Lid in de Orde van Oranje-Nassau

ZEGVELD - Jan Beukers, plaatsvervangend postcommandant van de brandweer in Zegveld heeft een lijst aan activiteiten op zijn naam staan. Van volleybalvereniging Animo en VTC Woerden tot vrijwilliger bij de hervormde gemeente, begeleider van een jongerenclub en bestuurslid van de Culturele Stichting Zegveld. Ook maakte hij naam binnen de kleindierverenigingen in Zegveld en Utrecht en als bestuurslid van de Stichting Ooievaars Zegveld.

Bron: AD Woerden 27 april 2022

Kiezen tussen nieuwe kazerne of forse verbouwingen
Brandweer staat ’t water aan de lippen

Rik Sneijder

Woerden - De brandweerposten in Zegveld en Harmelen hebben hun beste tijd gehad, er dienen óf nieuwe kazernes te komen of er moet flink worden verbouwd. In Zegveld wordt de post aan de Hoofdweg in elk geval flink opgeknapt.
Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar mogelijke locaties voor vestiging van een nieuwe brandweerpost. Voor de gebruiker van deze kazerne, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), is het in elk geval van belang dat de uitruktijden niet langer worden dan nu. Uit het onderzoek is gebleken dat er geen locaties beschikbaar zijn, die aan dit uitgangspunt voldoen, en waar dus op korte termijn een brandweerkazerne kan worden gebouwd. Het wordt dus verbouwen op dezelfde plek in plaats van bouwen elders. In overleg met de VRU en de brandweerpost van Zegveld heeft de gemeente besloten te onderzoeken of de bestaande brandweerpost zodanig aangepast kan worden dat deze kan voldoen aan alle wettelijke eisen die aan een ‘echte’ kazerne gesteld worden.
Veilig
Wat maakte die speurtocht naar een goede plek zo lastig? Het bleek makkelijker gezegd dan gedaan, omdat met nogal wat criteria rekening gehouden moet worden. Zo’n nieuwe kazerne moet goed aan te rijden zijn, mag voor omwonenden niet al te veel geluidsoverlast geven en de verkeerssituatie moet voor brandweerwagens goed en veilig zijn.
Hoewel de uitruktijden binnen de landelijke normen blijven, zullen ze op een andere locatie wel toenemen ten opzichte van de huidige plek aan de Hoofdweg in Zegveld. Het merendeel van de incidenten is namelijk in het dorp, dichtbij, waar bovendien de meeste vrijwilligers wonen, en langs de Meije.
Wat de Veiligheidsregio Utrecht en de post Zegveld betreft mag het uitrukken van het korps niet meer tijd in beslag nemen dan op dit moment. Dat zegt ook Yvon Hoogervorst van de veiligheidsregio, die de kazernes in gebruik heeft. „Die tijden mogen niet onder druk komen te staan. Verder gelden nog een aantal eisen, waaronder niet alleen veiligheids- maar ook arbo-technische voorwaarden voor vrijwilligers en vast personeel.”
Verouderd
Voor de kazerne aan het Pompersplein in Harmelen geldt eigenlijk hetzelfde als in Zegveld. Ook hier voldoet de post niet meer. De kazernes (zowel in Harmelen als in Zegveld) zijn verouderd, niet bepaald duurzaam en al helemaal niet arbo-vriendelijk. Bovendien is er meer ruimte nodig en die uitbreiding is niet te vinden op de huidige plekken.
Daarnaast brengt de ligging van de kazernes in Harmelen en Zegveld een veiligheidsrisico met zich mee: bij het aan- en uitrijden van de brandweer in Zegveld en Harmelen moeten fietspaden worden overgestoken. De kazerne in Zegveld is daarnaast gehuisvest in een gemeentelijk monument en dat vraagt veel onderhoud.
Diep in het hart wil de gemeente Woerden nieuwbouw, maar een geschikte locatie blijkt dus een probleem en is zeker niet snel te realiseren. Ook de Veiligheidsregio Utrecht heeft zich eerder al voor nieuwbouw uitgesproken. „Gelet op de noodzaak tot arbo-aanpasingen en de staat van het bestaande gebouw hebben langetermijnoplossingen echter niet onze voorkeur. Wij zijn van mening dat er op korte termijn stappen gezet moeten worden voor het verbeteren van de huisvesting.”
Bij een vervolgstudie in Zegveld moet bekeken worden of de overige extra ruimtebehoefte (sanitaire voorzieningen, kantoor omkleedruimte) mogelijk is met een kleine uitbreiding of door inpassing in het bestaande pand door het in gebruik nemen van de zolder.

Bron: AD Woerden 22 april 2022

Brandweerkazerne Zegveld blijft op huidige plek

ZEGVELD - Er is geen alternatieve locatie gevonden voor de brandweer kazerne in Zegveld. Daarom gaat de gemeente onderzoeken of aanpassing van het huidige gebouw mogelijk is om het te laten voldoen aan de wettelijke eisen.
De zoektocht naar een geschikte plek voor een nieuwe kazerne bleek een hele opgave. Slechts één locatie, op het bedrijventerrein, bleek aan alle criteria te voldoen. Uiteindelijk viel ook deze locatie af omdat de uitruktijden verhoogd zouden worden ten opzichte van de huidige situatie. Het merendeel van de incidenten vindt namelijk plaats in het dorp en langs de Meije, terwijl de vrijwilligers voornamelijk in de dorpskern van Zegveld wonen.
Niet gewenst
De Veiligheids Regio Utrecht en de post Zegveld vinden een afname van de brandweerzorg door toename van de uitruktijden niet gewenst. Voor een locatie dichter bij de dorpskern, waarbij de uitruktijd gelijk blijft, zou de gemeente lange procedures moeten volgen. Dit omdat deze locaties buiten de rode contour (de grens tussen stedelijk en landelijk gebied, red.) liggen. De bouw van een nieuwe brandweerkazerne zou bovendien al snel tussen de 4 en 8 jaar in beslag gaan nemen.
Er is nu besloten een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het huidige gebouw. Zo wordt onderzocht of een kleine uitbreiding mogelijk is. De architect dient wel rekening te houden met de status van het gebouw als gemeentelijke monument.

