillende groepen vrijwilligers met hun activiteiten in beeld. Een uniek verzamelalbum, dat via aankopen bij Coop Bremmer aangevuld kan worden.
Voorzitter Eric van den Hoeven kreeg het eerste exemplaar overhandigd van Bart Bremmer in het bijzijn van Ton van Westerop die zorgde voor de vele honderden foto’s.

Statiegeld voor TV Miland jeugd (Een ingekomen bericht)

jan Bremmer statiegeldTV Miland jeugd is geselecteerd voor de statiegeldactie van COOP Bremmer in het 1e kwartaal van 2018.
Om dit bekend te maken kwamen de kinderen op vrijdagavond 29 december met rackets en ballen naar de winkel voor een foto. Zij zijn enthousiast! Ze hopen dat er veel mensen mee gaan sparen en dat er met het geld een leuke clinic georganiseerd kan worden. Tot en met maart 2018 kunnen lege flessen ingeleverd worden en kan het statiegeldbonnetje in de TV Miland jeugd box gestopt worden. Daarna worden alle bonnen geteld en verdubbelt COOP Bremmer het bedrag! Dat is geweldig nieuws, helpt u mee?
Alvast hartelijk dank namens de TV Miland jeugd.

Mark Woerde krijgt VN-Vredesprijsjan MakeFriends

Oud-Zegvelder Mark Woerde zal in maart de VN-Vredesprijs ontvangen. Hij heeft tweeenhalf jaar lang gewerkt om tweeentwintig religieuze leiders zover te krijgen om de videoboodschap “Make friends across religions’ te ondersteunen. Reclamemaker Mark is op het idee gekomen dit te doen omdat iemand hem een keer vroeg: “Wat kun je voor mij doen zodat niet iedereen mij haat?” Die vraag heeft Mark aan het denken gezet en heeft uiteindelijk geresulteerd in deze prachtige videoboodschap. Gelovigen mensen denken vaak dat mensen van een ander geloof hen niet zal begrijpen en daardoor ontstaan vaak misverstanden. Dat is erg jammer. Mark hoopt dat met deze videoboodschap mensen met allerlei religieuze achtergronden wat dichter naar elkaar toekomen.

Dorpsplatform

Hieronder worden voor u de belangrijkste punten die in de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld van 19 december 2017 op de agenda stonden op een rijtje gezet. De uitgebreide notulen kunt u ook lezen op onze website www.dorpsplatform.zegveld.net.

Afscheid dorpswethouder en welkom nieuwe dorpswethouder
Het Dorpsplatform Zegveld heeft in haar vergadering van 19 december jl. afscheid genomen van Margot Stolk als dorpswethouder. Margot was dorpswethouder vanaf 24 juni 2014. Het Dorpsplatform heeft op een bijzonder prettige manier met haar samengewerkt.  Zij had aandacht voor specifieke Zegveldse onderwerpen en heeft veel dingen in gang gezet en zich ingespannen voor realisatie  met als recent voorbeeld de plannen voor het opknappen van de Nijverheidsbuurt. De openbare ruimte van de Nijverheidsbuurt ligt er heel slecht bij en dankzij  Margot Stolk gaat het daarmee de goede kant op en wordt deze in het voorjaar van 2018 opgehoogd en opgeknapt! Het Dorpsplatform Zegveld wil Margot bedanken voor die  drie en een half jaar dat zij zich als dorpswethouder voor het dorp heeft ingezet.
Wethouder Hans Haring is verwelkomd als nieuwe dorpswethouder. Hans is geen onbekende, zo heeft Hans als loco burgemeester onlangs Sinterklaas nog in het dorp welkom mogen heten.  
Uitkomst onderzoek afgebroken rioleringen Eikenlaan e.o.
Er is nog steeds geen uitkomst van het onderzoek naar de afgebroken rioleringen en versnelde verzakking van de opgehoogde straten in de omgeving van de Eikenlaan. Er waren peilbuizen gezet om te kijken wat de oorzaak is van het versnelde verzakken van de net opgehoogde straten. Gebleken is dat de  grondwaterstand de ene keer lager was dan het polderpeil en de andere keer weer hoger. Er zijn nog meer peilbuizen gezet en putten worden nagelopen om het probleem te achterhalen. Eind januari volgen de resultaten van het onderzoek, daarna volgt een rapportage. Deze zal ook (eind januari/begin februari) aan het Dorpsplatform worden toegestuurd, zodat dit de volgende keer kan worden besproken.  

Ophogen Slotenbuurt
De ophoging van de Slotenbuurt komt dan nu eindelijk in zicht. In februari a.s. zal de opdracht aan de aannemer worden gegeven. In maart volgt nog een informatie avond voor de bewoners en in april zal met de werkzaamheden worden gestart. De oplevering van de reconstructie is in 2019 gepland. Een groepje inwoners – wonend in de eerder opgehoogde straten - heeft namens het Dorpsplatform met de gemeente gesproken over hun ervaringen.  Dit is gedaan om vooral te leren van de fouten bij de reconstructie van o.a. de Eikenlaan en omgeving (snel zakken, afbreken rioleringen, zand dat onder funderingen wegspoelt, ect.). De bewoners van de Slotenbuurt worden door middel van een informatiebrief regelmatig geïnformeerd.

