Het spel is altijd spannend, het is een race tegen de klok

Door RIK SNEIJDER
ZEGVELD - De kookwekker rinkelt na de eerste ronde. Haastig geven de teams de opgaven door aan een equipe naast hen. Maar liefst 72 teams deden zaterdag mee aan het verenigingenspel in De Milandhof in Zegveld.
Het is de 34ste editie van het populaire spel, vertelt Arjan Ton, voorzitter van Culturele Stichting Zegveld. „Er mogen maar 72 teams meedoen, meer kunnen we er niet kwijt in de sporthal. We hoeven ons nooit zorgen te maken over de opkomst." Ciska Klooster is volgens Ton de motor achter het spel. Zij bedenkt de vragen. In totaal buigen de teams zich over 36 opgaven als 'noem tien landen waar de evenaar doorheen loopt' of'herken de logo's van sportbonden'. Weer later krijgen ze een boodschappenmandje vol producten en moeten de prijzen ervan geraden worden. Politieke partijen, sportverenigingen, personeelsverenigingen. De afvaardigingen komen uit alle hoeken van de samenleving.
Dat was altijd de bedoeling, legt oprichter Arie Vink (75) uit. „Ik wilde verenigingen bij elkaar brengen. Dat is gelukt."
Trots kijkt hij de zaal in. Nu doet Vink voor het eerst zelf mee. Met jeugdvereniging De Rank. „Ik heb me niet voorbereid. Ik doe wel vaak mee met spelletjes op tv, maar ik mis de snelheid?" Verderop zitten Anja Splinter (38), Annemarie Vonk (51) en Ellen van Dam (40) van speeltuinvereniging De Robbedoes. „Het is spannend, een race tegen de klok," zegt Vonk.

Nieuwe kade bij de Grecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is begonnen met de aanleg van de nieuwe kade van het toekomstige waterbergingsgebied bij de Grecht in Zegveld. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ruimte voor de Grecht. De nieuwe kade wordt ongeveer 450 meter lang en moet voor de zomer klaar zijn. Bij het plan hoort ook het uitbaggeren van een deel van de Grecht. 

Bron: AD Woerden 27 januari 2014

Clubs verenigd in het spel

Zegveld - Sporthal De Milandhof staat zaterdag weer op zijn kop tijdens het jaarlijkse Verenigingenspel. Vanaf 19.30 uur strijden 72 teams om de eerste plaats. Het is de 34ste keer dat de Culturele Stichting Zegveld (CSZ) het spel houdt. Volgens Ciska Klooster van de CSZ is de belangstelling enorm. 'We hebben weer een aantal teams teleur moeten stellen, maar de sporthal is gewoon niet groter.'Tijdens het Verenigingenspel moeten de teams diverse vragen beantwoorden.

Bron: AD Woerden 22 januari 2014

Reactienota visie Zuidzijde Zegveld

Afgelopen najaar heeft de voorlopige ruimtelijke visie Zuidzijde Zegveld ter inzage gelegen. Deze visie moet ervoor zorgen dat de (woningbouw)plannen een goede landschappelijke inpassing krijgen. Inmiddels heeft de gemeente de binnengekomen reacties beantwoord. De reactienota kunt u vinden op www.woerden.nl > Onderwerpen > Wonen en leefomgeving > Gebiedsplannen > Visie Zegveld-Zuidzijde. De definitieve visie wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.
Dorps karakter
Uitgangspunt is dat de overgang tussen dorp en landschappelijk gebied verbeterd wordt en dat de plannen een dorps karakter moeten krijgen. Een pad naar de sportterreinen, ook te gebruiken voor een ommetje door het dorp, moet als 'groene loper' het verbindende element zijn tussen beide woningbouwlocaties. Voor de ontwikkeling zullen bestaande bedrijven uit het gebied moeten verdwijnen en zal het tenniscomplex verplaatst moeten worden in de richting van de voetbalvelden.

Bron: Woerdense Courant 15 januari 2014

Koopcontract getekend onder voorbehoud van financiering
Proefboerderij kan in het Groene Hart blijven

ZEGVELD - Maandag heeft de nieuwe opgerichte Coöperatie KTC (kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld een handtekening gezet onder het voorlopige koopcontract voor de proefboerderij en de daarbij behorende gronden. De koop is onder voorbehoud van financiering. De komende tijd moet de financiering rondkomen en wordt gewerkt aan ledenwerving voor de coöperatie.
De aankoop door de Coöperatie is mogelijk door participatie van: De Samenwerking, De Heus, Deltarnilk, PPP-Agro Advies, een groep veehouders, én steun, van o.a. Agrifirm, Aequator, CAH Vilentum Dronten, Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). De coöperatie wil de proefboerderij ontwikkelen tot een locatie voor onderzoek en innovatie en een regionale ontmoetings- en vestigingsplek. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het VIC dat al gevestigd is op de proefboerderij. De Coöperatie wil de proefboerderij ontwikkelen tot centrum met kennisloket voor de veenweiden. Voor de vier bedrijfsvormen, die door verkoop van een deel van de grond, niet op de proefboerderij zelf kunnen komen, worden regionale ondernemers gezocht.

