Startershuizen : later door slechte ondergrond

De slechte ondergrond leidt tot vertraging in de bouw van startershuizen aan de Milandweg.

Op de lap grond bij het tenniscomplex stonden bomen en struiken. Het groen werd begin dit jaar weggehaald. Toen pas kon de aannemer de ondergrond echt goed onderzoeken. Nu blijkt de bodem nog veel slechter en slapper te zijn dan al was ingecalculeerd. Vermoed wordt dat er vroeger een sloot lag. Daarom moet de grond nu langduriger worden belast met een zand-pakket. In lagen komt er uiteindelijk 4 meter zand op te liggen. De daadwerkelijke bouw van de acht eenheden kan hierdoor pas na de zomervakantie beginnen. Gerekend was op het komende voorjaar. Geïnteresseerden kunnen al wel 23 maart in de Milandhof informatie vergaren. Alleen woningzoekenden die voor het eerst zelfstandig gaan wonen én sociaal voorrang, hebben, komen voor de woningen in aanmerking.

Bron: AD Woerden 22 februari 2010

Expositie

Vanaf 2 maart zijn in de bibliotheek van Zegveld schilderijen te zien van Linschotenaar Gabor Locht. De expositie is tijdens reguliere openingsuren te bezichtigen en duurt tot 4 mei.

Bron: Woerdense Courant 25 februari 2010

Opgeruimd staat netjes!

Er is geen 'rotzooi' meer te vinden op de openbare weg/het parkeerterrein Nijverheidsbuurt in Zegveld. Na bijna een jaar in gesprek te zijn geweest met de ondernemers, is de gemeente blij dat het handhavingtraject niet hoeft te worden voortgezet.
Wethouder Groeneweg: 'We zijn blij dat de ondernemers hun eigendommen (zoals containers) van de openbare weg hebben gehaald. Het heeft wat tijd gekost, maar het heeft wel wat opgeleverd. We hebben er geen grof geschut (dieplader, kraan) op af hoeven sturen, wat veel energie, tijd en geld scheelt voor zowel de gemeente als voor de ondernemers. Als we eigendommen weg hadden moeten halen, werden de kosten immers verhaald op de eigenaren. Ter indicatie, een dieplader en een kraan kosten beiden ongeveer € 1.000,- per dag. Dat geld kunnen we beter besteden. Opgeruimd staat netjes, mogen we wel zeggen.' Nu is er de mogelijkheid om de vrijgekomen ruimte op het parkeerterrein te verhuren aan vrachtwagens die niet in de openbare ruimte behoren te staan. Een geordende bedrijfsomgeving schept meer mogelijkheden en leidt in de ogen van de gemeente tot meer economische vitaliteit.

Politieke middag

In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert Plein 2 afdeling Zegveld in samenwerking met het Dorpsplatform op woensdag 24 februari om 14.00 uur in de Milandhof een politieke middag. Voor deze middag worden de Woerdense politieke partijen uitgenodigd. Zij zullen kort de gelegenheid krijgen om de belangrijkste programmapunten van hun partij toe te lichten. Daarna krijgen de inwoners de gelegenheid om vragen te stellen.

Hoofdweg

De gemeente Woerden wil op 1 juli beginnen met de renovatie van de Hoofdweg. Er is bewust voor de zomerperiode gekozen om het verkeer zo min mogelijk te hinderen. Uit meting is gebleken dat per etmaal zeven duizend auto's gebruik maken van de Hoofdweg. In de vergadering van het Dorpsplatform Zegveld is afgelopen dinsdag afgesproken een werkgroep in te stellen. Deze groep met bewoners van de Hoofdweg en vertegenwoordigers van de gemeente gaan naast het ophogen van 30 a 40 cm van de rijweg en fietspad ook praten over afwatering, inrichting, beplanting en veiligheidsaspecten. Vanwege de beperkte tijd wordt via www.dorpsplatform.zegveld.net door de werkgroep voorstellen gelanceerd. Zegvelders kunnen daar op reageren en met ideeën komen. Gelijkertijd wordt ook het gedeelte van de Molenweg buiten de bebouwde kom aangepakt. Het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform heeft de gemeente ook weten overtuigen dat belijning van de wegen in het buitengebied de verkeersveiligheid ten goede komt.

Klaverjassen

In de kantine van voetbalvereniging Siveo'60 wordt morgenavond geklaverjast. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de club zijn er speciale prijzen; vanaf 20.00 uur.

Weer vertraging starterswoningen

Zegveld - De bouw van de acht starterswoningen aan de Milandweg heeft weer vertraging opgelopen en zal nu pas na de zomervakantie beginnen. Volgens Dorpsplatformvoorzitter Henk van Dam is er sprake van overmacht. "Na het kappen van de bomen kon pas de sondeerwagen het terrein op om de zetting van de grond te meten. Na meting bleek dat het terrein eerst met zand belast moet worden om ernstige verzakkingen na de bouw te beperken" aldus Van Dam. De extra kostenpost heeft geen gevolgen voor de toekomstige kopers. Op 23 maart wordt door SWW een informatieavond in de Milandhof gehouden en daar kunnen starters die belangstelling hebben alvast hun vinger opsteken.