Asfalteringswerkzaamheden Hoofdweg.
In november vorig jaar hebben  asfalteringswerkzaamheden plaatsgevonden op het stuk van de Hoofdweg tussen Zonkant en de kruising met de Milandweg. Dit was ook aan het Dorpsplatform pas laat bekend gemaakt. Op een deel van de Hoofdweg lag streetprint, dit is weggefreest. Een aantal bewoners wil de streetprint niet terug, omdat dit  geluidsoverlast geeft. Bij de renovatie, in 2002, is  een werkgroep ingesteld, die vooral heeft gekeken  naar het aanzicht van de weg en  het terugdringen van de snelheid. Streetprint was toen één  van de oplossingen om de snelheid af te remmen. Er wordt gekeken wat er nu moet gebeuren. Op dit moment lijkt het wel een racebaan en zeker als het regent is het erg glad. De verkeersveiligheid is erg belangrijk en  voortdurend zeggen inwoners   dat er iets aan de snelheid moet gebeuren, maar in de praktijk is  maar beperkt draagvlak voor maatregelen. Toen er in 2010 acht  drempels werden voorgesteld op het deel van de Hoofdweg richting Woerden is er ook maar één gekomen. Na de winter wordt in ieder geval op het zwarte deel nog belijning aangebracht. Met de aanwonenden, de gemeente en het Dorpsplatform zal worden bekeken welke maatregelen verder nog kunnen worden genomen.

Dijkverhoging Meije.
De gemeente en het waterschap hebben in augustus 2017 een samenwerkingsovereenkomst  gesloten hoe zij hierin gaan samenwerken. In het eerste kwartaal van 2018 zullen de plannen worden opgesteld, daarna worden de bewoners geraadpleegd. De klankbordgroep wordt binnenkort geïnformeerd. Ook de ondernemers zullen tijdig worden geïnformeerd, zodat zij op hun beurt ook hun klanten kunnen informeren.  

Vervanging brug Slimmewetering.
De werkzaamheden zijn op dit moment in uitvoering. De werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat er zo min mogelijk verkeer over de Hazekade of via andere routes hoeft te gaan. Voor de fietsers is een ‘bypass’ gemaakt via pontons. Bij de tweede fase, medio januari, wordt het verkeer  met verkeerslichten  geregeld. Medio maart moet het werk gereed zijn. Als er hinder of negatieve ervaringen zijn, kan dit aan het Dorpsplatform worden gemeld.

Sneeuwruimen en strooien.
Het Dorpsplatform Zegveld is niet tevreden met de wijze waarop gestrooid en geschoven wordt. Er is een aantal gevaarlijke plekken, zoals de brug naar de Broeksloot, die tamelijk stijl is, waardoor het risico bestaat dat auto’s en andere weggebruikers de Milandweg op glijden. In de Meije is alleen in één richting geschoven waardoor alleen de binnenbochten werden geschoven, waardoor auto’s de berm in rijden. Voorgesteld is de route in de Meije ook tegengesteld te rijden, zodat de gehele wegbreedte wordt geschoven.  De algemene teneur is dat er vroeger bekend was (bij Firma van den Dool) waar er gestrooid moest worden en nu alleen het bestek wordt uitgevoerd en niet wordt gekeken waar er verder nog problemen zijn . De gemeente heeft de werkzaamheden opnieuw aanbesteed en de problemen zullen met deze aannemer worden besproken.

Herplanten bomen
Met Ko Kromwijk, het aanspreekpunt voor onderhoud en vervanging van bomen, heeft de gemeente bekeken waar bomen kunnen worden vervangen. Dit kan namelijk niet overal, omdat er soms kabels en leidingen liggen. Verder worden er géén essen teruggezet i.v.m. de essentaksterfte. Vanaf half februari wordt begonnen met de herplant.

Uitvoering maaiwerk.
Het Dorpsplatform is erg ontevreden hoe het maaiwerk in bermen en plantsoenen is uitgevoerd. Ook de gemeente was hier niet tevreden over en heeft het maaiwerk aan een nieuwe aannemer gegeven. Het Dorpsplatform hoopt dat de nieuwe aannemer het maaiwerk beter zal uitvoeren en zal dit natuurlijk nauwkeurig volgen. Wij horen natuurlijk graag van u wat u  hiervan vindt!

Omzetten kantoorbestemming Boschsloot 26 naar appartementen.
Een deel van het kantoor staat al een tijdje leeg. De eigenaar heeft gevraagd de kantoorbestemming om te zetten naar vier appartementen. Niet alleen het geluid vraagt aandacht, maar ook de parkeerplaatsen. Vier appartementen vergen toch weer zeven parkeerplaatsen, die dan veelvuldig  bezet zijn en ten koste gaan van parkeergelegenheid van de Milandhof. Omdat er gehoord werd dat de eigenaar van plan zou zijn geen vier appartementen te realiseren maar kamers wil maken voor de verhuur aan individuele personen heeft het Dorpsplatform bij de gemeente aangeklopt.
Het Dorpsplatform is niet tevreden over de communicatie met de gemeente. Bij een vorig plan (plint Florijn) had de gemeente in een vergelijkbaar geval niet met het Dorpsplatform en de ondernemersvereniging overlegd en beloofde beterschap, maar ook nu is er geen overleg geweest. Daarnaast vraagt het Dorpsplatform zich af wat de overwegingen zijn geweest en wat de omzetting betekent voor de leefbaarheid in ons dorp.  

Voetgangersverbinding Weidz
Vanwege de uitbreiding van Zegveld met de nieuwe wijk ‘Weidz’ moet er vanuit die wijk een voetpad komen richting het Centrum van ons dorp. Er zijn twee alternatieven: in de berm langs het fietspad  of aan de overzijde langs de hondenuitrenplaats en de Milandhof. In de vergadering was nog geen overeenstemming, dus er wordt nog een keer verder over gesproken.

Werkzaamheden Oasen langs Milandweg.
De werkzaamheden zullen tot medio april duren. Gestart wordt vanaf het  Nieuwkoops deel. Er zal met kleinere werkvakken worden gewerkt, zodat de overlast voor fietsers beperkt blijft. Oasen heeft beterschap beloofd op het punt van overlast en veiligheid en de gemeente is in gesprek over de communicatie. Als aandachtspunt wordt meegenomen extra verlichting i.v.m. mist.