Bron: Woerdense Courant 15 januari 2014

Proefboerderij maakt doorstart

ZEGVELD - Een groep van veertig boeren heeft proefboerderij Zegveld gekocht en gaat de onderzoeksactiviteiten voortzetten.

Eind vorige week is met eigenaar Wageningen Universiteit overeenstemming bereikt over de verkoop. Uit bezuinigingsoverwegingen stopt Wageningen met al zijn regionale proefboerderijen. De kennis over
melkveehouderij wordt gebundeld in de zogenoemde Dairy (Zuivel) Campus in Leeuwarden. De veertig plaatselijke boeren vinden het belangrijk dat in het Groene Hart onderzoek blijft plaatsvinden in verband met de unieke problematiek van inklinkende, dalende veenweidebodem. Nog dit jaar grazen er weer koeien bij de boerderij.

Doorstart voor 'Zegveld'
Groep van veertig boeren koopt proefboerderij

door HANS-PAUL ANDRIESSEN
ZEGVELD - Proefboerderij Zegveld gaat in afgeslankte vorm verder. Een groep van veertig boeren is erin geslaagd met hulp van diverse partners de boerderij te kopen. Nog dit voorjaar grazen er weer koeien op het land.
Eind maart draagt eigenaar Wageningen Universiteit de boerderij over aan de coöperatie van veertig boeren.die financieel participeren. Daarmee komt een eind aan een periode van twee jaar onzekerheid.
Onderzoek op de boerderij moet helpen bij het oplossen van problemen rond ammoniakemissie, waterkwaliteit en bij het vinden van de optimale bedrijfsvoering van melk-veebedrijven op veengronden. Daarnaast speelt de boerderij een rol bij de uitwisseling van kennis; de boerderij beschikt bovendien over een grote vergaderruimte.
De boeren konden de koop rond-krijgen omdat 24 hectare van de oorspronkelijke 70 hectare, door een andere agrariër zijn gekocht. Daardoor ging de prijs fors omlaag. „We houden 46 hectare over, waarvan twee hectare met stallen en de vergaderruimte. Dat is ruim voldoende voor een renderend melkveebedrijf," zegt Bert de Groot, aanvoerder van de coöperatie van 40 boeren.
Ook tijdsdruk speelde een rol. „De boerderij stond al een tijd te koop. Het was nu of nooit, anders was de boerderij in andere handen gekomen."
Achterban
Doorslaggevend was de steun die de kerngroep van vijf boeren woensdagavond kreeg van 35 collega's. „We hebben toen met onze achterban vergaderd over de aankoop. Zeker 35 agrariërs hebben toegezegd financieel te participeren in de nieuw opgerichte coöperatie. Willen we de financiering echt rond krijgen, dan zal er nog een tiental bij moeten komen. Dat zal geen probleem zijn." De coöperatie heeft de naam KTC (Kennistransfercentrum) proefboerderij Zegveld.
Eind vorige maand werd de unieke veestapel verkocht: door het fokken met holstein, jersey en blaar-kop trachtte de proefboerderij tot de ideale koe met de juiste eigenschappen voor de veenweidegrond te komen.
Diep in zijn hart vindt De Groot het jammer dat het vee is verkocht. „Daar zaten enkele mooie bloedlijnen in. Maar het is niet anders. Het kan ook een voordeel zijn om met nieuwe koppels te beginnen. Trouwens, we weten nog niet of we met jongvee beginnen of met volwassen koeien."
De zakelijke partners die participeren zijn onder anderen De Heus, De Samenwerking, Agrifirm en
Delta Milk. Ook de Groene Hartprovincies doen mee. „De provincies vinden het belangrijk, maar het is niet zo dat zij garant staan," zegt De Groot. „Er zijn geen harde financiële toezeggingen gedaan."
Op het gebied van kennis en onderzoek, wil de proefboerderij zo veel mogelijk blijven samenwerken met Wageningen Universiteit. Dat heeft zijn regionale proefboerderij gesloten om de kennis te bundelen in de Dairy Campus in Leeuwarden. Het is de bedoeling dat het onderzoek op de boerderij wordt voortgezet door het Veenweide Informatie Centrum (VIC) dat op de boerderij gevestigd is.
Verder wordt de boerderij leeg opgeleverd. „We hebben nog geen afspraken gemaakt over wie er komen te werken of in het huis komen wonen," zegt De Groot. De vorige veehouder is in dienst getreden van Wageningen Universiteit.
Bert de Groot en zijn mede-initiatiefnemers moeten nog hard aan de slag om de financiering daadwerkelijk rond te krijgen.
Tegelijkertijd werken zij aan het werven van nieuwe leden voor de coöperatie. Formeel moet ook de raad van bestuur van de universiteit nog een beslissing nemen over de verkoop.