Bron: Het Kontakt 21 april 2022
 

Beroepenfeest

ZEGVELD - De Milandhof in Zegveld is donderdag 7 april het decor voor het Beroepenfeest van Regio Woerden On Stage. Zo’n 950 vmbo-leerlingen van het Minkema, Kalsbeek en Futura College in Woerden en het Yuverta College in Montfoort ontmoeten 260 beroepsbeoefenaars die actief zijn in verschillende sectoren. Op het Beroepenfeest maken de leerlingen afspraken voor de Doe Dag op 21 april. Dan lopen zij een dagje mee op bedrijfslocaties en krijgen zo een reeel beeld van wat het beroep echt inhoudt.

Bron: Het Kontakt 7 april 2022

Beter innovatie in plaats van onteigening
Boeren verbijsterd over plan minister

door Jan Bogaards
Zegveld - De Nieuwkoopse boeren Bert-Jan Verboom en Gerben Koot zijn verbijsterd over het plan van minister Van der Wal om stoppen met boeren ‘woest aantrekkelijk’ te maken.
Met deze uitspraak van de stikstof-minister dendert de trein die boeren uit Nederland moet uitkopen of onteigenen keihard door. De boeren rondom de Nieuwkoopse Plassen voelen zich genegeerd: al anderhalf jaar verenigen zij zich in de stikstofcoöperatie Boeren met Perspectief, waarin plannen worden gemaakt voor emissiereductie. Bert-Jan Verboom en Gerben Koot, allebei lid van de coöperatie, eisen zo snel mogelijk een gesprek met de minister. Verboom: „Innovatie in plaats van onteigening scheelt miljarden euro’s.”
Onteigening
De keukentafel ligt ook maandagmorgen vol met Kamerbrieven, tientallen Aatjes met grafieken en berekeningen vanuit de coöperatie richting de overheid „Ze praten erover dat iedere sector moet reduce-ren. De landbouw is echter de enige waarbij opkoop of onteigening als middel wordt ingezet”, zegt Koot, die niets van deze plannen begrijpt.
Hij pakt er een Kamerbrief van het toenmalige ministerie van Landbouw bij uit april 2020 over verduurzaming en onteigening. Uit deze prognose bleek dat opkoop van boerenbedrijven vier tot zes keer zo duur is als innovatieve maatregelen om de stikstofuitstoot te reduceren.
„Inmiddels zijn we twee jaar verder en concluderen we dat deze cijfers nog verder uit elkaar liggen. Innovatie is vijftien keer effectiever dan opkoop”, vertelt Verboom. „Met onze plannen kunnen we
vandaag aan de slag om 70 procent van de emissie van stikstof en broeikasgassen uit de melkveehouderij te reduceren. Dit vraagt grote investeringen. Maar via opkoop kan de overheid een emissiereductie van maar maximaal 30 procent behalen en ben je ook nog eens miljarden duurder uit. Dat komt allemaal bij de belastingbetaler terecht: die betaalt dan eerst 2000 euro per werkende voor het uitkopen van boeren, om vervolgens geconfronteerd te worden met hoge voedselprijzen en belastingverhoging om al die extra natuur te onderhouden.”
In een ‘blusbrief van vorige maand aan het kabinet eisten de boeren al een gesprek met de stikstofminister. Dat kwam er nog niet van. „In brieven die we terugkrijgen staan soms spelfouten, de pagi-nanummering klopt niet en laatst werd zelfs gezegd dat ‘minister Schouten het gewoon even heel druk had’. Dan voel je je totaal niet serieus genomen: Schouten heeft stikstof al maanden niet meer in haar portefeuille. Het is gewoon knip-en-plakwerk”, zegt Koot gefrustreerd.
Verboom voegt toe: „Wij hebben in Nederland geen boerenprobleem, maar een stikstofprobleem. Ze zeggen letterlijk: het voedsel kan beter in het buitenland geproduceerd worden en dan vervoeren we het vervolgens weer hierheen. Ze vergeten dat het in het buitenland vier keer zo milieubelastend is. Dat zijn feiten. Het is gewoon de wereld op zijn kop.”
Industrie
De Nieuwkoopse boeren zetten sowieso al hun vraagtekens bij een hoop ‘beschuldigingen’. Verboom: „Er wordt altijd gezegd dat 40 procent van de uitstoot bij de landbouw vandaan komt. Wij hebben in Nederland 60 procent van de landbouwoppervlakte wat stikstof opneemt. Stedelijk gebied neemt geen stikstof op. Dat belandt op wegen en daken en spoelt via het oppervlaktewater naar onze grond en wordt in die 40 procent meeberekend.”,, Als ons areaal overal wordt opgekocht, krijg je meer wegen en meer industrie en maken we het stikstofprobleem juist alleen maar erger. Het mes moet van de keel over onteigening en wij hopen dat de minister zo snel mogelijk met ons in gesprek gaat.”

Bron: AD Woerden 5 april 2022
Pin It