Bibliotheek
Er is een gesprek geweest tussen de gemeente, Welzijn Woerden, het bestuur/de directie van de Bibliotheek en het Dorpsplatform over de bibliotheek. De Zegvelders ervaren een verschraling van het aanbod aan boeken en openingstijden en vrezen een ‘sterfhuisconstructie’. Het bestuur/de directie heeft aangegeven absoluut in Zegveld te willen blijven, maar zoekt wel naar manieren om de bibliotheek te versterken, zodat het aantrekkelijker wordt voor bezoekers en vrijwilligers. Hierbij is de bibliotheek van Harmelen als voorbeeld aangegeven. Vanuit het Dorpsplatform is aangegeven dat de situatie in Harmelen wezenlijk anders is qua opzet dan in Zegveld. Harmelen had nog geen dorpshuis, wij hebben onze Milandhof. Ideeën en mogelijkheden worden verkend en er komt een interactieve bijeenkomst met alle partijen, zoals de vrijwilligers van de bibliotheek, Zegveld Zorgt, Welzijn Zegveld, de Milandhof, de scholen, het Dorpsplatform Zegveld, de gemeente en het bestuur/de directie van de Bibliotheek.
Uitgangspunt voor het Dorpsplatform is: Zoeken naar een vorm die  goed is voor Zegveld. Daarnaast is in het gesprek kritiek geuit op de manier hoe het bestuur/de directie omgaat met de vrijwilligers (wat mogen zij, welke ruimte krijgen zij).

Snippertjes
?    De duikers in de Oude Meije zijn geïnspecteerd en worden binnenkort aangeheeld met asfalt.  
?    Bij het pannaveld/speeltuin zal dit voorjaar een watertappunt worden gerealiseerd. Jongeren hebben zich hiervoor ingezet en dankzij een bijdrage van het VSB-fonds, het Rabodichtbijfonds en de gemeente Woerden kan dit watertappunt worden gerealiseerd. Het watertappunt zal  22 maart 2018, ‘wereldwaterdag’, worden geopend.
?    Er zijn diverse klachten over  de straatverlichting. Soms zijn lantaarnpalen omver gereden en soms branden de lampen niet, al maandenlang wordt gewacht op herstel. De gemeente heeft beloofd hier achteraan te gaan.
?    De gemeente komt met een beleid over ‘elektrische oplaadpalen’. Wij zijn uiteraard benieuwd of en zo ja waar deze in Zegveld komen!
?    Er loopt een onderzoek naar een mogelijke Westelijke randweg, Begin 2018 zal het resultaat hiervan bekend zijn. Dit zal ook gevolgen hebben voor de verkeersdruk in het dorp. Het Dorpsplatform vindt dat dit meegenomen moet worden in de afwegingen.
?    Er is een gesprek  geweest over de fietsveiligheid op de Hazekade voor kinderen die de Milandschool bezoeken, met de ouders, met  de school en met het buurtcomité.  In januari a.s. is er een vervolggesprek.  
?    Er wordt dit jaar een speciale thema avond georganiseerd over alcohol en drugs. Hierbij zullen ook de Milandhof, Siveo, Zegveld Zorgt, het Jeugdpunt, de EHBO Meije/Zegveld en de gemeente bij aanwezig zijn. Het gaat dan vooral over het bewustzijn (preventie) met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs.

Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp vanaf januari 2018 (een ingekomen bericht)

De huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp in Woerden zijn begin dit jaar gesloten.
Huisartsenzorg
Op werkdagen kunnen inwoners van Woerden en omstreken overdag (08.00-17.00 uur) terecht bij de eigen huisartsenpraktijk. Voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden, tijdens de weekenden en feestdagen kunnen zij terecht op de Huisartsenpost Leidsche Rijn in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (Soestwetering 1). Wanneer het (medisch) noodzakelijk is, rijdt de huisarts een visite. De huisartsenpost werkt op afspraak en is bereikbaar onder het (nieuwe) telefoonnummer: 088 130 96 20.
Spoedeisende Hulp
Voor spoedeisende hulp kunt u terecht bij de Spoedeisende Hulp in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht (Soestwetering 1) of Nieuwegein (Koekoekslaan 1). De locatie Utrecht wordt momenteel uitgebreid met 4 high care behandelkamers en medio 2018 komt er extra röntgencapaciteit. De Spoedeisende Hulp is altijd (24/7) bereikbaar via telefoonnummer
088 320 33 00.

Vijf tips van Stoof Tweewielers

Bij het Servicepunt van Stoof Tweewielers in Zegveld kunt u gedurende de hele maand februari uw (elektrische) fiets brengen voor de zogenaamde winterbeurt met €15,- korting. Stoof zorgt ervoor dat uw (elektrische) fiets weer helemaal in topconditie is. Zodat u als het mooie weer eraan komt, er gelijk op uit kan trekken. Bel voor een afspraak met 0348-692348

Natuurlijk kunt u zelf ook wat doen om uw fiets in topconditie te houden, wij geven u hierbij een aantal handige tips.

Bandenspanning: Zorg dat de banden van uw fiets altijd goed op spanning zijn. Harde banden zorgen voor minder weerstand tijdens het fietsen en minder slijtage. Bij elektrische fietsen vergroot een goede bandenspanning ook uw actieradius.

Ketting en tandwielen: Een goed schoongemaakte, gesmeerde en gespannen ketting zorgt voor minder wrijving en dus een soepel fietsende fiets met minder slijtage. Het schoonmaken van de ketting en tandwielen kan met een droge doek en borstels of met een schoonmaak set. Zorg dat u na het schoonmaken van de ketting en tandwielen de ketting weer met een kettingolie smeert, zodat deze weer soepel loopt.

Elektrische fietsen
Om langer van uw elektrische fiets te blijven genieten zonder onnodig hoge kosten, is het van belang dat u de accu in goede conditie houdt. Hierbij geven wij u een aantal tips en aandachtspunten met betrekking tot het gebruik van de accu.