Bron: AD Woerden 14 januari 2014

Ruimte voor Roemenië

ZEGVELD - Na een grote verkoopactie is er weer ruimte voor nieuwe spullen voor Roemenië. Met de opbrengst van de twee verkoopweken kunnen bovendien de komende maanden de kosten betaald  worden van  twee transporten naar Roemenië, Oekraïne en Moldavië.

Bron: AD Woerden 13 januari 2014

Automobilist rijdt scooter aan

ZEGVELD  - Een scooterrijder is zaterdagmorgen aangereden door een automobilist op de Hoofdweg in Zegveld. De scooter reed op het fietspad. De bestuurder van de auto zag hem over het hoofd toen hij afsloeg naar de Nijverheidsbuurt. Beide bestuurders kwamen uit de richting van Woerden. De jongen op de scooter is met heupletsel naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: AD Woerden 13 januari 2014

Boeren moeten door zonder proefboerderij
Onderzoek in het slop

ZEGVELD - Net voor de jaarwisseling is de veestapel verkocht en daarmee is een roemloos einde gekomen aan bijna 64 jaar Proefboerderij Zegveld. De vraag is nu hoe het verder moet met agrarisch onderzoek, speciaal gericht op het Groene Hart.
Dat was sinds de opening in maart 1950 het specialisme van de proefboerderij; eerst aan de Rondweg, vanaf 1967 aan de Oude Meije.
Eigenaar, Landbouwuniversiteit Wageningen, wil het onderzoek centraliseren in de Flevopolder. Dat zal echter veel algemener van aard zijn dan het werk dat in Zegveld werd gedaan. Het "Regionaal Onderzoek Centrum voor de Rundveehouderij", zoals de naam officieel luidde, maakte er furore. Het proefcentrum deed onderzoek op het gebied van de rundveehouderij in het algemeen, maar betrok daarbij ook andere problemen rond de agrarische sector in het Groene Hart, zoals weidevogelbescherming, het ontwikkelen van natuurwaarden op 'overboeken' en langs slootkanten of nieuwe vormen van bedrijfsvoering. "Zegveld" werd daarmee een vraagbaak voor de boeren uit de regio. Maar bezoekers kwamen ook uit' verre buitenlanden, zoals de Tanzaniaanse president Nyerere.
Pogingen de sluiting tegen te gaan of een doorstart te bewerkstelligen, mislukten. Daarmee verdwijnt een belangrijke pijler onder het Groene Hartbeleid. Reden voor de Stichting Groene Hart om kritische vragen te stellen en te ijveren voor behoud van de specifieke kennis van de proefboederij. Ook de LTO ijverde, tot nu toe vergeefs, voor behoud.

Bron: Woerdense Courant 8 januari 2014

'Nieuwbouw past bij landelijk karakter Zegveld'

WOERDEN - De weilanden in de hoek achter de Hoofdweg en Het Erf in Zegveld worden niet helemaal volgestampt met beton en stenen.
B en w van Woerden beloven ongeruste buurtbewoners dat de nieuwbouw die daar komt zal passen bij het landelijke karakter van Zegveld. Ook is besloten om minder woningen in dit gebied te bouwen dan eerder in de gemeentelijke toekomstvisie is vastgelegd. Verscheidene bewoners van de huizen aan Het Erf en de Nieuwstraat vooelen zich overvallen door de woningbouwplannen achter hun huizen. Kaasbedrijf Kruijt en constructiebedrijf Van Luinen aan de Hoofdweg verhuizen en ervoor in de plaats komt woningbouw. Om die nieuwbouw betaalbaar te maken, zijn ook huizen voorzien achter de twee bedrijven, waar het polderland begint. De provincie Utrecht heeft hiervoor groen licht gegeven, op voorwaarde dat de inbreuk op het landschap wordt beperkt.
Bezwaren
In antwoord op de bezwaren zegt het Woerdense college dat het woningbouwplan flink is afgeslankt. De ontwikkelaar had het liefst honderd huizen in het gebied neergezet. Dat worden er nu, afhankelijk van het soort woningen, 45 tot 60. Dat gaf wethouder Martin Schreurs recent in deze krant al aan. Om ervoor te zorgen dat die huizen ook echt door Zegvelders worden betrokken, mogen er gemiddeld tien per jaar in het hele dorp worden opgeleverd. Behalve dit project is ook voor de hoek Hoofdweg-Milandweg een nieuwbouwplan gemaakt. In de Jaarbrief Wonen die Woerden onlangs publiceerde, staat dan ook dat elk jaar slechts vijf huizen in elk van deze nieuwbouwprojecten mogen worden opgeleverd.

Bron: AD woerden 4 januari 2014
Pin It