Bron: Woerdense Courant 18 februari 2010

Milandhof

ZEGVELD - In verband met de komende gemeenteraad verkiezingen houdt Plein 2 afdeling Zegveld in samenwerking met het Dorpsplatform op woensdag 24 februari om 14.00 uur in de Milandhof een politieke middag. Voor deze middag worden de Woerdense politieke partijen uitgenodigd. Zij zullen kort de gelegenheid krijgen om de belangrijkste programma punten van hun partij toe te lichten, waarna de inwoners vragen kunnen stellen.

Opgeruimd, netjes

ZEGVELD - Er is geen 'rotzooi' meer te vinden op de openbare weg/het parkeerterrein Nijverheidsbuurt in Zegveld. Na bijna een jaar in gesprek te zijn geweest met de ondernemers is de gemeente blij dat het handhavingtraject niet hoeft te worden voortgezet. „We zijn blij dat we geen grof geschut in hebben hoeven zetten om het terrein weer toonbaar te maken," aldus wethouder Groeneweg. „1 van de doelen van het handhavingprogramma van 2009 was het in kaart brengen van (mogelijke) illegale activiteiten op bedrijventerreinen. Het bedrijventerrein Nijverheidsbuurt in Zegveld beet de spits af."

Bron: Woerdens Nieuwsblad 18 februari 2010

Hoog water rond huis voorkomt rottende palen
Waterschap wil sterk staan bij claims schade funderingen

Door Iman Vroman

KAMERIK/ZEGVELD - Oude boerderijen kunnen bezwijken door paalrot nu het waterpeil in de polders van Kamerik en Zegveld naar beneden gaat. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden probeert met de aanleg van dammen en stuwen schade te voorkomen.
Sommige boerderijen zijn op een toevallig aanwezige klei- of zandlaag gebouwd. Anderen rusten op degelijke betonnen palen. Maar er zijn er ook die hun stevigheid te danken hebben aan houten stammen, die meer dan een eeuw geleden de slappe veengrond werden geslagen. En vooral daar kunnen problemen ontstaan, nu Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de waterhuishouding in de uitgestrekte polders tussen Zegveld, Kamerik en Kockengen onder handen neemt. In waterschapstaai heet dat een 'watergebiedsplan'. Rode draad is het gebied zo in te richten dat de boeren een goed belegde boterham kunnen blijven verdienen en de gebouwen geen schade oplopen. Zo'n voedzame boerenboterham is alleen haalbaar als het waterpeil naar beneden kan. Maar een lager peil is, vooral in de zomer, een probleem voor houten palen. Komen die droog te staan, dan gaan ze rotten en verpulveren.
Het antwoord op dit probleem heet 'hoogwatervoorziening'. Eenvoudig gezegd: een gebied waar het water kunstmatig op een hoger, stabiel peil wordt gehouden. In Zegveld is er ervaring mee opgedaan. Aan de Rondweg in de laaggelegen polder Lagebroek waar de boerderijen een halve eeuw geleden al een hoog peil kregen is het systeem nu gemoderniseerd. Met aarden, hardhouten en kunststof dammen wordt het water ongeveer 20 centimeter hoger gehouden dan in de weilanden daarachter.
Veehouder Jan Hoogendoorn woont aan de Rondweg in een boerderij die uit 1922 stamt. De fundering behandelt hij met zorg. De houten palen met daarop een kop van gestort beton heeft hij drie jaar geleden nog met een halve meter beton verhoogd. Toch is hij blij met het nieuwe peil. „Ik zou het ergste vrezen voor de fundering als er niets gedaan was. Het is noodzaak."
Een paar grote populieren op je erf kunnen al van invloed zijn op het zakken van je huis.
Collega Van Dam denkt er ook zo over. Zijn woonhuis is nog maar een jaar of twintig oud en rust op palen die voorzien zijn van een moderne betonnen kop. Het achterhuis is van de jaren dertig en minder degelijk gefundeerd. Vooral daar is het hogere waterpeil van belang, legt Van Dam uit. Maar hij tekent wel aan dat een hoogwatervoorziening geen garantie is voor een stabiele woning of boerderij.
„Als je een paar grote populieren op je erf hebt staan, kan dat al van invloed zijn op het zakken van je huis." De Rondweg en de panden langs de Hoofdweg in Zegveld hebben collectief hoog water. In minder dichtbebouwde gebieden, zoals ver in het land gelegen boerderijen in Kamerik bestaat de mogelijkheid voor individuele maatregelen. Astrid van Veldhoven van De Stichtse Rijnlanden: „We gaan bij alle boerderijen langs om te kijken hoe de staat van de fundering is. In de meeste gevallen wordt het maatwerk."
Of dat overal het gewenste effect heeft, waagt Rondweg-bewoner en boerenadviseur Joop Verheul te betwijfelen. Het weiland zakt een millimeter of zes, zeven per jaar. Een boerenerf met hoogwatervoorziening misschien twee millimeter minder. Dat effect, zegt Verheul, kan makkelijk tenietgedaan worden door zware melk- en veevoerwagens die op het erf komen. „Maar om juridisch sterk te staan is het belangrijk hoogwater aan te bieden." Al was het maar om sterk te staan als schadeclaims te voorkomen.
Wateroverlast in polder voorbij
Het voorkomen van wateroverlast in de de polders van Zegveld, Kamerik en Kockengen is een belangrijk doel van het watergebiedsplan. In Zegveld is al veel werk verricht; nu zijn Kamerik en Kockengen aan de beurt. Een van de plannen is de bouw een nieuw gemaal aan de Grecht en het graven van een vliet die de Kamerikse wetering kruist. Alles bij elkaar honderden panden krijgen een hoogwatervoorziening, om te voorkomen dat palen droog komen te staan als het waterpeil in de weilanden naar beneden gaat. Gebieden waar dit gebeurt liggen langs de Hoofd- en Rondweg in Zegveld, aan weerszijden van de Kamerikse wetering, 's-Graven-sloot, Teckop, Spengen en de Wa-gendijk (Kockengen).