Zorg dat de accu nooit leeg komt te staan. Indien u een accu heeft leeggereden laadt deze dan zo snel mogelijk weer op. Ook als de fiets een lange tijd stilstaat (één maand of langer) zorg dan dat de accu in die tijd minimaal twee keer wordt opgeladen. Een accu die lang leeg staat krijgt diepteontladingen welke ervoor zorgen dat sommige accucellen niet meer hun werk doen.

Laad de accu altijd onder kamertemperatuur op. Als het buiten kouder wordt, zult u dit gelijk merken aan de actieradius van uw accu. Een accu op kamertemperatuur kan namelijk meer kilometers maken dan een koude accu. Als u uit de kou komt, zorg er voor dat de accu weer even op kamertemperatuur komt voordat u deze gaat opladen.

Als u een langere tijd niet kunt fietsen (één maand of langer), zorg er dan voor dat iemand anders op uw fiets blijft fietsen (minimaal één keer per week). Dit voorkomt luie of kapotte accu’s.

Tot ziens bij ons servicepunt!

Jeugd bouwt aan verandering

3 enthousiastelingen uit ons dorp gaan het avontuur aan. In de zomervakantie van 2018 hopen zij met een groep jongeren van World Servants te bouwen in het buitenland.

Ingmar v/d Arend, Nena Hageman en Esra Verdouw vertellen vol energie hoe ze op het idee zijn gekomen om zich aan te melden bij World Servants. jan world servants
Ingmar noemt dat zijn nicht vorig jaar ook mee is geweest naar Malawi. Zij heeft een presentatie gehouden voor de familie en mooie verhalen verteld bij de foto’s. Dit maakte veel indruk op Ingmar en heeft hem doen besluiten ook zo’n reis te maken.
Nena vertelt dat ze eigenlijk al heel lang het idee had om met World Servants mee te gaan. Op de Kalsbeek had ze er al meer van gezien en gehoord. Dit jaar wil ze het echt zelf meemaken en heeft ze haar vriendin Esra er ook enthousiast voor gemaakt.
Ingmar zal op 14 juli 2018 voor zo’n drie weken vertrekken naar Sierra Leone. Daar hoopt hij met de rest van zijn groep 3 klaslokalen te bouwen voor wel 393 leerlingen en 11 leerkrachten. Op deze school zitten weeskinderen en kinderen van blinde bedelaars. Tijdens de bouw zullen de kinderen ook aanwezig zijn, zodat de jongeren uit Nederland contact kunnen leggen met hen. Ingmar kan zich indenken dat de kinderen heel dankbaar zijn dat je er bent om hen te helpen.
Nena en Esra vliegen op 20 juli 2018 met hun groep naar Guatemala. Ze zullen daar meebouwen aan een tweede verdieping op een middelbare school voor 120 jongeren uit de sloppenwijken. Bij de bouw is ook de plaatselijke bevolking betrokken. De meiden hopen dat de bevolking goed Engels spreekt, want het is nog niet gelukt om een cursus Spaans te volgen. Gelukkig gaan er ook enkele tolken mee.
Het wordt duidelijk dat er veel voorbereidingen moeten plaatsvinden voordat de reis kan beginnen. Naast de eigen bijdrage moet er per persoon zo’n €1750,- worden opgehaald. De actiegroep Woerden, waar Ingmar, Nena en Esra deel van uitmaken, heeft niet stilgezeten. Er heeft o.a. al een verkoopactie van wijn en kruidnoten plaatsgevonden. Ook heeft de actiegroep een avond georganiseerd bij Spies & Spijs, waar de gasten bediend werden door leden van World Servants.
Er staat nog een andere ludieke actie op het programma. Ingmar, Nena en Esra vertellen dat ze binnenkort langs de deur zullen komen in Zegveld met toiletpapier. Het toiletpapier zal beschikbaar worden gesteld door de Coop in ons dorp. ‘Toiletpapier heeft iedereen nodig en het is eeuwig houdbaar, bovendien gaat de winst natuurlijk naar het goede doel’. Alle reden om binnenkort uw voordeur in de gaten te houden!
Als aan de drie tieners wordt gevraagd waar ze het meest tegenop zien, beginnen ze te lachen. Ze vertellen namelijk dat ze hun mobiele telefoon thuis moeten laten. Zo worden ze niet lastiggevallen door nieuwsgierige ouders en kunnen ze al hun aandacht aan het werk in het buitenland schenken. ‘Dit zal in het begin misschien even wennen zijn, maar als het goed is is er daar genoeg afleiding. Het is goed om echt helemaal daar te zijn’.
Wilt u meer weten over de reizen van Ingmar, Nena en Esra of wilt u hen of de actiegroep Woerden financieel steunen, ga dan naar www.worldservants.nl. 
De redactie van de Berichtgever wenst Ingmar, Nena en Esra heel veel succes en plezier met hun (voorbereidingen op het) project. 

Siveo eert tweetal grote vrijwilligers (Een ingekomen bericht)

jan lid van verdiensteTijdens de nieuwjaarbijeenkomst op de Beemd heeft voorzitter Eric van den Hoeven een tweetal Siveo-iconen in het zonnetje gezet. Margriet Vermeij en Leo Pouw werden benoemd tot Lid van Verdienste van Siveo. Beide geel-blauwen hebben gedurende tientallen jaren een imposante staat van dienst opgebouwd. En zij zijn nog steeds op verschillende terreinen actief binnen de club.
Zo is Leo onder meer scheidsrechter, grensrechter bij diverse teams, trainer bij de jeugd, en op vele momenten in de week barman. Margriet is niet alleen al 20 jaar bestuurslid maar als zodanig ook sterk betrokken binnen de jeugdafdeling. Daarnaast is zij de spil in de Siveokantine (regelen barbezetting) en levert zij onder meer belangrijke bijdragen binnen het clubblad Siveo Nieuws.

Gewonnen! (Een ingekomen bericht)

In het laatste kwartaal van vorig jaar waren er bij muziekvereniging Kunst Na Arbeid diverse mogelijkheden om mooie prijzen te winnen. Vanaf oktober tot en met eind december werd er in samenwerking met COOP Bremmer de statiegeldactie gehouden. Als u op het bonnetje uw gegevens achter liet maakte u kans op een dvd  van de oude dorpsfilm van Zegveld. De winnaar is geworden: Marco de Jong Korensloot 2.  Wij hopen dat hij met veel plezier naar deze beelden zal kijken.
Ook bij de Grote Clubactie zijn er maar liefst zeven gelukkige winnaars. Alle lotnummers eindigend op 29 hebben een cadeaubon gewonnen van Greetz. Om deze prijs te ontvangen ga je naar www.clubactie.nl.  Onze dank gaat natuurlijk uit naar COOP Bremmer en alle mensen die hun statiegeldbonnetje hebben ingeleverd of onze loten hebben gekocht. Op deze manier hebben wij weer mogelijkheden om onze uniformen of instrumentarium te vervangen of de leerlingen onze mooie hobby aan te leren.
Voor meer informatie en foto’s over KNA kijkt u op onze website kna.zegveld.net.
Namens muziekvereniging Kunst Na Arbeid hartelijk dank.

Ook dit gebeurde er in 2017

jan Foto 1 jan Foto 2 jan Foto 3

Foto 1. Het nieuwe jaar 2017 kon voor Corine Vink uit de Korensloot 66 niet beter beginnen. Op 1 januari om één minuut over één ging haar vriend Jacco Verburg op zijn knieën en vroeg haar ten huwelijk. Haar antwoord:  JJJAAAAAA!!!

Foto 2. Man en kinderen van Adrie Lehman zijn vast dagen aan het figuurzagen geweest om deze sprekend lijkende Sara voor haar te maken. Op 7 januari was Sara te bewonderen voor de woning Eikenlaan 23.

Foto 3. Op 13 februari hadden de buren van Greet Burggraaf veel overlast van geluid. Ter gelegenheid van haar 50-ste verjaardag werd via een bord gevraagd om even te toeteren. Natuurlijk werd hier in ruime mate gehoor aan gegeven.

jan Foto 4 jan Foto 5 jan Foto 6

Foto 4. Jolanda de Boer, bewoonster van het Thomashuis aan de Hoofdweg 140, zag op haar verjaardag op 4 maart tot haar verrassing haar evenbeeld op het erf staan. Ze werd er feilloos aan herinnerd dat zij die dag 50 jaar is geworden.

Foto 5. Of je wilde of niet, je kon op 9 maart niet om de levensgrote trouwfoto heen van Nel en Lijndert Bos-Kastelein aan de Dorpsstraat 1. De foto was alweer 50 jaar geleden gemaakt, dus feest in huize Bos.

Foto 6. We hebben de vijftigste oude sok op 16 maart even naar buiten gehaald om voor onze camera te poseren. Raymond Sangers uit de Korensloot 62 kon het opschrift bij Abraham wel waarderen. En volgens het spandoek is hij niet 50 plus, maar 50 klus, verwijzend naar zijn dagelijkse werkzaamheden.

jan Foto 7 jan Foto 8 jan Foto 9

Foto 7. De smiley op het affiche zegt het al met een knipoog: ‘It took me 50 years to look this good’. Gerben Koot van de Hazekade 8A zag op 27 maart Abraham en is blijkbaar op zijn vijftigste nog happy en woest aantrekkelijk.

Foto 8. Arie de Bruijn is op 29 maart 65 geworden. Zijn zoons Dennis en Jeroen hadden alvast voor zijn verjaardag geregeld dat damlegende Ton Sijbrands op 10 maart naar de damclub kwam. Na een potje blind dammen tegen Arie, heeft Ton vervolgens een aantal uur simultaan gedamd tegen alle (oud-) spelers van de damclub.

Foto 9. Het is geen grap, maar 1 april werd Aart Slotboom uit de Elzenlaan 24 vijftig. De V is van vijftig en past goed bij zijn hobby vissen, aldus het spandoek. De vissen op de voorgrond hebben er in ieder geval plezier om.

jan Foto 10 jan Foto 11 jan Foto 12

Foto 10. Hun woonplekje aan de Korensloot 50 is niet voor iedereen zichtbaar. Toch dankzij de familie een foto van Dicky Oskam die op 17 april haar huisnummer evenaarde.

Foto 11. De kinderen hadden op 11 mei voor een ereboog gezorgd bij de woning van Ot en Janny Muit-Kortland aan de Molenweg 30. Dit alles had te maken met het feit dat ze die dag 50 jaar getrouwd waren. Door De Berichtgever zijn ze daarom ook in het zonnetje gezet met het bloemetje van de maand.

Foto 12. Deze prachtige eend had een mooi plekje gezocht om zijn eieren uit te broeden. Op een hoogte van één meter in de bloembak tussen de woningen aan de W. Alexanderstraat 26 en 28 heeft ze in mei enkele weken met heel veel geduld de eieren uitgebroed. Uiteindelijk kwamen er elf kuikens uit het ei. Helaas heeft geen enkele kuiken het overleefd, want de ooievaars stonden bij wijze van spreken hen al op te wachten.

jan Foto 13 jan Foto 14 jan Foto 15

Foto 13. Ze wilde geen poppenkast ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag op 5 juni. Als alternatief werd Nely Dekker uit de W. Alexanderstraat 32 getrakteerd op een ballonvaart met de familie. Omdat de wind richting Schiphol ging, kon niet van het land achter hun woning worden opgestegen. Uitgeweken werd naar de omgeving van Amersfoort waar de ballonvaart wel mogelijk was.

Foto 14. Om een foto van Leen Blok bij het spandoek te kunnen maken moest hij wel vanuit de slaapkamer op het platte dak van de erker kruipen. En veel, weinig of geen haar, de tijd gaat door. Zo bereikte Leen op 15 juni de leeftijd van 50 jaar met weinig haar. Ach, hij is echt niet de enige.