Bron: AD Woerden 6 februari 2010

Lagerhuis vindt weg naar boven

ZEGVELD - 'Hee, het Lagerhuis staat er anders bij.' Wie het bijna drie eeuwen oude rietgedekte woninkje van Piet Brak in Zegveld nu passeert, ziet een duidelijk verschil. Funderings-herstelbedrijf P. van 't Wout uit Waddinxveen heeft gisteren het sterk verzakte voor- en achterhuis met hydraulische vijzels 11 centimeter opgebeurd. Maandag volgt een tweede opvijzeloperatie, waarbij het monument als geheel zowat een halve meter hoger komt te staan. Zover was het huis namelijk gezakt. Nadat palen waren geslagen, kreeg het huisje een drie decimeter dikke betonvloer. Deze draagt nu als een soort dienblad de woning. Een ander bedrijf neemt aansluitend de verdere restauratie ter hand.
Antieke schaats in oude vloer
De vondst van een middeleeuwse 'glis', de voorloper van de schaats, bevestigt dat de oudste fundamenten van een woning aan de Hoofdweg dateert van rond 1570. Archeoloog Mart Scheer herkende in een bewerkte stuk bot meteen een 'glis', die rond 1500 in onbruik raakte. Eigenaar Piet Brak was zeer verheugd dat onder de, naar werd aangenomen oudste, fundering van zijn huis aan de Hoofdweg, sporen van nóg twee fundamenten bleken te zitten. Braks woning wordt momenteel grondig gerestaureerd. Het ernstig verzakte monument heeft een nieuw fundament gekregen en komt weer recht te staan. Bij het uitgraven van de vloer waren de medewerkers van het funderingsbedrijf P. van 't Wout al gestuit op twee betegelde vloeren onder elkaar. Brak, zelf historicus, dateerde ze rond 1800 en 1730, het vermoedelijke bouwjaar van de woning. Toen de aannemer grond onder het fundament ging weggraven voor een nieuwe betonnen vloer, stuitte hij niet op aarde, maar op stenen en dakpannen. „Toen ging ik wel glimmen, ja," grijnst Brak. Het lijkt erop dat twee voorgangers van het Lagerhuis op zeker moment onbewoonbaar werden en helemaal werden afgebroken. Destijds ging een fundering zo'n tachtig jaar mee. De vroegste bewoning zou dan op 1570 uitkomen, rekent Brak voor. Behalve de antieke schaats zijn in de nu gevonden bewoningslagen aardewerken scherven en een haarspit, gereedschap om een zeis te slijpen, gevonden. (Harrie van Opstal)

Bron: AD Woerden 5 februari 2010

SGP

ZEGVELD - De SGP-kiesvereniging Zegveld heeft vorige week de jaarlijkse openbare vergadering gehouden. Daarin sprak dr.H. van den Belt, hoofdbestuurslid van de SGP en tevens docent gereformeerde theologie aan de Rijks Universiteit Utrecht over 'Radicalisering? Christen zijn in deze tijd'. In een levendige bijeenkomst met gasten uit Kamerik, Harmelen, Woerden en (jongeren uit) Waarder heeft Van den Belt uiteengezet dat de radicalisering in de samenleving vooral drie oorzaken heeft: de ontheemding van veel mensen, de ontzuiling en de opkomst van de Islam en het postmoderne denken, waarbij er vanwege het overtrokken gelijkheidsstreven, geen absolute, tijdloze waarheden meer worden geaccepteerd. Voorts heeft Aart Nederveen uit Woerden, één van de belangrijkste opstellers van het SGP-verkiezing programma 'Sociaal en Conservatief, daarover een toelichting gegeven.

Bron: Woerdens Nieuwsblad 4 februari 2010
Pin It