Foto 15. Op 1 juli troffen we deze poster in het dorp aan met het lieve gezicht van de blonde Anita Muijt-Verhoeff er op. Die dag mocht zij haar robijnen verjaardag vieren, oftewel: zij werd 40 jaar.

jan Foto 16 jan Foto 17 jan Foto 18

Foto 16. Of de werknemers bij Onderling Verzekerd op 18 augustus horendol zijn geworden van  het getoeter is niet bekend. Anders hebben zij het waarschijnlijk aan zichzelf te danken, want op de vlag van hun bedrijf werd het verzoek gedaan om te toeteren voor hun werknemer Joost van der Horst uit de Korensloot 6. Een foto met de vijftigjarige Joost bij Abraham mocht natuurlijk niet ontbreken.

Foto 17. Als tandartsassistente moet ze wel eens een gaatje helpen vullen, maar gelukkig heeft Astrid van Lieshout uit de Meije 165 geen gat in haar hand, aldus het spandoek. Ook techneut John van Lieshout mocht op de foto, maar of hij daarmee de pineut was, wij denken van niet. Alhoewel Astrid al op 29 december 50 was geworden is het wel een gezellig plaatje met Sara en Abraham gezamenlijk op de bank tussen hen in. John zag Abraham op 22 augustus.

Foto 18. Nadat op 1 januari het aanzoek voor het huwelijk werd gedaan, was het op 21 september zover: de oplevering! Opdrachtgever Corina Vink en uitvoerder Jacco Verburg hebben aan hun wens uitvoering gegeven door volmondig JA te zeggen. Het bruidspaar is gaan wonen in het huis van de bruidegom aan de Hoofdweg 175.

jan Foto 19 jan Foto 22 jan Foto 20 21

Foto 19. Het was inderdaad geen mop. Mario Bremmer en Miranda de Jong bereikten eind september de top van de 5895 meter hoge berg Kilimanjaro in Tanzania. Trots poseren ze bij het spandoek dat voor hen gemaakt is na de succesvolle klim. En dat alles voor het goede doel van Stichting4live om kinderen in de sloppenwijk van Nairobi een opleiding te kunnen geven. Een super prestatie!

Foto 20. Gerard en Adinda Plijter uit de Prunuslaan 15 kregen binnen 10 dagen twee kleinkinderen. De eerste was Adriana Luna, dochter van Inna en Patrick Plijter. Luna is geboren in de Filipijnen, waar haar ouders wonen. Dus even een bezoekje brengen of knuffelen is er voor opa en oma niet bij. Desondanks zijn ze bijzonder trots op Luna.

Foto 21. Het volgende kleinkind van Adinda en Gerard werd tien dagen later geboren nl. op 6 oktober. Het betreft Senn, zoon van dochter Nancy Pleiter en Ronald Beiboer uit de Pr. Beatrixstraat 17. Zowel de geboorte van Luna als Senn konden we lezen in een regionaal dagblad, dankzij de trotse opa en oma.

Foto 22. Het Branderpad 46 mag dan als woonplek een beetje verscholen liggen in ons mooie dorp, toch kregen wij van dit adres een foto met Sara aangereikt voor ons jaaroverzicht. Woudina Verdouw-van Rossum kon op 10 december kennis maken met Sara. Op het spandoek staat: Woudina, wie kent haar niet. Ze is 50 zoals je ziet. Door de sneeuwval die dag toch wel een beetje moeilijk te zien, maar het feest was er niet minder om.

Interview met juf Daisy van de Milandschool (Een ingekomen bericht)

Annemieke Pinkse heeft in juli vorig jaar afscheid genomen als locatieleider van de Milandschool. Haar opvolgster, Daisy Lehmann is alweer bijna een half jaar aan het werk op de Milandschool. Tijd om kennis te maken!

De leerlingen hadden een heleboel vragen bedacht voor juf Daisy. Daar hebben wij het volgende verhaal van gemaakt;

jan Milandschool 02Daisy heeft een opleiding gevolgd aan de Pabo, nadat zij afgestudeerd was, is zij voor vier maanden naar Zuid-Afrika gegaan om vrijwilligerswerk te doen. Daarna heeft zij met haar vriend Mete nog drie jaar in Turkije gewoond en gewerkt. Ze heeft daar les gegeven op een Nederlandse school. Toen ze weer terugkwam in Nederland heeft ze invalwerk op een aantal scholen gedaan en vanaf 2009 werkt zij voor de Groeiling op de Willibrord/Miland.
Daisy vindt alles wat met taal te maken heeft erg leuk, vorig jaar heeft ze een opleiding voor taalcoördinator gedaan. Geschiedenis en gym staan ook hoog op haar favorietenlijst.

Enige jaren geleden was zij ook werkzaam op locatie Miland, daarna een paar jaar in Bodegraven en sinds september is ze weer terug op de Miland. Ze vindt het erg leuk om terug te zijn. Zo was ze blij verrast toen ze van de ouderraad een paar klompen als welkomstcadeau kreeg. Afgelopen schooljaar hebben ze al leuke momenten beleefd. Zo vond ze het heel leuk om de voorleeswedstrijd te organiseren en mee te maken. “Ik ben heel trots op de leerlingen die mee hebben gedaan en natuurlijk ook heel blij dat één van de juryleden kinderboekenschrijver Simon van der Geest was,” aldus Daisy.
Het fijne aan een kleinere school is, is dat iedereen elkaar kent en dat er heel goed wordt samengewerkt tussen de ouders, leerlingen en leerkrachten, en de locatie in De Meije is natuurlijk ook prachtig. Er zijn veel overeenkomsten met de Willibrord. Beide locaties hanteren dezelfde kernwaarden; respect, zorgzaamheid en verbondenheid. Veel van de leermethodes zijn hetzelfde. Het streven is; ‘samen waar het kan, apart waar het moet.’ Het is leuk om samen activiteiten te doen als de Koningsspelen en de sportdag.”
Plannen voor de toekomst zijn er genoeg. In januari start er weer een nieuwe ronde van ‘Het Traject van de Ambitie’ het is goed om nog meer te gaan samenwerken tussen de groepen. Dat wordt nu al gedaan met bijvoorbeeld Engels, technisch- en begrijpend lezen en gym, maar dat zou best nog kunnen worden uitgebreid.
In februari wordt er een nieuwe damwand geplaatst en zijn er plannen om binnen en buiten het schilderwerk aan te pakken. Ook is er een werkgroep bezig om na te denken hoe de parkeerplaats kan worden opgeknapt en er is een wens om nieuwe tafels en stoelen voor alle leerlingen aan te schaffen.

Collecte Diabetes Fonds Amersfoort groot succes (een ingekomen bericht)

In de week van 30 oktober t/m 4 november 2017 collecteerden in heel Nederland vrijwilligers voor het Diabetes Fonds. Ook in Zegveld en de Meije gingen de collectanten langs de deuren. En met succes! Gezamenlijk werd een bedrag van €1225,96 opgehaald.
Met deze opbrengsten wil het Diabetes Fonds Nederland gezonder maken en diabetes genezen. Dit doen ze door wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen, genezing en complicaties van diabetes type 1 en 2 te financieren. Ook proberen ze de gezonde keuze makkelijker te maken. Zo richt het Diabetes Fonds zich de komende jaren op vermindering van de suikerinname en samenwerking met werkgevers om de werkende mensen in Nederland minder te laten zitten.
Namens de plaatselijke collecte-organisator Nel Verboom dankt het Diabetes Fonds alle collectanten en gulle gevers in Zegveld en de Meije voor hun bijdrage.  

Film en quiz over Nieuwkoopse plassen

Op dinsdag 13 februari laat Gerrit Brouwer u kennismaken met de schitterende achtertuin van de Meije, de Nieuwkoopse plassen. Hij doet dit met een film over de Nieuwkoopse plassen en met een quiz. Daarnaast vertelt Gerrit, die de oprichter en beheerder is van het poldermuseum in Nieuwkoop, boeiend over de bijzondere gebeurtenissen die hij meemaakt in de polder.
De avond wordt gehouden in Eetcafé de Halve Maan en begint om 20.00 uur. De entree is gratis. De koffie staat om 19.30 uur klaar.

Groenendijk Bedrijfskleding onderneming van het jaarjan okw winnaar

Groenendijk Bedrijfskleding is OKW onderneming van het jaar 2017 geworden. Op 11 januari jl. was de sporthal van de Milandhof omgetoverd tot een sfeervolle evenementenlocatie. Er streden drie Woerdense ondernemers om de titel van OKW Onderneming van het Jaar. De ondernemers ABS Autoherstel Ad de Goey, Bolton Groep en Groenendijk bedrijfskleding, gaven elk een spetterende presentatie. Daarna was het aan de aanwezige leden om door stemming de onderneming van het jaar te kiezen. Thema van dit jaar was ‘Toekomstgericht Ondernemen’.
Groenendijk Bedrijfskleding was de gelukkige winnaar. Het bedrijf is twintig jaar geleden opgericht door Woerdenaar Marien Groenendijk en is totaalleverancier op het gebied van bedrijfskleding, werkschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen. De organisatie is gevestigd in Woerden, Amsterdam en Kesteren en bestaat uit een team van circa 200 medewerkers. Het bedrijf weet zich te onderscheiden op het gebied van design, innovatie, personeelsbeleid en het streven naar een circulaire economie. Hoofd doelstelling is het ‘meest duurzame bedrijf in haar bedrijfstak’. Groenendijk Bedrijfskleding biedt 100% circulaire bedrijfskleding die specifiek voor klanten wordt geproduceerd.

Mozaïek bankje (Een ingekomen bericht)

jan mozaiek bankjeBeste dorpsgenoten,
Het geld voor het mozaïek bankje dat we in de Clausstraat willen plaatsen is bijna binnen. Graag wil ik het VSB Fonds en de gemeente Woerden hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
Maar nu het ontwerp nog. Het bankje wordt 3 meter lang en 90 cm hoog en heeft 1 leuning, zoals op het plaatje is te zien.
Luc4me uit Woerdense Verlaat gaat het bankje voor ons leveren. Dus nu nog creatieve ontwerpers gezocht! Heb jij een leuk ontwerp? Dan kan je die opsturen naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of inleveren op Middenweg 43. Ik kijk uit naar jullie creatieve ontwerpen!
Groeten, Thea Ton

Knipoog naar het verleden

In deze nieuwe rubriek zal elke maand een oud nieuwsbericht over Zegveld en omstreken worden uitgelicht. Deze nieuwsberichten van tientallen jaren geleden zijn geestig, nostalgisch of opvallend en geplaatst als ‘knipoog naar het verleden’.
Het nieuwsbericht dat hieronder wordt weergegeven is verschenen op 24-03-1939 in het Leeuwarder nieuwsblad.
De namen van de jongens uit het stukje zijn bij de redactie niet bekend. Zij mogen zich natuurlijk alsnog melden bij één van de redactieleden.

jan baldadigeJeugd

Lampionoptocht (een ingekomen bericht)

Donderdag 1 februari wordt er weer een lampionnenoptocht georganiseerd door de Christelijke Oranje verenging met medewerking van muziekvereniging Kunst na Arbeid. Opstellen bij basisschool De Jorai tussen 18:45 en 19:00 uur. Hier worden door de Oranjevereniging de lampions aan de kinderen uitgedeeld.  
De route van de lampionnenoptocht (onder voorbehoud) Korte Nieuwstraat(ra), Molenweg, Milandweg(la), Broeksloot(ra), Middenweg(la), Eikenlaan(la), Willem Alexanderstraat(la), Prinses Beatrixstraat(ra), Prins Bernhardstraat(ra), Dorpstraat(la), Willem Alexanderstraat(la), Julianalaan(la), Prins Bernhardstraat, over de parkeerplaats naar de Boschsloot.
De lampionnenoptocht wordt afgesloten door met elkaar het Wilhelmus te zingen bij de Boschsloot. Na afloop is er voor iedere deelnemer warme chocolademelk.

Computerles op de School met de Bijbel ‘Jorai’ (Een ingekomen bericht)jan Computerles op de Jorai

Dinsdagmorgen is het de speciale computermorgen voor de  groepen 5,6 en 7 van de school met de Bijbel ´Jorai´. De ochtend begint met de typevaardigheidslessen van groep 7 waar zij in het programma Typeworld eilanden bezoeken met allerlei type-opdrachten. Na 20 eilanden krijgen zij een type-examen waar zij een tekst typen en tenminste 100 aanslagen per minuut plus een nauwkeurigheid van 97% moeten halen. Hierna komen de kinderen van groep 6. Zij leren omgaan met verschillende toepassingen op de computer, zoals tekenen en tekstverwerken.  Dit doen zij in eigen tempo en op eigen niveau. Groep 5 verkent spelenderwijs de onderdelen van de computer en de basisprincipes van Windows. Met deze kennis kunnen de kinderen zelfstandig werkstukken en PowerPointpresentaties maken. Verder krijgt groep 8 les in het omgaan met social media.
Vanzelfsprekend worden de computers op andere momenten in de reguliere lessen veelvuldig gebruikt.

Brain Muller en Carl Koster winnen Siveo darttrofee (Een ingekomen bericht)

jan Winnaars Siveo darttroffeeLiefst 46 koppels streden bij Siveo tijdens de nieuwjaarsaftrap om de darttrofee. In een kolkende ambiance op de Beemd wonnen Brain Muller en Carl Koster de finale tegen de winnaars van vorig jaar Barrie Meijers en Mathieu van de Geer. De organisatie kan terugkijken op een puik toernooi.

WELZIJN ZEGVELD

Wereld/Volksdansen
Iedere donderdagmorgen is er om 9.30 uur Wereld/Volksdansen in de Milandhof.
Er is al een enthousiast groepje aan het dansen, het zou mooi zijn als er nog een paar bij zouden komen. Het is goed voor balans en ritme en niet te vergeten ons brein. Na het dansen is er een  gemoedelijk samenzijn in ‘De Zegge’ met koffie/thee.  Kom gerust eens binnen lopen en doe een keer mee!

Zegveldse Ondernemersmiddag
Woensdagmiddag 31 januari bent u van harte welkom op de jaarlijkse Ondernemersmiddag.
Hierbij laat Jos Didden via foto’s op een leuke manier zien hoe bekende Zegveldse Ondernemers zijn begonnen en hun bedrijf hebben ontwikkeld. Laat u verrassen!
Er is ook tijd ingeruimd voor een leuk quizje: ‘Herken je omgeving’.
Beslist de moeite waard om eens te komen kijken. Voor koffie/thee wordt € 2,00 gevraagd.
De voorstelling begint om 14.00 uur.

Proefles stoelyoga.
Yogadocent Diana Horsman organiseert in samenwerking met Welzijn Woerden stoelyoga.
Deze zeer milde vorm van yoga is voor iedereen geschikt die de reguliere yoga of andere vormen van beweging als te zwaar ervaren. De oefeningen zijn gericht op het versoepelen en versterken van het gehele bewegingsapparaat en worden afwisselend zittend en staand bij de stoel uitgevoerd. Ook evenwichtsoefeningen en aandachtstraining komen aan bod.
Kom het eens uitproberen in een proefles! Dinsdagmiddagen 16.00-17.00 in de Milandhof.
Voor meer informatie of opgave voor deelname bel of mail met Diana Horsman 06.178.578.06 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Pelgrimstocht van Pastor Huub

De Parochie Pax Christi organiseert dit jaar voor de zesde keer in het kader van de Vastenaktie een Pelgrimstocht. De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning en vasten. In de Veertigdagentijd mogen we aansluiten bij het thema van de Vastenaktie: ‘Mijn vasten is …’. Pastor Huub Spaan heeft dit thema ingevuld met: ‘Mijn vasten is een half uur per dag op pelgrimstocht’.
Je hoeft niet altijd iets te laten om te vasten, maar je kunt juist ook iets doen om te vasten! Je kunt bijvoorbeeld meeleven met en even aandacht voor een ander hebben. Beseffen en dankbaar zijn hoe goed je het zelf wel niet hebt (dat is niet altijd vanzelfsprekend!) en wat kan je eigenlijk blij zijn dat wij op dit gedeelte van de wereldbol zijn geboren!
Om hier over na te denken (en bij stil te staan en toch te bewegen) zal pastor Huub in de Veertigdagentijd een bijzondere pelgrimstocht in de parochie houden. Hij nodigt iedereen uit met hem mee te wandelen.
Elke dag, behalve op zondag, wordt er vanuit één van de vier parochiecentra in de parochie Pax Christi gepelgrimeerd. Aanvang van de wandeltocht is om 09.00 uur ’s morgens met het aansteken van een kaars, het lezen van het evangelie van de dag en een korte overdenkingstekst. Dan klinkt: ‘Gaat u met mij mee??’ Na de pelgrimage staat de koffie of thee klaar. Om 10.00 uur gaat ieder weer zijn eigen weg … elke dag vanaf een andere parochiekerk in Woerden, Meije, Kamerik en Oudewater.
Vanuit de parochie in de Meije wordt gelopen op: zaterdag 17 februari, woensdag 21 februari, maandag 26 februari, vrijdag 2 maart, vrijdag 9 maart, woensdag 14 maart, zaterdag 17 maart, dinsdag 20 maart en donderdag 29 maart.

Pin It